KONTROLA ZARZĄDCZA JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przedstawienie podstawowych elementów kontroli zarządczej z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, systemu delegowania uprawnień, systemu odpowiedzialności pracowników i kierownika jednostki oraz właściwego zarządzania ryzykiem.

Metody szkolenia
• mini wykład
• studium przypadku
• ćwiczenia warsztatowe
• dyskusja
• prezentacja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zrozumienie idei kontroli zarządczej
• wzrost wiedzy umożliwiający właściwe zarządzanie ryzykiem, będące podstawą budowania systemu kontroli zarządczej w sposób wymagany przepisami ustawy o finansach publicznych
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• kadra kierownicza i pracownicy jednostek sektora finansów publicznych
• pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie procedur kontroli w jednostce
• audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni

Program szkolenia

1. Kontrola zarządcza jako postać kontroli wewnętrznej
2. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą a kontrolą finansową – konsekwencje dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych
3. Kontrola zarządcza jako skuteczne narzędzie zarządzania jednostką
4. Procedury kontroli zarządczej w formie pisemnej – forma, zakres przedmiotowy, adekwatność
5. Rola głównego księgowego w systemie kontroli zarządczej
6. Dwa poziomy kontroli zarządczej
7. Zarządzanie ryzykiem z punktu widzenia realizowanych zadań jednostki
8. Metody określania mierników realizacji zadań jednostki
9. Standardy kontroli zarządczej opracowane przez Ministerstwo Finansów – omówienie (struktura organizacyjna, kadra, delegowanie uprawnień, powierzenie obowiązków i odpowiedzialności, mechanizmy kontroli zarządczej, skuteczny obieg informacji, monitorowanie i samoocena systemu kontroli zarządczej)
10. Rola komórek kontroli wewnętrznej i audytu w systemie kontroli zarządczej
11. Odpowiedzialność za zaniedbania w zakresie kontroli zarządczej (w tym z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych)
12. Zarządzanie ryzykiem i budowa systemu kontroli zarządczej – studium przypadku (na przykładzie wycinka działalności jednostki sektora finansów publicznych)
© Copyright Krzysztof Puchacz

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 7 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

KRZYSZTOF PUCHACZ - Ekspert w dziedzinie prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Specjalista z zakresu prawa zobowiązań, zamówień publicznych i finansów publicznych. Pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z racji wykonywanej funkcji zajmuje się kontrolą zamówień publicznych. W prowadzonych szkoleniach największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania prawa zamówień publicznych wraz z uwzględnieniem dyrektyw WE. Szkolenia opiera na przepisach ustawy, aktach wykonawczych, aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, uwzględniając wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i regionalnych izb obrachunkowych. Stały współpracownik wydawcy miesięcznika Przetargi publiczne. Ekspert i trener Szkoły Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
* W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
700
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!