Szkolenie

Luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych - podobieństwa i różnice w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.

O szkoleniu

Omówione zostaną szczegółowo kwestie wymienione w temacie szkolenia w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wprowadzają bezwzględny obowiązek aktualizowania analiz finansowo-ekonomicznych dla projektów generujących dochód najpóźniej w momencie składania wniosku o płatność salda końcowego.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:
• które projekty w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 generują dochód,
• jak w dobie kryzysu utrzymać infrastrukturę wybudowaną przy wsparciu unijnym (wprowadzanie opłat m.in. wynajem powierzchni, parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, etc),
• w jaki sposób umiejętnie aktualizować analizę w momencie składania wniosku o płatność końcową i nie bać się kontroli w całym okresie archiwizacji dokumentów,
• jakie działania podjąć, aby uniknąć konieczności zwracania wypracowanego dochodu,
• na jakich zasadach należy zwrócić uzyskane dofinansowanie (wysokość zwrotu, horyzont czasowy),
• jak zachować trwałość projektu i kwalifikować podatek VAT, jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
• szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane,
• udział w szkoleniu pozwala uczestnikom wypracować optymalne podejście do tematu zamknięcia projektu, a także lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w nadchodzącej perspektywie 2014-2020,
• prowadzący zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących problemów, z którymi uczestnicy mają do czynienia przy realizacji swoich projektów.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia: samorządy i jednostki im podległe, szpitale, spółki komunalne, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie (Instytucje Pośredniczące w Certyfikacji) oraz centralne Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II stopnia.

Program szkolenia

Dzień I

1. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
o trwałość (art. 57 rozp. 1083 oraz art. 71 rozp. 1303),
o dochodowość (art. 55 rozp. 1083 oraz 61 rozp. 1303),
o archiwizacja dokumentów (art. 90 rozp. 1083 oraz art. 140 rozp. 1303).

2. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu.

3. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.

4. Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2007-2013 (art. 57 rozp. 1083) oraz 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303.

5. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

6. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej:
o wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 27 września 2011r.
o wytyczne Komisji Europejskiej – Komitetu Koordynującego Fundusze (COCOF) - interpretacja zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010 r.),
o metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Wytyczne, Nowy okres programowania 2014-2020, Dokument roboczy nr 4, Bruksela (ang. Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis),
o przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects),
o dodatkowe wytyczne, w tym wytyczne JASPERS.

7. Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020.

8. Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej:
o w jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?
o zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa,
o zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania.

Dzień II:

1. Zasady określenia poziomu dofinansowania:
o wyłączenia ze stosowania luki finansowej modyfikacja art. 55 rozp. 1083/2006 wprowadzona rozp. 1341/2008,
o ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej,
o rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów.

2. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.

3. Obowiązki, jakie nakłada na Instytucje Zarządzające ust. 3 i 4 art. 55 rozp. 1083/2006 oraz art. 61 rozp. 1303:
o monitorowanie dochodów i kosztów w projektach, w tym w projektach dochód,
o monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
o monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 539/2010),
o monitorowanie kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów generujących dochód,
o czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?

4. Dochodowość w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 a trwałość projektu w rozumieniu art. 57 rozp. 1083/2006.

5. Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art. 71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020

6. Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje.

7. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody.

8. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2007-2013.

9. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020.

10. Promocja projektów w okresie trwałości.

11. Pytania, dyskusja, konsultacje, analiza przykładów z
praktyki uczestników.

Czas trwania

24-25.09.2015, czwartek (10.00-16.00) – piątek (9.00-15.00)

Prelegenci

Cytat
Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener - przeprowadził ponad 350 szkoleń dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Jest bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 września 2015
Goldenfloor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1190 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia.
Zapisz się
Cena 2
zł brutto
1493,70 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia.
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://www.jgt.pl/szkolenia/fundusze_ue_1504zpf

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!