Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/letnia-szkola-biura-zarzadu-i-rady-nadzorczej-71124-id608

Informacje o szkoleniu

 • Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej


  ID szkolenia: 71124
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Haffner****
  Jana Jerzego Haffnera 59
  81-715 Sopot
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30
  8.30
  8.00
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo

Sprawność organizacji biura obsługi władz spółki wpływa na szybkość, przejrzystość i spójność działania zarządu oraz rady nadzorczej. Najnowsze regulacje prawne, jak również doskonalenie procesów wewnątrz organizacji przynosi wiele możliwości i zarazem wątpliwości, w jakim kierunku rozwijać pracę biura zarządu.

Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Biura Zarządu i Rady Nadzorczej – zaawansowanym seminarium skierowanym przede wszystkim do menedżerów departamentów obsługi, organizacji, nadzoru, biur prawnych, w trakcie którego zostaną poruszone najbardziej aktualne problemy i rozwiązania dyktowane najnowszymi przepisami, orzecznictwem, dobrymi przykładami rynkowymi w zakresie usprawnień wewnętrznego funkcjonowania spółek.

Poznaj najnowsze praktyki obsługi organów i wdrażaj najskuteczniejsze z nich:

Nowości w prawie spółek istotne dla funkcjonowania Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Analizy najefektywniejszych doświadczeń z polskiego rynku gospodarczego w obszarze organizacji procesów wewnętrzno-prawnych w spółce
Wykorzystanie pozakodeksowych metod postępowania i rozwijania sprawniejszej organizacji pracy biura obsługi władz spółki
Zwiększenie rzetelności stosowanych narzędzi prawnych i wzmocnienie standardów organizacji pracy b Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Jak przygotować, organizować i nadzorować przebieg posiedzeń spółki?
Stosowanie przejrzystych i ustrukturyzowanych technik tworzenia regulacji wewnętrznych
W jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?
Kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych w biurze zarządu?

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych
Kierowników Biur Nadzoru Właścicielskiego
Kierowników w Biurach Obsługi Organów Spółki
Dyrektorów departamentów prawnych
Członków Zarządu, Członków Rad Nadzorczych
Dyrektorów ds. Relacji Inwestorskich

Program szkolenia:

DZIEŃ I – 3 lipca 2019 r. (środa)

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

BIURO ZARZĄDU I RN NA BIEŻĄCO
Najważniejsze zmiany istotne dla Biura Zarządu

Tryb przyznawania wynagrodzenia dla członków RN oraz ustawowe prawo członków RN do zwrotu kosztów związanych z udziałem w radach Rady Nadzorczej
Wymagania dla kandydatów dla członków Zarządu – w uchwale wspólników/walnego zgromadzenia lub umowie/statucie spółki
Sprzeczność interesów spółki z interesami członka zarządu - konieczność ujawnienia zaistniałej sprzeczności
RODO - nie takie straszne, jeśli poznamy zasady wprowadzone przez Rozporządzenie i zastosujemy je w spółce
Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zmiana definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, konieczność zmian w umowach z pracownikami, kontrahentami
Zmiany dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych: możliwość potwierdzenia umów zawartych w imieniu spółki przez nieumocowanego członka organu lub przez wadliwie obsadzony zarząd, wypłata dywidendy i obowiązek zwrotu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, rezygnacja członka zarządu - zmiany w sposobie składania rezygnacji, możliwość pisemnego głosowania w sprawach będących przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników
STATUT SPÓŁKI / UMOWA SPÓŁKI / UCHWAŁY
Narzędzia regulujące i optymalizujące zasady funkcjonowania i zakres działań uczestników wewnętrznej współpracy

