Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów oraz przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Europejskich 2021-2027

O szkoleniu

We wrześniu 2019 weszły w życie zmiany w Wytycznych kwalifikowalności wydatków. Zmiany dotyczą wszystkich projektów.

Dodatkowo w marcu 2020 realizacja projektów została poddana próbie w związku z wystąpieniem COVID-19. Część zapisów wytycznych kwalifikowalności zostało zawieszonych, umożliwiając Beneficjentom sprawną realizację projektów w trudnych czasach pandemii.

Jak się poruszać w gąszczu zmian? – na to pytanie udzielimy odpowiedzi w trakcie szkolenia. Dodatkowym bonusem będzie przedstawienie założeń Nowej Perspektywy 2021-2027 – czyli jakich kolejnych zmian należy się spodziewać!

Cele szkolenia:

 • Omówienie projektowanych zasad kwalifikowalności, wyboru wykonawców, realizacji i rozliczania projektów oraz przedsięwzięć planowanych do wdrożenia w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027.  
 • Uczestnicy dowiedzą się kto, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Ile środków trzeba będzie zabezpieczać na wkład własny? Jakie są sposoby na zmniejszenie dotkliwości związanej z wnoszeniem wkładu własnego.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Pozyskana wiedza pozwoli przygotować się do tworzenia i realizacji nowych projektów, jak również ich oceny.  
 • Uczestnicy zauważą najważniejsze różnice w kwalifikowalności wydatków wobec perspektywy 2014-2020, co pozwoli wykorzystać szanse jakie daje nowe rozdanie oraz zabezpieczyć ryzyka, które z nim się wiążą. 
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy administracji publicznej sektora rządowego i samorządowego (w tym ministerstw, urzędów marszałkowskich, powiatowych i gmin, spółek komunalnych, uczelni, jednostek badawczych, instytucji kultury, szpitali, sektora oświaty, organizacji pozarządowych) zamierzający korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS, FST) 
 • pracownicy instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027.

Program szkolenia

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

 • Nowy podział środków europejskich.
 • Nowe cele polityki – czyli na co są środki.
 • Nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – istotne różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy.
 • Szanse i ryzyka nowego okresu programowania.

Nowe zasady finansowania projektów.

 • Różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta.
 • Nowy podział na regiony słabiej i lepiej rozwinięte.
 • Ile wkładu własnego trzeba zabezpieczyć w Funduszach Europejskich 2021-2027 a ile w Krajowym Planie Odbudowy – case study.
 • Mechanizmy finansowania przedsięwzięć – zaliczka, refundacja, instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe.
 • Realizacja projektu w partnerstwie – zmiany wprowadzone przez Ustawę wdrożeniową na lata 2021-2027.

Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027.

Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027.

 • Matryca kwalifikowalności.
 • Zakup nieruchomości.
 • Wkład niepieniężny.
 • VAT – nadchodzi rewolucja?
 • Cross-financing w EFRR/FS a EFS.
 • Zakupy środków trwałych i amortyzacja.
 • Trwałość projektów i przedsięwzięć.
 • Wynagrodzenia personelu projektu (dokumenty zaangażowania, „oddelegowanie”, premie, dodatki, rozliczanie czasu pracy) – nowe zasady.
 • Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości.
 • Różnice w kwalifikowalności w ramach projektów i przedsięwzięć dofinasowanych z FE 2021-2027 a Krajowego Planu Odbudowy.
 • Systemy informatyczne wspierające realizację i rozliczanie projektów i przedsięwzięć.

Wybór wykonawców w projektach w ramach FE 2021-2027.

 • Zasada konkurencyjności w nowej odsłonie
 • Elektronizacja zamówień
 • Zawieranie umów w sprawie zamówienia publicznego i realizacja umowy z wykonawcą

Rozliczanie efektów projektu i reguła proporcjonalności.

Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Czas trwania

2 dni, 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami (w tym MBA) czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jako ekspertka zewnętrzna ocenia wnioski o dofinansowanie w Instytucjach Pośredniczących i Zarządzających. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach 20-letniego doświadczenia w realizacji projektów, wsparcia doradczego dla Beneficjentów, Instytucji Zarządzających i Pośredniczących w ramach EFRR, FS i EFS, a także audytów i kontroli projektów. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, koncentrując się na osiąganiu ich celów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków. Od 18 lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych w fundusze unijne.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!