Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w dobie pandemii koronawirusa

O szkoleniu

Cele i korzyści:
Pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu w zakresie kontroli zarządczej jest niezbędne dla zapewnienia właściwego zarządzania procesami oraz skutecznej realizacji misji i celów jednostki. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, które w sposób zasadniczy wpłynęło na funkcjonowanie i organizację jednostek sektora finansów publicznych. Dlatego też celem szkolenia jest przedstawienie przede wszystkim praktycznych aspektów funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem. To również okazja do zwrócenia uwagi na szczególnie ważną, aczkolwiek bardzo często niezauważalną rolę doskonalenia systemu kontroli zarządczej oraz istotność komunikacji w prawidłowym funkcjonowaniu każdej instytucji.
Kto powinien wziąć udział?

Kierownicy jednostek oraz komórek organizacyjnych, referatów i pracownicy zaangażowani w wykonywanie obowiązków związanych z kontrolą zarządczą, w tym w proces zarządzania ryzykiem, czy przygotowywania dokumentacji dotyczącej wewnętrznych procedur. Wszyscy pracownicy zainteresowani istotą kontroli zarządczej.

Program szkolenia

MODUŁ I. WSTĘP DO SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 1. Podstawa prawna i otoczenie prawne systemu kontroli zarządczej – rola standardów kontroli zarządczej
 2. Pojęcie oraz cel i idea funkcjonowania kontroli zarządczej
 3. Odpowiedzialność kierownika jednostki oraz rola i odpowiedzialność za kontrolę zarządczą na poszczególnych szczeblach zarządzania w jednostce organizacyjnej
 4. Charakterystyka poszczególnych elementów kontroli zarządczej:
 • Środowisko wewnętrzne
 • Cele i zarządzanie ryzykiem
 • Mechanizmy kontroli
 • Informacja i komunikacja
 • Monitorowanie i ocena

MODUŁ II. ELEMENTY I STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRAKTYCE:

 1. Środowisko wewnętrzne:
 • Wartości etyczne
 • Kompetencje zawodowe
 • Podnoszenie kwalifikacji
 • Struktura organizacyjna
 • Delegowanie uprawnień

Cele jednostki oraz zarządzanie ryzykiem w praktyce:

 • Określanie celów i zadań jednostki administracji publicznej
 • Cechy skutecznego systemu zarządzania ryzykiem
 • Właściciel ryzyka
 • Procedura zarządzania ryzykiem:
  • Identyfikacja ryzyka (techniki identyfikacji oraz właściwy opis ryzyka, dopuszczalna tolerancja)
  • Ocena ryzyka (metody szacowania ryzyka – prawdopodobieństwo, skutek)
  • Reakcja na ryzyko
 • Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem
 • Hierarchizacja ryzyka - rejestr ryzyk
 • Monitorowanie ryzyka
 • Obszary funkcjonowania administracji publicznej szczególnie narażone na ryzyko

Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na zdefiniowane ryzyka:

 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
 • Sprawowanie nadzoru
 • Zapewnienie ciągłości działalności
 • Ochrona zasobów
 • Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

Monitorowanie jako element systemu kontroli zarządczej:

 • Określenie punktu odniesienia efektywności kontroli wewnętrznej
 • Bieżący monitoring jako mechanizm monitorowania
 • Narzędzia monitorowania sytemu kontroli zarządczej
 • Uzyskanie zapewnienia a złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
 • Źródła zapewnienia o stanie kontroli zarządczej:
  • Ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki
  • Ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego
  • Samoocena kontroli zarządczej, kwestionariusz samooceny - jak przygotować, aby faktycznie służył samoocenie
  • Inne źródła pozyskania informacji
 • Częstotliwość monitorowania i dokonywania oceny systemu kontroli zarządczej
 • Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej a złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Informacja i komunikacja.

MODUŁ III. DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA:

 • Jaki jest cel doskonalenia kontroli zarządczej
 • Struktura efektywnego systemu kontroli zarządczej
 • Dokumentacja kontroli zarządczej i jej rola w doskonaleniu kontroli zarządczej
 • Wspomaganie kontroli zarządczej innymi systemami zarządzania
 • Rola audytu wewnętrznego oraz systemu kontroli wewnętrznej w procesie doskonalenia kontroli zarządczej
 • Efektywne wykorzystanie doświadczenia instytucji (negatywnego i pozytywnego) w zarządzaniu i doskonaleniu systemu

MODUŁ IV. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA (NIE TYLKO) W KONTROLI ZARZĄDCZEJ:

 • Cechy i warunki efektywnej komunikacji
 • Kanały, narzędzia i język komunikacji w dobie pandemii koronawirusa
 • Grupy docelowe - komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Jak dostosować kanały i treść komunikacji w kontekście ograniczeń w funkcjonowaniu organizacji
 • Bariery i przeszkody w komunikacji - przyczyny i skutki
 • Informacja zwrotna – jako mechanizm usprawniający komunikację

