Szkolenie

Nadzór zamówień publicznych 
przez Kadrę Kierowniczą

O szkoleniu

Cel szkolenia
Poznanie obowiązków wynikających z ustawy PZP i zakres odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Po szkoleniu...
Nabędziesz umiejętność zgodnego z ustawą powierzania czynności związanych z procedurami zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Kierownicy jednostek
Osoby którym Kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności
Specjaliści ds. Zamówień publicznych
Osoby powoływane do komisji przetargowych

Program szkolenia

Odpowiedzialność dyscyplinarna za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1. Naruszenia ustawy stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2. Osoby odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
4. Jak uniknąć odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Obowiązki Zamawiającego dotyczące udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
1. Akty prawa wewnętrznego (regulaminy) dotyczące udzielania zamówień nieobjętych ustawą. Wewnętrzne regulacje udzielania zamówień o wartości poniżej 30.000 euro
2. Obowiązki pracowników Zamawiającego w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wydatków
3. Minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy – jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność. Jak dokumentować wybór wykonawcy
4. Zakres stosowania umów w formie pisemnej
5. Obowiązki wynikające z konieczności stosowania zasady celowości, oszczędności i efektywności dokonywania wydatków

Powierzanie obowiązków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia
1. Powoływanie Komisji Przetargowej
2. Powierzanie obowiązków innym pracownikom zamawiającego
3. Biegły w zamówieniach publicznych

Rola Zamawiającego w obszarze ochrony podwykonawcy zamówienia publicznego
1. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
2. Uregulowania dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych – warunki zakazywania podwykonawstwa, a poleganie na zasobach podmiotów trzecich
3. Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane;
4. Obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne dotyczące podwykonawstwa.

Kryteria oceny ofert – jak kupić produkt wysokiej jakości?
1. Opis kryteriów oceny ofert
• Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, czy oferta, która uzyskała najwyższą punktację w kryteriach opisanych w SIWZ?
• Poprawny dobór kryteriów oceny ofert
• Opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
• Skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów
Warunki udziału w postępowaniu – jak wybrać solidnego wykonawcę?
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
2. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
• Dokumentowanie udostępniania zasobów przez podmiot trzeci
• Odpowiedzialność podmiotu udostępniającego zasoby
3. Dokumentowanie wiarygodności, rzetelności i solidności wykonawcy
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Umowa w sprawie zamówień publicznych
1. Pojęcia istotnych postanowień umowy
2. Skutki niewykonania zobowiązań
3. Zmiana umowy w sprawie ZP w kontekście art. 144 ustawy PZP

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 17 września 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!