Szkolenie: KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW I ZAMAWIAJĄCYCH (30 H)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kurs-zamowien-publicznych-dla-wykonawcow-i-zamawiajacych-30-h-70399

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Głównym celem 30-godzinnego kursu zamówień publicznych jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do samodzielnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, ale także postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu kwotowego uzasadniającego stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych (zamawiający) lub sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu (wykonawcy).

Cele szczegółowe:

- Uzyskanie wiedzy nt. specyfiki rynku zamówień publicznych, oraz aktualnych podstaw prawnych systemu zamówień publicznych, praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego, korzyści i zagrożeń wynikających z udziału w rynku zamówień publicznych, systemu ochrony praw wykonawców, roli i znaczenia SIWZ ( specyfikacji istotnych warunków zamówienia )

- Zaznajomienie z zasadami udzielania i ubiegania się o zamówienie publiczne, rodzajami ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych

- nabycie umiejętności realizacji postepowań o udzielenie zamówienia, oraz nowych kwalifikacji cieniowanych przez pracodawców.

Udział w szkoleniu przygotuje Zamawiających i Wykonawców do pewniejszego i skutecznego realizowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnik zdobędzie cenne i praktyczne umiejętności, dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach. Uczestnik w sposób pewniejszy i skuteczny będzie realizował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie oceny prawidłowości dokonania czynności ustalenia wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamawiającego i doboru właściwego trybu.

Szkolenie skierowane jest do:

Program kursu jest przygotowany tak, aby mogły w nim uczestniczyć zarówno osoby zaczynające prace z zamówieniami publicznymi (początkujący) jak i osoby posiadające zaawansowaną wiedze na temat zamówień publicznych. Każde zagadnienie omawiane jest bowiem od podstaw, następnie jednak poruszane są jego najbardziej szczegółowe elementy oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska organów kontroli.

Program szkolenia:

PAMIETAJ ŻE MOŻESZ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KURSU

1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa);

-źródła prawa wspólnotowego – charakterystyka i zakres obowiązywania w krajach członkowskich rola orzecznictwa ETS w systemie zamówień publicznych.
-źródła prawa krajowego
-stosowanie kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych w Prawie zamówień publicznych,

2. Zakres podmiotowy ustawy.

-jednostki sektora finansów publicznych i ich związki
-państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
-podmioty (instytucje) prawa publicznego
-zamawiający sektorowi:
-podmioty spoza sektora finansów publicznych
-stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym jednostkom organizacyjnym lub własnym spółkom.

3. Wyłączenia przedmiotowe (art. 4 PZP)

4. Ustalanie wartości zamówienia publicznego

-jak szacować wartość zamówienia na roboty budowlane?
-jak szacować wartość zamówienia na na usługi i dostawy powtarzające się okresowo?
-jak szacować wartość zamówienia na pozostałe dostawy i usługi?
-jak zachować należytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia?
-szacowanie wartości zamówienia a plan zamówień
-zamówienia nieobjęte planem zamówień (zamówienia odrębne)
-zamówienia udzielane w częściach
-jak uniknąć zakazanego podziału zamówienia? (reguły interpretacyjne)
-jak szacować wartość zamówienia na zamówienia finansowane z środków UE?
-uwzględnianie zamówień uzupełniających i prawa opcji

5. Zamówienia, których wartość nie przekracza 30.000 euro

6. Jak właściwie wybrać i zastosować tryb postępowania

- tryby otwarte (konkurencyjne): przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony
- zapytanie o cenę
- zamówienie z wolnej ręki, w tym:
- zamówienie z wolnej ręki w sytuacji gdy występuje jeden wykonawca
- zamówienie z wolnej ręki w sytuacji nadzwyczajnej potrzeby
- zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe
- zamówienie z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające.

7. Zasada bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu

-kiedy należy się wyłączyć z postępowania?
-osoby podlegające wyłączeniu
-jak i kiedy należy złożyć oświadczenie o występowaniu lub braku przesłanek wyłączenia?
-odpowiedzialność karna
-odpowiedzialność dyscyplinarna
-jakie są konsekwencje wyłączenia z postępowania?

8. Zasada jawności

-zasady udostępniania informacji o postępowaniu
-kiedy można zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?
-jak ocenić czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest zasadne?

9. Zasada pisemności

-zasada pisemności a tzw. szybkie formy porozumiewania się w postępowaniu (faks, e-mail)
-kodeksowa teoria doręczenia

10. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?

