Szkolenie: KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (30 H)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kurs-zamowien-publicznych-30-h-68374

Informacje o szkoleniu

 • KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (30 H)


  ID szkolenia: 68374
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Inkubator Przedsiębiorczości ALTER
  Al. Warszawska 102,
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 20-23.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN KURSU
  1 dzień
  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
  godz. 13.15 - 15.15 /c.d. zajęć 2,5 godz./

  2 dzień
  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
  godz. 13.15 - 15.15 /c.d. zajęć 2,5 godz./

  3 dzień
  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę//
  godz. 13.15 - 15.15 /c.d. zajęć 2,5 godz./

  4 dzień
  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
  godz. 13.15 - 15.15 /c.d. zajęć 2,5 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem 30-godzinnego kursu zamówień publicznych jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do samodzielnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, ale także postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu kwotowego uzasadniającego stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych (zamawiający) lub sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu (wykonawcy).
W odróżnieniu od studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, kurs ma charakter wyłącznie praktyczny i jest prowadzony przez jednego trenera praktyka, sprawującego ścisły nadzór merytoryczny nad całością kursu. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć ściśle praktycznych, prowadzonych metodą warsztatową, opartych na przygotowanych wcześniej wzorcowych dokumentach i przykładach praktycznych (case study).
Atutem kursu jest bardzo wysoka jakość merytoryczna zajęć gwarantowana przez prowadzącego wieloletniego pracownika organu kontroli państwowej, mającego za sobą ponad 2000 godzin szkoleń z zakresu zamówień publicznych, prowadzącego zajęcia na dwóch uczelniach (studia podyplomowe), prowadzącego szkolenia z zamówień publicznych dla administracji centralnej (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Nadzoru Finansowego, Komenda Główna Policji, Biuro Logistyki Wywiadu RP, RIO w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu i wiele innych), stałego współpracownika miesięcznika „Przetargi Publiczne”, akredytowanego eksperta KFE, autora wielu opracowań monograficznych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych (między innymi „Kontrola zamówień publicznych” Presscom 2010, „Zamówienia do 14.000 euro i tryby niekonkurencyjne” Presscom 2013, „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – komentarz do zmian w ustawie” ODDK 2012).
W ramach kursu przygotowano jeden moduł poświęcony wyłącznie rozwiązywaniu problemów indywidualnych zgłoszonych przez jego uczestników.
Materiały przygotowane dla uczestników obejmują między innymi kilkaset symulacji praktycznych wraz z rozwiązaniami omówionym w trakcie zajęć, wzorcowe specyfikacje istotnych warunków zamówienia, komplet przepisów z zakresu zamówień publicznych, orzecznictwo, stanowiska i wyjaśnienia UZP, RIO i innych organów itp.
Kurs kończy się egzaminem obejmującym przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozwiązanie około 20 problemów przygotowanych przez prowadzącego, które mogą pojawić się w trakcie jego prowadzenia.

Szkolenie skierowane jest do:

Program kursu jest przygotowany tak, aby mogły w nim uczestniczyć zarówno osoby zaczynające prace z zamówieniami publicznymi (początkujący) jak i osoby posiadające zaawansowaną wiedze na temat zamówień publicznych. Każde zagadnienie omawiane jest bowiem od podstaw, następnie jednak poruszane są jego najbardziej szczegółowe elementy oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska organów kontroli.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa);

źródła prawa wspólnotowego – charakterystyka i zakres obowiązywania w krajach członkowskich rola orzecznictwa ETS w systemie zamówień publicznych.
źródła prawa krajowego
stosowanie kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych w Prawie zamówień publicznych,
2. Zakres podmiotowy ustawy.

jednostki sektora finansów publicznych i ich związki
państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
podmioty (instytucje) prawa publicznego
zamawiający sektorowi:
podmioty spoza sektora finansów publicznych
stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym jednostkom organizacyjnym lub własnym spółkom.
3. Wyłączenia przedmiotowe (art. 4 PZP)

4. Ustalanie wartości zamówienia publicznego

jak szacować wartość zamówienia na roboty budowlane?
jak szacować wartość zamówienia na na usługi i dostawy powtarzające się okresowo?
jak szacować wartość zamówienia na pozostałe dostawy i usługi?
jak zachować należytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia?
szacowanie wartości zamówienia a plan zamówień
zamówienia nieobjęte planem zamówień (zamówienia odrębne)
zamówienia udzielane w częściach
jak uniknąć zakazanego podziału zamówienia? (reguły interpretacyjne)
jak szacować wartość zamówienia na zamówienia finansowane z środków UE?
uwzględnianie zamówień uzupełniających i prawa opcji
5. Zamówienia, których wartość nie przekracza 30.000 euro
6. Jak właściwie wybrać i zastosować tryb postępowania

tryby otwarte (konkurencyjne): przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony
zapytanie o cenę
zamówienie z wolnej ręki, w tym:
- zamówienie z wolnej ręki w sytuacji gdy występuje jeden wykonawca
- zamówienie z wolnej ręki w sytuacji nadzwyczajnej potrzeby
- zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe
- zamówienie z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające.

