Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontrola-w-administracji-rzadowej-praktyczne-kompendium-wiedzy-73683-id453

Informacje o szkoleniu

 • Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy


  ID szkolenia: 73683
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00-17:00
 • Organizator szkolenia:

  Effect Group Sp. z o.o.
  Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Oferta szkolenia ma charakter autorski i została przygotowana przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją rządową.

Cel szkolenia:

-uzyskanie lub doskonalenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w której – po raz pierwszy po 1997 r. – dokonano w polskim porządku prawnym normatywnego, zunifikowanego i kompleksowego uregulowania zasad i trybu kontroli w ramach sektora administracji rządowej,
-uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiających stosowanie w bieżącej pracy nowych Standardów kontroli w administracji rządowej – zatwierdzonych przez Szefa KPRM w dn. 31 lipca 2017 r.
-wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów ustawy, jak również problemów stricte praktycznych, które mogą powstawać w trakcie przygotowywania i organizacji kontroli, jej prowadzenia oraz realizacji i egzekwowania wniosków i zaleceń pokontrolnych,
-rozwój praktycznych kompetencji, prezentacja dobrych praktyk z ww. problematyki.

Korzyści dla uczestników:

-dla kierowników i pracowników jednostek kontrolujących – uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli, formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych, a następnie egzekwowanie ich wykonania zgodnie z reżimem ww. ustawy;
-dla kierowników i pracowników jednostek kontrolowanych – uzyskanie kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i trybu realizowania kontroli zewnętrznych, które będą prowadzone zgodnie z reżimem ww. ustawy, uzyskanie wiedzy w zakresie praw i obowiązków zarówno kontrolujących, jak i kontrolowanych, uzyskanie wiedzy w zakresie środków i trybu odwoławczego od ustaleń kontroli;
-dla osób, które niedawno podjęły pracę w sektorze administracji rządowej – zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i kwalifikacji praktycznych w zakresie zasad i trybu kontroli w administracji rządowej (szczególnie istotne dla uczestników nie posiadających wykształcenia prawniczego).

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kontrolerzy
 • Pracownicy komórek kontroli
 • Kierownicy komórek kontroli
 • Kierownicy i pracownicy jednostek kontrolowanych
 • Wszystkich zainteresowanych działalnością kontrolną

Program szkolenia:

 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. „Nowe” Standardy kontroli w administracji rządowej – zatwierdzone przez Szefa KPRM w dn. 31 lipca 2017 r. Rodzaje kontroli wg 4 kryteriów podstawowych. Cele i funkcje prowadzenia kontroli w ujęciu praktycznym:
 • cel podstawowy;
 • cel dodatkowy;
 • funkcje kontroli (sprawdzanie, ocenianie, wnioskowanie).

 

Informacje o wynikach kontroli.

CZĘŚĆ WARSZTATOWA – ćwiczenia praktyczne służące wypracowaniu przydatnych wzorów i przykładowych dokumentów w tym m.in.:

zgłoszenia zadania kontrolnego do planu kontroli, planu kontroli: lista podstawowa i lista rezerwowa, oświadczenia kontrolera/biegłego dot. przesłanek wyłączenie z udziału w kontroli, upoważnienia do kontroli, programu kontroli, protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień, protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia, notatki służbowej, projektu wystąpienia pokontrolnego, wystąpienia pokontrolnego.

Dokumentacji kontroli:

akta kontroli – zakres przedmiotowy i zasady i techniki prowadzenia; prawo wglądu do akt kontroli; zasady ujawniania akt kontroli.

Tryby przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym – praktycznie „krok po kroku”:

przesłanki do zastosowania trybu uproszczonego – kiedy warto skorzystać z trybu uproszczonego? podobieństwa i różnice trybów kontroli, sprawozdanie z kontroli.

Zasady postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym.

Tryby przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym – praktycznie „krok po kroku”:

planowanie w kontroli:

 • w skali makro – tworzenie okresowego planu kontroli,
 • w skali mikro – planowanie pojedynczego zadania kontroli,
 • rodzaje kontroli a planowanie kontroli.

planowanie działalności kontrolnej – roczny plan kontroli:

