Szkolenie

Kontrowersje i wątpliwości w zamówieniach publicznych wynikające z orzecznictwa i wyroków KIO

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 990 PLN
Czy wiesz, że...
... w przypadku wniesienia odwołania na wybór oferty zawierającej rażąco niską cenę, obowiązek wykazania, że oferta została skalkulowana prawidłowo spoczywa na wykonawcy, który ją złożył.

Cel szkolenia
Przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących zamówień publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa.
Kto powinien wziąć udział?
Osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowania o udzielenie zamówień oraz wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

Program szkolenia

Program
Zamówienie powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych

Dostawa lub usługa powszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych w orzecznictwie Głównych Komisji Orzekających, sądów administracyjnych oraz uchwał Krajowej Izby Odwoławczej
Które roboty budowlane mogą być kwalifikowane do zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych?


Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (w ramach tzw. konsorcjum)

Warunki wykazywane osobno przez każdego z wykonawców
Warunki wykazywane wspólnie
Zasady wykazywania spełniania warunku w odniesieniu do wiedzy i doświadczenia
Składanie zaświadczeń o niezaleganiu w uiszczaniu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez wspólników spółki cywilnej


Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

Wymagana zawartość pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich w orzecznictwie
Zmiana podmiotu trzeciego po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów
Poleganie za zasobach ekonomicznych podmiotu trzeciego
Poleganie na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego

Zamówienie dodatkowe a roboty dodatkowe w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Interpretacja przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki do udzielenia zamówienia dodatkowego
zamówienie dodatkowe w sytuacji umówienia się o wynagrodzenie ryczałtowe
Rażąco niska cena w orzecznictwie
Sytuacje, w których konieczne jest wyjaśnienie ceny oferty
Wezwanie do wyjaśnień
Sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów,
Kedy odrzucić ofertę, jako zawierającą niską cenę?


Wadium w orzecznictwie

Kiedy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa jest bezwarunkowa?
Zatrzymanie wadium w sytuacji nieuzupełnienia oświadczeń lub dokumentów

Błąd w obliczeniu ceny

Przypadki, w których błędna stawka podatku VAT uwzględniona w cenie oferty nie skutkuje odrzuceniem oferty
Różnica pomiędzy oczywistą omyłką rachunkową, a błędem w obliczeniu ceny


Wybór oferty najkorzystniejszej po upływie terminu związania ofertą

Co się dzieje z ofertą po upływie terminu związania ofertą?
Przedłużenie terminu związania ofertą
Przedłużenie ważności wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Gdzie i kiedy

GDAŃSK 19 - 20 marca 2015
Scandic Gdańsk

GDAŃSK

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 marca 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
990 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!