Szkolenie: KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (30 h)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kurs-zamowien-publicznych-30-h-69148

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem 30-godzinnego kursu zamówień publicznych jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do samodzielnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, ale także postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu kwotowego uzasadniającego stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych (zamawiający) lub sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu (wykonawcy).
W odróżnieniu od studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, kurs ma charakter wyłącznie praktyczny i jest prowadzony przez jednego trenera praktyka, sprawującego ścisły nadzór merytoryczny nad całością kursu. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć ściśle praktycznych, prowadzonych metodą warsztatową, opartych na przygotowanych wcześniej wzorcowych dokumentach i przykładach praktycznych (case study).
Atutem kursu jest bardzo wysoka jakość merytoryczna zajęć gwarantowana przez prowadzącego wieloletniego pracownika organu kontroli państwowej, mającego za sobą ponad 2000 godzin szkoleń z zakresu zamówień publicznych, prowadzącego zajęcia na dwóch uczelniach (studia podyplomowe), prowadzącego szkolenia z zamówień publicznych dla administracji centralnej (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Nadzoru Finansowego, Komenda Główna Policji, Biuro Logistyki Wywiadu RP, RIO w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu i wiele innych), stałego współpracownika miesięcznika „Przetargi Publiczne”, akredytowanego eksperta KFE, autora wielu opracowań monograficznych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych (między innymi „Kontrola zamówień publicznych” Presscom 2010, „Zamówienia do 14.000 euro i tryby niekonkurencyjne” Presscom 2013, „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – komentarz do zmian w ustawie” ODDK 2012).
W ramach kursu przygotowano jeden moduł poświęcony wyłącznie rozwiązywaniu problemów indywidualnych zgłoszonych przez jego uczestników.
Materiały przygotowane dla uczestników obejmują między innymi kilkaset symulacji praktycznych wraz z rozwiązaniami omówionym w trakcie zajęć, wzorcowe specyfikacje istotnych warunków zamówienia, komplet przepisów z zakresu zamówień publicznych, orzecznictwo, stanowiska i wyjaśnienia UZP, RIO i innych organów itp.
Kurs kończy się egzaminem obejmującym przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozwiązanie około 20 problemów przygotowanych przez prowadzącego, które mogą pojawić się w trakcie jego prowadzenia.

Szkolenie skierowane jest do:

Program kursu jest przygotowany tak, aby mogły w nim uczestniczyć zarówno osoby zaczynające prace z zamówieniami publicznymi (początkujący) jak i osoby posiadające zaawansowaną wiedze na temat zamówień publicznych. Każde zagadnienie omawiane jest bowiem od podstaw, następnie jednak poruszane są jego najbardziej szczegółowe elementy oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska organów kontroli.

Program szkolenia:

1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa);

-źródła prawa wspólnotowego – charakterystyka i zakres obowiązywania w krajach członkowskich rola orzecznictwa ETS w systemie zamówień publicznych.
-źródła prawa krajowego
- stosowanie kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych w Prawie zamówień publicznych,

2. Zakres podmiotowy ustawy.

-jednostki sektora finansów publicznych i ich związki
-państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
-podmioty (instytucje) prawa publicznego
-zamawiający sektorowi:
-podmioty spoza sektora finansów publicznych
-stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym jednostkom organizacyjnym lub własnym spółkom.

3. Wyłączenia przedmiotowe (art. 4 PZP)

4. Ustalanie wartości zamówienia publicznego

-jak szacować wartość zamówienia na roboty budowlane?
-jak szacować wartość zamówienia na na usługi i dostawy powtarzające się okresowo?
-jak szacować wartość zamówienia na pozostałe dostawy i usługi?
- jak zachować należytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia?
-szacowanie wartości zamówienia a plan zamówień
-zamówienia nieobjęte planem zamówień (zamówienia odrębne)
-zamówienia udzielane w częściach
- jak uniknąć zakazanego podziału zamówienia? (reguły interpretacyjne)
-jak szacować wartość zamówienia na zamówienia finansowane z środków UE?
- uwzględnianie zamówień uzupełniających i prawa opcji

5. Zamówienia, których wartość nie przekracza 30.000 euro
6. Jak właściwie wybrać i zastosować tryb postępowania

-tryby otwarte (konkurencyjne): przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony
-zapytanie o cenę
-zamówienie z wolnej ręki, w tym:

- zamówienie z wolnej ręki w sytuacji gdy występuje jeden wykonawca
- zamówienie z wolnej ręki w sytuacji nadzwyczajnej potrzeby
- zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe
- zamówienie z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające.