Czas trwania

08:45 - 09:00 - próba logowania
09:00 - 12:00 - część I szkolenia
12:00 - 13:00 - przerwa
13:00 - 16:00 - część II szkolenia

Prelegenci

Tomasz KowalewskiTrener

Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, jak również audytu i kontroli projektów oraz funduszy unijnych.
Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiadam certyfikaty zarządzania w zakresie Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania, Certyfikat Internal QMS Auditor (Nr 11/2775); Certyfikat Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 – nadanych przez Lloyd’s Register (LRQA) oraz certyfikat Zarządzania Projektami PRINCE 2. Odbyłem również szereg szkoleń z zakresu zarządzania procesami i projektami, zamówień publicznych, planowania, efektywności i optymalizacji procesów, kaskadowania celów, czy komunikacji.

Przez 17 lat związany byłem z warmińsko-mazurską administracją publiczną (zarówno rządową jak i samorządową) – moje doświadczenie związane jest z pracą m.in. na stanowisku audytora wewnętrznego, również jako wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG, POKL). Odpowiedzialny również byłem za przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak też opiniowanie i wstępną weryfikację poprawności dokumentacji zamówień. Członek komisji przetargowych oraz zespołów powoływanych do oceny ofert.

Obecnie jako stały doradca współpracuję z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w zakresie zarządzania i realizacji projektów unijnych oraz zamówień publicznych oraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze w zakresie propagowania i wdrażania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych na obszarze woj. lubuskiego. Na co dzień – na zasadzie doradztwa i współpracy, czynnie wspieram kilkadziesiąt instytucji i jednostek samorządu terytorialnego w procesach związanych z udzielaniem zamówień, realizacją projektów unijnych, czy też szeroko rozumianymi systemami zarządzania, w tym kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem.

Od 2008 r. jestem wykładowcą w ramach studiów podyplomowych oraz trenerem prowadzącym szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej, finansów publicznych, polityki regionalnej UE oraz funduszy unijnych jak również audytu i kontroli.

Mam również zaszczyt współpracować z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie, która w poczet swoich wykładowców i trenerów przyjmuje jedynie osoby zapewniające najwyższy poziom kształcenia oraz autorytety różnych dziedzin funkcjonowania administracji publicznej. W ramach współpracy z KSAP prowadzę m.in. wykłady w ramach służby przygotowawczej dla urzędników służby cywilnej oraz szkolenia dla pracowników administracji publicznej. W latach 2008 – 2014 prowadziłem również szkolenia oraz robocze spotkania informacyjne dla beneficjentów i projektodawców POKL na Warmii i Mazurach - w zakresie zamówień publicznych, zarządzania projektami unijnymi, kwalifikowalności oraz rozliczania wydatków, czy zatrudniania personelu projektu.

W moim dorobku szkoleniowym znaleźć można kilkaset szkoleń przeprowadzonych dla niemal 4.000 uczestników prowadzonych zarówno w trybie szkoleń otwartych, jak również na zlecenie instytucji publicznych, m.in. jednostki Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego, Komenda Wojewódzka PSP Województwa Małopolskiego, Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu, jednostki organizacyjne Służby Więziennictwa, Kancelaria Prezydenta RP, Agencja Rezerw Materiałowych, Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami Praga Południe, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie, Samorząd Województwa Opolskiego, Stowarzyszenie „Szczeciński Obszar Metropolitalny”, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Sąd Okręgowy w Słupsku, instytucje kultury województwa kujawsko-pomorskiego, Związek Gmin Ziemi Przeworskiej, urzędy miast i gmin: w Sandomierzu, Suchedniowie, Lęborku, Prudniku, Chmielnie, Cieszkowie, Gryfinie, Brwinowie, Urząd Dzielnicy Warszawa Żoliborz, Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Nisku, Krośnie Odrzańskim, Opolu Lubelskim, Lęborku, Lubaniu czy Poddębicach, Ośrodki Pomocy Społecznej w Rogoźnie oraz Ełku, PUP w Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi.

W ostatnich dwóch latach przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu zamówień publicznych
w tym:

 • szkolenia z zakresu nowelizacji Prawa zamówień publicznych – 30 szkoleń,
 • szkolenia dot. procedur udzielania zamówień publicznych – 50 szkoleń,
 • zamówienia publiczne w projektach unijnych – 20 szkoleń,
 • szkolenia dedykowane konkretnym instytucjom  – 20 szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
590
Cena zawiera:
 • - Autorskie materiały szkoleniowe - Certyfikat ukończenia szkolenia - Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 12 października 2020 r.
390
Cena zawiera:
 • - Autorskie materiały szkoleniowe - Certyfikat ukończenia szkolenia - Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłączne 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłączne 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!