7. Zasada bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu

kiedy należy się wyłączyć z postępowania?
osoby podlegające wyłączeniu
jak i kiedy należy złożyć oświadczenie o występowaniu lub braku przesłanek wyłączenia?
odpowiedzialność karna
odpowiedzialność dyscyplinarna
jakie są konsekwencje wyłączenia z postępowania?
8. Zasada jawności

zasady udostępniania informacji o postępowaniu
kiedy można zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?
jak ocenić czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest zasadne?
9. Zasada pisemności

zasada pisemności a tzw. szybkie formy porozumiewania się w postępowaniu (faks, e-mail)
kodeksowa teoria doręczenia
10. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?

dialog techniczny
jak opisać przedmiot zamienia na roboty budowlane?
- dokumentacja projektowa (zasady sporządzania, konsekwencje nieprawidłowego przygotowania)
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót – funkcje
jak opisać przedmiot zamienia w sposób nienaruszający zasady uczciwej konkurencji?
- dyskryminacja bezpośrednia
- dyskryminacja pośrednia
- wskazanie znaków towarowych, producenta, pochodzenia, patentów itp.
jak zapewnić możliwość weryfikacji równoważności ofert w odniesieniu do wymagań zamawiającego?

podwykonawstwo
11. Przygotowanie kryteriów oceny ofert.

zasady wyboru kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego oraz przedmiotu zamówienia
jak określić kryteria oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy w przypadku usług niepriorytetowych?
jak właściwie zbilansować kryteria oceny ofert?
kryteria mierzalne oraz kryteria niemierzalne
jak określić zasady oceny ofert z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania specyfikacji w zakresie kryteriów oceny ofert)
jak ocenić oferty z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania ofert, warsztaty oceny ofert przez komisję przetargową)
12. Jak skonkretyzować warunki udziału w postępowaniu (pozytywne) oraz ocenić ich spełnianie przez wykonawców?

funkcja warunków udziału w postępowaniu
zasady wskazywania warunków udziału w postępowaniu w specyfikacji i ogłoszeniu
jak konkretyzować warunki udziału w postępowaniu (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu)
- uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
- wiedza i doświadczenie
- potencjał kadrowy
- potencjał techniczny
- sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy

wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu
wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
korzystanie z zasobów innych podmiotów.
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
warsztaty przygotowywania warunków udziału w postępowaniu
warsztaty przygotowania oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu
warsztaty oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
13. Jak stosować przesłanki wykluczenia z postępowania?

funkcja przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu
przesłanki wykluczenia nie związane z prowadzonym postępowaniem
- niewłaściwe wykonywanie zamówień
- upadłość, likwidacja,
- zaleganie z opłatami publicznymi (podatki, składaki ZUS i KRUS)
- karalność

przesłanki związane z danym postępowaniem
- wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania
- niewniesienie wadium
- nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania
- niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
- uczestnictwo w grupie kapitałowej

wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu
wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania
zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia
warsztaty przygotowywania specyfikacji w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
warsztaty przygotowania oferty w zakresie w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
warsztaty oceny spełniania przesłanek wykluczenia z postępowania
14. Wadium.

istota wadium, jego cele i funkcje w zamówieniach publicznych
formy wnoszenia
gwarancja ubezpieczeniowa i gwarancja bankowa – problemy praktyczne
kiedy i jak prawidłowo zwrócić wadium?
kiedy i jak prawidłowo zatrzymać wadium?
wadium wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
niewniesienie wadium jako przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania
kiedy i jak przedłużać ważność wadium?
jak zaliczyć wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy?
15. Ogłoszenia związane z postępowaniem.

ogłoszenie o zamówieniu
- jak właściwe sporządzić ogłoszenie? (warsztaty pisania ogłoszeń w oparciu o formularze wynikające z rozporządzeń)
- jak właściwie zamieścić ogłoszenie oraz udokumentować ten fakt?
- jak wyznaczyć terminy składania ofert (wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)?
- jak dokonać zmian w ogłoszenia o zamówieniu?
- konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym
- konsekwencje zamieszczenia ogłoszenia
- konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia (możliwość i terminy wniesienia odwołania, możliwość unieważnienia umowy)
-jak właściwe sporządzić ogłoszenie?

