MSSF 17 dla firm ubezpieczeniowych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie nowego standardu MSSF 17, który wprowadza nowe podejście do wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych oraz rozpoznawania przychodów i zysku/strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną: model ogólny (PVCF, RA, CSM), modele dodatkowe (VariableFeeApproach, Premium AllocationApproach), reasekuracja, koszty aktywizacji, księgowanie produktów niedochodowych, komponent inwestycyjny, implementacja MSSF 17,etc.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów zarządzających ryzykiem finansowym i operacyjnym, dyrektorów do spraw handlowych, głównych księgowych oraz pracowników księgowości, dyrektorów i pracowników departamentów finansowych w tych ryzyka finansowego i operacyjnego w spółkach niefinansowych, sporządzających sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz wszystkich zainteresowanych standardem MSSF 17.

Program szkolenia

1. Wstęp – potrzeba wprowadzenia zmian do MSSF 4, ramy czasowe, główne modele wyceny rezerw technicznych
2. Ogólny model wyceny – podstawowe komponenty:
  a. Wartość obecna przepływów pieniężnych
  b. Risk Adjustment
  c. Contractual Service Margin
3. Risk Adjustment - przykładowe metody wyceny
4. Contractual Service Margin
  a. CSM początkowe i rozwój w okresie sprawozdawczym
  b. Stopa procentowa – „Locked-in interest rate”
  c. Koncepcja jednostki ryzyka – “coverage unit”
5. Reasekuracja – różne podejścia do modelowania kontraktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w MSSF 17:
  a. Contractual Service Margin
  b. Model wyceny
  c. Granica kontraktu
  d. Grupowanie polis
  e. Rozpoznanie umowy
  f.Risk Adjustment
6. Raportowanie MSSF 17
  a. Nowy bilans i rachunek wyników
  b. Prezentacja zysków i strat dla wybranych scenariuszy (przykłady liczbowe)
7. Variable Fee approach – model wyceny dla kontraktów, w których ubezpieczony partycypuje bezpośrednio w stopie zwrotu zdefiniowanej grupy aktywów
  a. Kryteria stosowania modelu
  b. Wyliczenie CSM
  c. Różnice w porównaniu do ogólnego modelu wyceny
  d. Przykład liczbowy dla VFA
8. Premium Allocation Approach – model wyceny dla kontraktów krótkookresowych
  a. Kryteria stosowania modelu
  b. Uproszczona wycena zobowiązań ubezpieczeniowych
  c. Test dla produktów niedochodowych
  d. Różnice w porównaniu do ogólnego modelu wyceny
  e. Przykład liczbowy dla PAA
9. Metody modelowania i prezentacji kontraktów niedochodowych
  a. Koncepcja produktu niedochodowego zgodnie z MSSF 17
  b. Wycena „loss component”
10. Koszty akwizycji – definicja i rozpoznanie kosztów akwizycji w rachunku wyników i bilansie
11. Komponent inwestycyjny – ujęcie w rachunku zysków i strat
12. Zmiany ekonomiczne w rachunku zysków i strat- możliwość wyboru prezentacji „OCI option”
13. Rozwiązania przejściowe możliwe do zastosowania przy wycenie bilansu otwarcia MSSF 17:
  a. Pełna metoda retrospektywna
  b. Zmodyfikowana metoda retrospektywna
  c. Metoda wartości godziwej
14. Implementacja MSSF 17 w zakładzie ubezpieczeń
  a. Podejście do wdrożenia MSSF 17 w spółce (model operacyjny, plan wdrożenia, mapa procesów, zaangażowanie zespołów)
  b. Rozwój metodologii i ocena wpływu nowych standardów na główne wskaźniki w spółce
  c. Macierz produktów
15. MSSF 17 w porównaniu do Solvency II – możliwość wykorzystania procesu Solvency II w raportowaniu MSSF 17

Czas trwania

1 dzień

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
990
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa
Szpitalna 1
woj. mazowieckie
Zadaniem Instytutu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo – księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa Szpitalna 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!