Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucji publicznej - aspekty praktyczne

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy m.in. zagadnienia: pojęcie kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych, odpowiedzialność i standardy kontroli zarządczej, jak wyznaczać cele, jakie stosować mierniki, jak monitorować osiąganie celów, pojęcie ryzyka, identyfikowanie i analiza ryzyka, dokumentacja związana z kontrolą zarządczą.

Jednostki sektora finansów publicznych funkcjonują, aby realizować postawione przed nimi cele i zadania. Kontrola zarządcza stanowi system zarządzania, który ma pomóc w realizacji tych celów.

Szkolenie jest spojrzeniem od strony praktycznej na kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Poza kompleksowym przedstawieniem zagadnień związanych powyższą tematyką ukazuje ono sens oraz korzyści płynące z racjonalnego wdrożenia kontroli zarządczej. Stanowi także inspirację do szukania rozwiązań odpowiednich dla organizacji oraz zachęca do ich wdrażania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • poznanie praktycznych rozwiązań z zakresu kontroli zarządczej,
 • poznanie roli koordynatora kontroli zarządczej,
 • przedstawienie korzyści wynikających z zarządzania ryzykiem,
 • uświadomienie wpływu ryzyka na osiąganie celów,
 • umiejętność oceny kontroli zarządczej,
 • umiejętność identyfikacji i oceny mechanizmów kontrolnych,
 • identyfikacja i wykorzystanie informacji o stanie kontroli zarządczej,
 • umiejętność formułowania oraz oceny celów i mierników.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poznanie i zgłębienie zagadnień związanych z kontrolą zarządczą, a zwłaszcza z wyznaczaniem celów i zarządzaniem ryzykiem,
 • zapoznanie z praktycznymi aspektami kontroli zarządczej – w  trakcje szkolenia prezentowane i omawiane są przykłady wdrożenia kontroli zarządczej oraz poszczególnych jej standardów, ze szczególnym uwzględnieniem standardów dotyczących wyznaczania celów oraz zarządzania ryzykiem,
 • wymiana  wiedzy i doświadczeń - w trakcie zajęć omawiane są przykłady zaczerpnięte  z przeprowadzonych kontroli m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli, z doświadczenia trenera oraz uczestników szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej w organizacji, a także osoby biorące udział w określaniu celów i mierników, zarządzaniu ryzykiem oraz ocenie kontroli zarządczej.

W szczególności grupę docelową stanowią osoby:
koordynatorzy kontroli zarządczej w jednostce, kierownicy jednostek, kierownicy komórek organizacyjnych, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, pracownicy zajmujący się kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem

Program szkolenia

Kontrola zarządcza – standardy i architektura systemu.

 1. Podstawowe definicje.
 2. Ustawowe wymogi prowadzenia kontroli zarządczej.
 3. Kontrola zarządcza w raportach Najwyższej Izby Kontroli.
 4. Standardy kontroli zarządczej: ramy COSO, wytyczne INTOSAI GOV 91000, standardy Ministra Finansów.
 5. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej.
 6. Projektowanie systemu kontroli i nadzoru z wykorzystaniem „Trzech linii”. Matryca ról i odpowiedzialności w systemie kontroli zarządczej.
   

Kontrola zarządcza – praktyczne aspekty procesu, monitorowanie i ocena.

 1. Wyznaczanie celu:
  1. rodzaje celów w systemie kontroli zarządczej,
  2. tworzenie zrównoważonego systemu celów,
  3. opis celów i mierników,
  4. cel jako organizacyjna zmiana – praktyczne aspekty wdrażania celów.
    
 2. Zarządzanie ryzykiem:
  1. identyfikacja ryzyka,
  2. rodzaje ryzyka i czynniki ryzyka,
  3. analiza ryzyka,
  4. strategie i metody projektowania mechanizmów kontroli.
    
 3. Przegląd i ocena kontroli zarządczej:
  1. ustawowe kryteria oceny,
  2. mierniki oceny, model dojrzałości procesu.
    

Rozwijanie narzędzi wspierających koordynację działań z zakresu kontroli zarządczej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09:00-15:00

Prelegenci

Certyfikowany audytor wewnętrzny z aplikacją kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli. Przez wiele lat przewodniczył Podkomisji INTOSAI ds. Kontroli Wewnętrznej oraz współpracował z Radą ds. Standardów Instytutu Audytorów Wewnętrznych. Posiada ponad dwudziestoletnie, praktyczne doświadczenie i umiejętności w obszarze audytu oraz kontroli, a także oraz zarządzaniu. Doświadczony trener szkoleniowy oraz coach z akredytacją Izby Coachingu. Posiada certyfikat Jonah TOC z zakresu zarządzania ograniczeniami.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 15-16 wrzesień 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 4-5 kwiecień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!