Szkolenie

Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

O szkoleniu

Szanowni Państwo

Sprawność organizacji biura obsługi władz spółki wpływa na szybkość, przejrzystość i spójność działania zarządu oraz rady nadzorczej. Najnowsze regulacje prawne, jak również doskonalenie procesów wewnątrz organizacji przynosi wiele możliwości i zarazem wątpliwości, w jakim kierunku rozwijać pracę biura zarządu.

Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Biura Zarządu i Rady Nadzorczej – zaawansowanym seminarium skierowanym przede wszystkim do menedżerów departamentów obsługi, organizacji, nadzoru, biur prawnych, w trakcie którego zostaną poruszone najbardziej aktualne problemy i rozwiązania dyktowane najnowszymi przepisami, orzecznictwem, dobrymi przykładami rynkowymi w zakresie usprawnień wewnętrznego funkcjonowania spółek.

Poznaj najnowsze praktyki obsługi organów i wdrażaj najskuteczniejsze z nich:

Nowości w prawie spółek istotne dla funkcjonowania Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Analizy najefektywniejszych doświadczeń z polskiego rynku gospodarczego w obszarze organizacji procesów wewnętrzno-prawnych w spółce
Wykorzystanie pozakodeksowych metod postępowania i rozwijania sprawniejszej organizacji pracy biura obsługi władz spółki
Zwiększenie rzetelności stosowanych narzędzi prawnych i wzmocnienie standardów organizacji pracy b Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Jak przygotować, organizować i nadzorować przebieg posiedzeń spółki?
Stosowanie przejrzystych i ustrukturyzowanych technik tworzenia regulacji wewnętrznych
W jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?
Kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych w biurze zarządu?
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych
Kierowników Biur Nadzoru Właścicielskiego
Kierowników w Biurach Obsługi Organów Spółki
Dyrektorów departamentów prawnych
Członków Zarządu, Członków Rad Nadzorczych
Dyrektorów ds. Relacji Inwestorskich

Program szkolenia

DZIEŃ I – 3 lipca 2019 r. (środa)

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

BIURO ZARZĄDU I RN NA BIEŻĄCO
Najważniejsze zmiany istotne dla Biura Zarządu

Tryb przyznawania wynagrodzenia dla członków RN oraz ustawowe prawo członków RN do zwrotu kosztów związanych z udziałem w radach Rady Nadzorczej
Wymagania dla kandydatów dla członków Zarządu – w uchwale wspólników/walnego zgromadzenia lub umowie/statucie spółki
Sprzeczność interesów spółki z interesami członka zarządu - konieczność ujawnienia zaistniałej sprzeczności
RODO - nie takie straszne, jeśli poznamy zasady wprowadzone przez Rozporządzenie i zastosujemy je w spółce
Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zmiana definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, konieczność zmian w umowach z pracownikami, kontrahentami
Zmiany dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych: możliwość potwierdzenia umów zawartych w imieniu spółki przez nieumocowanego członka organu lub przez wadliwie obsadzony zarząd, wypłata dywidendy i obowiązek zwrotu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, rezygnacja członka zarządu - zmiany w sposobie składania rezygnacji, możliwość pisemnego głosowania w sprawach będących przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników
STATUT SPÓŁKI / UMOWA SPÓŁKI / UCHWAŁY
Narzędzia regulujące i optymalizujące zasady funkcjonowania i zakres działań uczestników wewnętrznej współpracy

