Szkolenie

Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy

O szkoleniu

Oferta szkolenia ma charakter autorski i została przygotowana przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją rządową.

Cel szkolenia:

-uzyskanie lub doskonalenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w której – po raz pierwszy po 1997 r. – dokonano w polskim porządku prawnym normatywnego, zunifikowanego i kompleksowego uregulowania zasad i trybu kontroli w ramach sektora administracji rządowej,
-uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy nowych Standardów kontroli w administracji rządowej – zatwierdzonych przez Szefa KPRM w dn. 31 lipca 2017 r.
-wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy, jak również problemów stricte praktycznych, które mogą powstawać w trakcie przygotowywania i organizacji kontroli, jej prowadzenia oraz realizacji i egzekwowania wniosków i zaleceń pokontrolnych,
-rozwój praktycznych kompetencji, prezentacja dobrych praktyk z ww. problematyki.

Korzyści dla uczestników:

-dla kierowników i pracowników jednostek kontrolujących – uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli, formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych, a następnie egzekwowanie ich wykonania zgodnie z reżimem ww. ustawy;
-dla kierowników i pracowników jednostek kontrolowanych – uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu realizowania kontroli zewnętrznych, które będą prowadzone zgodnie z reżimem ww. ustawy, uzyskanie wiedzy w zakresie praw i obowiązków zarówno kontrolujących, jak i kontrolowanych, uzyskanie wiedzy w zakresie środków i trybu odwoławczego od ustaleń kontroli;
-dla osób, które niedawno podjęły pracę w sektorze administracji rządowej – zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i kwalifikacji praktycznych w zakresie zasad i trybu kontroli w administracji rządowej (szczególnie istotne dla uczestników nie posiadających wykształcenia prawniczego).
Kto powinien wziąć udział?
 • Kontrolerzy
 • Pracownicy komórek kontroli
 • Kierownicy komórek kontroli
 • Kierownicy i pracownicy jednostek kontrolowanych
 • Wszystkich zainteresowanych działalnością kontrolną

Program szkolenia

 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. „Nowe” Standardy kontroli w administracji rządowej – zatwierdzone przez Szefa KPRM w dn. 31 lipca 2017 r. Rodzaje kontroli wg 4 kryteriów podstawowych. Cele i funkcje prowadzenia kontroli w ujęciu praktycznym:
 • cel podstawowy;
 • cel dodatkowy;
 • funkcje kontroli (sprawdzanie, ocenianie, wnioskowanie).

 

Informacje o wynikach kontroli.

CZĘŚĆ WARSZTATOWA – ćwiczenia praktyczne służące wypracowaniu przydatnych wzorów i przykładowych dokumentów w tym m.in.:

zgłoszenia zadania kontrolnego do planu kontroli, planu kontroli: lista podstawowa i lista rezerwowa, oświadczenia kontrolera/biegłego dot. przesłanek wyłączenie z udziału w kontroli, upoważnienia do kontroli, programu kontroli, protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień, protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia, notatki służbowej, projektu wystąpienia pokontrolnego, wystąpienia pokontrolnego.

Dokumentacji kontroli:

akta kontroli – zakres przedmiotowy i zasady i techniki prowadzenia; prawo wglądu do akt kontroli; zasady ujawniania akt kontroli.

Tryby przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym – praktycznie „krok po kroku”:

przesłanki do zastosowania trybu uproszczonego – kiedy warto skorzystać z trybu uproszczonego? podobieństwa i różnice trybów kontroli, sprawozdanie z kontroli.

Zasady postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym.

Tryby przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym – praktycznie „krok po kroku”:

planowanie w kontroli:

 • w skali makro – tworzenie okresowego planu kontroli,
 • w skali mikro – planowanie pojedynczego zadania kontroli,
 • rodzaje kontroli a planowanie kontroli.

planowanie działalności kontrolnej – roczny plan kontroli:

 • przeprowadzenie analizy ryzyka w oparciu o czynniki, o których mowa w Standardach kontroli w administracji rządowe oraz czynniki wskazane przez audyt wewnętrzny, tj.:
  • oczekiwania i potrzeby informacyjne kierownictwa,
  • wyniki wcześniejszych kontroli i audytów,
  • skargi i wnioski oraz inne sygnały o nieprawidłowościach;
  • kwoty wydatkowanych środków publicznych,
  • możliwość wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  • możliwość wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcjogennych,
  • inne czynniki związane z kontrolą prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań publicznych,
  • czas, który upłynął od ostatniej kontroli w jednostce podległej oraz tematykę ostatniej kontroli,
  • treść oświadczenia kierownika jednostki podległej o stanie kontroli zarządczej,
  • wyniki analizy ryzyka przeprowadzonej w jednostce podległej,
  • trudności oraz nieprawidłowości w realizacji zadań przez jednostkę podległą lub nadzorowaną.
 • wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji wykorzystywane przy analizie ryzyka związanego z wyborem podmiotów do kontroli (rodzaje dokumentów, katalog podmiotów – sygnalistów),
 • wybór tematów i podmiotów do kontroli jako efekt przeprowadzonej analizy ryzyka,
 • narzędzie wykorzystywane do przeprowadzenia analizy ryzyka do planu kontroli – zestawienie tabelaryczne,

czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem poszczególnego zadania kontrolnego, program kontroli :

 • elementy programu kontroli,
 • tryb opracowania, identyfikacji i analiza ryzyk, zatwierdzenie programu,
 • elementy, które należy uwzględnić w analizie przedkontrolnej,
 • cel kontroli:
  • formułowanie celu kontroli,
  • określanie zakresu kontroli, tj. przedmiotu i okresu objętego kontrolą,
 • temat kontroli – określenie tematyki kontroli, której stopień szczegółowości jest adekwatny do celu kontroli,
 • wskazanie dowodów niezbędnych dla dokonania ustaleń,
 • metodyka kontroli – metody i techniki stosowane przy zbieraniu i analizie danych podczas kontroli, m.in.:
  • narzędzia kontrolne stosowane do zbierania informacji,
  • dobór procedur analitycznych adekwatnych do obszaru i rodzaju kontroli,
  • określenie sposobu doboru próby do kontroli w przypadku badania opartego na próbie,
  • cechy dowodów gromadzonych w trakcie kontroli (rzetelne, stosowne, racjonalne),
 • kryteria i mierniki w kontroli:
  • zastosowanie kryteriów kontroli (opisowe, skala ocen),
  • ustalenie mierników kontroli umożliwiających odniesienie ustaleń kontroli do oceny jednostki kontrolowanej/oceny realizacji zadania.
 • organizacja i logistyka realizacji danego zadania kontrolnego:
  • dobór kontrolerów,
  • zakładana czasochłonność – co uwzględnić przy ustaleniu czasochłonności.
  • harmonogram kontroli – „rozkład jazdy”,
  • terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
  • terminy sporządzania dokumentów pokontrolnych,
  • terminy dodatkowych czynności pokontrolnych (np. zawiadomienie do organów ścigania, zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych),
 • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (charakter prawny, forma pisemna, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy),
 • zawiadomienie o kontroli (forma, termin),
 • zasady prowadzenia czynności kontrolnych,
 • prawa i obowiązki kontrolera,
 • przegląd ryzyka w obszarze zagrożeń korupcyjnych związanych z pracą kontrolera,
 • prawa i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej,
 • prawa i obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej,
 • czynności kontrolne – techniki kontroli,
 • środki dowodowe przeprowadzane w ramach czynności kontrolnych (otwarty katalog środków dowodowych, dokumenty, rzeczy oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia),
 • metody doboru próby do kontroli – w ramach realizacji zadania kontrolnego, modyfikacja próby, „pogłębianie” próby,
 • protokoły i notatki służbowe sporządzane w ramach czynności kontrolnych,
 • współpraca z podmiotami trzecimi (np. potwierdzenie zewnętrzne pozytywne/negatywne),
 • projekt wystąpienia pokontrolnego (zakres przedmiotowy, tryb opracowania i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej),
 • oświadczenie byłego kierownika jednostki odnośnie projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • dokonywanie sprostowań w wystąpieniu pokontrolnym,
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego przez kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej (odrzucenie zastrzeżeń, uwzględnienie zastrzeżeń w całości lub
 • w części, oddalenie zastrzeżeń w całości lub w części),
 • odwołanie do kierownika jednostki kontrolującej,
 • wystąpienie pokontrolne (zakres przedmiotowy obligatoryjny i fakultatywny, tryb przyjęcia i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej, ostateczny charakter),
 • informacja o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Uczestnicy postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym.

Kryteria prowadzenia kontroli.

kontrola prawidłowości – cztery złote kryteria kontroli w ujęciu praktycznym:

 • legalność;
 • gospodarność;
 • celowość;
 • rzetelność,
 • charakter prewencyjny lub wykrywający.

kontrola wykonywania zadań:

 • skuteczność,
 • wydajność,
 • oszczędność.

Prelegenci

Cytat

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 grudnia 2020
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 16 listopada 2020
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 19 października 2020
brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 28 września 2020
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
750 PLN
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.
Weź udział

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!