Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontrole-i-odbiory-robot-w-procesie-budowlanym-57734-id386

Informacje o szkoleniu

 • Kontrole i odbiory robót w procesie budowlanym


  ID szkolenia: 57734
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne w Warszawie
  adres zostanie ustalony na 7 dni przed terminem szkolenia
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-15.00
 • Organizator szkolenia:

  Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wykonawstwo robót budowlanych podlega nadzorowi przez instytucje niezależne zarówno od inwestora jak i wykonawcy. Nadzór ten - z punktu obowiązującego w naszym państwie prawa - istnieje już od momentu podjęcia prac projektowych, poprzez wszystkie uzgodnienia, następnie nadzór wykonawstwa jak i odbiory powykonawcze. Nie jest to koniec. Okres rękojmi i gwarancji wiąże się także z kontrolą wykonanych robót. A potem jeszcze inwestor czy użytkownik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Jak widzimy, organów nadzorczych i kontrolnych jest wiele i o działaniach niektórych nawet nie mamy pojęcia do momentu kiedy organ kontrolno-nadzorczy sam przypomni nam o swoich uprawnieniach, co bywa nieraz bardzo bolesne. Dla przypomnienia sobie jaki system nadzoru nad robotami budowlanymi a najpierw projektowymi istnieje prawnie w Polsce oraz jak uniknąć niechcianych konsekwencji i być w zgodzie z prawem, zapraszamy na szkolenie.

Szkolenie skierowane jest do:

a/ Wszystkich osób zajmujących się realizacją procesu budowlanego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora,
b/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant),
c/ nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin),
d/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne regulujące przebieg procesu inwestycyjnego

2. Etapy procesu budowlanego

3. Jednostki i organy kontrolujące

4. Rodzaje kontroli i odbiorów w poszczególnych etapach procesu

a) W etapie I - poprzedzającym rozpoczęcie robót
b) W etapie II - prowadzenia robót
c) W etapie III - odbiór obiektu i oddanie go do użytkowania
d) W etapie IV – użytkowania obiektu
e) W etapie V – rozbiórka obiektu budowlanego

5. Zakres i forma kontroli i odbiorów

a) Sprawdzenie przeznaczenia terenu lub działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Gminy
b) Sprawdzenie zgodności, opracowanego projektu budowlanego, z wymogami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych i zgodności z współczesną wiedzą techniczną (sztuką budowlaną)
c) Sprawdzenie terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub działki bądź też w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz sprawdzenie zgodności, opracowanego projektu budowlanego z wymogami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub działki bądź też w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
d) Sprawdzenie zgodności przyjętego trybu realizacji procesu inwestycyjnego z wymogami ustawy Prawo budowlane
e) Sprawdzenie czy osoby, które będą kierować budową oraz pełnić nadzór nad prowadzonymi pracami posiadają odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
f) Protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy
g) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót
h) Sprawdzanie wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie robót
i) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, dokonywanie prób i odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych
j) Odbiory techniczne instalacji, urządzeń technicznych instalacji i urządzeń technicznych
k) Sprawdzanie i odbiór przewodów kominowych
l) Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych w zakresie określonym w umowie o roboty budowlane
ł) Sprawdzenie zgodności wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w projekcie budowlanym a dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, ochrony, ochrony środowiska
m) Obowiązkowa, bieżąca lub po zakończeniu robót, kontrola budowy w celu stwierdzenia prowadzenia i wykonania jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę
n) Okresowa kontrola, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu
o) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i sprawdzenie i odbiór robót budowlanych w zakresie określonym w umowie o roboty rozbiórkowe

6. Samowola budowlana i jej skutki

7. Odpowiedzialność zawodowa i karna

Informacje o prelegentach:

Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów, zarządzania nieruchomościami. Wykładowca na kursach organizowanych przez Izbę Inżynierów Budownictwa, starszy wykładowca Politechniki Śląskiej oraz wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Wydarzenia towarzyszące:

Dokumentacja budowlana w procesie budowlanym od A-Z
Przygotowanie inwestycji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków dotyczących zastępstwa inwestycyjnego: inwestycji nowej i zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 +23% VAT (VAT zwolniony - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych)

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Wydarzenie: Kontrole i odbiory robót w procesie budowlanym