Szkolenie: MENEDŻER COACHEM

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/menedzer-coachem-62596-id71

Informacje o szkoleniu

 • MENEDŻER COACHEM


  ID szkolenia: 62596
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Masters CSB
  Strażacka
  Lublin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 lekcyjnych
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Coaching to wspieranie w rozwoju i wykraczaniu ponad poziom, na jakim się obecnie znajdujemy. Akcent jest położony na zdobywanie wiedzy, umiejętności i zachowań albo na modyfikowanie tych, którymi się dysponuje w celu poprawienia funkcjonowania danej osoby. Szkolenie ukierunkowane jest na wzrost kompetencji w zakresie wpływania na rozwój pracowników, skutecznego motywowania, edukacji, a jednocześnie zwiększenie kompetencji na poziomie osobistym. Celem działań jest poprawa wyników i jakości współpracy zespołowej poprzez wzrost innowacyjności pracowników, lepsze wykorzystanie ich doświadczenia oraz wzmocnienie odpowiedzialności i samodzielności zespołu.
Korzyści z uczestnictwa:
• Identyfikacja własnych zasobów -poznanie siebie i swoich tendencji w roli menedżera
• Poznanie istoty coachingu i dostarczenie narzędzi do jego prowadzenia
• Kształcenie partnerskiej postawy wobec uczących się
• Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w procesie edukacyjnym oraz problemami i wyzwaniami w pracy z ludźmi
• Wzrost kompetencji w zakresie motywowania ludzi do rozwoju

Szkolenie skierowane jest do:

- menedżerów, liderów zespołów, koordynatorów projektów,
- menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie zmian organizacyjnych,
- kierowników świeżo awansowanych lub przygotowujący się do objęcia nowego stanowiska,
- trenerów wewnętrznych firm,
- specjalistów, ekspertów pracujących w obszarze doradztwa, rozwoju personalnego i zawodowego,
- osób, które są zainteresowane rozwojem praktycznych umiejętności prowadzenia coachingów w biznesie.

Program szkolenia:

I. NARZĘDZIA PSYCHOSPOŁECZNE COACHA WARUNKIEM EFEKTYWNEGO COACHINGU
• Kompetencje merytoryczne
• Znajomość prawidłowości rządzących procesem uczenia się
• Efektywne techniki komunikacyjne, czyli porozumiewanie się bez barier
• Inteligencja emocjonalna, jako narzędzie wspierające rozumienie siebie i innych
• Rozumienie procesu grupowego
• Metodyka nauczania dorosłych
II. ETAPY COACHINGU
• Określenie, dlaczego zachodzi potrzeba przeprowadzenia coachingu, oraz ustalenie jego celów
• Uzgodnienie konkretnych potrzeb rozwojowych
• Opracowanie szczegółowego planu coachingu
• Realizowanie zadania bądź określonego działania ujętego w planie
• Ocena wykonanych działań oraz planowanie efektywniejszego funkcjonowania
• Zakończenie coachingu
III. OBSZARY COACHINGU
• Coaching w doskonaleniu relacji z pracownikami i dyrektorami innych działów (właścicielem)
• Umacnianie wiary w swój potencjał kierowniczy, budowanie autorytetu na współpracy a nie używanie władzy
• Rozwijanie otwartości na wymianę w miejsce rywalizacji
• Przesuwanie akcentów z kierowania na przewodzenie
• Stawianie granic
• Radzenie sobie z napięciami
IV. ROLA SZEFA W ROZWIJANIU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW
• Dostrzeganie zasobów pracowników
• Krytyka pracownika - zasady udzielania informacji zwrotnych
• Polecenia i prośby - instrumenty koordynatora
• Zasady monitorowania
• Motywowanie, jako inspirowanie ludzi do rozwoju
• Sposoby wzbudzania motywacji wewnętrznej
V. ROZMOWY INTERWENCYJNE I DYSCYPLINARNE
• Sześć aspektów przygotowania do rozmowy
• Rozmowa oceniająca
• Trudności w prowadzeniu rozmowy dyscyplinarnej
• Analiza problemu i szukanie rozwiązań
• Otwarcie się na dialog podstawą partnerstwa między szefem i pracownikiem
VI. NOWOCZESNE SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
• Określenie celów szkolenia
• Zawieranie kontraktu
• Budowanie zaufania i sposoby integracji grupy
• Prezentacje w procesie uczenia się
• Metody aktywizujące intelekt i emocje
• Dostrajanie się do różnych typów uczestników szkolenia
• Ewaluacja
Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Informacje o prelegentach:

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii Zachowań, doradca rozwoju zawodowego, coach. Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi, komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo - szkoleniowych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 900.00 zł netto (1107.00 zł brutto)

Cena zawiera:

• Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Serwis kawowy • Lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: MENEDŻER COACHEM