Szkolenie: Kontrola i audyt projektów finansowanych ze środków UE - inspirujące 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontrola-i-audyt-projektow-finansowanych-ze-srodkow-ue-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji-58528-id1095

Informacje o szkoleniu

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Kontrola i audyt projektów finansowanych ze środków UE - inspirujące 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

Informacje organizacyjne:
-czas trwania szkolenia - 2 dni (16h);
-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
-Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy z zakresu wymaganych prawem lub wynikających z dobrych praktyk zasad dokumentowania przebiegu projektu finansowanego ze środków UE, zasad archiwizacji dokumentacji projektu, zasad ujęcia projektu w ewidencji księgowej beneficjenta oraz przede wszystkim przebiegu audytu i kontroli projektu.
Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z poniżej przedstawionymi zagadnieniami:
Podstawy prawne (prawo krajowe i unijne)
Cele archiwizacji dokumentów
Działania i procedury w zakresie kontroli i audytu projektów unijnych
Jakie dokumenty podlegają archiwizacji i okresy ich przechowywania
Obowiązki i odpowiedzialność pracowników
Systemy ewidencji zasobów archiwalnych
Archiwizacja dokumentów księgowych
Archiwizacja dokumentów kadrowych i osobowych
Archiwizacja dokumentów merytorycznych i proceduralnych
Archiwizacja dokumentów elektronicznych.
Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa:
pracownicy administracji publicznej i samorządowej zaangażowani w proces realizacji poszczególnych projektów unijnych;
projektodawcy;
beneficjenci pomocy
oraz wszystkie osoby dla których proces kontroli i audytu projektów unijnych wymaga analizy praktycznych zagadnień, niezbędnych w zakresie pełnionych obowiązków.
Szkolenie polecane jest w szczególności kadrze zarządzającej i pracownikom komórek merytorycznych zajmujących się obsługą projektów UE, w tym również audytorom wewnętrznym. Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych realizujących projekty współfinansowane z UE. Szkolenie polecamy osobom z doświadczeniem przy projektach współfinansowanych z UE.
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez IIST?
kompetentny wykładowca - praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu - to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

Program szkolenia:

Program szkolenia:
Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

Najważniejsze zagadnienia omawiane podczas szkolenia:
1. Wstęp do kontroli projektu – system zarządzania realizacją przedsięwzięcia
-Zasady prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej na rzecz projektu
-Przykłady oznaczeń dokumentów księgowych
-Wymóg prowadzenia odrębnego rachunku bankowego i zasady dokonywania płatności
-Zasady dokumentowania kosztów kwalifikowanych projektu
-Zasady rozliczania kosztów osobowych i rzeczowych
-Weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej
-Przykłady naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu.

2. Istota kontroli realizacji projektu
-Obowiązek kontroli IW/IPII u Wnioskodawcy i Beneficjenta
-Cele kontroli
-Rodzaje kontroli, obszary kontrolowane
-Funkcje kontroli w procesie realizacji projektu
-Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego.

3. Organizacja procesu kontroli
-Zasady przeprowadzania kontroli planowanych i doraźnych
-Wizyty monitorujące realizację projektu
-Dokumenty kontroli
-Rodzaje uchybień (uchybienia drobne i istotne)
-Wykorzystanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do poprawy jakości zarządzania przy realizacji projektu
-Przykłady naruszeń zapisów Umowy o dofinansowanie.
Szczegółowy wykaz wybranych zagadnień omawianych podczas warsztatów:
1. Sposób dokumentowania operacji finansowanych ze środków unijnych.
Omawiane zagadnienia:
Dokumenty księgowe – wymagania w kontekście ustawy o rachunkowości oraz w świetle wytycznych.
Dokumenty kadrowo-płacowe – wymagane prawem oraz niezbędne z punktu widzenia potwierdzenia prawidłowości zatrudnienia kadry projektu.
Dokumenty związane z udzielaniem zamówień publicznych
Dokumentacja realizacji wskaźników produktu i wskaźników rezultatu
Inne dokumenty potwierdzające realizację projektu

2. Archiwizacja dokumentów.
Omawiane zagadnienia:
Podstawy prawne (prawo krajowe i unijne)
Cele archiwizacji dokumentów
Działania i procedury w zakresie archiwizacji
Jakie dokumenty podlegają archiwizacji i okresy ich przechowywania
Obowiązki i odpowiedzialność pracowników
Systemy ewidencji zasobów archiwalnych
Archiwizacja dokumentów księgowych
Archiwizacja dokumentów kadrowych i osobowych
Archiwizacja dokumentów merytorycznych i proceduralnych
Archiwizacja dokumentów elektronicznych

3. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych.
Omawiane zagadnienia:
Wyodrębnienie księgowości projektu w świetle prawa unijnego oraz wytycznych krajowych.
Wybrane sposoby ewidencji księgowej projektu. Weryfikacja prawidłowości ewidencji projektu w księgach rachunkowych.
Ścieżka audytu – co to jest i jakie zasady powinna spełniać

4. Audyt projektu.
Omawiane zagadnienia:
Podstawy prawne i wytyczne w zakresie audytu projektów UE.
Obszary badania audytowego oraz kryteria oceny stanu faktycznego.
Sprawozdanie z audytu – wartość informacyjna, stwierdzenie nieprawidłowości, zalecenia.

Metody pracy:
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

Zasady uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 1250zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Informacje o prelegentach:

Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.
Dedykowany trener:
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, doświadczony specjalista i praktyk, wieloletni doradca ds. księgowych, rachunkowych oraz unijnych. Jako wykładowca realizuje liczne projekty w zakresie: przygotowywania biznes planów w celu pozyskania funduszy unijnych, rozliczania projektów unijnych oraz programy skupiające się na aktualnej problematyce księgowej oraz regulacjach prawnych w zakresie UE.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1250 - zł netto

Cena zawiera:

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Wydarzenie: Kontrola i audyt projektów finansowanych ze środków UE - inspirujące 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.