MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zaprezentowanie istotnych zagadnień dotyczących MSSF i ich zastosowania w praktyce. Szkolenie szczególnie polecane dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania, wyceny aktywów i pasywów w świetle przepisów międzynarodowych.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
pracownicy działów finansowo-księgowych,
osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w świetle przepisów międzynarodowych.

Program szkolenia

1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – istota, cele, tematyka, struktura i zasad sprawozdawczości według MSR/MSSF

2. Nadrzędne zasady przygotowywania i prezentacji sprawozdań finansowych

3. Prezentacja sprawozdania finansowego (MSR 1, MSR 33, MSR 34) – omówienie części składowych:
- sprawozdanie z pozycji finansowej przedsiębiorstwa (wcześniej: bilans)
- sprawozdanie z całkowitego dochodu (wcześniej: rachunek zysków i strat)
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- śródroczna sprawozdawczość finansowa

4. Zasady rachunkowości, zmiany oszacowań, błędy księgowe (MSR 8)

5. Zdarzenia po dniu bilansowym (MSR 10)


WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF - OMÓWIENI

1. Rzeczowe aktywa trwałe (MSR 16)
- ujmowanie rzeczowych aktywów trwałych
- wycena środków trwałych po początkowym ujęciu
- nakłady ponoszone w terminach późniejszych
- amortyzacja – cel, zasady i metody
- analiza składnikowa

2. Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40)
- definicja
- metody wyceny oraz ustalanie wartości
- przeklasyfikowanie nieruchomości inwestycyjnych

3. Wartości niematerialne i prawne
- definicja
- księgowanie wartości niematerialnych i prawnych (wartość początkowa, późniejsze wydatki)
- czas użytkowania a amortyzacja
- koszty prac rozwojowych i badawczych

4. Utrata wartości aktywów (MSR 36)
- definicja
- testy na utratę wartości aktywów
- etapy określania utraty wartości
- wartość odzyskiwania
- księgowanie utraty wartości

5. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana (MSSF 5)
- klasyfikacja
- prezentacja długoterminowego składnika aktywów do zbycia

6. Leasing (MSR 17)
- rodzaje umów leasingu
- leasing operacyjny i finansowy – kwalifikacja i prezentacja

7. Zapasy (MSR 2) – zasady i metody wyceny

8. Rezerwy, zobowiązania warunkowe, aktywa warunkowe (MSR 37)
- zasady ujmowania zobowiązań i rezerw
- ustalanie wysokości rezerw
- koszty restrukturyzacji
- szczególne ujawnienia w sprawozdaniu finansowym

9. Świadczenia pracownicze (MSR 19)
- świadczenia krótkoterminowe
- rozliczanie świadczeń pracowniczych

10. Przychody ( MSR 18)
- sprzedaż towarów a świadczenie usług – zasady ujmowania

11. Koszty finansowania zewnętrznego (MSR 23) – definicja, zasady, metody ujmowania

12. Różnice kursowe (MSR 21)
- źródła powstawania różnic oraz zasady wyceny

13. Instrumenty finansowe – należności i zobowiązania jako szczególne instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7)
- definicje ogólne (aktywa finansowe, zobowiązania finansowe, instrumenty pochodne)
- podział i ujęcie aktywów i zobowiązań finansowych
- wycena zobowiązań finansowych niezabezpieczonych
- wbudowane instrumenty pochodne
- pozostałe papiery wartościowe
- wartość bieżąca należności i zobowiązań
- prezentacja i szczególne ujawnienia w sprawozdaniu finansowym

Czas trwania

16 godzin

Prelegenci

Eksperci FRR

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
brutto
1 299
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/403/miedzynarodowe-standardy-sprawozdawczosci-finansowej-mssf

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!