Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kosztorysowanie-w-procesie-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-pomocne-w-praktycznym-przygotowywaniu-wdrazaniu-i-rozliczaniu-umow-o-roboty-budowlane-67153-id802

Informacje o szkoleniu

 • Kosztorysowanie w procesie budowlanym - 2-dniowe warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane.


  ID szkolenia: 67153
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Księgowość, rachunkowość, podatki Kadry, Human Resources Prawo Administracja publiczna Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  -
  Warszawa
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Libelta 1a/2
  61-706 Poznań
  woj. wielkopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:

W jaki sposób inwestor powinien przygotować kosztorys budowlany, by uniknąć błędów i problemów w zakresie zawarcia i ewentualnej zmiany umowy o realizację przedsięwzięcia budowlanego, jest pierwszym z dwóch podstawowych celów tego szkolenia. Celem drugim jest analiza kosztorysu inwestorskiego ze strony wykonawcy umowy o roboty budowlane i zasady przygotowania kosztorysu wykonawczego – oferty.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się - planowaniem, negocjowaniem, przygotowaniem i nadzorem nad wykonywaniem inwestycji budowlanych oraz dla wykonawców realizujących projekt budowlany. W ramach szkolenia zostaną przedstawione najbardziej istotne elementy umów o roboty budowlane, jak też najczęściej spotykane błędy inwestorów z przygotowaniem tzw. inwestorskiej wyceny inwestycji budowlanej, czyli; kosztorysu inwestorskiego a ze strony wykonawców kosztorysu wykonawczego, czyli oferty.

Uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiedź, między innymi na następujące pytania:
Jaki powinien być zakres odpowiedzialności projektantów za przygotowanie przedmiaru, będącego podstawą kosztorysu inwestorskiego i w jakim stopniu zależy to, od rodzaju i skali inwestycji?
Jaki wybrać rodzaj cennika w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych?
W jakiego rodzaju inwestycjach skorzystać z usług konsultanta – inżyniera kontraktu w zakresie pełnego przygotowania procesu inwestycyjnego: od koncepcji, formy i zakresu umowy o roboty budowlane oraz kosztorysu inwestorskiego?
Co konkretnie wynika z obowiązku inwestora – w zakresie opracowania elastycznej i jednocześnie zgodnej PZP umowy o roboty budowlane??
Jak przygotować SIWZ zawierający najlepszą relację między jakością i ceną?
Dlaczego tak ważnym zagadnieniem jest szczegółowe wyjaśnienie i wskazanie procedur pozwalających na wybór optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji?
Czym jest i na czym polega przygotowanie i zastosowanie tzw. „scenariusza kosztów” i jego związek z kosztorysem inwestorskim?
Na czym polega procedura zmian w umowie o roboty budowlane i w jakich przypadkach, wpłynie to, na zmiany w kosztorysie powykonawczym?

Korzyści dla uczestników:

1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce przygotowania kosztorysu i umowy o roboty budowlane jako narzędzi organizacyjno-prawnych i finansowych realizacji projektów budowlanych,
2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach umów o roboty budowlane, na etapie ich przygotowania, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanych.
3. Przećwiczenie tych zagadnień na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym (między innymi: osoby sporządzające kosztorysy inwestorskie w ramach zamówień publicznych i projektów unijnych, pracownicy działów inwestycji, działów technicznych i utrzymania infrastruktury, pracownicy działów budowlano-architektonicznych, specjaliści zatrudnieni w przedsiębiorstwach z branży budowlanej, architekci, projektanci).

Program szkolenia:

Dzień I
1.Wprowadzenie:

2.Programowanie inwestycji budowlanej – faza przedinwestycyjna
Uzasadnienie celowości inwestycji i wariantów jej realizacji – etap wizji inwestycyjnej
Określenie dotyczące zakresu rzeczowego inwestycji i okresu jej realizacji, – co ma być wykonane i ile potrzeba na to czasu
Wstępna analiza przewidywanych efektów rzeczowych – zakres planowanych do wykonania robót – czyli zakres kosztorysowania
Ocena ekonomicznej efektywności – czy to się opłaca?
Studium Wykonalności – Program funkcjonalno - Użytkowy
Zakończenie studiów i analiz przedinwestycyjnych oraz podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji.

