Letnia Szkoła Prawa Pracy

O szkoleniu

Szanowni Państwo
Na takim szkoleniu jeszcze nie byliście! Dwie prawdziwe pasjonatki szkoleń w roli prowadzących i dwa dni pełne wiedzy przydatnej w pracy każdego HRowca!Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Prawa Pracy - zaawansowanym seminarium szczególnie dedykowanym pracownikom działów zajmujących się zasobami ludzkimi. Trenerki zaprezentują na wielu praktycznych przykładach i wzorach dokumentów wszystkie najgorętsze zmiany w prawie pracy w 2019 roku.

W programie m.in.

Jak efektywnie dla spółki i zgodnie z przepisami prawa zatrudniać pracownika?
Jak poprawnie i atrakcyjnie dla spółki oraz z poszanowaniem praw pracowników przygotować wszystkie ważne dokumenty?
W jaki sposób RODO wpływa na procesy przetwarzania danych osobowych w działach HR?
Nowe zasady dokumentacji pracowniczej
Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i listy obecności.
Zasady prawidłowego planowania rozkładów i harmonogramów czasu pracy.
Praca w godzinach nadliczbowych.
Zasady udzielania zaległego urlopu.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Dzień I - 3 lipca 2019 (środa)

9.30 Rejestracja
10.00 Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Monika Drab–Grotowska

WSZYSTKO O PRAWIE PRACY W 2019 R. DLA DZIAŁÓW KADR I PŁAC- OSTATNIE NOWELIZACJE I ZAŁOŻENIA ZMIAN

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W INNYCH PRZEPISACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

JAK EFEKTYWNIE DLA SPÓŁKI I ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA ZATRUDNIAĆ PRACOWNIKA? - PRAKTYCZNY PORADNIK

JAK POPRAWNIE I ATRAKCYJNIE DLA SPÓŁKI ORAZ Z POSZANOWANIEM PRAW PRACOWNIKÓW PRZYGOTOWAĆ WSZYSTKIE WAŻNE DOKUMENTY?

w tym regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń, regulamin premiowania, regulamin udzielania pełnomocnictw,
umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy, umowy powierzenia komputera/samochodu/telefonu,
instrukcje dotyczącą zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i wiele innych.
ZASADY EFEKTYWNEGO ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW Z PERSPEKTYWY SPÓŁKI I DZIAŁU HR (DZIAŁU KADR I PŁAC) WYTYCZNE ZGODNE Z PRZEPISAMI PRAWA PRACY

Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej - jakie pytania można zadawać, a jakich należy unikać? (case study).
Jakich dokumentów i w jaki sposób żądać od kandydata do pracy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej?
Propozycja listu intencyjny czy umowy przedwstępnej? (case study).
Dopasowujemy rodzaj umowy o pracę do potrzeb pracownika i pracodawcy. Wskazujemy poprawne „miejsce pracy”. Zmieniamy adres firmy – poznajemy możliwe konsekwencje (case study).
Rozpatrujemy możliwość zawarcia umowy cywilnej – w tym m.in.: umowa zlecenia a umowa o dzieło - różnice i podobieństwa, zasady zawierania i rozwiązywania umów, możliwość zastosowania różnych umów w konkretnych przypadkach.
Wskazanie konkretnych klauzul umownych w umowach o pracę oraz w umowach cywilnoprawnych (case study).
PRAWA PRACOWNIKA I OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA

Czy można prowadzić monitoring komputerów?
Czy można kontrolować pocztę elektroniczną pracownika (służbową, prywatną)?
Zachowania, które noszą znamiona mobbingu. Kto za nie odpowiada? Do jakiej wysokości? Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko procesu i inne zagadnienia (case study).
Jak należy kształtować w spółce relacje pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi, aby wyeliminować albo zminimalizować możliwość wystąpienia zachowań związanych z dyskryminacją, molestowaniem i mobbingiem?
OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

Dyspozycyjność i podporządkowanie – co robić, gdy: pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe, gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu, gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych. Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków?i inne. zagadnienia (case study).
Lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej – gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji (case study).
Należyta staranność pracownika – gdy pracownik nie osiąga założonych wyników pracy (case study.).
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie? (case study).
Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienia i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić? (case study).
Kiedy pracownik będzie odpowiadał za szkodę i w jakiej wysokości? (case study).
Jak skutecznie dyscyplinować pracowników? Rola i wykorzystanie oceny okresowej pracowników (case study).
Upomnienie czy nagana? (case study).
ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIKIEM

Jak poprawnie i efektywnie dla spółki rozwiązać umowę o pracę?
Formułowanie przyczyny wypowiedzenia – gdy utracone zostało zaufanie do pracownika, gdy pracownik często choruje. Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i na tej podstawie rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań (case study)
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę? Zo zrobić, gdy: pracownik w tym samym dniu dostarcza zwolnienie lekarskie, gdy pracownik nie chce poświadczyć odbioru wypowiedzenia, gdy pracownik ucieka i nie odbiera wypowiedzenia,… I inne sytuacje. (case study).
Wysyłamy rozwiązanie umowy o pracę pocztą – Gdy pracownik nie odbiera korespondencji (case study).
Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić? (case study).
PO ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ…

Dowiadujemy się, że nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej … (case study).
Dowiadujemy się, że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów… (case study).
Były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą spółka zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę… (case study).
Były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa… (case study).
W JAKI SPOSÓB RODO WPŁYWA NA PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH HR?

