KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU – REGULACJE PODATKOWE W 2015 ROKU

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

1. Definicja kosztów a celowość wydatków.

2. Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym. Racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów.

3. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów:

4. Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie:
a) które koszty nie podlegają nie podlegają korekcie kosztów (wydatki publiczne a cywilnoprawne),
b)jak korygować niezapłacone koszty w terminie 30 dni od upływy terminu płatności a jak korygować koszty w terminie 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów ,
c) od czego liczyć termin płatności, ile terminów płatności może być na wystawionej fakturze
d) korekta kosztów bezpośrednich – do kiedy trzeba maksymalnie zapłacić wydatki związane z kosztami bezpośrednimi oraz pośrednimi zgodnie z nowymi przepisami,
e) rozliczenia międzyokresowe kosztów pośrednich oraz zakupy związane z kosztami bezpośrednimi, wyjście towaru z magazynu a bark zapłaty,
f) moment dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów – „na bieżąco” czy „wstecz”,
g) uregulowanie należności jako „sposób” na przerzucanie kosztów na następne lata podatkowe,
h) co się stanie w przypadku kiedy „nie starczy” kosztów do dokonania korekty,
i) jak rozliczyć amortyzację w przypadku niezapłaconych faktur z tytułu nabycia bądź wytworzenia środka trwałego bądź wartości niematerialnych i prawnych,
j) uproszczona zaliczka jako odroczenie zmian podatkowych,
k) zasady rozliczania leasingu finansowego oraz operacyjnego w oparciu o nowe przepisy,
l) orzecznictwo MF w zakresie korekty kosztów oraz korekty amortyzacji.

5. Zasady rozliczania kosztów w czasie:
a) koszty bezpośrednie, a stanowiska organów podatkowych
b) koszty pośrednie,
c) koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok czy rok podatkowy,
d) moment poniesienia kosztów – praktyka organów podatkowych,
e) zasady dotyczące korekty kosztów bezpośrednich oraz pośrednich.

6. Różnice kursowe w kosztach (metoda podatkowa):
a) katalog przypadków, kiedy powstają podatkowe różnice kursowe,
b) kurs faktycznie zastosowany,
c) koszt poniesiony przy rozliczaniu różnic kursowych,
d) różnice kursowe przy kompensacie,
e) przeliczanie kwot w walutach obcych do podatku dochodowego i VAT.

7. Koszty na rzecz współpracowników i pracowników:
a) wynagrodzenia pracowników i współpracowników, w tym samozatrudnionych,
b) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (samochody, telefony, wydatki na zakwaterowanie, ubezpieczenie OC dla członków zarządu, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji),
c) diety i inne należności za czas podróży służbowej, wraz ze zmianami od marca 2013 r.,
d) wydatki związane z dojazdem do pracy i miejsca wykonywania pracy,
e) granica możliwości zaliczenia świadczeń na rzecz pracowników do kosztów podatkowych,
f) działalność socjalna pracodawcy w tym również w aspekcie ZFŚS.

8. Wierzytelności:
a) w jakich sytuacjach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu,
b) wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, w tym problematyka odpisu aktualizującego,
c) moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu,
d) problematyka wierzytelności przedawnionych, a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych,
e) rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności,
f) możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego,
g) koszty związane z zastępstwem procesowym – stanowiska organów podatkowych.

9. Strata:
a) strata w majątku przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodu,
b) kiedy strata w majątku przedsiębiorcy może być kosztem uzyskania przychodu,
c) różnice inwentaryzacyjne a koszty uzyskania przychodu,
d) strata przy wniesieniu aportu,
e) rozliczanie straty z poprzednich lat podatkowych,
f) strata na działalności prowadzonej poza granicami RP,
g) techniki ratowania straty podatkowej.

10. Reklama i reprezentacja:
a)stanowisko MF w sprawie wydatków gastronomicznych z listopada 2013 r.,
b) struktury dualne do rozliczania reprezentacji, spółka celowa a fundacja prywatna,
c) ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych:
– upominki dla kontrahentów,
– wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
– poczęstunki dla kontrahentów,
– organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych,
– kartki świąteczne,
– organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
– reklama a marketing – skutki podatkowe,
– tablice reklamowe, degustacje, upominki reklamowe, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych.
d) sponsoring w działalności przedsiębiorstwa,
e) sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, problematyka premii pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne.

11. Inwestycje oraz ich finansowanie w ramach działalności przedsiębiorstwa:
a) finansowanie działalności długiem i jego konsekwencje podatkowe (odsetki, PCC od pożyczek, prowizje bankowe, usługi doradcze i pośrednictwa w pozyskaniu finansowania, koszty wycen rzeczoznawców na życzenie banku, różnice kursowe, pożyczki waloryzowane kursem waluty obcej, umorzenie odsetek, doliczenie odsetek do kwoty głównej),
b) wewnętrzne finansowanie działalności i jego konsekwencje podatkowe (podwyższenie kapitału, dopłaty, cash-pool, leasing zwrotny, konwersja wierzytelności na udziały/akcje),
c) inwestycje w obcym środku trwałym, problematyka niezamortyzowanej części,
d) pokrycie wydatków za kontrahenta bądź użyczenie,
e) zaniechane inwestycje, czym jest likwidacja zaniechanej inwestycji.

12. Samochód w działalności gospodarczej:
a) wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego,
b) wydatki związane z używaniem samochodu osobowego, nowe stanowisko NSA oraz MF z listopada 2013 r. w tym zakresie,
c) samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych,
d) samochód nie będący środkiem trwałym podatnika.

13. Pozostałe kwestie:
a) odszkodowania i kary umowne na wybranych przykładach,
b) leasing i najem,
c) koszty przy restrukturyzacji,
d) koszty z zagranicy a obowiązki płatnika.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 590 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy
25 09 2015 - Warszawa
20 10 2015 - Katowice
20 10 2015 - Wrocław
06 11 2015 - Poznań
17 11 2015 - Warszawa

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Tomasz Wojewoda – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał będąc pracownikiem Ministerstwa Finansów w Warszawie (Departament Organizacji Skarbowości) oraz aparatu skarbowego.

Samir Kayyali – doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Ewa Kilian – licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnią praktyką w zakresie podatku dochodowego, z uwzględnieniem tematyki cen transferowych, przekształceń i połączeń. Posiada dużą wiedzę również w zakresie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług. Swoje doświadczenie zdobywała głównie w międzynarodowych korporacjach działających w branży FMCG oraz w branży budowlanej. Dodatkowo posiada szeroką wiedzę z rachunkowości, potwierdzoną zakończonym procesem kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Wieloletni trener z zakresu podatków oraz rachunkowości, posiadający praktyczne doświadczenie w zakresie wykorzystywania systemów informatycznych do optymalizacji procesów obliczania, planowania i raportowania podatków dochodowych, w tym odroczonych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!