Szkolenie

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy.

O szkoleniu

Podstawowym celem naszego kursu jest:

praktyczne przybliżenie Uczestnikom treści zawartych w obowiązujących MSR/MSSF oraz interpretacjach SKI (SIC) oraz KIMSF (IFRIC), z uwzględnieniem zmian opublikowanych w latach 2008-2011,
pokazanie Uczestnikom konsekwencji planowanych lub już opublikowanych zmian w MSR/MSSF,
zdobycie przez Uczestników umiejętności zastosowania MSR/MSSF w praktyce,
ułatwienie przygotowania spółek do wymogów sprawozdawczości finansowej wg MSR/MSSF.
Od lat BDO specjalizuje się w badaniu sprawozdań spółek giełdowych, które od 2005 obowiązkowo stosują MSR/MSSF w swojej sprawozdawczości. Praktyczne wskazówki zastosowania MSR/MSSF opierają się na zdobytym przez nas doświadczeniu w pracy z dużą (co roku ok. 30 podmiotów) i bardzo zróżnicowaną grupą spółek giełdowych, w których standardy te zostały już zastosowane. Wykładowcy prowadzący kurs są praktykami, którzy na co dzień spotykają się z omawianymi zagadnieniami. Materiał kursu jest prezentowany w formie autorskiego wykładu popartego przykładami praktycznymi ilustrującymi omawiane zagadnienia oraz ćwiczeniami z oczekiwaną dużą interakcją ze strony Uczestników.
Wiele miejsca w trakcie kursu poświęcimy wykorzystaniu MSR/MSSF w polskich warunkach - czyli jak zrozumieć, zinterpretować i zastosować wspomniane standardy rachunkowości w praktyce. Ponadto, szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR/MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.
Przykłady praktyczne zaprezentowane podczas zajęć pozwolą Uczestnikom również usystematyzować i uzupełnić wiedzę z zakresu MSR/MSSF. Ćwiczenia będą miały formę testów, zadań poświęconych poszczególnym MSR/MSSF, jak również "case studies".
W trakcie całego kursu Uczestnicy będą mogli skonfrontować omawiane zagadnienia, w tym zakres wymaganych ujawnień, z przykładowym wzorcowym sprawozdaniem finansowym wg MSR/MSSF opracowanym przez ekspertów BDO.
Kto powinien wziąć udział?
księgowi, główni księgowy, dyrektorzy finansowi

Program szkolenia

MODUŁY PODSTAWOWE:

Moduł I - Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF - zasady sporządzania i prezentacji:
Głównym celem tego modułu jest przedstawienie Uczestnikom kursu zasad sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF oraz zakresu niezbędnych ujawnień. Omówimy przykładową zawartość sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF i wskażemy główne obszary sprawiające największe problemy sporządzającym sprawozdania. Oddzielną część kursu poświęcimy zagadnieniom związanym ze sprawozdawczością jednostek publicznych - prezentacji zysku przypadającego na jedną akcję i sprawozdawczości śródrocznej.
W ramach modułu omówione zostaną - w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 1, MSR 7, MSR 8, MSR 10, MSR 21, MSR 29, MSR 33, MSR 34, MSSF 8, MSSF 13 wraz ze stosownymi interpretacjami dotyczącymi tych standardów oraz wybrane projekty nowych regulacji

Dzień 1

1. Wprowadzenie do MSR/MSSF

MSR/MSSF jako globalny i uniwersalny język sprawozdawczości
Fundacja MSSF i Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), Komitet Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)
Zasady powstawania i wdrażania standardów oraz interpretacji
MSSF w Unii Europejskiej i w polskim prawie bilansowym - obowiązki/możliwości zastosowania
Źródła wiedzy na temat MSR/MSSF i sposobu ich zastosowania
2. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej według MSR/MSSF

MSR/MSSF jako język sprawozdawczości opartej na zasadach a nie regułach
Nadrzędne zasady sprawozdawczości wg MSR/MSSF
Cechy jakościowe sprawozdania finansowego
Główne elementy sprawozdania finansowego
Zasady ujmowania (recognition) elementów sprawozdania finansowego
Zasady wyceny (measurement) elementów sprawozdania finansowania
Istota jednostki sprawozdawczej wg MSR/MSSF
Struktura standardu
Jak czytać i stosować MSR/MSSF?
3. Polityka rachunkowości i jej zmiany oraz sposób ujęcia

