Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucji publicznej - aspekty praktyczne

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy m.in. zagadnienia: pojęcie kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych, odpowiedzialność i standardy kontroli zarządczej, jak wyznaczać cele, jakie stosować mierniki, jak monitorować osiąganie celów, pojęcie ryzyka, identyfikowanie i analiza ryzyka, dokumentacja związana z kontrolą zarządczą.

Jednostki sektora finansów publicznych funkcjonują, aby realizować postawione przed nimi cele i zadania. Kontrola zarządcza stanowi system zarządzania, który ma pomóc w realizacji tych celów.

Szkolenie jest spojrzeniem od strony praktycznej na kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Poza kompleksowym przedstawieniem zagadnień związanych powyższą tematyką ukazuje ono sens oraz korzyści płynące z racjonalnego wdrożenia kontroli zarządczej. Stanowi także inspirację do szukania rozwiązań odpowiednich dla organizacji oraz zachęca do ich wdrażania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • poznanie praktycznych rozwiązań z zakresu kontroli zarządczej,
 • poznanie roli koordynatora kontroli zarządczej,
 • przedstawienie korzyści wynikających z zarządzania ryzykiem,
 • uświadomienie wpływu ryzyka na osiąganie celów,
 • umiejętność oceny kontroli zarządczej,
 • umiejętność identyfikacji i oceny mechanizmów kontrolnych,
 • identyfikacja i wykorzystanie informacji o stanie kontroli zarządczej,
 • umiejętność formułowania oraz oceny celów i mierników.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poznanie i zgłębienie zagadnień związanych z kontrolą zarządczą, a zwłaszcza z wyznaczaniem celów i zarządzaniem ryzykiem,
 • zapoznanie z praktycznymi aspektami kontroli zarządczej – w  trakcje szkolenia prezentowane i omawiane są przykłady wdrożenia kontroli zarządczej oraz poszczególnych jej standardów, ze szczególnym uwzględnieniem standardów dotyczących wyznaczania celów oraz zarządzania ryzykiem,
 • wymiana  wiedzy i doświadczeń - w trakcie zajęć omawiane są przykłady zaczerpnięte  z przeprowadzonych kontroli m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli, z doświadczenia trenera oraz uczestników szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej w organizacji, a także osoby biorące udział w określaniu celów i mierników, zarządzaniu ryzykiem oraz ocenie kontroli zarządczej.

W szczególności grupę docelową stanowią osoby:
koordynatorzy kontroli zarządczej w jednostce, kierownicy jednostek, kierownicy komórek organizacyjnych, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, pracownicy zajmujący się kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem

Program szkolenia

 1. Kontrola zarządcza – standardy i architektura systemu.
  1. Zarządzanie w sektorze publicznym - wprowadzenie do kontroli zarządczej.
  2. Ustawowe wymogi prowadzenia kontroli zarządczej.
  3. Role, odpowiedzialność i zadania z zakresu kontroli zarządczej.
  4. Kontrola zarządcza w raportach Najwyższej Izby Kontroli.
  5. Standardy kontroli zarządczej: ramy COSO, wytyczne INTOSAI GOV 91000, standardy Ministra Finansów.
  6. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej.
  7. Projektowanie systemu kontroli i nadzoru z wykorzystaniem „Trzech linii”. Matryca ról i odpowiedzialności w systemie kontroli zarządczej.
    
 2. Kontrola zarządcza – praktyczne aspekty procesu, monitorowanie i ocena.
  1. Wyznaczanie celów:
   1. realizacja zadań publicznych a rodzaje celów w systemie kontroli zarządczej,
   2. opis celów i mierników,
   3. cel jako organizacyjna zmiana – praktyczne aspekty wdrażania celów.
     
  2. Zarządzanie ryzykiem:
   1. identyfikacja ryzyka,
   2. rodzaje ryzyka i czynniki ryzyka,
   3. analiza ryzyka,
   4. strategie i metody projektowania mechanizmów kontroli.
     
  3. Przegląd i ocena kontroli zarządczej:
   1. ustawowe kryteria oceny,
   2. mierniki oceny, model dojrzałości procesu.
     
 3. Audyt kontroli zarządczej i systemu zarządzania ryzykiem:
  1. audyt wewnętrzny jako narzędzie wspierające zarządzanie - co powinien wiedzieć kierownik o pracy audytora?
  2. rola audytu wewnętrznego w ocenie adekwatności i skuteczności systemu kontroli zarządczej.
    
 4. Podsumowanie szkolenia, pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09:00-15:00

Prelegenci

Ekonomistka, audytor wewnętrzny, wykładowca na uczelniach wyższych. Wieloletni trener Ministerstwa Finansów w zakresie kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i budżetu zadaniowego. Obecnie Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w urzędzie miejskim oraz kierownik Referatu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny w Izbie Administracji Skarbowej. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Finansów. W 2004 r. uzyskała certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Autorka artykułów i publikacji w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem wewnętrznym. Współautorka „Szczegółowych wytycznych Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem” z 2012 r.

Pasjonuje się nowoczesnymi metodami i technikami w zarządzaniu, których celem jest optymalizacja procesowa i klientocentryczność. Zdobyta wiedza w zakresie stosowania metod zwinnych w zarządzaniu projektami oraz projektowania i rozwijania usług z wykorzystaniem User Expieriance Design czy też metod twórczego rozwiązywania problemów (Design Thinking) jest inspiracją do rozwoju i doskonalenia metod w pracy zawodowej audytora wewnętrznego.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!