Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontrola-pip-w-firmie-co-i-jak-beda-kontrolowac-inspektorzy-w-dobie-pandemii-73699-id5854

Informacje o szkoleniu

 • Kontrola PIP w firmie. Co i jak będą kontrolować inspektorzy w dobie pandemii?


  ID szkolenia: 73699
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Kadry, Human Resources Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.

  Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:00.
 • Organizator szkolenia:

  Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
  ul. Kozielska 137d
  44-100 Gliwice
  woj. śląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W czasie pandemii do PIP wpłynęły tysięce skarg na łamanie praw pracowniczych.
Na czas epidemii Państwowa Inspekcja Pracy ograniczyła czynności kontrolne do przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz badania śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy.

Od 22 czerwca br. pracodawcy mogą spodziewać się wzmożonych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a skargi będą stanowić jedną z poważniejszych przyczyn ich podjęcia.
Postępowania kontrolne będą również w znacznym stopniu dotyczyć przestrzegania nowych przepisów prawa pracy i stosowania rozwiązań antykryzysowych.

Przygotuj firmę do kontroli PIP już dziś i uniknij jej negatywnych skutków!
Sprawdź co zmieniła pandemia i nie daj się zaskoczyć w trakcie kontroli!

Na podstawie nowej listy kontrolnej PIP dokonasz audytu najbardziej ryzykownych obszarów stosowania prawa pracy i bhp.

Nasz Ekspert Prawa Pracy, wieloletni pracownik PIP podpowie jak przygotować się do kontroli, wskaże obszary największego ryzyka i rozwiązania, których zastosowanie może uchronić firmę przed mandatami.

Dowiesz się:

Jak przygotować firmę do kontroli PIP?
Jakich dokumentów, informacji i wyjaśnień może żądać inspektor pracy – czy regulacje RODO ograniczają dostęp inspektora do danych osobowych pracowników? Czy inspektor może swobodnie przesłuchiwać pracowników i innych osób?
Czy inspektor może objąć kontrolą zastosowanie tzw. przestoju ekonomicznego i kodeksowego?
Czy zalecenia Ministerstwa Rozwoju wydane w stanie epidemii mogą podlegać kontroli w przypadku ich niezrealizowania przez pracodawcę lub ich wadliwej realizacji?
Czy porozumienia zawierane z przedstawicielami pracodawców lub organizacjami związkowymi, o których mowa w art. 15g oraz 15zf tzw. tarczy antykryzysowej podlegają kontroli inspektora pracy? – skutki zawieszenia regulaminów pracy i wynagradzania.
Na co zwrócić szczególną uwagę w przypadku kontroli pracy zdalnej wykonywanej na podstawie pierwszej specustawy oraz rozwiązań zawartych w tzw. wersji 4.0 tarczy antykryzysowej?
Jak przedsiębiorcy mogą wpływać na przebieg kontroli?
Jakie są prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu?
Jakie są uprawnienia inspektorów?
Kiedy pracodawca może odwołać się od decyzji inspektora pracy?
Jak reagować w przypadku niewłaściwego postępowania kontrolera Państwowej Inspekcji Pracy?
Omówione będą:


-Kontrole ewidencji i rejestrów – ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem zmian spowodowanych świadczeniem pracy w warunkach spowodowanych stanem epidemii, kontrola rejestrów wypadków przy pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia, oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia na czynniki biologiczne – możliwości narażenia pracowników na zakażenie COVID-19 w przypadku wzmożonych delegacji lub charakteru pracy
-Kontrole legalności zatrudnienia, dokumentacji pracowniczej, wynagrodzeń, prawidłowości udzielania urlopów wypoczynkowych, itd.

Omówimy zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy wydane dla pracodawców w dniu 6 maja br. pod hasłem: Bezpieczny powrót do pracy.