4. Szacunki księgowe i ich zmiany oraz sposób ujęcia

5. Korekty błędów popełnionych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych

6. Zdarzenia następujące po dacie bilansu

Data zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji
Zdarzenia po dacie bilansu wymagające korekt sprawozdania finansowego
Zdarzenia po dacie bilansu niewymagające korekt sprawozdania finansowego
Wpływ zdarzeń po dacie bilansu na zasadę kontynuacji działalności
7. Pojęcie waluty funkcjonalnej i waluty prezentacji

8. Sprawozdawczość w warunkach inflacji


Dzień 2

1. Prezentacja sprawozdań finansowych wg MSSF

Zasady ogólne, nadrzędne zasady sprawozdawczości
Istotność, zasady agregacji elementów
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans)
Sprawozdanie z dochodów całkowitych (rachunek zysków i strat)
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie z przepływów pieniężnyc
Zakres i zasady sporządzania informacji dodatkowej
Zakres ujawnień w sprawozdaniu finansowym
2. Segmenty operacyjne

Definicja segmentu
Zasady prezentacji informacji dotyczących segmentów w sprawozdaniu finansowy
3. Zysk przypadający na jedną akcję

Zwykły i rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję
Zasady ujawnień informacji odnośnie zysku przypadającego na jedną akcję
4. Śródroczna sprawozdawczość finansowa

Zakres informacji prezentowanych w śródrocznych sprawozdaniach finansowych
5. Proponowane zmiany zasad prezentacji sprawozdań finansowych

6. MSSF 13 - Wycena w wartości godziwej - główne zmiany w definicji wartości godziwej


Moduł II - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF:
Głównym celem tego modułu jest przekazania Uczestnikom kursu wiedzy dotyczącej ujmowania i wyceny wybranych pozycji bilansu - aktywów rzeczowych (rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne, zapasy) i niematerialnych oraz zobowiązań, rezerw i kapitałów. W ramach kursu omówione zostaną również zagadnienia związane z transakcjami leasingowymi i utratą wartości aktywów. Oddzielną część kursu poświęcimy zasadom ujmowania działalności zaniechanej i związanymi z nią aktywami.
W ramach modułu omówione zostaną - w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 1, MSR 2, MSR 16, MSR 17, MSR 23, MSR 36, MSR 37, MSR 38, MSR 40, MSSF 5 wraz ze stosownymi interpretacjami dotyczącymi tych standardów oraz wybrane projekty nowych regulacji.


Dzień 3


1. Rzeczowe aktywa trwałe

Kryteria ujmowania rzeczowych aktywów trwałych
Wycena rzeczowych aktywów trwałych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
Zakres ujawnień dotyczących rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniach finansowych
2. Aktywa niematerialne

Kryteria ujmowania aktywów niematerialnych
Wycena aktywów niematerialnych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
Ujmowanie aktywów wewnętrznie wytworzonych, w tym nakładów na prace badawcze i rozwojowe
Zakres ujawnień dotyczących aktywów niematerialnych w sprawozdaniach finansowych
3. Nieruchomości inwestycyjne

Kryteria ujmowania nieruchomości inwestycyjnych
Wycena nieruchomości inwestycyjnych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
Przeklasyfikowanie nieruchomości z/do nieruchomości inwestycyjnych
Zakres ujawnień dotyczących nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniach finansowych
4. Zapasy

Kryteria ujmowania zapasów
Klasyfikacja zapasów
Wycena zapasów na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
Ujęcie rozchodu zapasów
Zakres ujawnień dotyczących zapasów w sprawozdaniach finansowych
5. Koszty finansowania zewnętrznego

Zakres kosztów finansowania zewnętrznego
Ustalenie aktywów podlegających finansowaniu zewnętrznemu
Ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego
Alokacja kosztów finansowania zewnętrznego o charakterze ogólnym do poszczególnych aktywów
Dzień 4

