Szkolenie

Maraton prawa zamówień publicznych - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce

O szkoleniu

Uwaga! Zapraszamy na 5-dniowy maraton zamówień publicznych. To nie jest zwykłe szkolenie, a wyjątkowy kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce!

Relaksujące, nadmorskie otoczenie, dużo praktycznej wiedzy o nowym Prawie zamówień publicznych i jego najistotniejszych aspektach, warsztaty i wiele innych atrakcji spotka uczestników kompleksowego szkolenia z zamówień publicznych.

Na maratończyków czeka potężny zastrzyk wiedzy z nowego Prawa zamówień publicznych w jego najświeższym wydaniu, w tym m.in.:
- kwintesencja zmian w zamówieniach publicznych pod kątem nowej ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2021
- nowa Platforma E-Zamówienia
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie nowej ustawy pzp
- składanie i otwarcie ofert pod rządami nowej ustawy Pzp
Kto powinien wziąć udział?
 • osób zajmujących się zamówieniami publicznymi
 • wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat zamówień publicznych

Program szkolenia

I. PODSTAWOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PLATFORMĄ E-ZAMÓWIENIA

 1. Harmonogram uruchamiania poszczególnych modułów Platformy e-zamówienia
 2. Kto i w jaki sposób może się zarejestrować na Platformie e-Zamówienia?
 3. Funkcjonalności Platformy e-Zamówienia:
 • Moduł Tożsamości (MT)
 • Moduł Ogłoszeń (MO): przygotowanie ogłoszeń, planów postępowań, Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Moduł Postępowań (MP): inicjacja postępowania, aktualizacja statusu postępowania, komunikacja interesariuszy postępowania (pytania/odpowiedzi, zaproszenia, wyjaśnienia, odwołania, zawiadomienia)
 • Moduł Ofert/Wniosków (MOW): przygotowanie, składanie ofert/wniosków o dopuszczenie, prac konkursowych, przechowywanie i zabezpieczenie ofert/wniosków i prac konkursowych, Otwarcie ofert/wniosków o dopuszczenie/ prac konkursowych
 • Moduł Monitorowania i Analiz (MMiA)

 

II. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

1. Polityka zakupowa państwa

 • Cele polityki zakupowej państwa
 • Zasady polityki zakupowej państwa
 • Kierunki rozwoju polityki zakupowej państwa
 • Kto musi opracować strategię zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych w związku z polityką zakupową państwa?

2. Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego

 • Kto sporządza analizę potrzeb?
 • Wymagany zakres analizy potrzeb
 • Forma analizy potrzeb
 •  Kto powinien wykonać analizę potrzeb i wymagań na szczeblu zamawiającego?
 • Jaki jest związek analizy potrzeb i wymagań z zasadą efektywności ekonomicznej?

3. Plan postępowań o udzielenie zamówienia

 • Co to jest plan postępowań?
 • Kto sporządza plan postępowań?
 • Kiedy i gdzie należy zamieścić plan postępowań?
 • Wymagane elementy planu postępowań wynikające z załącznika do nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Czy w planie postępowań należy umieszczać informacje dotyczące zamówień bagatelnych?
 • Jak poprawnie aktualizować plan postępowań?

4. Doprecyzowanie zasad szacowania wartości zamówienia

 • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług
 • Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego
 • Szacowanie wartości zamówień planowanych i nieplanowanych
 • Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach 

5. Konflikt interesów i niekaralność w stosunku do osób po stronie zamawiającego

 • Co to jest konflikt interesów?
 • Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 • Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów
 • Oświadczenie o niekaralności (kiedy osoby przygotowujące postępowanie muszą złożyć oświadczenie o niekaralności?)

6.Opis przedmiotu zamówienia

 • Zmiany dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych i innych dyskryminujących określeń

7. Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe

• Co to są przedmiotowe środki dowodowe?

 • Kiedy należy składać przedmiotowe środki dowodowe?
 • Zasady uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych

• Co to są podmiotowe środki dowodowe?

 • Zasady uzupełniania podmiotowych środków dowodowych
 • W jakiej formie winny być złożone przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe?
 • Nowe rodzaje podmiotowych środków dowodowych wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

9. Podstawy wykluczenia z postępowania

 • Zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia
 • Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia
 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

10. Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu

 • Jak należy w praktyce stosować warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym?
 • Zmiany dotyczące sposobu wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • Zasady udostępniania zasobów przez podmioty trzecie pod rządami nowej ustawy Pzp

11. Zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert

 • Ułatwienia dotyczące stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert
 • Ustalanie wag dotyczących kryteriów oceny po wejściu w życie nowej ustawy Pzp
 • Nowe zasady przeprowadzania dogrywek, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej

11. Dokumenty zamówienia

 • Definicja dokumentów zamówienia
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW): zawartość; w jakich trybach, który dokument?
 • Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ i OPiW
 • Zmiany SWZ prowadzące do unieważnienia postępowania na podstawie art. 256 ustawy Pzp (przykłady)
 • Dlaczego nie zawsze jest możliwe wprowadzenie zmian do SWZ na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert?