Przepisy bezwzględnie obowiązujące, a zapisy specyficzne dla danej spółki; wymogi KSH oraz dobra praktyka korporacyjna
Zapisy istotne z punktu widzenia relacji wewnętrznych pomiędzy organami spółki
Władze spółki – jakie zapisy w umowie/statucie są niezbędne , jakie utrudniają a jakie ułatwiają funkcjonowanie organów: zarządu, rady nadzorczej?
Wprowadzanie zmian w umowie/statucie – możliwości wprowadzania zmian i skutki dokonanych modyfikacji – kiedy trzeba zmiany uregulować w umowie/statucie, a kiedy wystarczy wprowadzenie nowych zapisów do regulaminów bądź uchwał
Kiedy warto forsować zmiany w dokumentach korporacyjnych?
CASE STUDY: Analiza kluczowych zapisów w umowach/statutach spółek z o.o. i akcyjnych
Zasady podejmowania uchwał przez Zarząd i Radę Nadzorczą – TREŚĆ UCHWAŁ, praktyczne aspekty, błędy w u chwałach
Głosowanie tylko osobiście ???
Głosowanie w trybie obiegowym –kodeksowe ograniczenia a praktyka rynkowa – jak wprowadzić ten tryb dla Zarządu - czy możliwe i w jakich przypadkach
Głosowanie za pomocą urządzeń do porozumiewania się na odległość - praktyczne aspekty, najważniejsze, błędy
REGULAMINY W SPÓŁCE - ISTOTNE ELEMENTY USPRAWNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORCZEGO SPÓŁKI
Usprawnianie wewnętrznej organizacji spółki poprzez stosowanie funkcjonalnych zapisów

w regulaminach organów spółki
Znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne
Czy warto czy też trzeba tworzyć regulaminy?
Czym są regulaminy i jaka jest ich rola?
Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
Jak wyglądają kwestie formalne związane z przygotowaniem i wdrożeniem regulaminów?
Regulamin a statut/umowa spółki
W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej?
Regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)
Regulaminy organów, a problematyka Corporate Governance
CASE STUDY: Przykłady regulaminów, połączone z analizą błędów i poprawnych zapisów
CASE STUDY: Wprowadzanie zmian do regulaminów
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA BIURA ZARZĄDU ORAZ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI POUFNYCH I TAJEMNICY PRZEDSIEBIORSTWA
Czym są dane osobowe – praktyczne aspekty – kiedy przetwarzamy dane osobowe

Jakie zbiory danych występują w Biurze Zarządu?
Kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych w Biurze Zarządu?
Księga udziałów, księga akcyjna, udostępnianie list
Obowiązki Zarządu w zakresie przetwarzania danych osobowych wobec pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów, byłych pracowników, kandydatów do pracy
Jakie dane od pracowników można pozyskać a jakie od kandydata do pracy?
Zgody pracowników – czy legitymizują przetwarzanie?
Korespondencja, w tym korespondencja imienna
Niebezpieczeństwo rozmowy telefonicznej
DZIEŃ II – 4 lipca 2019 r. (czwartek)

Ekspert: mec. Monika Drab - Grotowska

08.30-09.00 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH NA RZECZ ZARZĄDU I RN
Jak pracować, aby zabezpieczyć interesy swoje, Zarządu i spółki – oto jest pytanie?

ZAAWANSOWANE KWESTIE ORGANIZACJI POSIEDZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Zwoływanie – organizacja – uczestnicy – prawidłowa dokumentacja procesu

Zwoływanie i organizacja posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
Sposoby odbywania posiedzeń Zarządu
Droga elektroniczna zwołania posiedzeń
Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń
Przebieg posiedzeń
Przykłady regulaminów ułatwiające sprawne funkcjonowanie organów i zapobiegające powstawaniu konfliktów
Case study: „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach – jak ich uniknąć?”
POLITYKA ZATRUDNIANIA I WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE, NOWE ZASADY DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I WAŻNE ZMIANY W PRAWIE PRACY
Przegląd zapisów dotyczących wynagrodzeń oraz co zmieniło się w dokumentacji pracowniczej

