Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/korzystanie-z-wod-i-gospodarowanie-wodami-praktyczne-porady-75688-id25

Informacje o szkoleniu

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Program szkolenia zawiera analizę zapisów prawnych w zakresie gospodarowania wodami oraz wynikających z nich obowiązków, które podlegają kontroli uprawnionych organów. Uczestnicy mogą przywieźć własne dokumenty (decyzje, wnioski) do analizy w trakcie szkolenia oraz zadać pytanie, które będzie omówione na szkoleniu (pytania należy przesłać na adres szkolenia@lcds.pl nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia).

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, firm doradczych, do wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia:

1. Definicje wynikające z Prawa Wodnego – omówienie na przykładach

2. Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wody:
- organy ustanawiające strefy,
- dla jakich ujęć wody są wyznaczane,
- kto i na jakich zasadach wyznacza strefę ochrony bezpośredniej,
- niezbędne informacje w analizie zagrożeń do wyznaczenia strefy pośredniej,
- występujące braki i błędy w opracowywanych analizach zagrożeń,
- skutki wyznaczenia strefy ochrony pośredniej,
- ograniczenia działalności na strefie ochrony bezpośredniej i pośredniej,
- kontrola przestrzegania obowiązków i zakazów na wyznaczonych strefach i jej skutki.

3. Rodzaje ścieków, w tym z miejsc magazynowania odpadów – warunki powstawania i zagospodarowania

4. Jakie wymagania należy spełnić przy funkcjonowaniu na terenie zagrożonym powodzią

5. Zakazy obowiązujące na terenach zagrożonych powodzią i decyzje zwalniające z zakazów

6. Prowadzenie zbierania lub przetwarzania odpadów na terenie zagrożonym powodzią:
- rekultywacja terenów niekorzystnie przekształconych,
- zbieranie odpadów np. w PSZOK,
- przetwarzanie odpadów w instalacji.

7. Zgody wodnoprawne:
- zgłoszenia wodnoprawne,
- oceny wodnoprawne,
- pozwolenia wodnoprawne - inwestycje/działania wodne wymagające pozwolenia wodnoprawnego.

8. Legalizacja lub likwidacja urządzenia wodnego - wnioski, decyzje, opłaty

9. Zasady prowadzenia kontroli gospodarowania wodami – organy uprawnione do kontroli:
- prowadzenie kontroli planowej,
- uprawnienia przy przeprowadzaniu kontroli interwencyjnej,
- obowiązki i prawa kontrolowanego.

10. Przygotowywanie danych do opłat za usługi wodne - omówienie na przykładach:
- ilość pobranej wody,
- ilość odprowadzanych ścieków,
- wyliczanie ilości wód opadowych i roztopowych,
- weryfikowanie przedłożonych informacji w trakcie kontroli,
- opłaty podwyższone - kiedy są nakładane i kto może je nakładać.

11. Zasady zagospodarowania osadów ściekowych oraz innych odpadów powstających w wyniku uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków

12. Pytania techniczne i konsultacje indywidualne

Informacje o prelegentach:

 

Ekspert w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, weryfikowania sprawozdań i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte także w trakcie pracy w przemyśle). Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

 

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 650 zł + 23% VAT za osobę
  • 600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Korzystanie z wód i gospodarowanie wodami- praktyczne porady