12. Zmiany dotyczące wadium

 • Zmiany dotyczące kwoty wadium
 • W jakich formach może być wniesione wadium?
 • Jak prawidłowo wnieść wadium?
 • Kiedy wadium podlega zwrotowi?

 

III. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

1.Ogłoszenia i informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia

• Zmiany w zakresie publikacji ogłoszeń o zamówieniach podlegających ustawie PZP

• Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu

 • Ogłoszenie o wyniku postępowania w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi UE
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o wartości równej lub wyższej niż progi UE
 • Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia

• Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?

• Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?

• Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?

 • Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?

• Wybór oferty i informowanie o wynikach postępowania

2. Składanie i otwarcie ofert pod rządami nowej ustawy Pzp

 • Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców
 • Zasady postępowania w sytuacji awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert
 • W jakiej formie należy złożyć ofertę?
 • Nowe podstawy odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, złożenia oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej)

3. Zmiany dotyczące terminu związania ofertą

 • Jak zmienia się długość terminu związania ofertą?
 • W jaki sposób należy określać termin związania ofertą w dokumentach zamówienia?
 • Jak przedłużyć termin związania ofertą?
 • Czy można wybrać ofertę po upływie terminu związania ofertą?

4. Zmiany dotyczące trybów udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi UE

5. Procedura odwrócona w świetle nowej ustawy PZP

• Na czym polega procedura odwrócona?

 • Dodatkowe uproszczenia związane z procedurą odwróconą
 • Czy jest możliwe zastosowanie procedury odwróconej w postępowaniu o zamówienie o wartości mniejszej niż progi UE?

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

• Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej

• Tryb podstawowy:

 • Dopuszczalne warianty
 • Szczegółowe omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów trybu podstawowego

• Przepisy niemające zastosowania w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne

7. Rewolucja dotycząca udzielania zamówień na usługi społeczne

 • Definicja usług społecznych
 • Wymagania dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości od 130 000 zł do 750 000 euro
 • Wymagania dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości równej lub wyższej niż 750 000 euro

8. Zakończenie postępowania

 • Nowe podstawy unieważnienia postępowania
 • Obowiązek informowania wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowania
 • Zastępczy wybór wykonawcy
 • Zasady zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego

 

IV. DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zmiany w zakresie zawartości protokołu postępowania

2. Nowe zasady przechowywania protokołu praz załączników do protokołu

3. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu (czy oferty podlegają udostępnieniu z urzędu, czy na wniosek?)

4. Zmiany w zakresie przechowywania i zwrotu próbek złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

V. ZMIANY w umowach o zamówienie publiczne

1.Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego

 • Wprowadzenie klauzul abuzywnych
 • Określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
 • Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów i kosztów
 • Wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji

2. Raport z realizacji umowy

 • Kiedy zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji umowy?
 • Wymagana zawartość raportu z realizacji umowy
 • Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania?
 • Kto powinien sporządzić raport z realizacji zamówienia po stronie Zamawiającego?

 

VI.SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Zmiana katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

2. Przywrócenie możliwości wnoszenia odwołań na każdą czynność i zaniechanie zamawiającego w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych

3. Kto może być pełnomocnikiem strony w świetle nowej ustawy PZP?

4. Skarga do sądu zamówień publicznych

 • Utworzenie sądu zamówień publicznych
 • Zmniejszenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO
 • Nowe terminy wnoszenia skargi do sądu zamówień publicznych

5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja)

Czas trwania

5 dni

Prelegenci

Cytat

IWONA HOLKA

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu – podyplomowe studia Zarządzanie Projektami i jest w trakcie Studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.
Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.
Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Publikacje

Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz funduszy unijnych.
Pracowała m. in. w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta we Wrocławiu, współpracowała z Kancelarią Prawną JTP Pieróg oraz Gazetą Prawną.

 

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk.

W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

Mielno 28 czerwca - 2 lipca 2021
Hotel Ferry

Mielno

woj. zachodniopomorskie

Gdzie i kiedy

Mielno 5 - 9 lipca 2021
Hotel Ferry

Mielno

woj. zachodniopomorskie

Gdzie i kiedy

Mielno 16 - 20 sierpnia 2021
Hotel Ferry

Mielno

woj. zachodniopomorskie

Gdzie i kiedy

Mielno 23 - 27 sierpnia 2021
Hotel Ferry

Mielno

woj. zachodniopomorskie

Weź udział

Szkolenie stacjonarne
za osobę w pokoju 1-osobowym
2890 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • zakwaterowanie, nocleg
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
 • Rozwiń
Szkolenie stacjonarne
za osobę w pokoju 2-osobowym
2490 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
 • Rozwiń

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!