3.Umowa o roboty budowlane w kontekście ustalenia podstaw kosztorysowania i wpływu jej zapisów na przebieg kosztorysowania:
Sposoby zawierania umowy (tryb ofertowy, negocjacyjny, przetarg)
Rodzaje umów w procesie inwestycyjnym – na bazie, jakich kryteriów wybrać rodzaj umowy - studia przypadków
Forma umowy i konsekwencje w procesie realizacji studia przypadków – Kc i FIDIC
Ograniczenie swobody kontraktowania (terminy zapłaty, odpowiedzialność wobec Podwykonawców, ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane)
Obowiązki i uprawnienia inwestora, jako autora umowy
Prawna interpretacja ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i planu miejscowego.
Przygotowania do realizacji inwestycji w tym w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, dotyczących tych inwestycji
Nowa dokumentacja, jaką należy prowadzić zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 poz. 461

4.Umowa o prace projektowe:
Umowa o prace projektowe - zakres obowiązków projektanta - Projekt budowlany; projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacja projektanta w sprawie bioz.
Dopuszczalna ingerencja w projekt budowlany przez Inwestora- narzędzia - Spory i problemy na linii: projektant – inwestor
Co zrobić z niepełnym projektem budowlanym, – kto odpowiada za zaniedbania i błędy?

5.„Kuchnia” przygotowania budowy do realizacji - Kosztorysowanie
Podstawowe zagadnienia prawne dotyczące sporządzania kosztorysów w tym:
Zasady sporządzania kosztorysów,
Podstawy prawne kosztorysowania robot budowlanych:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego …
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot …
Polskie Standardy Kosztorysowania.
Rodzaje kosztorysów (inwestorski, różnicowy, powykonawczy),
Zasady kalkulacji cen,
Określanie kodów CPV.
Przedmiarowanie robot budowlanych i instalacyjnych:
Zasady przedmiarowania,
Przykłady przedmiarowania,
Znaczenie i sposoby wykorzystania założeń i danych wyjściowych.
Dokumentowanie podstaw cenowych· Wyliczenie ilości robót podstawowych
Przedmiar robót a specyfikacje techniczne
Błędy w przedmiarowaniu robót
Błędy formalne
Błędy wynikające z niewłaściwej interpretacji zasad przedmiarowania
Błędy wynikające z niejednoznacznych ustaleń w założeniach lub danych wyjściowych do kosztorysowania bądź ich braku.
Błędy w obliczaniu ilości robót w pozycjach przedmiarowych.

Dzień II
6.Zasady sporządzania kosztorysów (ofertowego, powykonawczego, inwestorskiego)
Wady Kosztorysów inwestorskich i Przedmiarów robót budowlanych
Wady kosztorysów ofertowych.
Niekompletność opracowań.
Błędy formalne w kosztorysach inwestorskich
Błędy formalne w kosztorysowaniu ofertowym
Błędy formalne w kosztorysach powykonawczych
Błędy formalne w kosztorysach zamiennych
Błędy obliczeniowe w wycenie robót
Sposób obliczania ceny za roboty budowlane w kosztorysie ofertowym
Cena kosztorysowa
Cena ryczałtowa
Metoda przedstawienia ceny w ofercie
Struktura ceny kosztorysowej:
Kalkulacja stawki robocizny,
Kalkulacja cen materiałów i kosztów zakupu,
Kalkulacja cen najmu sprzętu,
Kalkulacja kosztów pośrednich,
Kalkulacja zysku,
Baza normatywna w kosztorysowaniu robot budowlanych.
Normatywy kosztorysowe (KNR, KNNR, KNP, KJNZMB itp.)
Baza cenowa w kosztorysowaniu.
Zasady weryfikacji poprawności sporządzenia kosztorysów.

7. Prezentacja i analiza błędów, jakie Inwestor popełnia najczęściej w fazie przygotowania kosztorysu i umowy o roboty budowlane.
Podsumowanie szkolenia.

Inwestycja:
1250 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1590 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Informacje o prelegentach:

Specjalizacja trenerska:
Wybitny prawnik i ekonomista, długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach kosztorysowania, prawa budowlanego, prawa europejskiego, analizy Due diligence oraz procedury FIDIC.
Brał aktywny udział w licznych przedsięwzięciach inwestycyjnych z branży budowlanej, zarówno jako konsultant jak tez w roli szkolącego trenera. Praktycznym rezultatem tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10 Banku Światowego ( między innymi: Centrum Szkolenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorował kilkanaście dużych przedsięwzięć inwestycyjnych (szczególnie te, które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej). W latach 2001 - 2007 jako ekspert Banku PKOBP odpowiedzialny za jednostki samorządowe i projekty europejskie dotyczące inwestycji budowlanych - szkolił wielokrotnie pracowników samorządowych i bankowych w zakresie kosztorysowania oraz prawa budowlanego w powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych. Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”; Ekspert bankowy ds. UE. i Jednostek samorządowych w zakresie budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA, Międzynarodowe Studia Doktoranckie – Zarządzanie Kapitałem. Z wykształcenia jest prawnikiem, finansistą i menedżerem. Specjalizuje się w praktyce i teorii realizacji projektów inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 zł netto

Cena zawiera:

-cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1590 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Wydarzenie: Kosztorysowanie w procesie budowlanym - 2-dniowe warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane.