Letnia Szkoła Podatków 2023 - najnowsze zmiany

O szkoleniu

O konferencji

Nareszcie ciepło i możliwość wyjazdu na konferencję do Wisły, hotel Gołębiewski. Urokliwe miejsce, przyjazny hotel i praktyczne warsztaty dotyczące tegorocznych zmian w podatkach ze szczególnym uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2023 roku. Po zajęciach możliwość skorzystania z wszystkich udogodnień hotelu, w szczególności z centrum Tropicana SPA.

Uwaga:

 • możliwy udział w konferencji z zakwaterowaniem lub bez i w pojedynczych dniach
 • koszt pobytu wraz z wyżywieniem w pokoju 2-osobowym wynosi 1060 zł netto od osoby
 • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • pokój jednoosobowy za dopłatą 702 zł netto
 • prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy w celu uzyskania szczegółowych informacji
Kto powinien wziąć udział?
 • główni księgowi
 • samodzielni księgowi
 • pracownicy działów księgowości i biur rachunkowych
 • doradcy podatkowi
 • pracownicy działów finansowych

Program szkolenia

Podatek VAT w 2023 roku - z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2023 r. (część I)

 1. Grupa VAT nowy rodzaj podatnika od 2023
  • rodzaj powiązań – finansowe; ekonomiczne i organizacyjne
  • tworzenie grup VAT
  • rejestracja
  • zasady opodatkowania
  • ewidencje
  • korzyści tworzenia „grup VAT”
    
 2. Faktury elektroniczne (faktury ustrukturyzowane, KSeF) od lipca 2024
  • faktury elektroniczne zamiast papierowych
  • krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
  • rodzaje faktur elektronicznych,
  • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
  • dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
  • zaliczka a e-faktura
  • zakres informacyjny e-faktury
  • czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
  • faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
  • notą korygującą w formie elektronicznej,
  • przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur.
  • krajowy System e-Faktur od 2024 roku
   • krajowy System e-Faktur (faktury ustrukturyzowane)
   • istota Krajowego Systemu e-Faktur
   • dobrowolność stosowania od stycznia 2022 (obok faktur elektronicznych i papierowych)
   • korzyści dla podatnika
   • obligatoryjna zasada od lipca 2024
   • nowy system kar z tytułu błędów w KSeF
   • e-Faktury również dla podatników zwolnionych z VAT
     
 3. Pakiet SLIM VAT 3 – od lipca 2023 r.
  • Podwyższenie progu sprzedaży dla małego podatnika
  • Wprowadzenie przepisów określających kurs przeliczeniowy w przypadku faktur korygujących
  • Zmiana przesłanek do odliczenia VAT przy WNT
  • podwyższenie proporcji odliczenia do 100% – nowe warunki
  • Podatnik będzie mógł zrezygnować z rocznej korekty odliczenia
  • Brak obowiązku wystawiania zarówno faktury zaliczkowej jak i końcowej, jeżeli zdarzenia miały miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym
  • Brak obowiązku drukowania raportów fiskalnych
  • Obniżenie sankcji VAT
  • Możliwość odstąpienia przez organ podatkowy od wymierzenia sankcji VAT
  • Zwolnienie z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi
  • Zmiana w przepisach regulujących WDT
  • Zmiany w przepisach o transakcjach łańcuchowych
  • Zamiana faktora a podzielona płatność
  • Rozszerzenie katalogu należności publicznoprawnych możliwych do opłacenia z rachunku VAT
  • Zmiany dotyczące wiążących informacji stawkowych
    
 4. Pakiet e-commerce – rozliczanie VAT w handlu elektronicznym
  • podstawy prawne i podstawowe zmiany
  • nowe pojęcia i procedury związane z pakietem e-commerce
  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO
  • miejsce opodatkowania WSTO na rzecz konsumentów
  • wybór sposobu opodatkowania
  • wybór miejsca opodatkowania dostawy WSTO i usług TBE
  • obowiązki dostawcy realizującego WSTO
   • prowadzenie ewidencji
   • zgłoszenie rejestracyjne
  • sprzedaż na odległość towarów importowanych – SOTI
  • dostawy towarów realizowane za pomocą (pośrednictwem) interfejsów elektronicznych
   • podstawowe pojęcia
   • sposób opodatkowania dostawy
   • obowiązki ewidencyjne
  • punkt kompleksowej obsługo (OSS) – procedura unijna i nieunijna
  • IOSS – importowy punkt kompleksowej obsługi
   • rozliczanie SOTI w procedurze importu
   • obowiązki formalne
   • rozliczanie VAT w procedurze IOSS
  • szczególna procedura deklarowania i zapłaty podatku – USZ
    
