Szkolenie

Kontrola PIP w firmie. Co i jak będą kontrolować inspektorzy w dobie pandemii?

O szkoleniu

W czasie pandemii do PIP wpłynęły tysięce skarg na łamanie praw pracowniczych. Na czas epidemii Państwowa Inspekcja Pracy ograniczyła czynności kontrolne do przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz badania śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy. Od 22 czerwca br. pracodawcy mogą spodziewać się wzmożonych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a skargi będą stanowić jedną z poważniejszych przyczyn ich podjęcia. Postępowania kontrolne będą również w znacznym stopniu dotyczyć przestrzegania nowych przepisów prawa pracy i stosowania rozwiązań antykryzysowych. Przygotuj firmę do kontroli PIP już dziś i uniknij jej negatywnych skutków! Sprawdź co zmieniła pandemia i nie daj się zaskoczyć w trakcie kontroli! Na podstawie nowej listy kontrolnej PIP dokonasz audytu najbardziej ryzykownych obszarów stosowania prawa pracy i bhp. Nasz Ekspert Prawa Pracy, wieloletni pracownik PIP podpowie jak przygotować się do kontroli, wskaże obszary największego ryzyka i rozwiązania, których zastosowanie może uchronić firmę przed mandatami. Dowiesz się: Jak przygotować firmę do kontroli PIP? Jakich dokumentów, informacji i wyjaśnień może żądać inspektor pracy – czy regulacje RODO ograniczają dostęp inspektora do danych osobowych pracowników? Czy inspektor może swobodnie przesłuchiwać pracowników i innych osób? Czy inspektor może objąć kontrolą zastosowanie tzw. przestoju ekonomicznego i kodeksowego? Czy zalecenia Ministerstwa Rozwoju wydane w stanie epidemii mogą podlegać kontroli w przypadku ich niezrealizowania przez pracodawcę lub ich wadliwej realizacji? Czy porozumienia zawierane z przedstawicielami pracodawców lub organizacjami związkowymi, o których mowa w art. 15g oraz 15zf tzw. tarczy antykryzysowej podlegają kontroli inspektora pracy? – skutki zawieszenia regulaminów pracy i wynagradzania. Na co zwrócić szczególną uwagę w przypadku kontroli pracy zdalnej wykonywanej na podstawie pierwszej specustawy oraz rozwiązań zawartych w tzw. wersji 4.0 tarczy antykryzysowej? Jak przedsiębiorcy mogą wpływać na przebieg kontroli? Jakie są prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu? Jakie są uprawnienia inspektorów? Kiedy pracodawca może odwołać się od decyzji inspektora pracy? Jak reagować w przypadku niewłaściwego postępowania kontrolera Państwowej Inspekcji Pracy? Omówione będą: -Kontrole ewidencji i rejestrów – ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem zmian spowodowanych świadczeniem pracy w warunkach spowodowanych stanem epidemii, kontrola rejestrów wypadków przy pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia, oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia na czynniki biologiczne – możliwości narażenia pracowników na zakażenie COVID-19 w przypadku wzmożonych delegacji lub charakteru pracy -Kontrole legalności zatrudnienia, dokumentacji pracowniczej, wynagrodzeń, prawidłowości udzielania urlopów wypoczynkowych, itd. Omówimy zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy wydane dla pracodawców w dniu 6 maja br. pod hasłem: Bezpieczny powrót do pracy.
Kto powinien wziąć udział?
 • menedżerów wyższego szczebla, członków zarządu, właścicieli firm
 • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
 • specjalistów bhp i SIP
 • przedstawicieli związków zawodowych

