Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska w przedsiębiorstwie – co warto wiedzieć

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie właściwego postępowania przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania obowiązków dotyczących ochrony środowiska. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli na należyte przygotowanie się do ewentualnej kontroli IOŚ, a tym samym na uniknięcie sankcji finansowych.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

I. Działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska

 1. Podstawowe zadania IOŚ
 2. Uprawnienia kontrolne inspektorów IOŚ
 3. Nowe instrumenty dotyczące organizacji pracy IOŚ i czynności kontrolnych od 2018 r.:
  • zmiana organizacji pracy,
  • kontrole bez zawiadomienia,
  • wykorzystanie środków technicznych podczas kontroli,
  • tryb specjalny czynności kontrolnych,
  • współpraca z innymi organami przy kontroli ”szarej strefy”.
 4. Rodzaje kontroli i ich częstotliwość
 5. Kontrola transportów odpadów – uprawnienia IOŚ do kontroli ruchu drogowego, procedura postępowania z zatrzymywanymi pojazdami z odpadami (art. 24 a ustawy o odpadach)

II. Ramowe akty prawne w ochronie środowiska źródłem obowiązków dla prowadzących działalność gospodarczą

 1. Ustawa Prawo ochrony środowiska:
  • kluczowe zasady ochrony środowiska, formy korzystania ze środowiska przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podstawowe definicje,
  • realizacja ochrony zasobów środowiska – standardy jakości środowiska a standardy emisyjne,
  • na jakie korzystanie ze środowiska wymagane pozwolenie – rodzaje pozwoleń, odmowa wydania pozwolenia,
  • kiedy jest wymagane zgłoszenie instalacji do organu ochrony środowiska,
  • ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznym (PEM) – czy wymagane decyzje,
  • właściwość organów ochrony środowiska.
 2. Ustawa Prawo wodne:
  • kluczowe zasady ochrony wód,
  • podstawowe definicje – ścieki, rodzaje ścieków, urządzenia wodne, zakład,
  • rodzaje korzystania z wód: powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne,
  • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
  • pozwolenia wodnoprawne – jakie działania przedsiębiorcy wymagają pozwolenia.
 3. Ustawa o odpadach:
  • podstawowe definicje dotyczące gospodarowania odpadami,
  • hierarchia postępowania z odpadami a obowiązki posiadacza odpadu,
  • zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – okresy ważności, właściwość organów w sprawach zezwoleń,
  • zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia

III. Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony środowiska w działalności gospodarczej, wynikające wprost z przepisów prawa i pozwoleń/zezwoleń

 1. Obowiązki prowadzącego instalację oraz użytkownika urządzenia powodującego emisję do środowiska:
  • wymagania dotyczące technologii instalacji,
  • właściwa eksploatacja instalacji i urządzeń ochrony środowiska – dotrzymywanie obowiązków wynikających z pozwoleń emisyjnych w zakresie emisji do powietrza i hałasu,
  • obowiązki wynikające z ustawy z 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 2. Obowiązki podmiotów w zakresie poboru wód i odprowadzania ścieków:
  • zawarte w pozwoleniach wodnoprawnych i ustawie Prawo wodne,
  • wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – posiadanie przyrządów pomiarowych, umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
  • warunki wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
 3. Obowiązki w zakresie postępowania z odpadami:
  • warunki do przestrzegania w zezwoleniach/pozwoleniach,
  • wymogi dotyczące magazynowania odpadów – w jakich miejscach, okres magazynowania; oznakowanie odpadów, monitoring wizyjny w miejscach magazynowania,
  • baza BDO i wpis do rejestru – kto musi się zarejestrować samodzielnie, rejestracja z urzędu,
  • wymagania dotyczące transportu odpadów,
  • zasady zbierania i przetwarzanie odpadów – przekazywanie odpadów następnym odbiorcom czy posiadaczom,
  • elektroniczna ewidencja i sprawozdawczość.
 4. Wymagane pomiary i badania z zakładu czy instalacji – emisja do powietrza, korzystanie z wód w zakresie usług wodnych, pomiary pól elektromagnetycznych, pomiary hałasu, ich zakres i częstotliwość, instytucje upoważnione do wykonywania pomiarów
 5. Sprawozdawczość podmiotów korzystających ze środowiska:
  • przedstawianie wyników pomiarów związanych z eksploatacją instalacji i urządzeń,
  • roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami,
  • emisje gazów i pyłów do powietrza – sprawozdawanie emisji do KOBiZE, raportowanie emisji gazów cieplarnianych w systemie handlu uprawnieniami do emisji,
  • sprawozdawczość dotycząca opłat za korzystanie ze środowiska,
  • sprawozdania do krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń.

V. Prowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska – praktyczne informacje

 1. Podstawowe przepisy prawne regulujące prowadzenie kontroli przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska (ustawa Prawo Przedsiębiorców, ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, przepisy o kontroli wynikające z innych ustaw) – zakres kontroli organów w poszczególnych zasobach środowiska
 2. Zawiadomienie i upoważnienie do kontroli – zakres stosowania i wyłączenia – kiedy stosowane
 3. Miejsce przeprowadzania kontroli, obecność kontrolowanego podczas czynności kontrolnych i zgłaszanie sprzeciwu wobec podjęcia lub wykonywania kontroli
 4. Jaką dokumentację należy przygotować do kontroli przeprowadzanej przez IOŚ
 5. Kolejne fazy przeprowadzania kontroli przez IOŚ – istotne czynności inspektora – oględziny instalacji i urządzeń, składanie wyjaśnień przez kontrolowanego, przesłuchiwanie osób w charakterze świadków, zgłaszanie wyłączenia z udostępniania informacji z kontroli
 6. Podpisanie lub odmowa podpisania protokołu

VI. Rodzaje działań pokontrolnych w tym sankcji stosowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

 1. Zarządzenie pokontrolne – obowiązek informowania i ich realizacji
 2. Wstrzymanie działalności przedsiębiorcy i wstrzymanie eksploatacji instalacji – obligatoryjne czy fakultatywne, możliwość uniknięcia wstrzymania
 3. Administracyjne kary pieniężne i opłaty podwyższone:
  • za jakie naruszenia i w jakiej wysokości
  • procedura ich wymierzania w zależności od rodzaju oddziaływania na środowisko – szeroki wachlarz kar dotyczący odpadów,
  • zmiany wielkości kar dokonane w 2021 roku,
  • odraczanie kar i opłat podwyższonych.

VII. Przepisy karne w ochronie środowiska – wykroczenie a przestępstwo:

 1. Wykroczenia – podstawy nakładania grzywny w drodze mandatu karnego przez inspektora WIOŚ – za jakie naruszenie przepisów ustaw, rodzaje mandatów i ich wysokość, odmowa przyjęcia mandatu
 2. Przestępstwa przeciwko środowisku – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa sporządzane przez WIOŚ, sankcje za naruszenie przepisów ochrony środowiska w Kodeksie karnym, planowane zmiany dotyczące przestępstw przeciwko środowisku

VIII. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00– 15:00.

Prelegenci

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, posiada bogate (ponad dwudziestoletnie) doświadczenie, zarówno w zagadnieniach dotyczących prowadzenia działań kontrolnych w obszarze ochrony środowiska, jak i w orzecznictwie administracyjnym dotyczącym szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora departamentu w GIOŚ zajmując się zagadnieniami gospodarki odpadami, w tym dotyczącymi międzynarodowego przemieszczania odpadów. Brała czynny udział w pracach nad tworzeniem nowych i zmianami istniejących przepisów ochrony środowiska, przygotowując propozycje brzmienia przepisów i uzasadnienia do nich (ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów i akty wykonawcze do niej, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska). Doświadczony wykładowca.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 14 wrzesień 2022

Rejestracja

Cena szkolenia
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.amgszkolenia.pl Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
• Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
• Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
• Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
   Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
• Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do   Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
• Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576,  www.amgszkolenia.pl, e-mail: biuro@amgszkolenia.pl, tel. 789 172 032. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
• Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Test konfiguracji komputera wraz z testem sprzętu można wykonać korzystając z linku: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!