-dialog techniczny
-jak opisać przedmiot zamienia na roboty budowlane?
-dokumentacja projektowa (zasady sporządzania, konsekwencje nieprawidłowego przygotowania)
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
-przedmiar robót – funkcje
-jak opisać przedmiot zamienia w sposób nienaruszający zasady uczciwej konkurencji?
-dyskryminacja bezpośrednia
-dyskryminacja pośrednia
-wskazanie znaków towarowych, producenta, pochodzenia, patentów itp.
-jak zapewnić możliwość weryfikacji równoważności ofert w odniesieniu do wymagań zamawiającego?
-podwykonawstwo

11. Przygotowanie kryteriów oceny ofert.

-zasady wyboru kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego oraz przedmiotu zamówienia
-jak określić kryteria oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy w przypadku usług niepriorytetowych?
-jak właściwie zbilansować kryteria oceny ofert?
-kryteria mierzalne oraz kryteria niemierzalne
-jak określić zasady oceny ofert z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania specyfikacji w -zakresie kryteriów oceny ofert)
-jak ocenić oferty z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania ofert, warsztaty oceny ofert przez komisję przetargową)

12. Jak skonkretyzować warunki udziału w postępowaniu (pozytywne) oraz ocenić ich spełnianie przez wykonawców?

-funkcja warunków udziału w postępowaniu
-zasady wskazywania warunków udziału w postępowaniu w specyfikacji i ogłoszeniu
-jak konkretyzować warunki udziału w postępowaniu (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu)
- uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
- wiedza i doświadczenie
- potencjał kadrowy
- potencjał techniczny
- sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy

-wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
-weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu
-wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
-zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
-korzystanie z zasobów innych podmiotów.
-wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
-warsztaty przygotowywania warunków udziału w postępowaniu
-warsztaty przygotowania oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu
-warsztaty oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

13. Jak stosować przesłanki wykluczenia z postępowania?

-funkcja przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu
-przesłanki wykluczenia nie związane z prowadzonym postępowaniem
- niewłaściwe wykonywanie zamówień
- upadłość, likwidacja,
- zaleganie z opłatami publicznymi (podatki, składaki ZUS i KRUS)
- karalność

-przesłanki związane z danym postępowaniem
- wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania
- niewniesienie wadium
- nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania
- niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
- uczestnictwo w grupie kapitałowej

-wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu
-wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania
- zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
-wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia
- warsztaty przygotowywania specyfikacji w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
-warsztaty przygotowania oferty w zakresie w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
-warsztaty oceny spełniania przesłanek wykluczenia z postępowania

14. Wadium.

- istota wadium, jego cele i funkcje w zamówieniach publicznych
- formy wnoszenia
- gwarancja ubezpieczeniowa i gwarancja bankowa – problemy praktyczne
-kiedy i jak prawidłowo zwrócić wadium?
- kiedy i jak prawidłowo zatrzymać wadium?
-wadium wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- niewniesienie wadium jako przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania
-kiedy i jak przedłużać ważność wadium?
-jak zaliczyć wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

15. Ogłoszenia związane z postępowaniem.

-ogłoszenie o zamówieniu
- jak właściwe sporządzić ogłoszenie? (warsztaty pisania ogłoszeń w oparciu o formularze wynikające z rozporządzeń)
- jak właściwie zamieścić ogłoszenie oraz udokumentować ten fakt?
- jak wyznaczyć terminy składania ofert (wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)?
- jak dokonać zmian w ogłoszenia o zamówieniu?
- konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu

- ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym
- konsekwencje zamieszczenia ogłoszenia
- konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia (możliwość i terminy wniesienia odwołania, możliwość unieważnienia umowy)
- jak właściwe sporządzić ogłoszenie?
-ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

-jak poprawnie przygotować treść specyfikacji?
-jak udostępniać specyfikację?
-jak zmieniać i wyjaśniać treść specyfikacji?
-jak i kiedy zwołać zebranie wykonawców?
-warsztaty pisania specyfikacji – z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia interesów zamawiającego oraz -zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym:
- wskazanie terminu wykonania zamówienia
- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
- opis sposobu przygotowywania ofert
- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
- opis sposobu obliczenia ceny (konsekwencje wyboru sposobu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy)
- informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
- opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
- informacja o zamówieniach uzupełniających
- podwykonawcy
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
- zaliczki dla wykonawców
- możliwości unieważnienia postępowania
- przewidywane zmiany umowy
- żądania dotyczące dokumentów przedmiotowych i właściwego umocowania osób podpisujących ofertę.
- inne obligatoryjne i fakultatywne elementy specyfikacji