Regulacje prawne w zakresie zatrudniania i wynagradzania
Wynagrodzenia pracowników oraz członków organów nadzorujących i zarządzających spółki
Wynagrodzenia jawne czy poufne?
Dokumentacja pracownicza po zmianach – czego pilnować?
KŁOPOTLIWE I SPORNE KWESTIE ORGANIZACJI PROCESU UPRAWNIEŃ W SPÓŁKACH - PEŁNOMOCNICTWA I PROKURA
Reprezentacja spółki i działanie w jej imieniu

Kto i w jakim zakresie jest uprawniony do reprezentowania interesów spółki?
Case study: skutki błędnie udzielonych pełnomocnictw
W jaki sposób członkowie Zarządu reprezentują spółkę i jak korzystają z pełnomocnictw?
Co może pełnomocnik? A co może prokurent?
Przekroczenie granic umocowania przez pełnomocnika i prokurenta
Case study: w jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?
W jaki sposób odwołać pełnomocnika oraz inne uregulowania związane z wygaśnięciem pełnomocnictw?
Case study: system pełnomocnictw na przykładzie spółki
KLAUZULE ZABEZPIECZANIA KONTRAKTÓW - BIURO ZARZĄDU NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA UMÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

Klauzule dotyczące zabezpieczenia wykonania umów
Klauzule dotyczące zabezpieczeń: rodzaje, formułowanie, wprowadzanie zmian do umów
Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
Klauzule poufności
Klauzule dotyczące nadzoru nad procesem wykonywania umowy
Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
Aneksowanie w umowach
Klauzule dotyczące rozwiązywania umów i dochodzenia roszczeń
KONSULTACJE INDYWIDUALNE

16.00 Zakończenie II dnia szkolenia

Dzień III - 5 lipca 2019 r. (piątek)

PANELE RÓWNOLEGŁE – DO WYBORU

PROAKTYWNE DZIAŁANIE – JAK UZYSKAĆ MAKSYMALNĄ SKUTECZNOŚĆ?

Ekspert: Arkadiusz Żurek

08.30 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA WG STEPHENA COVEYA
Bądź częścią rozwiązania, a nie częścią problemu

Istota proaktywności i jej wpływ na relacje z otoczeniem
Krąg zainteresowania i krąg wpływu – klucz do skutecznego osiągania celów i budowania autorytetu
Komunikacja proaktywna – co możemy zrobić, jak rozwiązać problem?
W jaki sposób zgłaszać ulepszenia?
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Najpierw zrozum, później staraj się być zrozumianym

Model komunikacji
Bariery w komunikacji – doświadczenia, wiedza, wychowanie, kultura
Sztuka aktywnego słuchania – najpierw zrozum
Wzorce percepcji odbiorców
Komunikacja werbalna, niewerbalna i parajęzyk – zasady
AUTOPREZENTACJA I ASERTYWNOŚĆ
Ludzie nie będą Cię szanować, jeśli sam siebie nie szanujesz

Wywieranie pierwszego wrażenia, budowanie profesjonalnych relacji
Umniejszanie swojego znaczenia jako często popełniany błąd
4 typy postaw w relacjach między ludźmi: bierna, agresywna, manipulacyjna, asertywna
Wymiary postawy asertywnej wg. Coveya
Techniki asertywne: odmowa, model DESC, informacja zwrotna, zdarta płyta – ćwiczenia praktyczne
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Stres jest nieodłącznym elementem życia – pokochaj go lub zniszcz

Natura stresu – pozytywny i negatywny
Co nas stresuje? – przyczyny stanu rzeczy
Jak sobie z tym radzić? – tarcza antystresowa: wymiar społeczny, duchowy, fizyczny i umysłowy
GÓRA LODOWA ORGANIZACJI WG JAMESA A.F. STONERA I CHARLESA WANKELA
Przez większość życia jesteś członkiem takiej czy innej organizacji...

Jakie elementy składają się na efektywną pracę jednostki organizacyjnej?
Elementy formalne i nieformalne realizowane w biurze
Jakie funkcje spełnia biuro?
EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z SZEFEM
Szef też człowiek – musisz go zrozumieć

Prowadzenie kalendarza szefa
Dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej w relacjach z szefem
Rodzaje informacji zwrotnej
Typologia szefów
Osobowość pracownika
KONCENTRACJA ZESPOŁU NA DZIAŁANIU I BUDOWIE WARTOŚCI FIRMY

Ekspert: Zbigniew Kowalski

08.30 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

Wykorzystywanie szans małych i dużych – standardy nowego przywództwa
NOWE SPOJRZENIE NA EFEKTYWNOŚĆ LIDERA – PRZYWÓDZTWO, KTÓRE SIĘ ROZWIJA
Jak zmieniły się standardy przywództwa i poziom efektywności liderów na przełomie kilku ostatnich lat?

Jak wyzwania obecnych czasów wpłynęły na oczekiwania organizacji w stosunku do liderów?
Dlaczego stare metody przywódcze już nie działają i nie wpływają na wyniki organizacji i zespołów?
Z kim chcą dziś pracować ludzie?
Jakiego lidera oczekuje skuteczny zespół?
Jakie umiejętności managerów przekładają się na zyski?
Co się zmieniło, a co wciąż pozostaje takie samo - jakie „klasyczne” umiejętności przywódcze przeszły do historii?
Budowanie wartości firmy - elastyczność i szybkość reakcji
JAKIE CECHY UŁATWIAJĄ MANAGEROM BUDOWĘ WARTOŚCI FIRMY – GODZENIE SPRZECZNOŚCI
W jakich obszarach możesz pozwolić swoim ludziom na przeciętność, a w jakich nie?

Umiejętność balansowania na granicy sprzeczności – konfrontacja
Kluczowe pytanie Lidera: „Co się zmieniło, a co wciąż pozostaje takie samo?”
Jak zarządzać zespołami w świecie braku orientacji, kierunku i pewności tego, co przyniesie jutro?
Balansowanie między sprzecznościami
Analiza przypadku: W jakich obszarach możesz sobie pozwolić na przeciętność, w jakich nie?
Umiejętność procesowego wsparcia „niezależnych”
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W CZASACH „BRAKU AUTORYTETÓW” – JAK BUDOWAĆ STANDARDY EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE, KTÓRY NIE POTRZEBUJE AUTORYTETÓW I IDEAŁÓW?
Proces pracy - motywacja- działanie – feedback - jak pracować z zespołem „niezależnych”

Jak współdziałać z ludźmi/zespołami nie potrzebującymi autorytetów?
Jakie zachowania lidera wpływają na podniesienie świadomości w zespole w kwestii odpowiedzialności i generowania własnych rozwiązań?
Praca z ludźmi o niekwestionowanej wiedzy eksperckiej
Proces pracy – motywacja - działanie - feedback jak pracować z zespołem „niezależnych”
Analiza przypadku: Co pomaga tworzyć zespoły ludzi niezależnych, biorących odpowiedzialność za własne życie?
Koncentracja uwagi podwładnych na działaniu
MOTYWOWANIE DO ZMIAN
Wspieranie elastyczności i szybkości działań w organizacji

Jak nagradzać odpowiedzialnych za usprawnienia – wspieranie zmian
Kotwiczenie zmian w kulturze zespołu
Dostosowywanie działania zespołu do strategii procesu zmian
Jak zachęcić zespół do ryzyka i niekonwencjonalnych pomysłów w procesie zmian?
Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Zbigniew Kowalski
Monika Drab - Grotowska
Anna Adamczyk
Arkadiusz Żurek

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2370 23% VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: uczestnictwo w trzydniowym szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 07.06.2019 - 2 370 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 08.06.2019 - 3 370 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej