Szkolenie: KURS KADRY I PŁACE (30 H)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kurs-kadry-i-place-30-h-68332

Informacje o szkoleniu

 • KURS KADRY I PŁACE (30 H)


  ID szkolenia: 68332
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Inkubator Przedsiębiorczości ALTER
  Al. Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 13-16.03.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN KURSU
  1 dzień
  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
  godz. 13.15 - 15.15 /c.d. zajęć 2,5 godz./

  2 dzień
  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
  godz. 13.15 - 15.15 /c.d. zajęć 2,5 godz./

  3 dzień
  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę//
  godz. 13.15 - 15.15 /c.d. zajęć 2,5 godz./

  4 dzień
  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
  godz. 13.15 - 15.15 /c.d. zajęć 2,5 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalista ds. kadr oraz dla osób, które chcą uzyskać wiedzę i kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń

Szkolenie skierowane jest do:

-pracownicy działów kadr i płac,
-właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
-przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników,
-osób zainteresowanych omawianą tematyką

Program szkolenia:

I dzień

1. Pojęcie „prawa pracy”.
2. Źródła prawa pracy:
• powszechnie obowiązujące: kodeks pracy, inne ustawy, akty prawne wydane na podstawie delegacji kodeksu pracy
• zakładowe źródła prawa pracy i ich treść (regulaminy: pracy, wynagradzania, podziału zfśs)
• indywidualne: umowa o pracę, umowy cywilno-prawne.

3. Podstawowe zasady prawa pracy:
• prawo do pracy
• równość stron stosunku pracy (zgodne oświadczenie stron umowy)
• poszanowanie dóbr osobistych pracownika
• równe traktowanie pracowników, zakaz dyskryminacji
• prawo do godziwego wynagrodzenia
• prawo do wypoczynku
• zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
• zaspokajanie potrzeb pracowników (socjalnych, bytowych, kulturalnych)
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

4. Stosunek pracy:
• definicja stosunku pracy
• strony stosunku pracy: pracodawca, pracownik
• znamiona stosunku pracy.

5. Rodzaje umów o pracę:
• umowa na okres próbny
• umowa na czas określony
• umowa na czas nieokreślony
• umowa na zastępstwo.

6. Inne umowy niż umowa o pracę (umowy cywilnoprawne), okoliczności i warunki ich nawiązywania.

7. Forma i treść umowy o pracę:
• rodzaj pracy
• miejsce wykonywania pracy
• wynagrodzenie za pracę
• wymiar czasu pracy
• termin rozpoczęcia pracy.

8. Odrębności umowy o pracę zawartej z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

9. Rozwiązanie umowy o pracę:
• na mocy porozumienia stron
• za wypowiedzeniem
• bez wypowiedzenia
• z upływem czasu, na który została zawarta umowa o pracę
• wygaśnięcie umowy o pracę.

10. Treść i forma oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia.

11. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę.

12. Wypowiedzenie zmieniające (warunki pracy i płacy).

13. Pisemna informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia pracownika (jej treść w przypadku obowiązku opracowania regulaminu pracy, oraz w sytuacji braku regulaminu).

14.Dokumenty osobowe pracownika a ochrona danych osobowych.

II dzień

15. Dokumentacja związana z zatrudnianiem pracowników:

a). akta osobowe pracowników
• założenie i prowadzenie akt osobowych ( podział akt na trzy części, chronologiczne ułożenie dokumentów, sporządzenie wykazu dokumentów
• zawartość akt osobowych
• przechowywanie akt osobowych
b). ewidencja czasu pracy:
• zakres podmiotowy
• zakres przedmiotowy
c). ewidencja wydanej odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej

16. Wynagrodzenie za pracę:
• wysokość i składniki wynagrodzenia za pracę
• termin i forma wypłaty wynagrodzenia.

17. Ustawowe potrącenia wynagrodzenia za pracę:
• tytuły potrąceń: świadczenia alimentacyjne, inne tytuły egzekucyjne, zaliczki udzielone pracownikowi, kary pieniężne,
• granice potrąceń ustawowych
• kwota wolna od potrąceń.

18. Potrącenia innych świadczeń (nagrody z funduszu nagród, wynagrodzenia rocznego) i należności pracowniczych ( kosztów delegacji).

19. Potrącenia wynagrodzenia za zgodą pracownika.

20. Inne świadczenia związane z pracą, przysługujące za okres niewykonywania pracy: wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, odprawa rentowa lub emerytalna, odprawa pośmiertna, odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

21. Umowy, nawiązane pomiędzy stronami stosunku pracy, w okresie zatrudnienia:
• umowa o (wspólnej) odpowiedzialności materialnej
• umowa o zakazie konkurencji
• umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika.

22. Stosowanie kar porządkowych:
• katalog kar
• tryb stosowania kary porządkowej- obowiązki pracodawcy
• zatarcie kary.

23. Obowiązek wydania świadectwa pracy:
• różnice, wynikające z nawiązania okresowej umowy o pracę i umowy na czas nieokreślony
• treść świadectwa pracy
• zmiana treści świadectwa pracy.

24. Zagadnienia dotyczące czasu pracy:
• definicja czasu pracy
• pojęcia- norma czasu pracy, wymiar czasu pracy, praca zmianowa, tydzień
• okresy rozliczeniowe czasu pracy
• rozkłady czasu pracy
• systemy czasu pracy: podstawowy, równoważny, zadaniowy, indywidualny, skrócony, weekendowy
• zasady stosowania ruchomego czasu pracy
• prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego
• przerwy w pracy
• możliwość zatrudnienia w dni wolne od pracy, obowiązek zapewnienia przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy
• zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, formy rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych(udzielenie czasu wolnego, wypłata wynagrodzenia z dodatkiem 50% i 100%
• zasady wykonywania pracy w niedziele i święta,
• praca w porze nocnej
• zasady odpracowywania wyjść prywatnych

25. Urlopy wypoczynkowe:
• prawo do urlopu
• wymiar urlopu wypoczynkowego
• prawo do urlopu i wymiar urlopu pracownika podejmującego pracę
po raz pierwszy.

26. Urlop proporcjonalny:
• zatrudnienie lub ustanie stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego
• urlop wypoczynkowy po urlopie bezpłatnym
• ustalanie wymiaru urlopu proporcjonalnego

27. Urlop uzupełniający.
28. Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
29. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, podział urlopu.
30. Urlop na żądanie.
31. Urlop bezpłatny.
32. Realizacja uprawnień pracowniczych wynikających z rodzicielstwa:
• urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński
• urlop rodzicielski
• urlop ojcowski
• urlop wychowawczy.

33. Możliwość wykonywania pracy podczas w/w urlopów.
34. Ochrona trwałości stosunku pracy podczas ciąży i macierzyństwa.
35. Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy w zakresie przygotowania pracowników do pracy:
• profilaktyczne badania lekarskie
• szkolenia w dziwienie bhp.

36.Formy odpowiedzialności stron stosunku pracy za naruszenie obowiązków pracodawcy i pracownika.

III dzień Ubezpieczenia

1. Ubezpieczenia społeczne
– zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania składek emerytalno-rentowych, wypadkowych, zdrowotnych i chorobowych za pracowników, osób prowadzących działalność gospodarczą.
2. Zbieg tytułów ubezpieczeniowych:
- działalność gospodarcza a ubezpieczenie społeczne rolników;
- działalność gospodarcza a ubezpieczenie pracownicze, praca nakładcza, prowadzenie działalności gospodarczej w okresie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego
3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego poszczególnych grup ubezpieczonych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób pobierających zasiłki macierzyńskie i przebywających na urlopach wychowawczych.
4. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za w/w osoby.
5. Zasady i terminy opłacania składek do ZUS.
6. Zasady wypełniania, korygowania i przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych.
7. Obowiązki pracodawców zatrudniających emerytów i rencistów.

IV dzień

Obowiązki płatnika składek wobec zakładu ubezpieczeń społecznych w zakresie załatwiania spraw emerytalno-rentowych:
1) Kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych.
2) Środki dowodowe stwierdzające okresy zatrudnienia i wysokości zarobków.
3) Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent.
4) Składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru emerytur i rent.
5) Zawieszanie lub zmniejszanie emerytur i rent w razie osiągnięcia przychodu.
6) Uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego.

Obowiązki płatnika składek w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
1) Wynagrodzenie za czas choroby.
2) Zasiłek chorobowy,
3) Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Dokumentacja niezbędna do wypłaty zasiłku.
4) Świadczenie rehabilitacyjne.
5) Zasiłek opiekuńczy.
6) Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy.
7) Zasiłek macierzyński, okres jego wypłaty i dokumentowanie prawa do tego świadczenia.
8) Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników.
9) Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami.
10) Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków.
11) Przedawnienie roszczeń do zasiłków.
12) Świadczenia nienależne i obowiązki z tym związane.
13) Dokumenty niezbędne przy przekazywaniu wypłaty świadczeń.

Zagadnienia w/w 30 godzin - 4 dni.

Dodatkowy dzień +200 zł :

Zajęcia komputerowe: PŁATNIK: 8 h

-Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
-Kartoteka płatnika
-Wprowadzanie danych ubezpieczonych
-Kartoteka ubezpieczonego

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Barbara Bujak vel Bujakowska
wieloletni wykładowca z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, trener Stowarzyszenia Księgowych, prowadzi warsztaty dla aktualnych i przyszłych pracowników księgowości, główna księgowa z ponad 10 letnim doświadczeniem, posiada certyfikat księgowy, doświadczony praktyk w działach finansowo-księgowych, również na stanowisku dyrektora finansowego, były pracownik firmy audytorskiej, uczestniczy w tworzeniu projektów unijnych w ramach RPO dla firm zewnętrznych, szerokie doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych z UE.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1300 zł - VAT zw.

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe,serwis kawowy,lunch,imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia,istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika, ankieta oceniająca szkolenie, test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed kursem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za kurs na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na kursie lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w kursie zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z kursu. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed kursem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na kursie- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania kursu zwracamy wpłaconą opłatę za kurs. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca kursu z przyczyn niezależnych od organizatora.

szczegółowe informacje na stronie: www.orylion.pl

Szkolenie, kurs: KURS KADRY I PŁACE (30 H)