NOWE ZASADY DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

16.00 – Zakończenie I dnia szkolenia

Dzień II - 4 lipca 2019 (czwartek)

8.30 Rejestracja
9.00 Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Monika Wacikowska

NOWE ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI CZASU PRACY I LISTY OBECNOŚCI

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE CZASU PRACY DLA PRACOWNIKÓW -RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SPODZIEWAJĄCYCH SIĘ DZIECKA

Jakie systemy i rozkłady czasu pracy pracodawca ma obowiązek zastosować na wniosek pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka?
Na podstawie jakich dokumentów pracownik-rodzic oraz pracownik spodziewający się dziecka uzyskuje szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy?
W jakich przypadkach nawet po ukończeniu przez dziecko 18 lat, pracodawca ma obowiązek zastosować do pracownika-rodzica indywidualny system lub rozkład czasu pracy?
SYSTEMY CZASU PRACY I OKRESY ROZLICZENIOWE

Jak racjonalnie i prawidłowo wybrać system czasu pracy w zależności od potrzeb organizacyjnych firmy?
Kiedy i w jaki sposób można różnicować systemy czasu pracy dla różnych grup pracowniczych i jak wprowadzać je do porządku wewnątrzzakładowego?
Jakie są przyczyny i skutki stosowania danego okresu rozliczeniowego?
ZASADY PRAWIDŁOWEGO PLANOWANIA ROZKŁADÓW I HARMONOGRAMÓW CZASU PRACY

Ile godzin można zaplanować do przepracowania w dobie, tygodniu, miesiącu i okresie rozliczeniowym?
Jaki wpływ na planowanie pracy ma doba pracownicza i co zrobić, aby nie musieć jej przestrzegać?
Kiedy i na jakich zasadach można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy?
Planowanie odpoczynków dobowych i tygodniowych oraz okoliczności pozwalające na ich skracanie.
Oznaczanie dni wolnych w grafikach oraz prawne konsekwencje takich oznaczeń.
Na jaki okres tworzyć, kiedy podawać do wiadomości i w jakich okolicznościach zmieniać harmonogramy czasu pracy?
PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH

W jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową i czy pracownik może się na jej wykonywanie nie zgodzić?
Jak ustalić godziny nadliczbowe dobowe i średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
Jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin?
Jak ustalić wysokość wynagrodzenia, a jak dodatki za nadgodziny? - Najczęściej popełniane błędy w ustalaniu i momencie wypłaty.
Kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego za nadgodziny?
Kiedy oddanie czasu wolnego powoduje podwojenie kosztów nadgodzin i jest nieopłacalne?
Jak ustalić limit roczny i limit średniotygodniowy nadgodzin?
Jakie nadgodziny wliczamy do limitów?
PRACA W DNIU WOLNYM WYNIKAJĄCYM Z ZASADY PRZECIĘTNIE PIĘCIODNIOWEGO TYGODNIA PRACY

Czym jest dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
Jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym W5?
Jakie działania pracodawca może podjąć, aby móc wypłacać rekompensatę pieniężna za wezwanie do pracy w dniu wolnym W5 i by nie stanowiło to wykroczenia?
Jakie obowiązki dokumentacyjne powinien zachować pracodawca w przypadku wezwania pracownika w dniu wolnym W5 oraz w przypadku rekompensowania tego wezwania?
PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Kiedy pracodawca ma prawo planować oraz polecać dodatkową pracę w niedziele i święta?
Jaka rekompensata należy się za planowaną, a jaka za dodatkową pracę w niedzielę lub święto – zasady płacenia dodatków oraz oddawania dnia wolnego?
Kiedy pracodawca może nie oddać wolnego za wezwanie w niedzielę lub święto i nie będzie stanowić to wykroczenia?
USTALANIE PRAWA DO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

Rodzaje dokumentów oraz moment ich dostarczenia – a wymiar urlopu wypoczynkowego.
Sposób ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego – pierwszego i kolejnego (case study).
Termin korzystania z urlopu – plany i wnioski urlopowe.
ZASADA NIEPRZERWANEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

Kiedy i na jakich zasadach można dzielić urlop wypoczynkowy na części?
Na jakich zasadach pracownik może nie wykorzystać 14 kolejnych dni wolnych bez popełnienia przez pracodawcę wykroczenia?
Kiedy niewykorzystanie przez pracownika 14-dniowego urlopu jest a kiedy nie jest wykroczeniem pracodawcy?
ALTERNATYWNA I OBLIGATORYJNA ZMIANA TERMINU URLOPU

URLOP NA ŻĄDANIE – ZASADY UDZIELANIA

Czy urlop na żądanie to święte prawo pracownika?
Z jakim wyprzedzeniem pracownik ma obowiązek poinformować o urlopie na żądanie?
W jakich okolicznościach pracodawca nie musi udzielać urlopu na żądanie?
ZASADY UDZIELANIA URLOPU ZALEGŁEGO

Urlop zaległy – prawo czy obowiązek pracownika?
Pracownik nie może lub nie chce wykorzystać urlopu – jak się przygotować, aby nie popełnić wykroczenia?
Pracodawca nie chce ponosić konsekwencji niewykorzystanych przez pracowników zaległych urlopów, co zrobić?
16.00 – Zakończenie szkolenia

Czas trwania

9.30-16.00
8.30-16.00

Prelegenci

Monika Drab - Grotowska
Monika Wacikowska

Gdzie i kiedy

Sopot 3-4 lipiec 2019
Hotel Haffner

81-715 Sopot

Jana Jerzego Haffnera 59

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
23% VAT
1 870
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiad, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenie do 07.06.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 08.06.2019 - 2 370 PLN + 23% VAT

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!