Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontrola-przestrzegania-przepisow-o-ochronie-danych-osobowych-73694-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

System kontroli realizowanych projektów unijnych, jak i weryfikacji ponoszonych wydatków wraz ze zmieniającymi się przepisami uległ modyfikacjom. Okres budżetowy 2014-2020 przyniósł wiele nowych regulacji, które zmodyfikowały obowiązki pracowników komórek kontrolnych, czy osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność. Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących aktualnie zasad przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych z środków UE, praktycznych aspektów prowadzenia kontroli projektów oraz zasad współdziałania pracowników różnych instytucji kontrolnych. W ramach szkolenia omówione zostaną kwestie uchybień, nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych w projektach.

Korzyści dla uczestników:
W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą aktualną wiedzę dot. zasad przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych z środków UE, typów i rodzajów kontroli projektów, uprawnień zespołu kontrolnego, zasad sporządzania informacji pokontrolnej, współpracy z innych instytucjami kontrolnymi. Nabędą umiejętności postępowania w sytuacji zdiagnozowania uchybienia, nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w projektach.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność  oraz   innych zainteresowanych kontrolami projektów.

Program szkolenia:

Dzień I:

KONTROLA W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020

 • Podstawy prawne
 • Podział kompetencyjny
 • Zadania instytucji zarządzającej, pośredniczącej, wdrażającej, certyfikującej i audytowej
 • Inne uprawnione  podmioty do przeprowadzania kontroli projektów unijnych

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTU

 • Typ kontroli
 • Rodzaje prowadzonych kontroli
 • Zakres czynności sprawdzających – (listy sprawdzające)
 • Metodyka doboru projektów i obszarów kontroli
 • System weryfikacji wydatków
 • Realizacja obowiązków kontrolnych
 • Uprawnienia zespołu kontrolnego
 • Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych
 • Etyka kontrolera

ETAPY KONTROLI PROJEKTU

 • Przygotowanie zespołu kontrolnego do kontroli
 • Przeprowadzenie kontroli i dokumentowanie jej przebiegu
 • Czynności pokontrolne:
  • Analiza zgromadzonego materiału dowodowego
  • Sformułowanie ustaleń i zaleceń pokontrolnych
  • Opracowanie informacji pokontrolnej
  • Analiza zastrzeżeń lub odmowy podpisania informacji pokontrolnej

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

 • Podstawy prawne
 • Definicja uchybienia, nieprawidłowości i nadużycia finansowego
 • System informowania o nieprawidłowościach finansowych

Dzień II:

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH c.d.

 • Nieprawidłowości podlegające i nie podlegające raportowaniu do KE
 • Przekazywanie informacji o nieprawidłowościach odpowiednim organom
 • Obowiązujące uregulowania w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH W OBSZARACH

 • Udzielania zamówień publicznych
 • Wydatkowania funduszy niezgodnie z celem, przeznaczeniem
 • Osiągnięcia rezultatów w projekcie
 • Poprawności otrzymywanych i wystawianych dokumentów bez wnioskodawcę
 • Partnerstwa w projektach

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NADUŻYCIA FINANSOWE W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

 • Zmowy przetargowe
 • Konflikt interesów
 • Korupcja
 • Fałszerstwo dokumentów

SKUTKI I KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKCIE

 • Sankcje dla Wnioskodawcy
 • Artykuł 207 ustawy o finansach publicznych
 • Odzyskiwanie środków

NAJBARDZIEJ KORUPCJOGENNE OBSZARY. 

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych