Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontroler-finansowy-kurs-wroclaw-21661-id106

Informacje o szkoleniu

 • Kontroler finansowy- KURS- Wrocław


  ID szkolenia: 21661
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  -
  -
  Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Dokładne terminy spotkań:
  19-20 marzec 2011
  2-3 kwiecień 2011
  16-17 kwiecień 2011
  7-8 maj 2011
  21-22 maj 2011
  4-5 czerwiec 2011
  18-19 czerwiec 2011
  2-3 lipiec 2011
 • Organizator szkolenia:

  Polska Akademia Rachunkowości SA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kontrolera finansowego w działach finansowych dużych przedsiębiorstw.
W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: materiały autorskie, zadania.

Na zakończenie przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu z podaną oceną z egzaminu.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
• Słuchaczom zostaną przedstawione praktyczne aspekty operacyjnego zarządzania finansowego w firmie. Oprócz technik wspomagających podejmowanie decyzji związanych z optymalizacją przepływu gotówki w przedsiębiorstwie, szczególny nacisk jest położony na wykorzystanie nowoczesnych instrumentów finansowych do eliminowania ryzyka.
• Rozumienie roli i znaczenia rachunkowości zarządczej, a głównie aspektu analizy, projektowania i wdrażania tego typu systemu jako podsystemu zarządzania przedsiębiorstwem.
• Umiejętność przeprowadzania selekcji danych i właściwego doboru informacji do danego problemu decyzyjnego.
• Umiejętność lokalizowania dysfunkcji (istniejących) systemów wspomagających podejmowanie decyzji.
• Logicznej (i praktycznej) selekcji różnych obszarów wiedzy (zarządcza, controlling, budżetowanie).
• Określenie podstawowych założeń dla systemu rachunkowości zarządczej w aspektach: analizy potrzeb, możliwości danego przedsiębiorstwa, obszarów współpracy z Konsultantem zewnętrznym.
• Słuchacze poznają techniki umożliwiające trafniej podejmować decyzje inwestycyjne oraz mechanizmy pozwalające prawidłowo wdrożyć i monitorować inwestycje. Oprócz klasycznej wiedzy, zostaną przedstawione (wraz z pragmatycznym komentarzem odnośnie użyteczności) najnowsze osiągnięcia teorii finansów w tym obszarze (m.in. zastosowanie opcji realnych, czy analizy Monte Carlo).

Szkolenie skierowane jest do:

Kurs skierowany jest do pracowników działów księgowo-finansowych chcących pogłębić wiedzę i tym samym zwiększyć swoje możliwości zawodowe. Jest skierowany również do osób zajmujących kierownicze stanowiska i chcących uzyskać wiedzę z zakresu księgowości i finansów w celu lepszego porozumienia z pionami finansowo księgowymi.

Program szkolenia:

