Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po najnowszych zmianach w warunkach pandemii koronawirusa

O szkoleniu

Na szkoleniu dowiesz się: co się zmieniło w kwalifikowalności wydatków w związku z pandemią koronawirusa, jakie są ogólne zasady kwalifikowalności wydatków w projektach w perspektywie 2014-2020, co oznacza realizacja projektu w partnerstwie i o czym należy pamiętać przy tworzeniu partnerstw, jak wnosić i dokumentować wkład własny do projektu, jakie są zasady wyboru wykonawców do projektu i co się zmieniło od 2020 r., jakie błędy są najczęściej popełniane przy rozliczaniu projektów oraz jak ich nie popełniać, a także jakie są założenia nowej perspektywy 2021-2027.

We wrześniu 2019 weszły w życie zmiany w Wytycznych kwalifikowalności wydatków. Zmiany dotyczą wszystkich projektów.

Dodatkowo w marcu 2020 realizacja projektów została poddana próbie w związku z wystąpieniem COVID-19. Część zapisów wytycznych kwalifikowalności zostało zawieszonych, umożliwiając Beneficjentom sprawną realizację projektów w trudnych czasach pandemii.

Jak się poruszać w gąszczu zmian? – na to pytanie udzielimy odpowiedzi w trakcie szkolenia. Dodatkowym bonusem będzie przedstawienie założeń Nowej Perspektywy 2021-2027 – czyli jakich kolejnych zmian należy się spodziewać!
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • poznanie nowych zasad kwalifikowalności wydatków, z uwzględnieniem rozwiązań wynikających ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020 r.,
 • zmniejszenie ryzyka uznania wydatku za niekwalifikowalny,
 • usprawnienie procedury wyboru wykonawców zgodnie z rozeznaniem rynku i zasadą konkurencyjności,
 • zwiększenie możliwości rozliczania wynagrodzeń w projektach,
 • ułatwienie realizacji i rozliczania projektów,
 • poznanie założeń Nowej Perspektywy 2021-2027.

W efekcie szkolenia Uczestnicy uzyskają następujące korzyści:

 • nabędą kompetencje w zakresie oceny kwalifikowalności wydatku,
 • będą potrafili wykorzystać możliwości stworzone w zmienionych wytycznych oraz wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020 r.,
 • unikną wielu kosztownych błędów i nieprawidłowości,
 • dowiedzą się, czy w projektach można zarabiać więcej,
 • poznają założenia, podział środków w zakresie EFS i EFRR, podejście do kwalifikowalności w przyszłej perspektywie 2021-2027.
Kto powinien wziąć udział?
 • Beneficjenci (Uczelnie, Szkoły, administracja szczebla rządowego i samorządowego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa), którzy realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach funduszy UE 2014-2020,
 • Opiekunowie projektów w Instytucjach Pośredniczących i Zarządzających,
 • Członkowie i Członkinie Komitetów Oceny Projektów w Instytucjach Pośredniczących i Zarządzających.

Program szkolenia

 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych 2014-2020:
  • ocena kwalifikowalności wydatku,
  • matryca logiczna kwalifikowalności,
  • zasada faktycznego poniesienia wydatku,
  • zakaz podwójnego finansowania wydatków.
    
 2. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków obowiązujące w 2020 r.:
  • zmiana podejścia do dochodu w projektach,
  • rozliczanie kar umownych,
  • środki trwałe (zakup, leasing, amortyzacja) – nowe limity, nowe dylematy,
  • trwałość projektów EFRR, FS i EFS,
  • najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków do wynagrodzeń (umowa o pracę, powierzenie obowiązków, przyznanie dodatkowych obowiązków, dodatków do wynagrodzeń),
  • koszty pośrednie – nowe podejście.
    
 3. Realizacja projektu w partnerstwie:
  • podział zadań i wydatków między partnerów projektu,
  • zasady współpracy (m.in. przepływy finansowe pomiędzy partnerami w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich).
    
 4. Wnoszenie wkładu własnego do projektu i jego dokumentacja.

 5. Zmiany w procedurze wyboru wykonawców obowiązujące w 2020 r.:
  • szacowanie wartości zamówienia – od kogo i co jest wymagane?
  • PZP - kiedy i dla kogo?
  • rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających,
  • zasada konkurencyjności – co nowego?
  • sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy.
    
 6. Rozliczanie projektu i zmiany w umowie o dofinansowanie w związku z COVID-19:
  • prawa i obowiązki wynikające ze specustawy funduszowej (ustawa z dnia 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.) – wydłużanie realizacji projektu, wydłużanie terminów na składanie wniosków o płatność, niepełna realizacja wskaźników
  • jaka procedura dla jakiej zmiany?
  • terminy i dokumenty dotyczące wprowadzania zmian w projektach,
  • możliwości rozliczania umów z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
    
 7. Najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniu projektów w aspekcie finansowym i merytorycznym:
  • błędy w zamówieniach publicznych,
  • błędy w rozliczeniu zadań i wskaźników,
  • błędy w dokumentacji potwierdzającej prawidłowość realizacji projektu pod kątem finansowym i merytorycznym,
  • błędy związane z utrzymaniem trwałości projektów i rezultatów.
    
 8. Nowa perspektywa 2021-2027:
  • założenia nowej perspektywy 2021-2027,
  • podział środków w zakresie EFS i EFRR,
  • jakich zmian można się spodziewać w kwalifikowalności?
    
 9. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!