Szkolenie: MODELE KOMPETENCJI W SYSTEMACH I NARZĘDZIACH ZZL

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/modele-kompetencji-w-systemach-i-narzedziach-zzl-37523-id10682

Informacje o szkoleniu

 • MODELE KOMPETENCJI W SYSTEMACH I NARZĘDZIACH ZZL


  ID szkolenia: 37523
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Kadry, Human Resources Umiejętności osobiste Zarządzanie
 • Adres szkolenia:

  Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć
  zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 13-14.12.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
  • I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
  • II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
 • Organizator szkolenia:

  ASAP EDUCATION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Poznanie zasad tworzenia modeli kompetencyjnych i ich zastosowania.

Cele szczegółowe:
• omówienie trudności i nieprawidłowości w definiowaniu i operacjonalizowaniu kompetencji oraz analiza przypadków błędnego/dysfunkcyjnego zastosowania modelu kompetencji
• opracowanie kilku pełnych kompetencji bazujących na odmiennych podejściach

Metody szkolenia
• mini wykład
• omówienia / dyskusje
• warsztat
• analiza przykładów / przypadków

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• pełne opracowanie kilku typowych / uniwersalnych kompetencji
• analiza licznych błędów w stosowaniu kompetencji na poziomie narzędzi oceny
• bogaty przegląd i liczne przykłady narzędzi SOOP wykorzystujących do oceny kompetencji (przykłady bezpośrednich zastosowań modeli kompetencji)
• poznanie uniwersalnych zasad poprawności budowy modeli kompetencji niezależnych od zakresu ich zastosowania i ich indywidualnego charakteru
• poznanie rozwiązań umożliwiających bezpośrednie połączenie oceny kompetencji z systemami rozwoju pracowników

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
• osoby, które mają doświadczenie w pracy z modelami kompetencyjnymi
• osoby, które stoją przed zadaniem przygotowania, zweryfikowania, zmodyfikowania lub/i wdrożenia takiego modelu
• osoby, które interesują się tą dziedziną i pomimo braku doświadczenia zawodowego w tym zakresie, mają szeroką wiedzę teoretyczną i chcą poznać rozwiązania na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej

Program szkolenia:

I. Wstęp, wprowadzenie
• czym jest pojęcie „kompetencja” i „zarządzanie kompetencjami”
• ujednolicenie podejść i pojęć dotyczących modeli kompetencyjnych
• spójność zastosowania modelu kompetencji w całym systemie ZZL jako warunek efektywności zarządzania kompetencjami

II. Podstawowe zastosowanie modeli kompetencyjnych w ZZL – proces oceny pracowników
• ocena selekcyjna podczas naboru pracowników (wywiady behawioralne, ocena zintegrowana – Selection Center)
• ocena okresowa pracowników
• ocena sytuacyjna (ocena zintegrowana: Assessment / Development Center)

III. Podstawowe zastosowanie modeli kompetencyjnych w systemach ZZL
• system okresowej oceny pracowniczej (SOOP)
• system zarządzania szkoleniami (system doskonalenia zawodowego)
• system planowania ścieżek karier / programy zarządzania talentami

IV. Przegląd i wstępne omówienie praktyk rynkowych w zakresie zastosowania modeli kompetencyjnych
V. Wprowadzenie do metod tworzenia modeli kompetencyjnych, przygotowanie do warsztatu
VI. Początek prac warsztatowych – ustalenie budowy tworzonego modelu kompetencji

VII. Prace warsztatowe cd. – operacjonalizacja modelu kompetencji, czyli definiowanie kompetencji na poziomie zachowań
• definiowanie zachowań metodą zerojedynkową i ocena przez prosty wynik obserwacji
• definiowanie zachowań poprzez tworzenie kontinuum i ocena przez obserwację
• modele umożliwiające rozbudowę przez użytkownika zbioru wskaźników behawioralnych podczas wykonywania oceny elastycznie do potrzeb tej oceny (omówienie)
• rola metody incydentu krytycznego w operacjonalizacji kompetencji
© Copyright dr Kinga Padzik

Informacje o prelegentach:

DR KINGA PADZIK - Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania organizacją. Trener i wieloletni konsultant w obszarze rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk oraz organizacji pracy. Swoje doświadczenia i osiągnięcia w zarządzaniu zasobami ludzkimi wykorzystuje realizując autorskie programy szkoleniowe dotyczące dopasowania pracownika do stanowiska pracy, zarządzania kompetencjami, okresowej oceny pracowników oraz planowania rozwoju zawodowego, w tym ścieżek karier itp. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Potrafi skutecznie zaangażować i skupić uwagę słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach. Ekspert i trener Szkoły Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Wydarzenia towarzyszące:

NARZĘDZIA W SYSTEMACH OKRESOWEJ OCENY PRACOWNICZEJ (SOOP)
MODELE KOMPETENCJI W SYSTEMACH I NARZĘDZIACH ZZL

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł/os + 23% VAT* - W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
 • 1220 zł/os + 23% VAT* - przy zgłoszeniu 3 osób
 • 1180 zł/os + 23% VAT* - przy zgłoszeniu 5 osób

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: MODELE KOMPETENCJI W SYSTEMACH I NARZĘDZIACH ZZL