 • przeprowadzenie analizy ryzyka w oparciu o czynniki, o których mowa w Standardach kontroli w administracji rządowe oraz czynniki wskazane przez audyt wewnętrzny, tj.:
  • oczekiwania i potrzeby informacyjne kierownictwa,
  • wyniki wcześniejszych kontroli i audytów,
  • skargi i wnioski oraz inne sygnały o nieprawidłowościach;
  • kwoty wydatkowanych środków publicznych,
  • możliwość wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  • możliwość wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcjogennych,
  • inne czynniki związane z kontrolą prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań publicznych,
  • czas, który upłynął od ostatniej kontroli w jednostce podległej oraz tematykę ostatniej kontroli,
  • treść oświadczenia kierownika jednostki podległej o stanie kontroli zarządczej,
  • wyniki analizy ryzyka przeprowadzonej w jednostce podległej,
  • trudności oraz nieprawidłowości w realizacji zadań przez jednostkę podległą lub nadzorowaną.
 • wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji wykorzystywane przy analizie ryzyka związanego z wyborem podmiotów do kontroli (rodzaje dokumentów, katalog podmiotów – sygnalistów),
 • wybór tematów i podmiotów do kontroli jako efekt przeprowadzonej analizy ryzyka,
 • narzędzie wykorzystywane do przeprowadzenia analizy ryzyka do planu kontroli – zestawienie tabelaryczne,

czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem poszczególnego zadania kontrolnego, program kontroli :

 • elementy programu kontroli,
 • tryb opracowania, identyfikacji i analiza ryzyk, zatwierdzenie programu,
 • elementy, które należy uwzględnić w analizie przedkontrolnej,
 • cel kontroli:
  • formułowanie celu kontroli,
  • określanie zakresu kontroli, tj. przedmiotu i okresu objętego kontrolą,
 • temat kontroli – określenie tematyki kontroli, której stopień szczegółowości jest adekwatny do celu kontroli,
 • wskazanie dowodów niezbędnych dla dokonania ustaleń,
 • metodyka kontroli – metody i techniki stosowane przy zbieraniu i analizie danych podczas kontroli, m.in.:
  • narzędzia kontrolne stosowane do zbierania informacji,
  • dobór procedur analitycznych adekwatnych do obszaru i rodzaju kontroli,
  • określenie sposobu doboru próby do kontroli w przypadku badania opartego na próbie,
  • cechy dowodów gromadzonych w trakcie kontroli (rzetelne, stosowne, racjonalne),
 • kryteria i mierniki w kontroli:
  • zastosowanie kryteriów kontroli (opisowe, skala ocen),
  • ustalenie mierników kontroli umożliwiających odniesienie ustaleń kontroli do oceny jednostki kontrolowanej/oceny realizacji zadania.
 • organizacja i logistyka realizacji danego zadania kontrolnego:
  • dobór kontrolerów,
  • zakładana czasochłonność – co uwzględnić przy ustaleniu czasochłonności.
  • harmonogram kontroli – „rozkład jazdy”,
  • terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
  • terminy sporządzania dokumentów pokontrolnych,
  • terminy dodatkowych czynności pokontrolnych (np. zawiadomienie do organów ścigania, zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych),
 • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (charakter prawny, forma pisemna, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy),
 • zawiadomienie o kontroli (forma, termin),
 • zasady prowadzenia czynności kontrolnych,
 • prawa i obowiązki kontrolera,
 • przegląd ryzyka w obszarze zagrożeń korupcyjnych związanych z pracą kontrolera,
 • prawa i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej,
 • prawa i obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej,
 • czynności kontrolne – techniki kontroli,
 • środki dowodowe przeprowadzane w ramach czynności kontrolnych (otwarty katalog środków dowodowych, dokumenty, rzeczy oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia),
 • metody doboru próby do kontroli – w ramach realizacji zadania kontrolnego, modyfikacja próby, „pogłębianie” próby,
 • protokoły i notatki służbowe sporządzane w ramach czynności kontrolnych,
 • współpraca z podmiotami trzecimi (np. potwierdzenie zewnętrzne pozytywne/negatywne),
 • projekt wystąpienia pokontrolnego (zakres przedmiotowy, tryb opracowania i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej),
 • oświadczenie byłego kierownika jednostki odnośnie projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego,
 • dokonywanie sprostowań w wystąpieniu pokontrolnym,
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego przez kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej (odrzucenie zastrzeżeń, uwzględnienie zastrzeżeń w całości lub
 • w części, oddalenie zastrzeżeń w całości lub w części),
 • odwołanie do kierownika jednostki kontrolującej,
 • wystąpienie pokontrolne (zakres przedmiotowy obligatoryjny i fakultatywny, tryb przyjęcia i przekazania kierownikowi jednostki kontrolowanej, ostateczny charakter),
 • informacja o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Uczestnicy postępowania kontrolnego w ujęciu praktycznym.

Kryteria prowadzenia kontroli.

kontrola prawidłowości – cztery złote kryteria kontroli w ujęciu praktycznym:

 • legalność;
 • gospodarność;
 • celowość;
 • rzetelność,
 • charakter prewencyjny lub wykrywający.

kontrola wykonywania zadań:

 • skuteczność,
 • wydajność,
 • oszczędność.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 750 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy