Szkolenie: Krajowe zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2012 beneficjentów oraz władzę wdrażającą programy europejskie, instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, instytucje audytu, instyt

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/krajowe-zasady-rachunkowosci-budzetowej-obowiazujace-w-roku-2012-beneficjentow-oraz-wladze-wdrazajaca-programy-europejskie-instytucje-zarzadzajace-instytucje-posredniczace-instytucje-audytu-instyt-40568-id270

Informacje o szkoleniu

 • Krajowe zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2012 beneficjentów oraz władzę wdrażającą programy europejskie, instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, instytucje audytu, instyt


  ID szkolenia: 40568
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  Siedziba Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  Płocka 5a
  01-231 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 28.06.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00-16:00
 • Organizator szkolenia:

  Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji odpowiedzialnych pracowników Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, pracowników Instytucji Zarządzającej, pracowników Instytucji Pośredniczącej I stopnia, pracowników Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Instytucji Wdrażającej), pracowników Instytucji Audytu, pracowników Instytucji Certyfikującej oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w zakresie budowy wiarygodnych systemów informacyjnych rachunkowości środków UE, w świetle obowiązków wynikających z artykułu 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości budżetowej, zasad budowy i funkcjonowania kont księgowych, zasad dokonywania zapisów na kontach księgowych oraz zasad budowy analityk na kontach księgowych i ich powiązania z księgami beneficjenta w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku i jego obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku zmian zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 roku.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną zasady wykazywania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz środków europejskich w sprawozdawczości finansowej, w sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawozdawczości budżetowej w układzie zadań.

Szkolenie skierowane jest do:

szkolenie otwarte

Program szkolenia:

Główne założenia nowej ustawy o finansach publicznych i ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych - wyodrębnienie budżetu środków europejskich.
Zasady wykonywania budżetu środków europejskich - środki europejskie i zlecenie płatności.
Zasady wykonywania budżetu państwa - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Ustawa budżetowa a uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego i zasady jej wykonywania.
Problemy związane z tworzeniem wyodrębnionego systemu ewidencji księgowej środków europejskich w świetle obowiązków wynikających z artykułu 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 - krajowe standardy rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2012.
Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i ich znaczenie praktyczne oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2012.
Specyfika rachunkowości organu finansowego (budżetu) i rachunkowości jednostki wykonującej budżet oraz organu podatkowego oraz ich wzajemne powiązania w roku 2012.
Pojęcie polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych - dostosowanie polityki rachunkowości do ewidencji księgowej środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz środków europejskich w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 roku zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku.
Księgi rachunkowe - charakterystyka dokumentacji w zakresie organizacji systemu rachunkowości w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych i ich specyfika oraz typowe błędy związane z wyodrębnianiem ksiąg zadania/projektu.
Zasady rachunkowości środków budżetu państwa i ich wpływ na księgowe ustalenie wyniku wykonania budżetu państwa.
Zasady rachunkowości środków europejskich i ich wpływ na księgowe ustalenie wyniku wykonania budżetu środków europejskich.
Zasady rachunkowości gmin, powiatów, województw i ich wpływ na księgowe ustalenie wyniku wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Zasady rachunkowości jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i państwowych funduszy celowych, w tym funduszu pracy i ich wpływ na księgowe ustalenie wyniku finansowego.
Zmiana zasad funkcjonowania rachunku bankowego obsługującego projekt - rozwiązanie dylematu konta obsługującego projekt w roku 2012.
Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej wkładu krajowego i zlecenia płatności w urzędach marszałkowskich (księgi organu i księgi urzędu) jako IP i jako beneficjentów.
Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej wkładu krajowego i zlecenia płatności w jednostce organizacyjnej samorządu województwa, np. WUP (księgi budżetu i funduszu) jako IP i jako beneficjenta.
Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej wkładu krajowego i zlecenia płatności w Urzędach Centralnych i Ministerstwach, w państwowych jednostkach budżetowych jako IP i jako beneficjentów.
Wzory księgowań i zasady ewidencji księgowej wkładu krajowego i zlecenia płatności u beneficjenta, w jednostce samorządu terytorialnego i w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, np. w urzędzie gminy i miasta, w szkole, w OPS, itd..
Zasady wykazywania środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w sprawozdawczości finansowej.
Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich, a zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego - zakres stosowania czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej.
Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w układzie zadań w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich.
Odpowiedzi na pytania oraz kontrowersje związanie z błędnym używaniem pieczęci urzędowej numeru NIP osoby prawnej przez urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie funkcjonujące jako jednostki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje o prelegentach:

Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. W latach 2001-2006 przeprowadził około 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadził około 200 dni szkoleń rocznie, na które składały się szkolenia otwarte i zamknięte. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych BDO. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, GDDKiA, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T.Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 500 - +

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwa kawowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatność przelewem na podstawie faktury otrzymanej podczas szkolenia.

Wydarzenie: Krajowe zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2012 beneficjentów oraz władzę wdrażającą programy europejskie, instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, instytucje audytu, instyt