M_O_R® - POZIOM FOUNDATION -SZKOLENIE AKREDYTOWANE. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

O szkoleniu

Cel szkolenia
Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w następujących zakresach:
• zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym
• zarządzania ryzykiem na poziomie programu
• zarządzania ryzykiem na poziomie projektu
• zarządzania ryzykiem na poziomie działalności operacyjnej
• technik zarządzania ryzykiem
• praktycznych uwarunkowań wdrażania systemu zarządzania ryzykiem w organizacji

Metody szkolenia
• ćwiczenia warsztatowe
• prezentacja modelowych rozwiązań
• dyskusja
• mini wykład

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• szkolenie umożliwia przystąpienie do egzaminów dających międzynarodowy certyfikat M_o_R Foundation oraz M_o_R Practitioner (po zdaniu egzaminu Foundation)

Szkolenia M_o_R® Foundation akredytowane przez APMG, organizowane są przez ASAP EDUCATION w oparciu o umowę podpisaną z CRM SA jako akredytowaną przez APMG organizację szkoleniową ATO i doradczą ACO, będącą najbardziej doświadczoną, najstarszą na polskim rynku i dysponującą najszerszym portfelem akredytowanych szkoleń, jak też posiadającą największą liczbę doświadczonych akredytowanych trenerów.

M_o_R® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cabinet Office
Swirl logo™ jest znakiem handlowym Cabinet Office.
CRM S.A.® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• kadra kierownicza firm i instytucji
• osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem (specjaliści ds. ryzyka)
• kierownicy programów i projektów
• kierownicy i personel biur wsparcia
• osoby, które pragną poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie

Program szkolenia

Dzień I
1. Przywitanie uczestników, sprawy organizacyjne i wyjaśnienie formuły zajęć

2. Podstawowe pojęcia M_o_R
• Koncepcje leżące u podstaw zarządzania ryzykiem
• Co to jest ryzyko?
• Czym jest zarządzanie ryzykiem i dlaczego jest to takie ważne?
• Idea zarządzania ryzykiem - zasady ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej
• Gdzie i kiedy zarządzanie ryzykiem winno być stosowane
• Powiązanie M_o_R z innymi standardami
• Definicje podstawowych pojęć

3. Pryncypia zarządzania ryzykiem (warunki które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem)
• Zgodność z celami
• Dopasowanie do kontekstu
• Zaangażowanie interesariuszy
• Jasne reguły
• Wsparcie w procesie podejmowania decyzji
• Ciągle doskonalenie
• Wspierająca kultura
• Wymierne efekty

4. Podejście do zarządzania ryzykiem (dokumenty definiujące reguły gry)
• Polityka zarządzania ryzykiem
• Opis procesu zarządzania ryzykiem
• Strategia zarządzania ryzykiem
• Rejestr Ryzyka
• Rejestr Zagadnień

Dzień II
• Plan rozwoju zarządzania ryzykiem
• Plan komunikacji w zarządzaniu ryzykiem
• Plany reakcji na ryzyko
• Raporty dotyczące stanu ryzyka

5. Proces zarządzania ryzykiem
• Idea procesu
• Podstawowe bariery w jego realizacji
• Komunikacja
• Identyfikacja kontekstu i Ćwiczenie 1
• Identyfikacja ryzyka i Ćwiczenie 2
• Ocena zagrożeń i okazji i Ćwiczenie 3
• Ocena skumulowanego wpływu i Ćwiczenie 4
• Planowanie działań adresujących ryzyko i Ćwiczenie 5
• Wdrożenie działań adresujących ryzyko

Dzień III

6. Wdrożenie i przeglądy
• Przyjęcie pryncypiów
• Zmiana kultury na potrzeby zarządzania ryzykiem
• Pomiar efektów
• Pokonywanie powszechnych barier
• Identyfikacja i wykorzystanie okazji do przeprowadzenia zmian

7. Zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych
• Perspektywa strategiczna w kontekście pryncypiów
• Perspektywa programów w kontekście pryncypiów
• Perspektywa projektów w kontekście pryncypiów
• Perspektywa operacyjna w kontekście pryncypiów
• Uzyskiwanie wartości dodanej
• Integracja zarządzania ryzykiem między perspektywami
• Role i odpowiedzialności

Dzień IV

8. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem (zarys)
• Zarządzanie ciągłością działalności biznesowej
• Zarządzanie incydentem i w kryzysie
• Zarządzanie ryzykiem związanym bezpieczeństwem i higieną pracy
• Zarządzanie ryzykiem związanym ochroną
• Zarządzanie ryzykiem finansowym
• Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska
• Zarządzanie ryzykiem z wiązanym z reputacją
• Zarządzanie ryzykiem kontraktowym

9. Powtórka do egzaminu Foundation
10. Egzamin Foundation

EGZAMIN / CERTYFIKAT M_o_R® FOUNDATION

Warunek przystąpienia:
Zaświadczenie o ukończonym akredytowanym szkoleniu z zakresu M_o_R

Koszt egzaminu:
700 zł zw VAT

Czas trwania egzaminu:
45 minut

Przygotowanie do egzaminu:
Przed przystąpieniem do egzaminu każdy z uczestników będzie miał umożliwiony dostęp do Wirtualnego Egzaminatora, zawierającego zestaw pytań i odpowiedzi przygotowujących do egzaminu.

Test:
Egzamin obejmuje test jednokrotnego wyboru. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy (książki, notatki, telefony itp.) jest niedozwolone.

Zaliczenie egzaminu:
Egzamin zalicza udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 23 z 45 pytań, poprzez wybór jednej z propozycji odpowiedzi. Nieoficjalny wynik znany jest w dniu egzaminu.

Język egzaminu:
Egzamin może być przeprowadzony w języku polskim lub angielskim.

Certyfikat:
Oficjalny certyfikat w języku angielskim dostarczany jest przez Association of Project Management Group (APMG) w ciągu ok. 8 tygodni od dnia egzaminu

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 32 godziny dydaktyczne - 4 dni

• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
• III DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
• IV DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
Termin egzaminu ustalany jest w czasie szkolenia.

Prelegenci

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów oraz certyfikowanych trenerów (przez APMG - Association of Project Management Group), posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń akredytowanych. Akredytacja i certyfikacja trenerów potwierdza najwyższą jakość świadczonych usług edukacyjnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zw z VAT
3 900
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; świadectwo uczestnictwa w szkoleniu wydane przez CRM S.A., które posiada tytuł ATO (Accredited Training Organisation) i nadane jest przez APMG; egzamin z metodyki M_o_R ® na poziomie Foundation organizowany przez ATO CRM S.A. oraz międzynarodowy certyfikat M_o_R ® Foundation wydawany przez APMG za pośrednictwem ATO CRM S.A. (w przypadku pozytywnie zdanego egzaminu, za dodatkową opłatą w wysokości 700 zł VAT); lunch oraz przerwy kawowe; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć na konto: Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.: PKO Bank Polski SA IV oddział Warszawa ul. Targowa 42, 03-733 Warszawa o numerze: 68 1020 1042 0000 8102 0129 9692, 7 dni przed terminem szkolenia.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 8 dni od daty terminu szkolenia, CRM S.A. wystawi fakturę w wysokości 100% ceny szkolenia z jednoczesnym przesunięciem szkolenia na inny termin. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji na dzień przed szkoleniem lub nie stawienia się na szkoleniu zostanie wystawiona faktura za szklenie w pełnej wysokości i bez prawa uczestnictwa w innym terminie.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!