KSeF – kompleksowe omówienie. Krajowy System e-Faktur od 2025 r.

O szkoleniu

Od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów, nastąpi konieczność wystawiania i przesyłania faktur VAT przez Krajowy System e-Faktur.

Zmiany w zakresie obligatoryjności faktur ustrukturyzowanych będą miały wpływ na funkcjonowanie całej firmy: od działów księgowości, sprzedaży, przez działy logistyki, po działy zaopatrzenia, informatyków, jak i poszczególnych pracowników mających kontakt z fakturami zakupowymi.
Mimo że przepisy wejdą w życie w 2025 r., zakres zmian jest na tyle obszerny, że wdrożenie procedur w poszczególnych podmiotach może zająć nawet kilka miesięcy i powinno być poprzedzone zaznajomieniem się z przepisami na dedykowanym tym zmianom szkoleniu.

Zmiany obejmują prawie wszystkie wystawiane i otrzymywane faktury i dotyczyć mają m.in.:

 • treści faktur, terminów ich wystawiania,

 • korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur,

 • możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie,

 • not korygujących, faktur VAT RR, duplikatów faktur,

 • ujmowania faktur korygujących po stronie nabywcy, kas rejestrujących, faktur uproszczonych (paragonów z NIP).

Nowe przepisy dotyczyć będą również treści przelewów bankowych, sankcji, sytuacji awaryjnych, gdy nie ma możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych itp.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników ze zmianami związanymi z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących wystawiania faktur od września 2023 r.,

 • omówienie zmian wynikających z obowiązkowego wystawiania faktur poprzez Krajowy System e-Faktur KSeF od 2025 r. 

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu KSeF, co jest konieczne dla prawidłowego przyjęcia, wdrożenia i stosowania faktur ustrukturyzowanych,

 • uświadomienie uczestnikom ogromnej skali zmian,

 • wskazanie kierunków postępowania w celu weryfikacji i zmiany dotychczasowych procedur związanych z fakturami na dostosowane do zmienionych przepisów, np. brak możliwości anulowania faktur czy likwidacja przepisów dotyczących wystawiania not korygujących,

 • przygotowanie się do podjęcia niezbędnych działań w celu wdrożenia zmian w swojej organizacji. 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, a także do wszystkich osób i podmiotów mających kontakt z wystawianiem i otrzymywaniem faktur oraz osób odpowiedzialnych za dostosowanie systemu fakturowania do nowych wymagań.
  

Program szkolenia

 1. Zmiany w wystawianiu faktur, obowiązujące od września 2023 r.

 • brak obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych w transakcjach B2B

 • przypadki, w których istnieje obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych na „starych” zasadach

 • zmiany w treści faktur i faktur korygujących

 1. Zmiany dotyczące KSeF wchodzące w życie od 2025 r.

 • decyzja UE w sprawie obowiązkowego stosowania faktur ustrukturyzowanych

 • terminy wprowadzenia obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych

 • faktury w postaci papierowej oraz faktury elektroniczne i faktury ustrukturyzowane – różnice definicyjne

 • sposoby przesyłania faktur do KSeF

 • rodzaje dostępu do faktur przesyłanych do KSeF

 • przypadki braku obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF

 • obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF

 • możliwość wystawiania faktur w KSeF

 • sposób udostępniania faktur w transakcjach transgranicznych

 • KSeF a faktury wystawiane w ramach procedur szczególnych (OSS, IOSS)

 • dodatkowe oznaczanie faktur, w tym dla podmiotów zagranicznych, udostępnianych lub używanych poza KSeF

 • KSeF a faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych

 • awaria i niedostępność KSeF a wystawianie faktur

  • awaria a data wystawienia faktury

  • przesyłanie faktur do KSeF po zakończeniu awarii

  • komunikaty o awarii a postać faktury

  • postać faktury w okresie niedostępności KSeF i braku możliwości wystawiania faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie podatnika

  • termin przesłania faktury po okresie niedostępności KSeF i po okresie awarii u podatnika

 • odroczone sankcje za niewystawienie faktur w KSeF

 • identyfikator zbiorczy dla faktur przesyłanych do KSeF

 • nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury, w tym w ramach MPP

 • zmiany w zakresie zwrotów VAT

 • zmiany w zakresie stosowania kursów walut faktur wystawianych w KSeF

 • przechowywanie faktur w KSeF

 • informacje o aktach wykonawczych do ustawy o KSeF

 1. Wystawianie i otrzymywanie faktur po zmianach

 • data wystawienia faktury w KSeF

 • wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT

 • faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 • faktury wystawiane przy zastosowaniu kasy rejestrującej – konsekwencje dla sprzedawców i nabywców

 • faktury uproszczone i paragony z NIP

 • wystawianie faktur w ramach samofakturowania

 • załączniki do faktur a KSeF

 • zgodność faktur ze strukturą JPK_FA(2)

 • dodatkowe informacje na fakturach np.: warunki Incoterms, miejsce dostawy, numer rejestracyjny środka transportu, PKWiU, PKOB, CN, GTIN, podatek akcyzowy na fakturze itp.

 • wystawianie duplikatów faktur

 • likwidacja not korygujących

 • anulowanie faktur w KSeF

 • data otrzymania faktury przesłanej do KSeF i poza KSeF

 • termin odliczenia VAT z faktur przesłanych do KSeF i poza KSeF

 1. Ewidencjonowanie faktur korygujących po zmianach w KSeF

 • ujmowanie przez dostawcę / usługodawcę faktur korygujących „in minus”

  • wystawianych w KSeF

  • wystawianych w okresie awarii albo niedostępności KSeF

  • wystawianych poza KSeF

 • ujmowanie przez nabywcę faktur korygujących „in minus”

  • wystawianych w KSeF

  • wystawianych w KSeF i udostępnionych w inny sposób niż przy użyciu KSeF

  • wystawianych poza KSeF

 1. Ważne zmiany w wystawianiu i ewidencjonowaniu faktur VAT RR

 • możliwość wystawiania i przesyłania faktur VAT RR w KSeF

 • oświadczenie rolnika ryczałtowego składane w KSeF do wystawiania faktur przez nabywcę w tym systemie

 • dodatkowe elementy na fakturach VAT RR

 • waluta w jakiej podaje się kwoty na fakturze VAT RR

 • kurs waluty dla faktur VAT RR, jak i dla faktur korygujących

 • termin wystawiania faktur VAT RR

 • wystawianie faktur VAT RR KOREKTA, przyczyny ich wystawienia i ich treść

 • terminy ujęcia przez nabywcę faktur VAT RR KOREKTA

 1. Dyskusja, pytania 

Czas trwania

10.00 - 16.00

Prelegenci

Ekspert z zakresu podatku vat. Wieloletni pracownik izby skarbowej, pracownik naukowo-dydaktyczny katedry finansów publicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu podatków, a przede wszystkim podatku od towarów i usług. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, czy pracowników zajmujących się sprawami finansowymi. W czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych szkolił pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych, jak również pracowników organów ochrony prawnej. Trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.

Uczestnik programów akcesyjnych organizowanych przez francuską Generalną Dyrekcję Podatków i administrację podatkową Szwecji. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego w wydawnictwach specjalistycznych, jak i również w prasie codziennej. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
940
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!