Przepisy bezwzględnie obowiązujące, a zapisy specyficzne dla danej spółki; wymogi KSH oraz dobra praktyka korporacyjna
Zapisy istotne z punktu widzenia relacji wewnętrznych pomiędzy organami spółki
Władze spółki – jakie zapisy w umowie/statucie są niezbędne , jakie utrudniają a jakie ułatwiają funkcjonowanie organów: zarządu, rady nadzorczej?
Wprowadzanie zmian w umowie/statucie – możliwości wprowadzania zmian i skutki dokonanych modyfikacji – kiedy trzeba zmiany uregulować w umowie/statucie, a kiedy wystarczy wprowadzenie nowych zapisów do regulaminów bądź uchwał
Kiedy warto forsować zmiany w dokumentach korporacyjnych?
CASE STUDY: Analiza kluczowych zapisów w umowach/statutach spółek z o.o. i akcyjnych
Zasady podejmowania uchwał przez Zarząd i Radę Nadzorczą – TREŚĆ UCHWAŁ, praktyczne aspekty, błędy w u chwałach
Głosowanie tylko osobiście ???
Głosowanie w trybie obiegowym –kodeksowe ograniczenia a praktyka rynkowa – jak wprowadzić ten tryb dla Zarządu - czy możliwe i w jakich przypadkach
Głosowanie za pomocą urządzeń do porozumiewania się na odległość - praktyczne aspekty, najważniejsze, błędy
REGULAMINY W SPÓŁCE - ISTOTNE ELEMENTY USPRAWNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORCZEGO SPÓŁKI
Usprawnianie wewnętrznej organizacji spółki poprzez stosowanie funkcjonalnych zapisów

w regulaminach organów spółki
Znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne
Czy warto czy też trzeba tworzyć regulaminy?
Czym są regulaminy i jaka jest ich rola?
Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
Jak wyglądają kwestie formalne związane z przygotowaniem i wdrożeniem regulaminów?
Regulamin a statut/umowa spółki
W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej?
Regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)
Regulaminy organów, a problematyka Corporate Governance
CASE STUDY: Przykłady regulaminów, połączone z analizą błędów i poprawnych zapisów
CASE STUDY: Wprowadzanie zmian do regulaminów
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA BIURA ZARZĄDU ORAZ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI POUFNYCH I TAJEMNICY PRZEDSIEBIORSTWA
Czym są dane osobowe – praktyczne aspekty – kiedy przetwarzamy dane osobowe

Jakie zbiory danych występują w Biurze Zarządu?
Kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych w Biurze Zarządu?
Księga udziałów, księga akcyjna, udostępnianie list
Obowiązki Zarządu w zakresie przetwarzania danych osobowych wobec pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów, byłych pracowników, kandydatów do pracy
Jakie dane od pracowników można pozyskać a jakie od kandydata do pracy?
Zgody pracowników – czy legitymizują przetwarzanie?
Korespondencja, w tym korespondencja imienna
Niebezpieczeństwo rozmowy telefonicznej
DZIEŃ II – 4 lipca 2019 r. (czwartek)

Ekspert: mec. Monika Drab - Grotowska

08.30-09.00 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH NA RZECZ ZARZĄDU I RN
Jak pracować, aby zabezpieczyć interesy swoje, Zarządu i spółki – oto jest pytanie?

ZAAWANSOWANE KWESTIE ORGANIZACJI POSIEDZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Zwoływanie – organizacja – uczestnicy – prawidłowa dokumentacja procesu

Zwoływanie i organizacja posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
Sposoby odbywania posiedzeń Zarządu
Droga elektroniczna zwołania posiedzeń
Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń
Przebieg posiedzeń
Przykłady regulaminów ułatwiające sprawne funkcjonowanie organów i zapobiegające powstawaniu konfliktów
Case study: „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach – jak ich uniknąć?”
POLITYKA ZATRUDNIANIA I WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE, NOWE ZASADY DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I WAŻNE ZMIANY W PRAWIE PRACY
Przegląd zapisów dotyczących wynagrodzeń oraz co zmieniło się w dokumentacji pracowniczej

Regulacje prawne w zakresie zatrudniania i wynagradzania
Wynagrodzenia pracowników oraz członków organów nadzorujących i zarządzających spółki
Wynagrodzenia jawne czy poufne?
Dokumentacja pracownicza po zmianach – czego pilnować?
KŁOPOTLIWE I SPORNE KWESTIE ORGANIZACJI PROCESU UPRAWNIEŃ W SPÓŁKACH - PEŁNOMOCNICTWA I PROKURA
Reprezentacja spółki i działanie w jej imieniu