Program kursu

1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa:
* podstawy prawne i zasady rachunkowości finansowej,
* obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw,
* konstrukcja i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego przedsiębiorstw,
* organizacja systemu rachunkowości przedsiębiorstw,
* współpraca analityka finansowego z działem księgowym.
2. Klasyczna analiza finansowa
3. Benchmarking strategiczny
1. Modul „0” – ogólne zasady szukania i monitorowania informacji w internecie
* wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem popularnych wyszukiwarek
* Bieżący monitoring informacji w wykorzystaniem RSS i update skanera
2. Wstęp do analizy otoczenia
* Podstawy analiz otoczenia
* Systemy organizacji i prezentacji danych
* Specyfika danych statystycznych ze źródeł ogólnodostępnych
* Polskie źródła danych
* Globalne źródła danych
3. Dostosowanie danych zewnętrznych i wewnętrznych do porównywalności.
* Identyfikacja najbliższej konkurencji oraz możliwych do wykorzystania danych sektorowych
* „Dobre praktyki” analizy danych w Excelu
* Wprowadzanie danych do arkusza + testowanie poprawności danych
* Zestawienie wskaźników porównywalnych
o Zagregowane dane F01/I01/F02 a dane ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
o Dane przedsiębiorstwa, a dane finansowe konkurencji
4. Benchmarking strategiczny budowy wyniku finansowego
* Analiza dynamiki i struktury budowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa na tle bezpośredniej konkurencji oraz danych sektorowych
* Porównanie wskaźników rentowności
* Wnioski wspomagające decyzje strategiczne w przedsiębiorstwie
5. Benchmarking wskaźników operacyjnych
* Porównanie wskaźników płynności,
* Porównanie wskaźników sprawności działania
* Porównanie wskaźników zadłużenia
* Wnioski
6. Analiza SWOT
* Identyfikacja silnych i słabych stron we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej
* Identyfikacja szans i zagrożeń
* Wnioski
4. Zarządzanie płynnością, planowanie finansowe.
5. Rachunkowość zarządcza:
* rachunkowość zarządcza, budżetowanie, controlling,
* obszary rachunkowości zarządczej,
* źródła informacji – wewnętrzne i zewnętrzne,
* decyzje menedżerskie, oparte o system rachunkowości zarządczej (ćwiczenia),
* decyzje menedżerskie, oparte o system rachunkowości zarządczej (ćwiczenia cd.),
* selekcja i grupowanie. Przygotowanie informacji dla podejmowania decyzji - problemy (Case study),
* system raportowania wsparty o rachunkowość zarządczą (warsztat),
* rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji. Problemowe rachunki kosztów,
* rachunkowość zarządcza - główny element nowoczesnego systemu zarządzania; ujęcie kompleksowe na przykładzie zarządzania procesowego,
* budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo-wdrożeniowa (aspekty praktyczne).
6. Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji - ćwiczenia
* Klasyfikacja kosztów ( koszty rodzajowe, koszty według typów działalności, koszty proste, złożone, koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty stałe i zmienne)
* Rozliczanie kosztów pośrednich
* Systemy rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów wielowymiarowych, rachunek kosztów działań ABC) - ćwiczenia
7. Budżetowanie- ćwiczenia
* Rola i funkcje budżetowania w przedsiębiorstwie
* Przygotowanie organizacyjne przedsiębiorstwa do procesu budżetowania
* Tworzenie budżetów cząstkowych i ich konsolidacja
* Kontrola realizacji budżetów
* CASE STUDY - przygootwanie budżetu
8. Planowanie finansowe - ćwiczenia
* Planowanie przychodów i kosztów
* Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (ustalenie stanu zapasów, należności i zobowiązań)
* Planowanie sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych)
* Analiza sprawozdań finansowych (analiza płynności, analiza rentowności, analiza zadłużenia)
* CASE STUDY - przygotowanie planu finansowego
9. Plan kont
* zadania i funkcje planu kont
* księgowanie operacji gospodarczych
* dostosowanie planu kont do potrzeb zarządczych
10. Analiza inwestycji:
* identyfikacja możliwości inwestycyjnych,
* analiza inwestycji - klasyczne metody,
* ocena racjonalności inwestycji - metoda jakościowa,
* nowoczesne metody wyboru najlepszych inwestycji,
* wykorzystanie analizy Monte Carlo przy ocenie projektów inwestycyjnych,
* wspomagania analityczne podczas trwania projektów.
11. Audyt jako forma wspomagania zarządzania i ryzyka ( pełen przegląd)
1. Audyt wewnętrzny
* Czym jest audyt
* Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytora
o atrybuty audytora
o standardy działania
* Ewolucja roli audytora wewnętrznego (przegląd historyczny)
2. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
* Elementy
* Istota i wyzwania
* Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, kontrola wewnętrzna i audyt
* Rola i ograniczenia audytora w ocenie i usprawnianiu ładu korporacyjnego
3. Model zarządzania ryzykiem w korporacji – praktyczne studium przypadku
* Budowanie struktury procesów,
* Identyfikacja krytycznych punktów w strukturze procesów,
* Stworzenie mapy ryzyk,
* Badanie efektywności kontroli wewnętrznych w pokryciu mapy ryzyk, oraz opracowanie planów ich optymalizacji
* Weryfikacja procesu zarządzania ryzykiem w strukturze funkcjonowania audytu wewnętrznego
4. Jak zarządzać ryzykiem nadużyć – warsztat.
* Świadomość ryzyka nadużyć
* Strategia zarządzania ryzykiem
* Wybrane studia przypadków
* Badanie postrzegania ryzyka nadużyć (Knowledge and percpetion survey).

Informacje o prelegentach:

Eksperci, praktycy Polskiej Akademii Rachunkowości

Wydarzenia towarzyszące:

Od podstaw do samodzielnego księgowego- KURS POPOłUDNIOWY- Katowice

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 4100 PLN

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu

Wydarzenie: Kontroler finansowy- KURS- Wrocław