17. Procedura składania ofert.

-otwarcie ofert
-oferty złożone po terminie
-zmiana i wycofanie oferty
-jak właściwie wypełnić obowiązki informacyjne zamawiającego?
-jak ocenić oferty o równej punktacji lub takiej samej cenie?
-w jaki sposób wyciągnąć konsekwencje wobec wykonawcy uchylającego się od od zawarcia umowy?
powtórzenie czynności w postępowaniu (na skutek wniosku wykonawcy lub na skutek orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej)
-przedłużenie terminu związania ofertą
-aukcja elektroniczna

18. Jak przygotować ofertę oraz jak ocenić ofertę?

-oferta jako oświadczenie woli
-treść i forma oferty z punktu widzenia wymagań specyfikacji
-jak zapewnić i ocenić właściwą reprezentację wykonawcy? (pełnomocnictwo; uzupełnianie pełnomocnictw)
-wyjaśnianie treści oferty
-jak dokonać poprawienia omyłek w ofercie?
-jak ocenić przesłanki odrzucenia oferty?
- niezgodność z ustawą
- niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji
- czyn nieuczciwej konkurencji
- rażąco niska cena
- błędy w obliczeniu ceny (w tym problematyka zastosowania właściwej stawki podatku VAT)
- nieważność na podstawie odrębnych przepisów

-dokumenty potwierdzające że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe)
- warsztaty pisania ofert
-warsztaty oceny ofert

19. Przesłanki unieważnienia postępowania.

20. Środki ochrony prawnej.

-poinformowanie przez wykonawcę o czynności zamawiającego lub jego zaniechaniu dokonanym niezgodnie z prawem
-jak złożyć odwołanie?
- jak złożyć skargę do sądu?
- procedura odwoławcza.

21. Umowy o zamówienie publiczne

-forma umowy
-jak przygotować treść umowy aby zagwarantować realizację interesów zamawiającego?
-jak zmienić umowę o zamówienie publiczne?
- okres na jaki może zostać zawarta umowa
-jak egzekwować roszczenia? (kary umowne, odsetki, odszkodowania).
-zabezpieczenie należytego wykonania umowy
-nieważność umowy (nieważność względna i bezwzględna, procedura, konsekwencje, kary finansowe nakładane przez KIO)
-rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

22. Jak prawidłowo dokumentować postępowanie?

-warsztaty sporządzania protokołu z postępowania w każdym trybie
-załączniki do protokołu
-jak prawidłowo przechowywać dokumentację z postępowania?

23. Sprawozdawczość o udzielonych zamówieniach publicznych.

24. Elektronizacja zamówień publicznych od 10.2018r.

-Formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna i elektroniczna).
-Podpis elektroniczny.
-Zasada pisemności w Prawie zamówień publicznych.
-Elektronizacja zamówień publicznych w okresie przejściowym do 18.10.2018 r.
-Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (od dnia 18.10.2018 r.).
-Definicja środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego. Elektroniczna kopia dokumentu.
-Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych obowiązkowe od 18.10.2018 r.:
- wymagania techniczne;
- wymagania bezpieczeństwa danych;

-Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej krok po kroku:
- przesyłanie i zmiany ogłoszeń;

- wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty;

- złożenie oferty;

- złożenie oświadczeń, o których mowa w art.25a ustawy;

- złożenie dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy;

-uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy;

- wyjaśnianie treści oferty w trybie art. 87 ustawy;

-obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania (art. 92 ustawy);

-podpisanie umowy;

-faktury elektroniczne.

-Możliwości odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej.
-ESPD – przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego.
-ESPD – przygotowywanie i składanie JEDZ przez wykonawców od kwietnia 2018 r..
-Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

K. P - specjalizacja Prawo zamówień publicznych, kontrolo zarządcza, finanse publiczne, dyscyplina finansów publicznych. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, 9 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - praca w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie na stanowisku głównego inspektora kontroli w latach 2003 – 2012, 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie specjalistycznego doradztwa - własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa dla jednostek administracji publicznej oraz sektora prywatnego od 2012 do chwili obecnej, 11 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń działalność szkoleniowa od roku 2006 do chwili obecnej, rocznie ponad 1000 godzin szkoleniowych , 9 letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy akademickiego - UMCS w Lublinie w latach 2006-2009 – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie projektami UE” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od 2012 r. do chwili obecnej prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne” i „Rachunkowość budżetowa” Akademia Pedagogiki Specjalnej i. Grzegorzewskiej w Warszawie od 2015 r. do chwili obecnej – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie oświatą” (tematy związane z zarządzaniem finansami).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1400 - VAT ZW

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu.

Wydarzenie: KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW I ZAMAWIAJĄCYCH (30 H)