Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/menadzer-ekologii-35774-id8229

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie Menadżer Ekologii
Cel: podniesienie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, zarządzania środowiskowego i strategii proekologicznych przedsiębiorstw co umożliwi nabycie umiejętności wykorzystania czynnika ekologicznego do budowy wartości przedsiębiorstwa.

Szkolenie skierowane jest do:

Projektu są osoby dorosłe pracujące w przedsiębiorstwach mających swoje siedziby, filie, oddziały na terenie województwa śląskiego w oparciu o umowę o pracę, samozatrudnienie, które są zainteresowane zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji.

Program szkolenia:

Harmonogram szkolenia
Menadżer Ekologii

1. WPROWADZENIE
1.1 Przedstawienie prowadzących oraz uczestników
1.2 Omówienie przebiegu i zakresu tematyki szkoleni
1.3 Ankieta diagnozująca potrzeby szkoleniowe
2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU MENADŻER EKOLOGII
2.1 Geneza, rozwój i zmiany w podejściu do zagadnień ekologicznych w gospodarce
i przedsiębiorstwach
2.2 Charakterystyka nowego podejścia do zarządzania opartego na odpowiedzialności
ekologicznej.
2.3 Rola i miejsce menadżera ekologii w strukturach organizacji.
2.4 Budowa centrum odpowiedzialności za ekologię w przedsiębiorstwach.
2.5 Znaczenie doskonalenia efektywności biznesowej firm w oparciu o kryteria ekologiczne.
3. WYMAGANIA PRAWNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
3.1 Wprowadzenie do Europejskiego i Polskiego Prawa Ochrony Środowiska
3.2 Organy ochrony środowiska – działanie i uprawnienia
3.3 System pozwoleń i decyzji środowiskowych – reglamentacja korzystania ze środowiska
3.4 Monitoring oddziaływania na środowisko – analiza wymagań prawnych
3.5 Mechanizmy finansowe w Prawie ochrony środowiska;
- system opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłaty produktowe i depozytowe – opakowania i odpady poużytkowe, „elektrozłom”, pojazdy
wycofane z eksploatacji,
- organizacje odzysku – funkcje i ich rola na rynku gospodarki odpadami
3.6 Organy kontrolne i sankcje za naruszenie wymagań ochrony środowiska
3.7 Proces inwestycyjny w aspekcie wymagań prawnych ochrony środowiska – Oceny
oddziaływania na środowisko
3.8 Instrumenty finansowe w realizacji przedsięwzięć proekologicznych
3.9 Nowości oraz zapowiedzi zmian w przepisach ochrony środowiska

Dzień 2
1. SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W ORGANIZACJACH
1.1 Wprowadzenie do systemu zarządzania według norm ISO 14001
1.2 Wymagania systemu zarządzania środowiskowego w świetle wymogów ISO 14001
1.3 Identyfikacja i zarządzanie aspektami środowiskowymi
1.4 Cele, zadania, programy osiągania efektów środowiskowych
1.5 Wymagania prawne przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w kontekście normy ISO
14001
1.6. Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego
1.7 Proces auditowania SZŚ, wymagania dotyczące auditora w świetle wymogów normy ISO
19011
1.8 System EMAS a ISO 14001
1. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW EKOLOGICZNYCH
1.1 Pojęcia: przewagi konkurencyjnej, potencjału konkurowania i pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstw.
1.2 Skuteczność i efektywność strategii opartej o kryteria ekologiczne.
1.3 Koncepcja Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – praktyczne implementacje.
1.4 Innowacyjność ekologiczna w obszarze produktów, procesów i systemu zarządzania.
1.5 Aspekty realizacji proekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych
1.6 Zarządzanie kompetencjami ekologicznymi w przedsiębiorstwie
1.7 Budowa wartości przedsiębiorstwa w oparciu o ekologiczne nośniki wartości ( Value
Drivers)
1.8 Marketing ekologiczn
Test / ankieta ewaluacyjna

Informacje o prelegentach:

dr Adam Jabłoński
dr Marek Jabłoński

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 78.76 80% dofinansowane z UE

Cena zawiera:

catering+ materiały szkoleniowe + certyfikat/zaświadczene o ukończeniu szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Tak. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych skierowanych do pracowników i kadry zarządzającej małych i mikroprzedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego – posiadających na jego terenie siedzibę, oddział czy filię.

Wydarzenie: Menadżer Ekologii