Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/mandaty-karne-kredytowaneksiegowosc-ulgi-w-splacie-mandatow-oraz-egzekucja-mandatow-w-praktyce-urzedow-gmin-najnowsze-interpretacje-mswia-26361-id1128

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
MANDATY KARNE KREDYTOWANE
Księgowość, ulgi w spłacie mandatów oraz egzekucja mandatów w praktyce urzędów gmin - najnowsze interpretacje MSWiA
Data: 23 maja 2011, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, Plac Inwalidów 10
Cena: 350 zł z VAT

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów zajmujących się księgowaniem
i windykacją należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych. Niektóre z fragmentów szkolenia mogą być interesujące również dla przedstawicieli straży gminnych/miejskich, zwłaszcza tych, którzy odpowiedzialni są w strukturze straży za zaopatrzenie w bloczki mandatowe, ewidencjonowanie i rozliczanie bloczków w księdze druków ścisłego zarachowania, przekazywanie informacji do urzędu gminy o nałożonych mandatach, i wreszcie tych, którzy monitorują proces ściągalności mandatów.

Program szkolenia:

1. Ogólna charakterystyka należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych przez strażników straży gminnych/miejskich.
1.1. W jaki sposób powstaje zobowiązanie?
1.2. Czy można odmówić przyjęcia mandatu?
1.3. Miejsce i termin płatności mandatu.
1.4. Czy można odwołać się od ukarania mandatem i do kogo?
2. Zasady i tryb współpracy pomiędzy urzędami gmin a strażami gminnymi w zakresie poboru i windykacji grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych.
2.1. Realizacja zamówienia na bloczki mandatowe.
2.2. W jaki sposób powinny być ostemplowane bloczki mandatowe?
2.3. Jak należy prowadzić ewidencję bloczków mandatowych w księdze druków ścisłego zarachowania?
2.4. Czy i na jakich zasadach urząd gminy powinien przekazywać informacje do straży gminnej/miejskiej o efektach realizacji dochodów z tytułu mandatów?
3. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej w urzędzie gminy w zakresie mandatów karnych kredytowanych.
3.1. Czy straż gminna/miejska może prowadzić ewidencję księgową wpływów należności z tytułu mandatów czy też jest to zadanie wyłącznie urzędu gminy?
Uwaga! Omówienie najnowszej interpretacji MSWiA w zakresie ewidencjonowania, rozliczania i egzekwowania grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych przez strażników gminnych/miejskich.
3.1. W jakich terminach straż gminna/miejska powinna przekazywać do urzędu gminy informacje o nałożonych mandatach stanowiące podstawę ujęcia w ewidencji księgowej urzędu?
3.2. Jakie dokumenty powinny być przekazywane przez straż gminną/miejską do urzędu gminy celem zaksięgowania należności z tytułu mandatu?
3.3. Sposób prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych.
4.Procedury postępowania w przypadku braku wpłat grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego.
4.1. Czy istnieje obowiązek wystawienia upomnienia przed wystawieniem tytułu wykonawczego?
4.2. W jakim terminie po upływie terminu płatności mandatu powinien być wystawiony tytuł wykonawczy?
4.3. Jak prawidłowo – zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – powinien być wystawiony tytuł wykonawczy?
4.4. Jakie są terminy przedawnienie należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego?
Uwaga! W trakcie szkolenia część warsztatowa poświęcona poprawnemu wystawianiu tytułu wykonawczego.
4.5. Jakie działania powinien podejmować urząd gminy w zakresie monitorowania realizacji tytułów wykonawczych przez właściwe urzędy skarbowe?
5. Stosowanie ulg w spłacie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych?
5.1. W oparciu o jakie formalnoprawne podstawy można stosować ulgi w spłacie mandatów?
5.2. Czy mandat można umorzyć?
5.3. Zasady prowadzenia postępowania o ulgę w spłacie mandatu.
5.4. W jakiej formie rozstrzygnięty powinien być wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie mandatu?
6. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.

Informacje o prelegentach:

Informacja dostępna pod numerem tel. 22 322 84 25

Wydarzenia towarzyszące:

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 w tym VAT 23%

Cena zawiera:

W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 16 maja 2011 r. fax. (22) 322 84 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Wydarzenie: MANDATY KARNE KREDYTOWANE Księgowość, ulgi w spłacie mandatów oraz egzekucja mandatów w praktyce urzędów gmin - najnowsze interpretacje MSWiA