1. Leasing

Leasing finansowy a operacyjny
Zasady ujmowania obu rodzajów leasingu w sprawozdaniu finansowym
Zakres ujawnień dotyczących leasingu w sprawozdaniach finansowych
2. Utrata wartości aktywów

Przesłanki utraty wartości
Istota testu na utratę wartości aktywów
Ustalenie utraty wartości dla pojedynczego składnika aktywów i dla ośrodka generującego przepływy pieniężne
Zakres ujawnień dotyczących utraty w sprawozdaniach finansowych
3. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

Definicja działalności zaniechane i aktywów przeznaczonych do sprzedaży
Zasady wyceny aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
Zasady prezentacji aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
Zakres ujawnień dotyczących aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży i działalności zaniechanej
4. Rezerwy, zobowiązania oraz zobowiązania i aktywa warunkowe

Kryteria ujmowania rezerw wg MSR/MSSF
Wycena rezerw
Zakres ujawnień dotyczących rezerw, aktywów oraz zobowiązań warunkowych w sprawozdaniach finansowych
5. Kapitały według MSR/MSSF

Transakcje ujmowane w kapitałach
Kapitały własne według MSR/MSSF a polskie zasady rachunkowości i wymogi Kodeksu spółek handlowych
Transakcje z właścicielami i sposób ich ujmowania
Kapitał przypadającym udziałowcom niekontrolującym
Ujawnienia dotyczące kapitałów, w tym cele, zasady i procedury zarządzania kapitałem
6. Planowane zmiany w regulacjach dotyczących leasingu i rezerw

Moduł III - Sprawozdania finansowe grup kapitałowych - połączenia i konsolidacja
Głównym celem tego modułu jest przedstawienie Uczestnikom zasad rozliczania transakcji przejęć i połączeń jednostek gospodarczych wg MSR/MSSF oraz zasad sporządzania sprawozdań finansowych grup kapitałowych - zarówno wg obecnego stanu prawnego, jak i w świetle opublikowanych zmian, mających wejść w życie od 2013 roku. Przeanalizujemy różne warianty powiązań pomiędzy jednostkami (kontrola, znaczący wpływ, współkontrola, wspólna kontrola) i pokażemy skutki zastosowania MSR/MSSF w różnych przypadkach, z analizą różnic w przypadku dostępności rozwiązań alternatywnych. Wskażemy również problemy związane ze sprawozdawczością połączeń jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą. Oddzielną część kursu poświęcimy ujawnieniom związanym z transakcjami z podmiotami powiązanymi.
W ramach modułu omówione zostaną - w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 21, MSR 24, MSR 27, MSR 28, MSR 31, MSR 36, MSSF 3, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12 wraz ze stosownymi interpretacjami dotyczącymi tych standardów oraz wybrane projekty nowych regulacji.


Dzień 5


1. Połączenia i przejęcia jednostek gospodarczych - sens prawny a ekonomiczny - główne przyczyny różnic i konsekwencje dla sprawozdawczości finansowej

2. Metody rozliczania połączeń i przejęć jednostek gospodarczych

3. Ujęcie transakcji warunkowych przy rozliczaniu przejęć i połączeń jednostek gospodarczych

4. Ujmowanie tzw. przejęć odwrotnych

5. Metoda łączenia udziałów a jej zastosowanie w sprawozdaniach finansowych wg MSR/MSSF

6. Wartość firmy i test na utratę wartości firmy

7. Ujawnienia dotyczące połączeń w sprawozdaniach finansowych

8. Jednostkowe a skonsolidowane sprawozdania finansowe

9. Ujmowanie inwestycji w jednostkach zależnych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych

10. Kontrola, znaczący wpływ, współkontrola, wspólna kontrola, udziały niekontrolujące - definicje i główne problemy praktyczne z ich zastosowaniem