 5. Zasady fakturowania 2023
  1. Podstawy prawne dotyczące faktur
   • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
   • zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
   • które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury
   • faktury na żądanie – na podstawie paragonu fiskalnego z nr NIP
   • sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP
  2. Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:
   • faktury „klasyczne”
   • faktury procedura marży
   • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
   • faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
   • dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP
   • duplikaty faktur
   • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
   • faktury „pro-forma”,
   • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
   • nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
   • dokumentowanie usług budowlano  montażowych
   • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym
  3. Jak korygować błędy w fakturach:
   • faktury korygujące, korekta faktury korygującej
   • noty korygujące
   • anulowanie faktury
   • sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.
   • Nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego od 2021
  4. Faktury elektroniczne:
   • faktury elektroniczne zamiast papierowych
   • krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
   • rodzaje faktur elektronicznych,
   • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
   • dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
   • zaliczka a e-faktura
   • zakres informacyjny e-faktury
   • czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
   • faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
   • notą korygującą w formie elektronicznej,
   • przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur.
  5. Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:
   • faktura a różne stawki VAT,
   • rabat / premia na fakturze,
   • zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach – dwie metody – nowe zasady wynikające ze Slim VAT-3
  6. Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego
  7. Faktury/ faktury elektroniczne dokumentujące wewnątrz wspólnotowe dostawy towarów oraz eksport:
   • prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,
   • zaliczki w WDT i eksporcie,
   • korekta faktur eksportowych i WDT
  8. Duplikaty faktur / faktur elektronicznych.
   • zasady wystawiania,
   • podatek naliczony z duplikatu faktury – zmieniony termin prawa do odliczenia.
  9. Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)
   • co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
   • weryfikacja faktur otrzymanych od kontrahentów
   • sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
   • zarzuty z art. 271. KK fałszerstwo intelektualne
   • fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
   • kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
   • jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami.
  10. Biała lista i MPP
   • rachunek bankowy ujęty w wykazie czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.
   • zawartość informacyjna „Białej Listy”
   • wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”
  11. Konsekwencje płatności na rachunek niezamieszczony na białej liście w CIT i VAT?
   • skutki w podatkach dochodowych (PIT i CIT)
   • skutki w podatku od towarów i usług
   • sankcje za niestosowanie białej listy
   • druk ZAW-NR – zawiadomienie naczelnika US o wadliwej płatności
     
 6. Pytania i odpowiedzi, dyskusja

 

Podatki dochodowe CIT, PIT - zmiany na 2023 rok

 1. Minimalny podatek dochodowy konstrukcja podatku po nowelizacji na 2023 r., obowiązki podatników, możliwe wyłączenia z opodatkowania
 2. Faktoring wierzytelności praktyczne skutki i ryzyka podatkowe związane z interpretacją ogólną MF
 3. Uchylenia art. 15e i reguły przejściowe w tym zakresie – mechanizm zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych w poprzednich latach (praktyczne przykłady i przegląd praktyki skarbowej)
 4. Limit kosztów finansowania dłużnego – zmiany w art. 15c i ich wpływ na rozliczenia podatkowe lat poprzednich
 5. Nowe wyłączenie z kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego transakcji kapitałowych
 6. Spółka nieruchomościowa – pojęcie, szczególne obowiązki, problemy z amortyzacją
 7. Składki ZUS płatnika od wynagrodzeń ze stosunku pracy – zmiana momentu potrącenia kosztu podatkowego, praktyczne problemy
 8. TPR za 2022 r. – zmiany w zasadach sporządzana i składania informacji
 9. Uproszczenia w korekcie cen transferowych
 10. Preferencyjne opodatkowanie spółek holdingowych – rozwiązanie wprowadzone 1 stycznia 2022 r. i zmiany wprowadzone od 2023 r.
 11. Podatek od przerzuconych dochodów - rozwiązanie wprowadzone 1 stycznia 2022 r. i zmiany wprowadzone w toku 2022 r.
 12. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

 

Podatek VAT w 2023 roku - z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2023 r. (część II)

 1. KSeF i faktury ustrukturyzowane (e-faktury)
  1. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
  2. KSeF – ewidencja faktur?
  3. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
  4. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
  5. jak doręczyć fakturę ustrukturyzowaną osobie prywatnej lub kontrahentowi zagranicznemu?
  6. korygowanie (anulowanie) faktur ustrukturyzowanych,
  7. archiwizacja faktur ustrukturyzowanych,
  8. zalety KSeF,
  9. możliwości wystawienia faktury poza KSeF i ograniczenia w tym zakresie,
  10. podatnicy zwolnieni podmiotowo a KSeF,
  11. paragony do 450 zł z NIP nabywcy – przestają być fakturami (2024),
  12. faktury emitowane przez kasy fiskalne – zostają tylko do końca 2024 r.,
    
 2. SLIM VAT 3
  1. zmiana limitu sprzedaży dla małego podatnika,
  2. kurs waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej,
  3. likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT,
  4. nowe zasady ustalania współczynnika tymczasowego w przypadku działalności mieszanej,
  5. możliwość rezygnacji z korekty rocznej, przy spełnieniu określonych warunków,
  6. zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
  7. zmiany zasad dla wiążących informacji,
  8. obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości (naczelnik urzędu skarbowego będzie decydował o wysokości sankcji podatkowej).
    
 3. JPK - wybrane zagadnienia
  1. ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,
  2. korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,
  3. korekta JPK na wezwanie urzędu.
    
 4. Prawo do odliczenia VAT:
  1. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
  2. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  3. możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
  4. gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
  5. zasada neutralności (wyrok TSUE),
  6. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.
    
 5. VAT – samochody (wybrane zagadnienia)
  1. przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego,
  2. zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,
  3. korekta podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia pojazdu
  4. zgłoszenie Vat-26.
    
 6. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:
  1. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
  2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
  3. obowiązki nabywcy,
  4. ulga na złe długi a termin płatności,
  5. wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
  6. sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania
  7. zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.
  8. wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia.
    
 7. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000:
  1. limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
  2. potrącenie, kompensata a split payment,
  3. sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
  4. rozliczenia podatnika z agencją celną,
  5. możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta.
    
 8. Transakcje wewnątrzwspólnotowe (wybrane zagadnienia)
  1. warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
  2. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
  3. rola informacji podsumowującej.
    
 9. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie, import usług, zakup towarów gdzie podatnikiem jest nabywca:
  1. rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów (warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy, sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje),
  2. eksport pośredni i bezpośredni,
  3. terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
  4. warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,
  5. schematy dla importu usług i ZT-K.
    
 10. Nieodpłatne świadczenia:
  1. darowizna towarów (próbki, towary niskiej wartości, alkohol),
  2. nieodpłatne świadczenie usług,
  3. dokumentacja.
    
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.

Czas trwania

 • przyjazd 25.czerwca od godz. 15.00, wyjazd 28.czerwca po obiedzie
 • zakwaterowanie wraz wyżywieniem od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu (dodatkowo płatne)
 • szkolenie rozpoczyna się 26.06 o godz.9.00
 • 21 godzin lekcyjnych

Prelegenci

0
Henryk Grychtoł
ESAL Business Promotion Office Sp.z o.o.

trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F.  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Stały współpracownik ESALszkolenia.pl (ESAL sp.z o.o.).

Katarzyna Tomala

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od 2003 r. posiada licencję doradcy podatkowego (nr wpisu 09887). W latach 2001- 2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. oraz członek władz okręgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Specjalizacja: podatki dochodowe w szczególności w działalności gospodarczej, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Wieloletni wykładowca (od 2002r.) dla praktyków podatkowych oraz księgowych, również na kursach dla Głównych księgowych i Biegłych rewidentów w SKwP; autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego.

Dariusz Polakowski
ESAL Business Promotion Office Sp.z o.o.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.
Trenerem z zakres podatku VAT jest od samego początku jego obowiązywania (ponad 25 lat) i w tym czasie przeprowadził ponad 3 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wisła, hotel Gołębiewski**** SPA

43-360 Wisła

Aleja Ks.Bp.Bursche 3

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
Cena szkolenia bez pobytu, koszt pobytu wraz z wyżywieniem w hotelu  w pokoju 2-osobowym wynosi 1370 zł netto od osoby
1 730
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Dostępne zniżki:
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław
Boczna 12
woj. dolnośląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Ceny zawiera koszt konferencji bez pobytu.
  Koszt pobytu wraz z wyżywieniem w hotelu  w pokoju 2-osobowym wynosi 1250 zł netto od osoby, dopłata do pokoju płatna dodatkowo.
    
 • Płatność za szkolenie należy dokonać wg zgłoszenia, na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń wraz z zakwaterowaniem oraz na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń stacjonarnych bez zakwaterowania, online po potwierdzeniu szkolenia przez organizatora.
    
 • Oświadczam, iż zapłatę za udział w szkoleniu, według wyżej określonych warunków płatności, dokonana zostanie na konto ESAL Business Promotion Office sp. z o.o. Wrocław, ul.Boczna 12: mBANK o/ Wrocław 95 1140 2004 0000 3502 7603 8486.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem bez ponoszenia kosztów, jeśli na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie (e-mail z potwierdzeniem dostarczenia) lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 3 dni przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez zakwaterowaniem nie ponosząc kosztów, jeśli na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie (e-mail z potwierdzeniem dostarczenia) lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 1 dzień przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • ESAL Business Promotion Office zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu szkolenia z przyczyn losowych niezależnych od organizatora lub nie osiągnięcia minimalnej grupy uczestników. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji każdy z uczestników zostanie wcześniej powiadomiony.
   
 • Gdyby szkolenie nie odbyło się organizator – ESAL Business Promotion Office zobowiązuje się w terminie 10 dni roboczych zwrócić pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego .
   
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie związanym z wykonaniem usługi (w szczególności możliwe jest ich przekazanie do hotelu w celu rezerwacji noclegów i innych usług hotelowych) i ewentualną dyspozycją handlową. Warunki przetwarzania zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław Boczna 12
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!