Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy

O szkoleniu

Katowice - SOP 14140
Cz. I: 27-28.03.14 r.
Cz. II: 10-11.04.14 r.
Cz. III: 24-25.04.14 r.
Warszawa - SOP 14329
Cz. I: 17-18.04.14 r.
Cz. II: 8-9.05.14 r.
Cz. III: 22-23.05.14 r.


Zakres szkolenia obejmuje problematykę MSR i MSSF z wyłączeniem standardów „branżowych”, takich jak np. MSR 41 (rolnictwo), MSSF 6 (górnictwo) i MSR 11 (budownictwo). Zainteresowanych tymi specjalistycznymi tematami odsyłamy do programu szkoleń Akademii Biznesu MDDP, gdzie można znaleźć np. szkolenie ze standardów rachunkowości dla branży budowlanej i developerskiej lub do działu szkoleń zamkniętych.
W czasie szkolenia prezentujemy nie tylko same standardy (MSR i MSSF), lecz również najważniejsze związane z nimi interpretacje (SIC i KIMSF). Przedstawiamy aktualnie obowiązującą treść MSR i MSSF (z uwzględnieniem najnowszych obowiązujących zmian), a także zapowiadamy najważniejsze zmiany czekające nas w najbliższej przyszłości. Ponadto w najważniejszych obszarach porównujemy wymogi standardów do przepisów ustawy o rachunkowości. Większość istotnych zagadnień jest przedstawiana w formie przykładów praktycznych. Dzięki temu szkolenie jest bardziej interesujące, a przede wszystkim jego uczestnicy otrzymują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętność jej zastosowania.
Zajęcia prowadzą wykładowcy mający ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kursów i warsztatów ze sprawozdawczości finansowej dla różnych firm i instytucji. Od wielu lat współpracują z Akademią Biznesu MDDP przy organizacji i prowadzeniu kursów z MSSF, doskonaląc ich treść i dostosowując ją do oczekiwań i opinii klientów.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

DZIEŃ 1

MSR 2 „Zapasy”
Klasyfikacja zapasów w bilansie, koszt nabycia zapasów, ustalanie kosztu wytworzenia produktów (wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych, ustalanie „uzasadnionej” części kosztów pośrednich), ujęcie zakupu zapasów ze znacznie odroczonym terminem zapłaty, ujęcie kosztu wytworzenia produktów w rachunku zysków i strat, wycena zapasów na dzień bilansowy, odpisy aktualizujące wartość zapasów ich ujęcie.

MSR 16 „Środki trwałe”
Składniki majątkowe zaliczane do środków trwałych, koszt nabycia środka trwałego, ujęcie kosztów demontażu środka trwałego, ujęcie zakupu środka trwałego ze znacznie odroczoną zapłata, ustalanie kosztu środka trwałego finansowanego dotacją rządową, ujęcie późniejszych nakładów na środek trwały (remonty i wymiana części), wycena środków trwałych na dzień bilansowy, przeszacowanie środków trwałych – ujęcie i zasady przeszacowania, zasady prawidłowej amortyzacji środków trwałych (ustalanie okresu użytkowania, dobór metod amortyzacji, amortyzacja metodą jednostek produkcji, amortyzacja w podziale na komponenty, okresowa weryfikacja amortyzacji), leasing finansowy i operacyjny środka trwałego (zgodnie z MSR 17), ujęcie środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży (zgodnie z MSSF 5).

DZIEŃ 2

MSR 38 „Aktywa niematerialne”
Kryteria uznawania aktywów niematerialnych, ustalanie kosztu nabycia składnika aktywów niematerialnych, ujmowanie aktywów niematerialnych wytwarzanych we własnym zakresie (czyli koszty badań i koszty rozwoju), wycena aktywów niematerialnych na dzień bilansowy, okres użytkowania i amortyzacja aktywów niematerialnych.

MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
Kiedy nieruchomość powinna być zaliczona do inwestycji? Wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilansowy (wycena w koszcie a wycena w wartości godziwej - znaczenie wyboru polityki rachunkowości), przeklasyfikowanie nieruchomości, wycena nieruchomości w przypadku przeklasyfikowania.

MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”

MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
Etapy procedury badania utraty wartości, przesłanki utraty wartości, ustalanie wartości odzyskiwalnej w testach na utratę wartości, pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości oraz „przywrócenie” wartości dla pojedynczego składnika majątkowego, ośrodki wypracowujące środki pieniężne, pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości dla ośrodków wypracowujących środki pieniężne.