7. Zasada bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu

-kiedy należy się wyłączyć z postępowania?
-osoby podlegające wyłączeniu
-jak i kiedy należy złożyć oświadczenie o występowaniu lub braku przesłanek wyłączenia?
-odpowiedzialność karna
-odpowiedzialność dyscyplinarna
-jakie są konsekwencje wyłączenia z postępowania?

8. Zasada jawności

-zasady udostępniania informacji o postępowaniu
-kiedy można zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?
-jak ocenić czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest zasadne?

9. Zasada pisemności

-zasada pisemności a tzw. szybkie formy porozumiewania się w postępowaniu (faks, e-mail)
-kodeksowa teoria doręczenia

10. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?

-dialog techniczny
-jak opisać przedmiot zamienia na roboty budowlane?

- dokumentacja projektowa (zasady sporządzania, konsekwencje nieprawidłowego przygotowania)
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót – funkcje
-jak opisać przedmiot zamienia w sposób nienaruszający zasady uczciwej konkurencji?
- dyskryminacja bezpośrednia
- dyskryminacja pośrednia
- wskazanie znaków towarowych, producenta, pochodzenia, patentów itp.
- jak zapewnić możliwość weryfikacji równoważności ofert w odniesieniu do wymagań zamawiającego?

-podwykonawstwo

11. Przygotowanie kryteriów oceny ofert.

-zasady wyboru kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego oraz przedmiotu zamówienia
-jak określić kryteria oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy w przypadku usług niepriorytetowych?
-jak właściwie zbilansować kryteria oceny ofert?
-kryteria mierzalne oraz kryteria niemierzalne
-jak określić zasady oceny ofert z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania specyfikacji w zakresie kryteriów
oceny ofert)
-jak ocenić oferty z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania ofert, warsztaty oceny ofert przez komisję przetargową)

12. Jak skonkretyzować warunki udziału w postępowaniu (pozytywne) oraz ocenić ich spełnianie przez wykonawców?

-funkcja warunków udziału w postępowaniu
-zasady wskazywania warunków udziału w postępowaniu w specyfikacji i ogłoszeniu
-jak konkretyzować warunki udziału w postępowaniu (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu)

- uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
- wiedza i doświadczenie
- potencjał kadrowy
- potencjał techniczny
- sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy

-wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
-weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu
-wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
-zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
-korzystanie z zasobów innych podmiotów.
-wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
-warsztaty przygotowywania warunków udziału w postępowaniu
-warsztaty przygotowania oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu
-warsztaty oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

13. Jak stosować przesłanki wykluczenia z postępowania?

-funkcja przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu
-przesłanki wykluczenia nie związane z prowadzonym postępowaniem

- niewłaściwe wykonywanie zamówień
- upadłość, likwidacja,
- zaleganie z opłatami publicznymi (podatki, składaki ZUS i KRUS)
- karalność

-przesłanki związane z danym postępowaniem

-wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania
- niewniesienie wadium
- nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania
- niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
- uczestnictwo w grupie kapitałowej

-wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu
-wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania
-zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
-wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia
-warsztaty przygotowywania specyfikacji w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
-warsztaty przygotowania oferty w zakresie w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
-warsztaty oceny spełniania przesłanek wykluczenia z postępowania

14. Wadium.

-istota wadium, jego cele i funkcje w zamówieniach publicznych
-formy wnoszenia
-gwarancja ubezpieczeniowa i gwarancja bankowa – problemy praktyczne
-kiedy i jak prawidłowo zwrócić wadium?
-kiedy i jak prawidłowo zatrzymać wadium?
-wadium wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
-niewniesienie wadium jako przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania
-kiedy i jak przedłużać ważność wadium?
-jak zaliczyć wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

15. Ogłoszenia związane z postępowaniem.

-ogłoszenie o zamówieniu

- jak właściwe sporządzić ogłoszenie? (warsztaty pisania ogłoszeń w oparciu o formularze wynikające z rozporządzeń)
- jak właściwie zamieścić ogłoszenie oraz udokumentować ten fakt?
- jak wyznaczyć terminy składania ofert (wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)?
- jak dokonać zmian w ogłoszenia o zamówieniu?
- konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu

-ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym

- konsekwencje zamieszczenia ogłoszenia
- konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia (możliwość i terminy wniesienia odwołania, możliwość unieważnienia umowy)
-jak właściwe sporządzić ogłoszenie?

-ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

-jak poprawnie przygotować treść specyfikacji?
-jak udostępniać specyfikację?
-jak zmieniać i wyjaśniać treść specyfikacji?
-jak i kiedy zwołać zebranie wykonawców?
-warsztaty pisania specyfikacji – z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia interesów zamawiającego oraz zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym:

- wskazanie terminu wykonania zamówienia
- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
- opis sposobu przygotowywania ofert
- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
- opis sposobu obliczenia ceny (konsekwencje wyboru sposobu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy)
- informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
- opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
- informacja o zamówieniach uzupełniających
- podwykonawcy
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
- zaliczki dla wykonawców
- możliwości unieważnienia postępowania
- przewidywane zmiany umowy
- żądania dotyczące dokumentów przedmiotowych i właściwego umocowania osób podpisujących ofertę.
- inne obligatoryjne i fakultatywne elementy specyfikacji

17. Procedura składania ofert.

-otwarcie ofert
-oferty złożone po terminie
-zmiana i wycofanie oferty
-jak właściwie wypełnić obowiązki informacyjne zamawiającego?
-jak ocenić oferty o równej punktacji lub takiej samej cenie?
-w jaki sposób wyciągnąć konsekwencje wobec wykonawcy uchylającego się od od zawarcia umowy?
-powtórzenie czynności w postępowaniu (na skutek wniosku wykonawcy lub na skutek orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej)
-przedłużenie terminu związania ofertą
-aukcja elektroniczna

18. Jak przygotować ofertę oraz jak ocenić ofertę?

-oferta jako oświadczenie woli
-treść i forma oferty z punktu widzenia wymagań specyfikacji
-jak zapewnić i ocenić właściwą reprezentację wykonawcy? (pełnomocnictwo; uzupełnianie pełnomocnictw)
-wyjaśnianie treści oferty
-jak dokonać poprawienia omyłek w ofercie?
-jak ocenić przesłanki odrzucenia oferty?

- niezgodność z ustawą
- niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji
- czyn nieuczciwej konkurencji
- rażąco niska cena
- błędy w obliczeniu ceny (w tym problematyka zastosowania właściwej stawki podatku VAT)
- nieważność na podstawie odrębnych przepisów

-dokumenty potwierdzające że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe)
-warsztaty pisania ofert
-warsztaty oceny ofert

19. Przesłanki unieważnienia postępowania.
20. Środki ochrony prawnej.

-poinformowanie przez wykonawcę o czynności zamawiającego lub jego zaniechaniu dokonanym niezgodnie z prawem
-jak złożyć odwołanie?
-jak złożyć skargę do sądu?
-procedura odwoławcza.

21. Umowy o zamówienie publiczne

-forma umowy
-jak przygotować treść umowy aby zagwarantować realizację interesów zamawiającego?
-jak zmienić umowę o zamówienie publiczne?
-okres na jaki może zostać zawarta umowa
-jak egzekwować roszczenia? (kary umowne, odsetki, odszkodowania).
-zabezpieczenie należytego wykonania umowy
-nieważność umowy (nieważność względna i bezwzględna, procedura, konsekwencje, kary finansowe nakładane przez KIO)
-rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

22. Jak prawidłowo dokumentować postępowanie?

-warsztaty sporządzania protokołu z postępowania w każdym trybie
-załączniki do protokołu
-jak prawidłowo przechowywać dokumentację z postępowania?

23. Sprawozdawczość o udzielonych zamówieniach publicznych.

Informacje o prelegentach:

Trener

Specjalizacja: Prawo zamówień publicznych, kontrola zarządcza, finanse publiczne, dyscyplina finansów publicznych. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, 9 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - praca w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie na stanowisku głównego inspektora kontroli w latach 2003 – 2012, 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie specjalistycznego doradztwa - własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa dla jednostek administracji publicznej oraz sektora prywatnego od 2012 do chwili obecnej, 11 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń działalność szkoleniowa od roku 2006 do chwili obecnej, rocznie ponad 1000 godzin szkoleniowych , 9 letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy akademickiego - UMCS w Lublinie w latach 2006-2009 – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie projektami UE” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od 2012 r. do chwili obecnej prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne” i „Rachunkowość budżetowa” Akademia Pedagogiki Specjalnej i. Grzegorzewskiej w Warszawie od 2015 r. do chwili obecnej – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie oświatą” (tematy związane z zarządzaniem finansami).

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1400 VAT zw. pln - netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Wydarzenie: KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (30 h)