Szkolenie

MSR/MSSF - w praktyce, najważniejsze problemy i rozwiązania (3 dni)- RóżNE MIASTA

O szkoleniu

1) Katowice 08.06-10.06.2011
2) Bydgoszcz 08.06-10.06.2011
3) Wrocław 20-06-22.06.2011
4) Warszawa 27.06-29.06.2011
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników działów finansowo- księgowych i działów rachunkowości

Program szkolenia

Program szkolenia / seminarium

1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - istota, cele, tematyka, struktura i zasad sprawozdawczości według MSR / MSSF
2. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1) - zasady wdrożenia
3. Nadrzędne zasady przygotowywania i prezentacji sprawozdań finansowych
* bilans otwarcia na dzień przejścia
4. Zasady rachunkowości, zmiany oszacowań, błędy księgowe ( MSR 8)
5. Zdarzenia po dniu bilansowym ( MSR 10)
6. Prezentacja sprawozdania finansowego ( MSR 1, MSR 33, MSR 34) - omówienie części składowych:
* bilans
* rachunek zysków i strat
* rachunek przepływów pieniężnych
* śródroczna sprawozdawczość finansowa

WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR / MSSF - OMÓWIENIE

1. Rzeczowe aktywa trwałe (MSR 16)
* ujmowanie rzeczowych aktywów trwałych
* wycena środków trwałych po początkowym ujęciu
* nakłady ponoszone w terminach późniejszych
* amortyzacja - cel, zasady i metody
* analiza składnikowa
2. Nieruchomości inwestycyjne ( MSR 40)
* definicja
* metody wyceny oraz ustalanie wartości
* przeklasyfikowanie nieruchomości inwestycyjnych
3. Wartości niematerialne i prawne
* definicja
* księgowanie wartości niematerialnych i prawnych ( wartość początkowa, późniejsze wydatki)
* czas użytkowania a amortyzacja
* koszty prac rozwojowych i badawczych
4. Utrata wartości aktywów ( MSR 36)
* definicja
* testy na utratę wartości aktywów
* etapy określania utraty wartości
* wartość odzyskiwania
* księgowanie utraty wartości
5. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana ( MSSF 5)
* klasyfikacja
* prezentacja długoterminowego składnika aktywów do zbycia
6. Leasing ( MSR 17)
* rodzaje umów leasingu
* leasing operacyjny i finansowy - kwalifikacja i prezentacja
7. Zapasy (MSR 2) - zasady i metody wyceny
8. Rezerwy, zobowiązania warunkowe, aktywa warunkowe (MSR 37)
* zasady ujmowania zobowiązań i rezerw
* ustalanie wysokości rezerw
* rezerwy zabronione oraz rezerwy o ograniczonym zakresie stosowania
* koszty restrukturyzacji
Rezerwy na sprawy sporne i inne przykłady rezerw
* szczególne ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
9. Świadczenia pracownicze ( MSR 19)
* świadczenia krótkoterminowe
* rozliczanie świadczeń pracowniczych
10. Przychody ( MSR 18)
* sprzedaż towarów a świadczenie usług - zasady ujmowania
11. Koszty finansowania zewnętrznego (MSR 23) - definicja, zasady, metody ujmowania
12. Różnice kursowe ( MSR 21)
* źródła powstawania różnic oraz zasady wyceny
13. Instrumenty finansowe - należności i zobowiązania jako szczególne instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7)
* definicje ogólne (aktywa finansowe, zobowiązania finansowe, instrumenty pochodne)
* podział i ujęcie aktywów i zobowiązań finansowych
* wycena zobowiązań finansowych niezabezpieczonych
* wbudowane instrumenty pochodne
* pozostałe papiery wartościowe
* wartość bieżąca należności i zobowiązań
* prezentacja i szczególne ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
14. Podmioty powiązane ( MSR 24)
15. Sprawozdania finansowe grup kapitałowych ( MSR 27, MSR 28)
* definicja i metody konsolidacji
* prezentacja skonsolidowanego sprawozdania

Czas trwania

Każde szkolenie trwa 3 dni i 18h lekcyjnych.
Podane niżej terminy szkoleń to proponowane terminy w różnych miastach.

Prelegenci

Cytat
Eksperci, praktycy PAR

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 - 29 czerwca 2011
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
PLN
1905 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe i po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Weź udział

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia szkolenia
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Aktualna oferta cenowa tylko na stronie par.edu.pl oraz u konsultantów PAR, kontakt (22) 526 30 50-55.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!