MSR 37 „Rezerwy”
Warunki uznania rezerwy, wycena rezerw w różnych sytuacjach (zobowiązania gwarancyjne, zobowiązania do demontażu środka trwałego, wycena rezerw a wartość pieniądza w czasie), wycena rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19.

DZIEŃ 3

Instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7 i MSSF 9): klasyfikacja pożyczek, akcji/udziałów, jednostek uczestnictwa, obligacji, weksli i należności dla potrzeb wyceny, wycena początkowa i bilansowa aktywów finansowych: zamortyzowany koszt i wartość godziwa, ujęcie przeszacowań: wynik finansowy i kapitał (inne całkowite dochody), przeniesienia z kapitału na wynik, ustalanie i ujęcie odpisów aktualizujących, wycena początkowa i bilansowa zobowiązań finansowych, instrumenty pochodne – ujęcie i wycena, rachunkowość zabezpieczeń – zasady wyboru, pomiar efektywności i dokumentacja, ujawnienia informacji na temat instrumentów finansowych (ryzyko kredytowe, płynności i rynkowe), zmiany w rachunkowości instrumentów finansowych.

DZIEŃ 4

MSSF 2 „Płatności na bazie akcji”: podstawowe zagadnienia.

MSR 21 „Transakcje w walutach obcych i różnice kursowe” (w tym kredyt i leasing w walucie obcej) – waluta funkcjonalna a waluta prezentacji, zasady przeliczania na walutę prezentacji. Kurs wymiany, natychmiastowy kurs wymiany, kurs zamknięcia wg MSR 21 a przyjęte kursy na podstawie uregulowań w ustawie o rachunkowości.

MSSF 13 „Pomiar wartości godziwej”: uwarunkowania definicyjne wartości godziwej, wybór sposobu ustalania wartości godziwej – podejście dochodowe, rynkowe i kosztowe, założenia przyjmowane do modeli ustalania wartości godziwej.

Przygotowanie i prezentacja sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym zgodnie z MSR 1, prezentacja kapitałów własnych (zyski zatrzymane, kapitał zapasowy i rezerwowy, kapitał z tytułu agio emisyjnego itp.).

MSR 19 „Świadczenia pracownicze”: najważniejsze wymogi w zakresie ujmowania świadczeń pracowniczych.

DZIEŃ 5

MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
Zasady (polityka) rachunkowości, wybór i zastosowanie zasad rachunkowości, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, ujawnienie informacji związanych ze zmianą zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowe, zmiany wartości szacunkowych, korekta błędów, ujawnienie informacji dotyczących błędów lat poprzednich.

MSR 10 „Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego”
Definicja zdarzeń po dniu bilansowym, data zatwierdzenia sprawozdania finansowego według MSR, przykłady zdarzeń następujących po dniu bilansowym wymagających dokonania korekt.

MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
Śródroczny raport finansowy, minimalna zawartość śródrocznego raportu finansowego, wybrane informacje objaśniające, szczegółowe przykłady ujawnień, okresy za które wymagana jest prezentacja śródrocznego sprawozdania.

MSSF 8 „Sprawozdawczość segmentów operacyjnych”: ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji o segmentach oraz informacji o kluczowych klientach i geograficznych rynkach zbytu.

MSSF 5 Prezentacja działalności niekontynuowanej z punktu widzenia podmiotu gospodarczego i grupy kapitałowej. Wyniki spółek zależnych prezentowane w sprawozdaniu z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu (sprawozdaniu z całkowitego dochodu).

MSR 18 “Przychody”: wycenia i ujęcie przychodów z różnych transakcji (sprzedaż produktów i towarów, usługi wielookresowe, tantiemy, dywidendy) powiązane z MSR 11 Usługi budowlane oraz KIMSF 15 Umowy o budowę nieruchomości i KIMSF 18 Przekazywanie aktywów przez klientów.

MSR 12 “Podatek dochodowy”
Dodatnie różnice przejściowe, ujemne różnice przejściowe, rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wycena rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, kompensowanie aktywów i rezerw.

