Szkolenie: MSR/MSSF - w praktyce, najważniejsze problemy i rozwiązania (3 dni)- RóżNE MIASTA

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/msrmssf-w-praktyce-najwazniejsze-problemy-i-rozwiazania-3-dni-rozne-miasta-25925-id106

Informacje o szkoleniu

 • MSR/MSSF - w praktyce, najważniejsze problemy i rozwiązania (3 dni)- RóżNE MIASTA


  ID szkolenia: 25925
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  -
  -
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 08-29.06.2011
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Każde szkolenie trwa 3 dni i 18h lekcyjnych.
  Podane niżej terminy szkoleń to proponowane terminy w różnych miastach.
 • Organizator szkolenia:

  Polska Akademia Rachunkowości SA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

1) Katowice 08.06-10.06.2011
2) Bydgoszcz 08.06-10.06.2011
3) Wrocław 20-06-22.06.2011
4) Warszawa 27.06-29.06.2011

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników działów finansowo- księgowych i działów rachunkowości

Program szkolenia:

Program szkolenia / seminarium

1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - istota, cele, tematyka, struktura i zasad sprawozdawczości według MSR / MSSF
2. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1) - zasady wdrożenia
3. Nadrzędne zasady przygotowywania i prezentacji sprawozdań finansowych
* bilans otwarcia na dzień przejścia
4. Zasady rachunkowości, zmiany oszacowań, błędy księgowe ( MSR 8)
5. Zdarzenia po dniu bilansowym ( MSR 10)
6. Prezentacja sprawozdania finansowego ( MSR 1, MSR 33, MSR 34) - omówienie części składowych:
* bilans
* rachunek zysków i strat
* rachunek przepływów pieniężnych
* śródroczna sprawozdawczość finansowa

WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR / MSSF - OMÓWIENIE

1. Rzeczowe aktywa trwałe (MSR 16)
* ujmowanie rzeczowych aktywów trwałych
* wycena środków trwałych po początkowym ujęciu
* nakłady ponoszone w terminach późniejszych
* amortyzacja - cel, zasady i metody
* analiza składnikowa
2. Nieruchomości inwestycyjne ( MSR 40)
* definicja
* metody wyceny oraz ustalanie wartości
* przeklasyfikowanie nieruchomości inwestycyjnych
3. Wartości niematerialne i prawne
* definicja
* księgowanie wartości niematerialnych i prawnych ( wartość początkowa, późniejsze wydatki)
* czas użytkowania a amortyzacja
* koszty prac rozwojowych i badawczych
4. Utrata wartości aktywów ( MSR 36)
* definicja
* testy na utratę wartości aktywów
* etapy określania utraty wartości
* wartość odzyskiwania
* księgowanie utraty wartości
5. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana ( MSSF 5)
* klasyfikacja
* prezentacja długoterminowego składnika aktywów do zbycia
6. Leasing ( MSR 17)
* rodzaje umów leasingu
* leasing operacyjny i finansowy - kwalifikacja i prezentacja
7. Zapasy (MSR 2) - zasady i metody wyceny
8. Rezerwy, zobowiązania warunkowe, aktywa warunkowe (MSR 37)
* zasady ujmowania zobowiązań i rezerw
* ustalanie wysokości rezerw
* rezerwy zabronione oraz rezerwy o ograniczonym zakresie stosowania
* koszty restrukturyzacji
Rezerwy na sprawy sporne i inne przykłady rezerw
* szczególne ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
9. Świadczenia pracownicze ( MSR 19)
* świadczenia krótkoterminowe
* rozliczanie świadczeń pracowniczych
10. Przychody ( MSR 18)
* sprzedaż towarów a świadczenie usług - zasady ujmowania
11. Koszty finansowania zewnętrznego (MSR 23) - definicja, zasady, metody ujmowania
12. Różnice kursowe ( MSR 21)
* źródła powstawania różnic oraz zasady wyceny
13. Instrumenty finansowe - należności i zobowiązania jako szczególne instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7)
* definicje ogólne (aktywa finansowe, zobowiązania finansowe, instrumenty pochodne)
* podział i ujęcie aktywów i zobowiązań finansowych
* wycena zobowiązań finansowych niezabezpieczonych
* wbudowane instrumenty pochodne
* pozostałe papiery wartościowe
* wartość bieżąca należności i zobowiązań
* prezentacja i szczególne ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
14. Podmioty powiązane ( MSR 24)
15. Sprawozdania finansowe grup kapitałowych ( MSR 27, MSR 28)
* definicja i metody konsolidacji
* prezentacja skonsolidowanego sprawozdania

Informacje o prelegentach:

Eksperci, praktycy PAR

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1905,27 - PLN

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe i po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia szkolenia
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Aktualna oferta cenowa tylko na stronie par.edu.pl oraz u konsultantów PAR, kontakt (22) 526 30 50-55.

Wydarzenie: MSR/MSSF - w praktyce, najważniejsze problemy i rozwiązania (3 dni)- RóżNE MIASTA