11. Jednostka sprawozdawcza oraz przedsięwzięcie - definicje i skutki dla sprawozdawczości

Dzień 6

1. Zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

2. Konsolidacja metodą pełną i korekty konsolidacyjne.

3. Sukcesywne nabywanie kontroli i skutki zmiany udziału w jednostkach zależnych.

4. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - zasady ujmowania

5. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach - zasady ujmowania

6. Przeliczenie sprawozdań finansowych jednostek działających zagranicą

7. Ujawnienia dotyczące inwestycji w innych jednostkach w sprawozdaniach finansowych

8. MSSF 10, MSSF 11, MSSF12 - nowe standardy poświęcone konsolidacji i sprawozdawczości grup kapitałowych, inwestycjom

9. Zmiany w MSR 27 i MSR 28 wynikające z nowych standardów

10. Projekt standardu poświęconego konsolidacji w jednostkach inwestycyjnych

11. Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych
MODUŁY ROZSZERZONE:


Moduł IV - Instrumenty finansowe:
Głównym celem tego modułu jest przekazanie Uczestnikom kursu wiedzy dotyczącej ujmowania i wyceny instrumentów finansowych oraz zakresu informacji niezbędnych do ujawnienia w sprawozdaniu finansowym. Oddzielną część kursu poświecimy zasad ujmowania zabezpieczeń z zastosowaniem instrumentów finansowych. Wykład teoretyczny będzie wspierany przykładami i ćwiczeniami ilustrującymi sposób praktycznego zastosowania odpowiednich regulacji. Omówimy również główne konsekwencje zmian w standardach poświęconym instrumentom, w szczególności zmiany wynikające z nowego standardu MSSF 9, mającego wejść w życie od 2015 roku.
W ramach modułu omówione zostaną - w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 32, MSR 39, MSSF 7, MSSF 9, MSSF 13 wraz ze stosownymi interpretacjami dotyczącymi tych standardów oraz wybrane projekty nowych regulacji.


Dzień 7

Instrumenty finansowe - wycena i ujmowanie w sprawozdaniu finansowym


1. Podstawowe definicje, klasyfikacja i przykłady instrumentów finansowych

2. Wycena instrumentów finansowych

Zasady wyceny poszczególnych kategorii instrumentów finansowych
Wycena według wartości godziwej
Wycena według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej
3. Ujęcie instrumentów finansowych w księgach rachunkowych

Początkowe ujęcie instrumentów finansowych - wycena i moment ujęcia
Ujęcie transakcji na dzień zawarcia i rozliczenia transakcji
Trwała utrata wartości instrumentów finansowych
4. Wbudowane instrumenty pochodne

Pojęcie wbudowanych instrumentów pochodnych
Zasady wydzielania instrumentów pochodnych
Dzień 8

Instrumenty finansowe - rachunkowość zabezpieczeń i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym

1. Rachunkowość zabezpieczeń

Ogólne zasady księgowego ujęcia rachunkowości zabezpieczeń
Warunki zastosowania rachunkowości zabezpieczeń (wymogi formalne i dokumentacyjne)
Modele zabezpieczeń (zabezpieczenie przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej)
Ćwiczenia praktyczne - ujęcie księgowe zabezpieczenia przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej
2. Ujawnienia w sprawozdaniach finansowych

Ujawnienia wymagane przez MSR 32 "Instrumenty finansowe: prezentacja"
Ujawnienia wymagane przez MSSF 7 "Instrumenty finansowe - ujawnienia"
Przykłady ujawnień zgodnych z MSSF 7
3. MSSF 9 Instrumenty finansowe - nowy standard mający zastąpić część dotychczasowych regulacji - omówienie najważniejszych zmian


4. MSSF 13 - Wycena w wartości godziwej - wpływ nowego standardu na wycenę instrumentów finansowych

Moduł V - Wybrane szczegółowe zasady MSR/MSSF:
Głównym celem tego modułu jest przybliżenie Uczestnikom kursu wybranych zaawansowanych zagadnień sprawozdawczości takich jak zasady ujmowania przychodów, podatek dochodowy, świadczenia pracownicze czy płatności w formie akcji. Ponadto, omówione zostaną przykładowe i najczęściej występujące korekty związane z zastosowaniem MSR/MSSF w sprawozdawczości po raz pierwszy.
W ramach modułu omówione zostaną - w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 11, MSR 18, MSR 19, MSR 20, MSR 26, MSSF 1, MSSF 2 wraz ze stosownymi interpretacjami dotyczącymi tych standardów oraz wybrane projekty nowych regulacji.