Kto i w jakim zakresie jest uprawniony do reprezentowania interesów spółki?
Case study: skutki błędnie udzielonych pełnomocnictw
W jaki sposób członkowie Zarządu reprezentują spółkę i jak korzystają z pełnomocnictw?
Co może pełnomocnik? A co może prokurent?
Przekroczenie granic umocowania przez pełnomocnika i prokurenta
Case study: w jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?
W jaki sposób odwołać pełnomocnika oraz inne uregulowania związane z wygaśnięciem pełnomocnictw?
Case study: system pełnomocnictw na przykładzie spółki
KLAUZULE ZABEZPIECZANIA KONTRAKTÓW - BIURO ZARZĄDU NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA UMÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

Klauzule dotyczące zabezpieczenia wykonania umów
Klauzule dotyczące zabezpieczeń: rodzaje, formułowanie, wprowadzanie zmian do umów
Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
Klauzule poufności
Klauzule dotyczące nadzoru nad procesem wykonywania umowy
Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
Aneksowanie w umowach
Klauzule dotyczące rozwiązywania umów i dochodzenia roszczeń
KONSULTACJE INDYWIDUALNE

16.00 Zakończenie II dnia szkolenia

Dzień III - 5 lipca 2019 r. (piątek)

PANELE RÓWNOLEGŁE – DO WYBORU

PROAKTYWNE DZIAŁANIE – JAK UZYSKAĆ MAKSYMALNĄ SKUTECZNOŚĆ?

Ekspert: Arkadiusz Żurek

08.30 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA WG STEPHENA COVEYA
Bądź częścią rozwiązania, a nie częścią problemu

Istota proaktywności i jej wpływ na relacje z otoczeniem
Krąg zainteresowania i krąg wpływu – klucz do skutecznego osiągania celów i budowania autorytetu
Komunikacja proaktywna – co możemy zrobić, jak rozwiązać problem?
W jaki sposób zgłaszać ulepszenia?
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Najpierw zrozum, później staraj się być zrozumianym

Model komunikacji
Bariery w komunikacji – doświadczenia, wiedza, wychowanie, kultura
Sztuka aktywnego słuchania – najpierw zrozum
Wzorce percepcji odbiorców
Komunikacja werbalna, niewerbalna i parajęzyk – zasady
AUTOPREZENTACJA I ASERTYWNOŚĆ
Ludzie nie będą Cię szanować, jeśli sam siebie nie szanujesz

Wywieranie pierwszego wrażenia, budowanie profesjonalnych relacji
Umniejszanie swojego znaczenia jako często popełniany błąd
4 typy postaw w relacjach między ludźmi: bierna, agresywna, manipulacyjna, asertywna
Wymiary postawy asertywnej wg. Coveya
Techniki asertywne: odmowa, model DESC, informacja zwrotna, zdarta płyta – ćwiczenia praktyczne
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Stres jest nieodłącznym elementem życia – pokochaj go lub zniszcz

Natura stresu – pozytywny i negatywny
Co nas stresuje? – przyczyny stanu rzeczy
Jak sobie z tym radzić? – tarcza antystresowa: wymiar społeczny, duchowy, fizyczny i umysłowy
GÓRA LODOWA ORGANIZACJI WG JAMESA A.F. STONERA I CHARLESA WANKELA
Przez większość życia jesteś członkiem takiej czy innej organizacji...

Jakie elementy składają się na efektywną pracę jednostki organizacyjnej?
Elementy formalne i nieformalne realizowane w biurze
Jakie funkcje spełnia biuro?
EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z SZEFEM
Szef też człowiek – musisz go zrozumieć

Prowadzenie kalendarza szefa
Dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej w relacjach z szefem
Rodzaje informacji zwrotnej
Typologia szefów
Osobowość pracownika
KONCENTRACJA ZESPOŁU NA DZIAŁANIU I BUDOWIE WARTOŚCI FIRMY

Ekspert: Zbigniew Kowalski

08.30 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

Wykorzystywanie szans małych i dużych – standardy nowego przywództwa
NOWE SPOJRZENIE NA EFEKTYWNOŚĆ LIDERA – PRZYWÓDZTWO, KTÓRE SIĘ ROZWIJA
Jak zmieniły się standardy przywództwa i poziom efektywności liderów na przełomie kilku ostatnich lat?

Jak wyzwania obecnych czasów wpłynęły na oczekiwania organizacji w stosunku do liderów?
Dlaczego stare metody przywódcze już nie działają i nie wpływają na wyniki organizacji i zespołów?
Z kim chcą dziś pracować ludzie?
Jakiego lidera oczekuje skuteczny zespół?
Jakie umiejętności managerów przekładają się na zyski?
Co się zmieniło, a co wciąż pozostaje takie samo - jakie „klasyczne” umiejętności przywódcze przeszły do historii?
Budowanie wartości firmy - elastyczność i szybkość reakcji
JAKIE CECHY UŁATWIAJĄ MANAGEROM BUDOWĘ WARTOŚCI FIRMY – GODZENIE SPRZECZNOŚCI
W jakich obszarach możesz pozwolić swoim ludziom na przeciętność, a w jakich nie?

Umiejętność balansowania na granicy sprzeczności – konfrontacja
Kluczowe pytanie Lidera: „Co się zmieniło, a co wciąż pozostaje takie samo?”
Jak zarządzać zespołami w świecie braku orientacji, kierunku i pewności tego, co przyniesie jutro?
Balansowanie między sprzecznościami
Analiza przypadku: W jakich obszarach możesz sobie pozwolić na przeciętność, w jakich nie?
Umiejętność procesowego wsparcia „niezależnych”
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W CZASACH „BRAKU AUTORYTETÓW” – JAK BUDOWAĆ STANDARDY EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE, KTÓRY NIE POTRZEBUJE AUTORYTETÓW I IDEAŁÓW?
Proces pracy - motywacja- działanie – feedback - jak pracować z zespołem „niezależnych”

Jak współdziałać z ludźmi/zespołami nie potrzebującymi autorytetów?
Jakie zachowania lidera wpływają na podniesienie świadomości w zespole w kwestii odpowiedzialności i generowania własnych rozwiązań?
Praca z ludźmi o niekwestionowanej wiedzy eksperckiej
Proces pracy – motywacja - działanie - feedback jak pracować z zespołem „niezależnych”
Analiza przypadku: Co pomaga tworzyć zespoły ludzi niezależnych, biorących odpowiedzialność za własne życie?
Koncentracja uwagi podwładnych na działaniu
MOTYWOWANIE DO ZMIAN
Wspieranie elastyczności i szybkości działań w organizacji

Jak nagradzać odpowiedzialnych za usprawnienia – wspieranie zmian
Kotwiczenie zmian w kulturze zespołu
Dostosowywanie działania zespołu do strategii procesu zmian
Jak zachęcić zespół do ryzyka i niekonwencjonalnych pomysłów w procesie zmian?
Zakończenie szkolenia

Czas trwania

9.30
8.30
8.00

Prelegenci

Cytat
Zbigniew Kowalski
Monika Drab - Grotowska
Anna Adamczyk
Arkadiusz Żurek

Gdzie i kiedy

Sopot 3 - 5 lipca 2019
Hotel Haffner****

81-715 Sopot

Jana Jerzego Haffnera 59

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Sopot 4 - 6 lipca 2018
Hotel Haffner

Sopot

Jana Jerzego Haffnera 59

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Sopot 4 - 6 lipca 2018
Hotel Haffner

Sopot

Jana Jerzego Haffnera 59

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Sopot 5 - 7 lipca 2017
Hotel Haffner****

Sopot

Jana Jerzego Haffnera 59

woj. pomorskie

Zapisz się

Cena 1
23% VAT
2370 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: uczestnictwo w trzydniowym szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenie do 07.06.2019 - 2 370 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 08.06.2019 - 3 370 PLN + 23% VAT

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!