Szkolenie: KURS PROCES INWESTYCYJNY W PRAKTYCE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kurs-proces-inwestycyjny-w-praktyce-68599

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Kurs z możliwością wyboru jednego z dwóch terminów:
22-23.04-29.30.2017 - łącznie 4 dni ( razem 30 h )
16.05-19.05.2017 - łącznie 4 dni ( razem 30 h )

Celem kursu jest:
Zaznajomienie uczestników z aktualnymi wymogami formalno – prawnymi aktualnymi w 2017 r., podczas realizacji procesu inwestycyjno – budowlanego tj.: prawidłowym zorganizowaniem procesu budowlanego, uzyskaniem różnego rodzaju uzgodnień i pozwoleń budowlanych (pozwolenia na budowę), wyborem jednostki projektującej i wykonawcy, ze szczegółowym omówieniem projektów umów o prace projektowe i roboty budowlane, kontrola – sprawdzanie prawidłowości opracowań dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego w tym: projektów budowlanych i wykonawczych oraz jej odbioru po przekazaniu przez zespól projektowy, kompletowaniem niezbędnych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę, przeprowadzenia procedur administracyjnych, kontrolą budowy i dokonywaniem koniecznych odbiorów robót oraz dokumentacji powykonawczej a także bezproblemowego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Uczestnicy dowiedzą się także: jak uzyskiwać – wypis i wyrys z Miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy, ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy działki - terenu, decyzje środowiskową, pozwolenie konserwatorskie itp. oraz oszacować wstępnie wartość inwestycji a także jak sprawdzać kosztorysy robót budowlanych, jak się je sporządza i na jakiej podstawie, a także jak opracować zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji budowlanej.

Szkolenie skierowane jest do:

Kurs kierowany jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorów dużych i małych inwestycji budowlanych (nawet domków jednorodzinnych), służb inwestycyjnych w średnich i dużych przedsiębiorstwach, pracowników administracji publicznej zajmujących się kontrolą inwestycji budowlanych i wydawanych środków publicznych i funduszy unijnych na te cele, a także szeroko pojęta grupa inżynierów budownictwa sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
– normy prawne dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego
- etapy procesu inwestycyjno – budowlanego
- alternatywne opracowanie koncepcji zadania
2. Podstawowe definicje z zakresu procesu budowlanego - przepisy ogólne w tym:
- znaczenie podstawowych pojęć tzw. ,,słowniczek”
- budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont,
- obiekt liniowy, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, inwestycja celu publicznego, infrastruktura
3. Wstępne postępowanie inwestora poprzedzające rozpoczęcie prac - uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i inne
- uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wniosek i zasady wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki – terenu,
- zasady uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego
- inne rozstrzygnięcia wstępne w tym : pozwolenia wodno-prawne
- szacunkowe wyliczenie kosztów zadania inwestycyjnego
4. Kwalifikacje przedsięwzięcia inwestycyjnego - pozwolenie na budowę – jako decyzja administracyjna
- jakie budowy i roboty budowlane wymagają decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę
- co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę – aktualny wzór wniosku
- co powinien zawierać wymagany prawem projekt architektoniczno - budowlany
- postępowanie administracyjne w sprawie o pozwolenie na budowę
- forma i treść decyzji o pozwolenie na budowę - zatwierdzającej projekt budowlany
- prawomocność decyzji o pozwoleniu na budowę ( roboty budowlane).
5. Odwołania instancyjne i możliwości zaskarżenia decyzji wydawanych w procesie budowlanym - zasady i wpływ na prowadzona inwestycję:
- odwołanie do organu wyższej instancji
- skargi do WSA i NSA
- tryb nadzwyczajny
6. Obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę – zgłoszenie wykonania takich robót budowlanych do administracji budowlanej
- omówienie wykazu obiektów podlegających zgłoszeniu i omówienie formy zgłoszenia
- procedury i zasady przeprowadzenia zgłaszania oraz wymagane terminy
- roboty budowlane nie wymagające żadnych procedur administracyjnych
7. Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego:
- inwestora;
- inspektora nadzoru inwestorskiego;
- projektanta
- kierownika budowy – robót.
8.Inne warunki i czynności poprzedzające rozpoczęcie budowy - robót budowlanych
- uzyskanie dziennika budowy,
- ustanowienie kierownika budowy( robót budowlanych) – nadzór inwestorski i ich obowiązki,
- reguły i formalności związane z przekazaniem placu budowy,
- obowiązkowe zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego,
- prace budowlane decydujące (zgodnie z obowiązującym prawem) o rozpoczęciu budowy
9.Odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego – istotne a nieistotne i warunki tych odstępstw wg zmienionego od 1.01.2017 r. Prawa budowlanego
10.Zasady przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych – czytanie dokumentacji technicznej:
- podstawy prawne wymiarowania i kosztorysowania,
- przedmiar a obmiar – cele i różnice
- rodzaje kosztorysów – podstawy i zasady ich praktycznego sporządzania
- obliczanie wartości kosztorysowej całego zadania inwestycyjnego
- zbiorcze zestawienie kosztów zadania
- sporządzania kosztorysów z wykorzystaniem programów komputerowych
11.Odpowiedzialności:
- kierownika za teren budowy,
- odpowiedzialność projektanta i obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego,
- prawa autorskie do projektu budowlanego.
12. Kiedy ma miejsce tzw. ,,Samowola budowlana” – jej skutki i związana z tym odpowiedzialność oraz procedury obowiązujące przy jej legalizacji
13. Warunki przekazania w użytkowanie obiektu budowlanego – pozwolenie na użytkowanie:
- obowiązkowe zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu właściwym organom
(straż pożarna, inspekcja sanitarno-epidemiologiczna i nadzór budowlany),
- obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego ( jej zakres i przebieg),
- istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego ( zasady postępowania w takich przypadkach,
- zgłoszenia zamiaru użytkowania ( forma i obowiązkowe załączniki) oraz warunki jego akceptacji lub uzyskania decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.
14. Pozwolenie wodno-prawne:
- kiedy należy uzyskać i kto może wydać
- warunki wprowadzania ścieków do odbiorników, dopuszczalne ich zawartości - ,,ładunki”
- definicje odbiorników w tym: rzeki, rowu
15. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów ( materiałów) budowlanych:
- wymagania: art. 10 Prawa budowlanego i przepisów ustawy – o wyrobach budowlanych
- definicje m. in.: deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych – kiedy i co jest wymagane
- jakie dokumenty dotyczące wyrobów są wymagane realizacji i odbiorze sieci np. wod-kan
- kto może wydawać deklaracje zgodności poza producentem.
16. Umowy cywilno – prawne:
- rodzaje umów cywilno-prawnych;
- podstawy opracowywania i zasady ich przygotowania oraz uzgadniania i akceptacji – negocjacje
- umowa - o prace projektowe ( szczegóły jej zawartości i omówienie wzorów)
- umowa – na roboty budowlane ( j.w.)

Kurs trwa 30 godzin.

Informacje o prelegentach:

mgr inż Wiesław Bocheńczyk
Posiada solidne przygotowanie zawodowe tj. ukończone studia magisterskie z zakresu zarządzania oraz dyplom inżyniera budownictwa - w zakresie inżynierii środowiska, ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS z zakresu zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej oraz na Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie w zakresie szacowania nieruchomości oraz duże doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w budownictwie, kierowaniu inwestycjami i administracji publicznej /nadzór budowlany/. Posiada uprawnienia budowlane (nieograniczone w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej i ograniczone w specjalności konstrukcyjno-budowlanej). Jest rzeczoznawcą branżowym PZI i TS i od 11 lat prowadzi wykłady na Politechnice Lubelskiej z przepisów w budownictwie w tym z Prawa budowlanego. Ponadto prowadzi aktualnie usługi doradcze z zakresu procesu inwestycyjnego, umów cywilno-prawnych i przepisów w budownictwie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1400 - netto

Cena zawiera:

materiały do kursu zaświadczenie o ukończeniu kursu indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie kursu w razie potrzeby pomoc w dokonaniu rezerwacji zakwaterowania/noclegu - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą.Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed kursem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za kurs na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na kursie lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Wydarzenie: KURS PROCES INWESTYCYJNY W PRAKTYCE