Dzień 9


1. Przychody - zasady ujmowania

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów
Przychody ze sprzedaży usług
Umowy o usługę budowlaną
Przychody z dywidend, odsetek i należności licencyjnych
Przychody w działalności deweloperskiej
Transakcje barterowe związane ze świadczeniem usług
Ujęcie programów lojalnościowych
Ujawnienia odnośnie przychodów w sprawozdaniach finansowych
2. Podatek dochodowy

Podatek bieżący i odroczony
Bilansowa i podatkowa wartość aktywów i zobowiązań
Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego
Ujęcie podatku dochodowego (sprawozdanie z dochodów całkowitych - wpływ na wynik za okres i/lub na inne dochody całkowite)
Ujęcie podatku odroczonego w transakcjach przejęć jednostek gospodarczych
Zmiany w MSR 12 obowiązujące od 1.1.2012
Ujawnienia odnośnie podatku dochodowego w sprawozdaniach finansowych
3. Dotacje państwowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy państwa

Zakres dotacji państwowych
Zasady rozliczania dotacji państwowych
Ujawnienia odnośnie dotacji w sprawozdaniach finansowych
4. Projekt nowego standardu poświęconego przychodom


Dzień 10


1. Świadczenia pracownicze

Rodzaje świadczeń pracowniczych
Świadczenia krótkoterminowe - zasady rozliczania i ujmowania
Świadczenia po ustaniu okresu zatrudnienia
Programy określonych składek - zasady rozliczania i ujmowania
Programy określonych świadczeń - zasady rozliczenia i ujmowania
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Pozostałe długoterminowe świadczenia pracownicze
Ujawnienia odnośnie świadczeń pracowniczych w sprawozdaniach finansowych
2. Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych

Programy określonych składek
Programy określonych świadczeń
Wycena aktywów programu
Ujawnianie informacji odnośnie programów świadczeń emerytalnych
3. Płatności w formie akcji

Istota płatności rozliczanych w formie akcji
Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych - zasady rozliczania i ujmowania
Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych - zasady rozliczania i ujmowania
Transakcje płatności w formie akcji między jednostkami należącymi do grupy kapitałowej - zasady ujmowania i rozliczania
Ujawnienia odnośnie płatności w formie akcji w sprawozdaniach finansowych
4. Wybrane zagadnienia przy pierwszym zastosowaniu MSSF

Pierwsze sprawozdanie finansowe wg MSSF - kryteria formalne
Dzień przejścia na stosowanie MSSF
Prezentacja danych porównawczych
Obowiązkowe wyłączenia z zastosowania MSSF
Zwolnienia fakultatywne z zastosowania MSSF
Zastosowanie koncepcji zakładanego kosztu przy wycenie aktywów
Dane szacunkowe
Korekty połączeń jednostek ujęte w okresie przed dniem przejścia na MSSF

KALENDARZ ZAJĘĆ:

Moduły podstawowe:
Moduł I: 05-06.05.2014 r.
Moduł II: 19-20.05.2014 r.
Moduł III: 02-03.06.2014 r.

Moduły rozszerzone:
Moduł IV: 16-17.06.2014 r.
Moduł V: 26-27.06.2014 r.

Czas trwania

10.00-15.30

Prelegenci

Cytat
Eksperci

Gdzie i kiedy

Kraków 5 maj-27 czerwiec 2014
centrum miasta

Kraków

centrum miasta

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 kwiecień-6 czerwiec 2014
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 28 październik-17 grudzień 2013
Centrum miasta

Wrocław

brak danych

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 październik-20 grudzień 2013
BDO Plaza

Warszawa

brak danych

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 9 maj-28 czerwiec 2013
centrum miasta

Gdańsk

brak danych

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Poznań 15 kwiecień-11 czerwiec 2013
centrum miasta

Poznań

brak danych

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 8 kwiecień-4 czerwiec 2013
centrum miasta

Katowice

brak danych

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 4 kwiecień-7 czerwiec 2013
centrum miasta

Wrocław

brak danych

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 marzec-24 maj 2013
centrum miasta

Warszawa

brak danych

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
za osobę
4900 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO
Zapisz się

Organizator

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizacji konferencji, szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Przeszkolimy Cię z z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!