Program szkolenia

1. Czy możliwe jest przeprowadzenia kontroli przez inspektora pracy bez uprzedzenia i bez wiedzy pracodawcy? Czy prowadzenie książki kontroli możliwe jest w formie elektronicznej? – jak należy zapewnić możliwość dokonania wpisu. Obowiązki pracodawcy w zakresie powiadomienia organizacji związkowych o rozpoczęciu postępowania kontrolnego – kto powinien powiadomić organizacje?
2. Jak należy rozumieć ustalenie przez inspektora pracy stanu faktycznego w trakcie postępowania kontrolnego realizowanego na podstawie przepisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?
3. Czy inspektor pracy może kontrolować tzw. kwestie sporne? – jaki katalog zagadnień nie podlega kontroli?
4. Warunki udostępnienia inspektorowi pracy dokumentów – czy regulacje RODO ograniczają dostęp inspektora do danych osobowych pracowników?
5. Jak prawidłowo zapewnić inspektorowi pracy dostęp do obiektów i pomieszczeń, przeprowadzenia przeglądu stanowisk pracy, maszyn, urządzeń i procesów technologicznych?
W jakim miejscu powinna być prowadzona kontrola i co w sytuacji, kiedy dokumenty, których żąda inspektora przechowywane są poza zakładem pracy?
6. Żądanie przedłożenia dokumentacji pracowniczej, dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz rodzaju dokumentacji związanej z wykonywaniem pracy przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy – jak należy zrealizować wniosek inspektora.
7. Jakich zagadnień dotyczy kontrola dokumentacji związanej z zatrudnieniem osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy? – kontrola liczby godzin wykonywania zlecenia (świadczenia usługi) oraz minimalnej stawki godzinowej
8. Czy organizacje związkowe mogą występować w postępowaniu kontrolnym na prawach strony? Rola Społecznego Inspektora Pracy w trakcie kontroli?
9. Czy przedmiot i zakres kontroli powinien być wskazany przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego? – czy inspektor może rozszerzyć zakres kontroli w trakcie postępowania?
10. Kto może uczestniczyć ze strony pracodawcy w postępowaniu kontrolnym? Czy wymagane jest upoważnienie wydane przez pracodawcę?
11. Najczęstsze obszary poddawane kontroli inspektora pracy. Jak przygotować się do kontroli w zakresie:

 • legalności zatrudnienia – kontrola umów o pracę i umów cywilnoprawnych, terminowość zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, odprowadzanie składek na fundusz pracy, stosunku pracy – klauzule i treści umowy cywilnoprawnej o cechach umowy o pracę – jakich postanowień w umowach należy unikać?, zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi w świetle art. 22 par. 1 K.p.
 • czasu pracy – kontrola systemów czasu pracy, zgodności zastosowania właściwego systemu w odniesieniu do postanowień regulaminu pracy, możliwość różnicowania systemów czasu pracy w przypadku grup pracowników świadczących pracę w warunkach różnej organizacji pracy
 • prawidłowość udzielania urlopów wypoczynkowych – ocena zgodności z planem urlopowym, obowiązki w zakresie udzielania tzw. urlopów zaległych na zasadach ogólnych oraz po zmianach wprowadzonych w tzw. wersji 4.0 tarczy antykryzysowej, kontrola naliczonego urlopu w przypadku obniżonego czasu pracy
 • wynagrodzeń – w szczególności w zakresie możliwości obniżenia ze względu na przepisy antykryzysowe
 • uprawnień rodzicielskich
 • dokumentacji pracowniczej – prowadzenia, nowych okresów przechowywania, oceny zabezpieczenia dokumentów, implementacji regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, przestrzegania zasad poufności, integralności, dostępności i kompletności danych, problematyka kontroli dokumentacji osobowej prowadzonej w formie elektronicznej
 • warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

12. Kontrola możliwości zastosowania tzw. przestoju ekonomicznego i kodeksowego
13. Ryzyko świadczenia pracy podczas usprawiedliwionej nieobecności – możliwość oceny przez inspektora pracy, ryzyko utraty prawa do zasiłku w przypadku wykonywania pracy podczas tzw. zasiłku opiekuńczego w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii
14. Dopuszczenie pracownika do pracy – kontrola wykonywania badań profilaktycznych i realizacji szkoleń BHP na podstawie przepisów antykryzysowych.
15. Kontrola pracy zdalnej wykonywanej na podstawie pierwszej specustawy oraz rozwiązań zawartych w tzw. wersji 4.0 tarczy antykryzysowej.
16. Czy zalecenia Ministerstwa Rozwoju wydane w stanie epidemii mogą podlegać kontroli w przypadku ich niezrealizowania przez pracodawcę lub ich wadliwej realizacji?
17. Czy porozumienia zawierane z przedstawicielami pracodawców lub organizacjami związkowymi, o których mowa w art. 15g oraz 15zf tzw. tarczy antykryzysowej podlegają kontroli inspektora pracy? – autonomiczność porozumień, przestrzeganie ich postanowień i skutki „zawieszenia” regulaminów pracy i wynagradzania oraz niestosowania postanowień umów o pracę a postępowanie kontrolne.
18. Kontrola zgodności wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy z zasadami powszechnie obowiązującymi – szczególne obszary ryzyka w zakresie zastosowania art. 22 (1), 22 (2) oraz 22 (3) K.p.
19. Wzmożone ryzyko kontroli rozkładów czasu pracy ze względu na zmiany wprowadzone przepisami antykryzysowymi:

 • prawidłowość ustalenia wymiaru czasu pracy – ocena zgodności zastosowania możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy
 • zachowanie odpoczynków dobowych i tygodniowych – ocena zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz kontrola mechanizmów zastosowanych w wyniki realizacji art. 15 zf tzw. tarczy antykryzysowej w zakresie ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku
 • kontrola wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracodawca, którzy otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń i obniżył wymiar czasu może polecać wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych, kontrola zakazu planowania nadgodzin
 • kontrola wypłaty dodatków z pracę w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.
  Czy dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych powinny być wypłacane w okresie miesięcznym, czy do końca okresu rozliczeniowego?,
 • kontrola limitów godzin nadliczbowych  
 • kontrola naruszenia doby pracowniczej
 • kontrola pracy w niedzielę z zachowaniem co czwartej niedzieli wolnej od pracy,
 • kontrola zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, problematyka pracy w sobotę, kontrola udzielania dnia wolnego

20. Kontrola ewidencji i rejestrów – ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem zmian spowodowanych świadczeniem pracy w warunkach spowodowanych stanem epidemii, kontrola rejestrów wypadków przy pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia, oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia na czynniki biologiczne – możliwości narażenia pracowników na zakażenie COVID-19 w przypadku wzmożonych delegacji lub charakteru pracy
21. Kontrola ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, kontrola podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP – omówienie obszarów zastosowania zgodności działań z art. 207 par. 1 K.p. oraz 212 K.p.
22. Ocena działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę – uprawnienia kontrolne związku zawodowego a postępowania kontrolne inspektora pracy
23. Omówienie listy kontrolnej w zakresie dokonaniu audytu przed postępowaniem kontrolnym inspektora pracy – wzór z komentarzem.
24. Obowiązki pracodawcy w zakresie powiadomienia organizacji związkowych o rozpoczęciu postępowania kontrolnego – kto powinien powiadomić organizacje?25. W jaki sposób odpowiedzieć na sformułowanie żądania okazania dokumentów dotyczących budowy, przebudowy, modernizacji, procesu technologicznego, badań oraz pomiarów?
25. Omówienie zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy wydanych dla pracodawców w dniu 6 maja br. pod hasłem: Bezpieczny powrót do pracy w zakresie:

 • działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa
 • aktualizacji oceny ryzyka zawodowego
 • minimalizacji zagrożeń – stosowana środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, dystansu, dbania o sprawną i wydajną wentylację
 • zwiększenia ilości i czasu trwania przerw w pracy

26. Treść protokołu kontrolnego – jakie informacje powinien zawierać protokół – opis stwierdzonych naruszeń, treść decyzji ustnych,
27. Możliwość wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu – jak można zrealizować w praktyce? – przykłady i wzory
28. Odmowa podpisania protokołu kontroli – skutki
29. Odwołanie od decyzji inspektora pracy.
30. Środki prawne przysługujące inspektorowi pracy

 • wydawanie decyzji
 • kierowanie wystąpień
 • wnoszenie powództw

31. Nakazy stosowane przez inspektora – zastosowanie i przykłady

Prelegenci

Cytat

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić

Gdzie i kiedy

Online 20 listopada 2020

Gdzie i kiedy

Online 17 lipca 2020

Weź udział

Cena 1
zł brutto za 1 osobę
450 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!