Szkolenie skierowane jest do:

 • menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu, właścicieli firm
 • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
 • specjalistów bhp i SIP
 • przedstawicieli związków zawodowych

Program szkolenia:

1. Czy możliwe jest przeprowadzenia kontroli przez inspektora pracy bez uprzedzenia i bez wiedzy pracodawcy? Czy prowadzenie książki kontroli możliwe jest w formie elektronicznej? – jak należy zapewnić możliwość dokonania wpisu. Obowiązki pracodawcy w zakresie powiadomienia organizacji związkowych o rozpoczęciu postępowania kontrolnego – kto powinien powiadomić organizacje?
2. Jak należy rozumieć ustalenie przez inspektora pracy stanu faktycznego w trakcie postępowania kontrolnego realizowanego na podstawie przepisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?
3. Czy inspektor pracy może kontrolować tzw. kwestie sporne? – jaki katalog zagadnień nie podlega kontroli?
4. Warunki udostępnienia inspektorowi pracy dokumentów – czy regulacje RODO ograniczają dostęp inspektora do danych osobowych pracowników?
5. Jak prawidłowo zapewnić inspektorowi pracy dostęp do obiektów i pomieszczeń, przeprowadzenia przeglądu stanowisk pracy, maszyn, urządzeń i procesów technologicznych?
W jakim miejscu powinna być prowadzona kontrola i co w sytuacji, kiedy dokumenty, których żąda inspektora przechowywane są poza zakładem pracy?
6. Żądanie przedłożenia dokumentacji pracowniczej, dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz rodzaju dokumentacji związanej z wykonywaniem pracy przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy – jak należy zrealizować wniosek inspektora.
7. Jakich zagadnień dotyczy kontrola dokumentacji związanej z zatrudnieniem osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy? – kontrola liczby godzin wykonywania zlecenia (świadczenia usługi) oraz minimalnej stawki godzinowej
8. Czy organizacje związkowe mogą występować w postępowaniu kontrolnym na prawach strony? Rola Społecznego Inspektora Pracy w trakcie kontroli?
9. Czy przedmiot i zakres kontroli powinien być wskazany przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego? – czy inspektor może rozszerzyć zakres kontroli w trakcie postępowania?
10. Kto może uczestniczyć ze strony pracodawcy w postępowaniu kontrolnym? Czy wymagane jest upoważnienie wydane przez pracodawcę?
11. Najczęstsze obszary poddawane kontroli inspektora pracy. Jak przygotować się do kontroli w zakresie:

 • legalności zatrudnienia – kontrola umów o pracę i umów cywilnoprawnych, terminowość zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, odprowadzanie składek na fundusz pracy, stosunku pracy – klauzule i treści umowy cywilnoprawnej o cechach umowy o pracę – jakich postanowień w umowach należy unikać?, zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi w świetle art. 22 par. 1 K.p.
 • czasu pracy – kontrola systemów czasu pracy, zgodności zastosowania właściwego systemu w odniesieniu do postanowień regulaminu pracy, możliwość różnicowania systemów czasu pracy w przypadku grup pracowników świadczących pracę w warunkach różnej organizacji pracy
 • prawidłowość udzielania urlopów wypoczynkowych – ocena zgodności z planem urlopowym, obowiązki w zakresie udzielania tzw. urlopów zaległych na zasadach ogólnych oraz po zmianach wprowadzonych w tzw. wersji 4.0 tarczy antykryzysowej, kontrola naliczonego urlopu w przypadku obniżonego czasu pracy
 • wynagrodzeń – w szczególności w zakresie możliwości obniżenia ze względu na przepisy antykryzysowe
 • uprawnień rodzicielskich
 • dokumentacji pracowniczej – prowadzenia, nowych okresów przechowywania, oceny zabezpieczenia dokumentów, implementacji regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, przestrzegania zasad poufności, integralności, dostępności i kompletności danych, problematyka kontroli dokumentacji osobowej prowadzonej w formie elektronicznej
 • warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

12. Kontrola możliwości zastosowania tzw. przestoju ekonomicznego i kodeksowego
13. Ryzyko świadczenia pracy podczas usprawiedliwionej nieobecności – możliwość oceny przez inspektora pracy, ryzyko utraty prawa do zasiłku w przypadku wykonywania pracy podczas tzw. zasiłku opiekuńczego w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii
14. Dopuszczenie pracownika do pracy – kontrola wykonywania badań profilaktycznych i realizacji szkoleń BHP na podstawie przepisów antykryzysowych.
15. Kontrola pracy zdalnej wykonywanej na podstawie pierwszej specustawy oraz rozwiązań zawartych w tzw. wersji 4.0 tarczy antykryzysowej.
16. Czy zalecenia Ministerstwa Rozwoju wydane w stanie epidemii mogą podlegać kontroli w przypadku ich niezrealizowania przez pracodawcę lub ich wadliwej realizacji?
17. Czy porozumienia zawierane z przedstawicielami pracodawców lub organizacjami związkowymi, o których mowa w art. 15g oraz 15zf tzw. tarczy antykryzysowej podlegają kontroli inspektora pracy? – autonomiczność porozumień, przestrzeganie ich postanowień i skutki „zawieszenia” regulaminów pracy i wynagradzania oraz niestosowania postanowień umów o pracę a postępowanie kontrolne.
18. Kontrola zgodności wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy z zasadami powszechnie obowiązującymi – szczególne obszary ryzyka w zakresie zastosowania art. 22 (1), 22 (2) oraz 22 (3) K.p.
19. Wzmożone ryzyko kontroli rozkładów czasu pracy ze względu na zmiany wprowadzone przepisami antykryzysowymi:

 • prawidłowość ustalenia wymiaru czasu pracy – ocena zgodności zastosowania możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy
 • zachowanie odpoczynków dobowych i tygodniowych – ocena zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz kontrola mechanizmów zastosowanych w wyniki realizacji art. 15 zf tzw. tarczy antykryzysowej w zakresie ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku
 • kontrola wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracodawca, którzy otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń i obniżył wymiar czasu może polecać wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych, kontrola zakazu planowania nadgodzin
 • kontrola wypłaty dodatków z pracę w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.
  Czy dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych powinny być wypłacane w okresie miesięcznym, czy do końca okresu rozliczeniowego?,
 • kontrola limitów godzin nadliczbowych  
 • kontrola naruszenia doby pracowniczej
 • kontrola pracy w niedzielę z zachowaniem co czwartej niedzieli wolnej od pracy,
 • kontrola zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, problematyka pracy w sobotę, kontrola udzielania dnia wolnego

20. Kontrola ewidencji i rejestrów – ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem zmian spowodowanych świadczeniem pracy w warunkach spowodowanych stanem epidemii, kontrola rejestrów wypadków przy pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia, oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia na czynniki biologiczne – możliwości narażenia pracowników na zakażenie COVID-19 w przypadku wzmożonych delegacji lub charakteru pracy
21. Kontrola ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, kontrola podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP – omówienie obszarów zastosowania zgodności działań z art. 207 par. 1 K.p. oraz 212 K.p.
22. Ocena działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę – uprawnienia kontrolne związku zawodowego a postępowania kontrolne inspektora pracy
23. Omówienie listy kontrolnej w zakresie dokonaniu audytu przed postępowaniem kontrolnym inspektora pracy – wzór z komentarzem.
24. Obowiązki pracodawcy w zakresie powiadomienia organizacji związkowych o rozpoczęciu postępowania kontrolnego – kto powinien powiadomić organizacje?25. W jaki sposób odpowiedzieć na sformułowanie żądania okazania dokumentów dotyczących budowy, przebudowy, modernizacji, procesu technologicznego, badań oraz pomiarów?
25. Omówienie zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy wydanych dla pracodawców w dniu 6 maja br. pod hasłem: Bezpieczny powrót do pracy w zakresie:

 • działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa
 • aktualizacji oceny ryzyka zawodowego
 • minimalizacji zagrożeń – stosowana środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, dystansu, dbania o sprawną i wydajną wentylację
 • zwiększenia ilości i czasu trwania przerw w pracy

26. Treść protokołu kontrolnego – jakie informacje powinien zawierać protokół – opis stwierdzonych naruszeń, treść decyzji ustnych,
27. Możliwość wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu – jak można zrealizować w praktyce? – przykłady i wzory
28. Odmowa podpisania protokołu kontroli – skutki
29. Odwołanie od decyzji inspektora pracy.
30. Środki prawne przysługujące inspektorowi pracy

 • wydawanie decyzji
 • kierowanie wystąpień
 • wnoszenie powództw

31. Nakazy stosowane przez inspektora – zastosowanie i przykłady

Informacje o prelegentach:

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 zł brutto za 1 osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Kontrola PIP w firmie. Co i jak będą kontrolować inspektorzy w dobie pandemii?