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

jak poprawnie przygotować treść specyfikacji?
jak udostępniać specyfikację?
jak zmieniać i wyjaśniać treść specyfikacji?
jak i kiedy zwołać zebranie wykonawców?
warsztaty pisania specyfikacji – z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia interesów zamawiającego oraz zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym:
- wskazanie terminu wykonania zamówienia
- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
- opis sposobu przygotowywania ofert
- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
- opis sposobu obliczenia ceny (konsekwencje wyboru sposobu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy)
- informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
- opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
- informacja o zamówieniach uzupełniających
- podwykonawcy
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
- zaliczki dla wykonawców
- możliwości unieważnienia postępowania
- przewidywane zmiany umowy
- żądania dotyczące dokumentów przedmiotowych i właściwego umocowania osób podpisujących ofertę.
- inne obligatoryjne i fakultatywne elementy specyfikacji

17. Procedura składania ofert.

otwarcie ofert
oferty złożone po terminie
zmiana i wycofanie oferty
jak właściwie wypełnić obowiązki informacyjne zamawiającego?
jak ocenić oferty o równej punktacji lub takiej samej cenie?
w jaki sposób wyciągnąć konsekwencje wobec wykonawcy uchylającego się od od zawarcia umowy?
powtórzenie czynności w postępowaniu (na skutek wniosku wykonawcy lub na skutek orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej)
przedłużenie terminu związania ofertą
aukcja elektroniczna
18. Jak przygotować ofertę oraz jak ocenić ofertę?

oferta jako oświadczenie woli
treść i forma oferty z punktu widzenia wymagań specyfikacji
jak zapewnić i ocenić właściwą reprezentację wykonawcy? (pełnomocnictwo; uzupełnianie pełnomocnictw)
wyjaśnianie treści oferty
jak dokonać poprawienia omyłek w ofercie?
jak ocenić przesłanki odrzucenia oferty?
- niezgodność z ustawą
- niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji
- czyn nieuczciwej konkurencji
- rażąco niska cena
- błędy w obliczeniu ceny (w tym problematyka zastosowania właściwej stawki podatku VAT)
- nieważność na podstawie odrębnych przepisów

dokumenty potwierdzające że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe)
warsztaty pisania ofert
warsztaty oceny ofert
19. Przesłanki unieważnienia postępowania.
20. Środki ochrony prawnej.

poinformowanie przez wykonawcę o czynności zamawiającego lub jego zaniechaniu dokonanym niezgodnie z prawem
jak złożyć odwołanie?
jak złożyć skargę do sądu?
procedura odwoławcza.
21. Umowy o zamówienie publiczne

forma umowy
jak przygotować treść umowy aby zagwarantować realizację interesów zamawiającego?
jak zmienić umowę o zamówienie publiczne?
okres na jaki może zostać zawarta umowa
jak egzekwować roszczenia? (kary umowne, odsetki, odszkodowania).
zabezpieczenie należytego wykonania umowy
nieważność umowy (nieważność względna i bezwzględna, procedura, konsekwencje, kary finansowe nakładane przez KIO)
rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy
22. Jak prawidłowo dokumentować postępowanie?

warsztaty sporządzania protokołu z postępowania w każdym trybie
załączniki do protokołu
jak prawidłowo przechowywać dokumentację z postępowania?
23. Sprawozdawczość o udzielonych zamówieniach publicznych.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Krzysztof Puchacz
specjalizacja Prawo zamówień publicznych, kontrolo zarządcza, finanse publiczne, dyscyplina finansów publicznych. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, 9 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - praca w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie na stanowisku głównego inspektora kontroli w latach 2003 – 2012, 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie specjalistycznego doradztwa - własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa dla jednostek administracji publicznej oraz sektora prywatnego od 2012 do chwili obecnej, 11 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń działalność szkoleniowa od roku 2006 do chwili obecnej, rocznie ponad 1000 godzin szkoleniowych , 9 letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy akademickiego - UMCS w Lublinie w latach 2006-2009 – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie projektami UE” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od 2012 r. do chwili obecnej prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne” i „Rachunkowość budżetowa” Akademia Pedagogiki Specjalnej i. Grzegorzewskiej w Warszawie od 2015 r. do chwili obecnej – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie oświatą” (tematy związane z zarządzaniem finansami).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1400 netto - VAT zw.

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe,serwis kawowy, lunch,imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia,istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika, ankieta oceniająca szkolenie, test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed kursem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za kurs na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na kursie lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w kursie zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z kursu. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed kursem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na kursie- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania kursu zwracamy wpłaconą opłatę za kurs. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca kursu z przyczyn niezależnych od organizatora.

Szkolenie, kurs: KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (30 H)