Szkolenie: Luka finansowa (dochodowość) w projektach realizowanych w ramach funduszy unijnych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/luka-finansowa-dochodowosc-w-projektach-realizowanych-w-ramach-funduszy-unijnych-35476-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Luka finansowa (dochodowość) w projektach realizowanych w ramach funduszy unijnych


  ID szkolenia: 35476
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  APEXnet Centrum Szkoleń
  Aleje Jerozolomskie 181
  02-222 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wprowadzają bezwzględny obowiązek aktualizowania analiz finansowo-ekonomicznych dla projektów generujących dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 najpóźniej w momencie składania wniosku o płatność salda końcowego. W większości projektów samorządowych nie przewidywano żadnych opłat ponoszonych przez korzystających z infrastruktury wybudowanej przy wsparciu unijnym. Tymczasem infrastrukturę tę trzeba utrzymać, co w dobie kryzysu staje się szczególnie trudnym zadaniem. Jedynym sensownym rozwiązaniem w tej sytuacji okazuje się wprowadzanie odpłatności np. za parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, organizowanie wesel, wynajmowanie powierzchni pod kawiarenkę czy sklepik, etc. Umiejętna aktualizacja analizy w momencie składania wniosku o płatność końcową pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji związanych z koniecznością zwracania wypracowanego dochodu proporcjonalnie do dofinansowania i to w bardzo długim horyzoncie czasowym. Dodatkowo nakłada się na to wątek trwałości projektu, ryzyka wystąpienia pomocy publicznej oraz kwalifikowalności podatku VAT.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie
Trwałość
Dochodowość
Archiwizacja dokumentów
Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu.
Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.
Definicja okresu trwałości projektu.
Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Podstawowe zasady obliczania luki finansowej
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 27 września 2011r.
Wytyczne Komisji Europejskiej – Komitetu Koordynującego Fundusze (COCOF) - interpretacja zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010 r.)
Metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Wytyczne, Nowy okres programowania 2007-2013, Dokument roboczy nr 4, Bruksela (ang. Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis)
Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects)
dodatkowe wytyczne, w tym wytyczne JASPERS
Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej.
W jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?
Zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa.
Zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania.
Zasady określenia poziomu dofinansowania.
Wyłączenia ze stosowania luki finansowej modyfikacja art. 55 rozp. 1083/2006 wprowadzona rozp. 1341/2008
Ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej
Rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów
Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości.
Obowiązki jakie nakłada na Instytucje Zarządzające ust. 3 i 4 art. 55 rozp. 1083/2006
Monitorowanie dochodów i kosztów w projektach, w tym w projektach projektów generujących dochód
Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 539/2010)
Monitorowanie kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów generujących dochód
Czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?
Dochodowość w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 a trwałość projektu w rozumieniu art. 57 rozp. 1083/2006.
Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody.
Kwalifikowalność podatku VAT.
Promocja projektów w okresie trwałości.

Informacje o prelegentach:

Michał Rutkowski – Koordynator Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji. Uczestniczy w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Specjalizuje się w przygotowaniu i rozliczaniu projektów w administracji publicznej.

Wydarzenia towarzyszące:

Zamówienia publiczne: I, II, III STOPIEŃ PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych
Zamówienia publiczne: I, II, III STOPIEŃ PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych
ZARZĄDZANIE I ROZLICZENIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH I PONADNARODOWYCH
EWIDENCJA KSIĘGOWA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH POKL 2007-2013
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Zasady udzielania zamówień publicznych w placówkach naukowych oraz kultury w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 zł - W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Koszt szkolenia obejmuje dwudniowe szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu to 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: Luka finansowa (dochodowość) w projektach realizowanych w ramach funduszy unijnych