DZIEŃ 6

MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”: identyfikacja połączenia gospodarczego – przejęcia przedsięwzięć na nabycia zbioru aktywów, zastosowanie metody przejęcia (w tym: ustalanie przekazanej zapłaty i jej relacja do ceny nabycia udziałów, identyfikacja, ujmowanie i wycena aktywów netto przejętego podmiotu, wycena udziałów niekontrolujących na moment początkowego ujęcia, ujęcie wartości firmy (całkowitej lub nabytej) lub zysku na okazyjnym nabyciu), połączenia pod wspólną kontrolą – zastosowanie metody przejęcia, metody łączenia udziałów lub innej metody, podmioty zobligowane i sytuacje obligujące do ujawnienia informacji o segmentach operacyjnych podmiotu sprawozdawczego, zakres ogólnych ujawnień na temat segmentów operacyjnych podmiotu sprawozdawczego. ujawnianie informacji o zyskach (stratach) segmentów, ich aktywach i zobowiązaniach, ujawnienia informacji na temat sposobów pomiaru zysków lub strat segmentów oraz ustalania wartości ich aktywów i zobowiązań, zakres i forma ujawnień informacji na temat podmiotu sprawozdawczego jako całości.

Sprawozdawczość skonsolidowana (MSR 27, MSR 28, MSR 31, MSSF 10 – MSSF 12): grupa kapitałowa jako podmiot sprawozdawczy – definicje i wymogi sprawozdawcze według MSSF a regulacje ustawy o rachunkowości, relacje między MSR 27, MSR 28 i MSR 31 a nowymi standardami: MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12, pojęcie kontroli, współkontroli i znaczącego wpływu, zastosowanie metody przejęcia (MSSF 3) w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, istota metody pełnej konsolidacji, metody proporcjonalnej i metody praw własności, ujmowanie inwestycji w podmiotach podporządkowanych przeznaczonych do sprzedaży, przejęcia wieloetapowe i nabywanie dodatkowych udziałów w podmiotach zależnych ,wpływ transakcji między podmiotami powiązanymi i ich eliminowanie lub uwzględnianie w procedurach konsolidacyjnych.

MSR 24 „Informacje na temat podmiotów powiązanych”: ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji o podmiotach powiązanych.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

dr Przemysław Kabalski - wykładowca problematyki zastosowania MSR/MSSF od wielu lat współpracujący z Akademią Biznesu MDDP i innymi firmami i instytucjami (m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, gdzie prowadził obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów oraz zajęcia na kursie międzynarodowej sprawozdawczości finansowej akredytowanym przez ACCA). Autor 3 i współautor 8 książek na temat MSSF/MSR. Pracuje w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest kierownikiem podyplomowego studium „Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej” organizowanych przez UŁ wspólnie z Akademią Biznesu MDDP.

prof. dr hab. Radosław Ignatowski – Uniwersytet Łódzki, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, European Accounting Association, American Accouting Association. Praktyk, doświadczony wykładowca, odbył zagraniczne staże zawodowe, stale współpracuje z Ministerstwem Finansów. Opublikował ponad 100 opracowań z rachunkowości, szczególnie w zakresie rachunkowości finansowej.

dr Maciej Frendzel - pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Ośrodka Międzynarodowych Studiów Rachunkowości. Autor i współautor kilkunastu artykułów i opracowań z zakresu rachunkowościfinansowej i międzynarodowej m. in. na temat instrumentów finansowych, płatności w formie akcji własnych, utraty wartości itp. Od 2002 r. uczestniczy w przygotowywaniu odpowiedzi i komentarzy krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości na projekty i opracowania przygotowywane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Współautor książki „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice” (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2004).

dr Roman Seredyński – prezes zarządu, biegły rewident. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej.Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.

Michał Kołosowski - członek zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm audytorskich z tzw. "Wielkiej Czwórki". Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA, uzyskanego zdanym egzaminem w języku angielskim. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Piotr Woźniak – dyrektor departamentu audytu w Poznaniu, doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada również praktyczną wiedzę niezbędną do sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i niemieckim prawem bilansowym (HGB).

Magdalena Kasińska – samodzielna księgowa, doświadczony wykładowca. Karierę zawodową rozpoczynała od pracy w księgowości w spółkach kapitałowych. Posiada doświadczenie w zakresie rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia pełnej księgowości w spółkach kapitałowych i osobowych, a także grupach kapitałowych. Brała udział w pracach związanych z wdrożeniami systemów księgowych w spółkach oraz przejmowaniem księgowości z biur rachunkowych do spółek. Uczestniczyła w projektach przekształcenia oraz łączenia spółek. Od 2009 roku pracuje jako wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości oraz obsługi programów finansowo – księgowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Zajęcia odbędą się w centrum w/w miast. Warszawa - centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 2990 zł + 23% VAT - dwóch osób z jednej firmy 2790 zł/os + 23% VAT
2 990
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!