Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/minitab-dla-zaawansowanych-13345-id127

Informacje o szkoleniu

 • Minitab dla zaawansowanych


  ID szkolenia: 13345
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 7 godzin

  TERMIN SZKOLENIA:
  19-20.06.2017
  17-18.07.2017
  06-06.10.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Warsztatowe szkolenie w zakres którego wchodzą metody statystyczne wykorzystywane przede wszystkim w działaniach związanych z doskonaleniem procesu, a mianowicie: weryfikacja hipotez statystycznych, analiza wpływu różnych źródeł zmienności na zachowanie procesu (własność produktu) tj. analiza wariancji (ANOVA), konstrukcja i analiza związków przyczynowo-skutkowych w warunkach zmienności tj analiza regresji oraz wybrane metody planowania eksperymentu (DOE).

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy działów jakości, kontroli, produkcji • Osoby odpowiedzialne za jakość dostaw materiałów/komponentów • Liderzy i członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące

Program szkolenia:

Program szczegółowy

Repetytorium. Krótkie przypomnienie podstawowych zagadnień ze statystyki i wykorzystania Minitaba : parametry opisowe, graficzna prezentacja danych, rozkład normalny, graficzne testy zgodności z postulowanym rozkładem, identyfikacja rozkładu.
Hipotezy statystyczne (1). Testowanie hipotez statystycznych – przedstawienie od strony rachunkowej i interpretacyjnej podstawowych testów statystycznych. Testy parametryczne - test dla wartości średniej, testy na porównanie dwóch wartości średnich, test dla wariancji, test na porównanie dwóch wariancji , test frakcji , test na porównanie dwóch frakcji. Testy nieparametryczne - test Manna-Whitney’a. Przykłady , interpretacja wyników.
Hipotezy statystyczne (2). Krzywa mocy testu, dobór liczności próbki ( power and sample size) – test dla wartości średniej, testy na porównanie dwóch wartości średnich, test frakcji , test na porównanie dwóch frakcji, jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA). Przykłady , interpretacja wyników.
Wprowadzenie do analizy wariancji (ANOVA) (1). ANOVA jako technika analizowania źródeł zmienności i oceny istotności wpływu wybranych parametrów na zachowanie. Charakterystyka modeli: jednoczynnikowa i wieloczynnikowa analiza wariancji. Modele ANOVA – model stały, model losowy. Rodzaje klasyfikacji – klasyfikacja krzyżowa, klasyfikacja hierarchiczna. Układy zrównoważone i niezrównoważone. Możliwości wykorzystania ANOVA.
Analiza wariancji (ANOVA) (2). Jednoczynnikowa analiza wariancji – procedury rachunkowe, interpretacja wyników. Weryfikacja założeń odnośnie możliwości stosowania ANOVA (normalność-graficzny test normalności, równość wariancji - testy Bartletta, Hartleya ). Testy post-hoc do badania istotności różnic pomiędzy średnimi ( najmniejszej istotnej różnicy Fishera (NIR), wielokrotnych porównań Tukeya,). Nieparametryczna alternatywa jednoczynnikowej ANOVA – test Kruskala-Wallisa. Dwuczynnikowa ANOVA – procedury rachunkowe, interpretacja wyników (efekty główne, interakcje itd.). Bloki kompletnie zrandomizowane. Test Friedmana – nieparametryczna alternatywa bloków kompletnie zrandomizowanych. Wielowymiarowa ANOVA – wykorzystanie ogólnego modelu liniowego (GLM). Przykłady , interpretacja wyników
Zależności statystyczne - analiza korelacji i regresji. Wprowadzenie – modele regresyjne (liniowe, nieliniowe sprowadzalne do liniowych, nieliniowe). Model liniowy – regresja liniowa z jedną zmienną objaśniającą; wyznaczanie i interpretacja współczynnika korelacji , współczynnik determinacji , wyznaczanie i interpretacja równania regresji liniowej (prosta regresji)., ocena błędu oszacowania zmiennej wynikowej (y) na podstawie zmiennej objaśniającej (x). Regresja wielokrotna liniowa – dobór optymalnego równania regresji („na piechotę” , metoda dołączania, odrzucania, najlepszego podzbioru), ocena błędu oszacowania zmiennej wynikowej (y) na podstawie zmiennych objaśniających (x1, x2, x3 ...). Ocena poprawności modelu liniowego (analiza reszt, identyfikacja obserwacji izolowanych, ocena współliniowości ).Testy statystyczne towarzyszące analizie regresji i korelacji. Analiza wariancji (ANOVA) w odniesieniu do analizy regresji. Model nieliniowy – konstrukcja, weryfikacja poprawności, ocena własności prognostycznych. Grafika w analizie regresji. Przykłady , interpretacja wyników.
Planowania eksperymentu (DOE). Ogólne zasady planowania eksperymentu. Klasyfikacja i zasady doboru planu. Plany z pełnym zestawem doświadczeń , plany ułamkowe, plany Placketta-Burmana, - konstrukcja planu, interpretacja wyników, identyfikacja wpływu czynników które mogą być maskowane , interakcje, efekty główne, wstęp do planów Taguchiego. Inne możliwości wykorzystania programu Minitab w odniesieniu do DOE. Przykłady , interpretacja wyników.
Podsumowanie – Jeszcze raz o monitorowaniu i doskonaleni procesu w Minitabie (16 krótkich pytań i 16 krótkich odpowiedzi), dyskusja.
Ćwiczenia:Podstawowa analiza statystyczna – przypomnienie
Weryfikacja hipotez statystycznych, testowanie hipotez parametrycznych i nieparametrycznych
Wykorzystanie funkcji mocy testu do określenia liczności próbki
Analiza wariancji (ANOVA) – procedury rachunkowe dostępne w Minitabie , obliczenia, szczegółowa interpretacja wyników
Test Kruskalla-Walisa (nieparametryczna alternatywa jednoczynnikowej ANOVA), test Friedmana (nieparametryczna alternatywa bloków kompletnie zrandomizowanych)
Analiza regresji i korelacji – procedury rachunkowe dostępne w Minitabie, obliczenia, szczegółowa interpretacja
Wybrane metody planowania eksperymentu (DOE) : plan z pełnym zestawem doświadczeń, plan ułamkowy, plan eliminacyjny Placketta-Burmana, plan Taguchiego

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Wydarzenia towarzyszące:

Minitab warsztaty

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1750 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia - W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Minitab dla zaawansowanych