Szkolenie

NAJCIEKAWSZE SPRAWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W 2015 r. Omówienie aktualnego orzecznictwa i nowych komunikatów dotyczących zamówień publicznych

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 990 NETTO
Zapraszamy na szkolenie, podczas którego trener skupi się na najciekawszych sprawach dotyczących zamówień publicznych w ostatnim czasie. Omówione zostaną kontrowersyjne i budzące wątpliwości przepisy oraz orzecznictwo z tego zakresu.
Kto powinien wziąć udział?
• Pracownicy zamówień publicznych

Program szkolenia

Program
OBLICZANIE TERMINÓW NA WNIESIENIE ODWOŁANIA I WPIS OD ODWOŁANIA

Czy sobotę uwzględnia się podczas obliczania terminów?
Czy wykonawca może wnosić o przeksięgowanie wpisu od odwołania wniesionego w innej sprawie?


RAŻĄCO NISKA CENA

Czy cenę należy porównywać z wartością zamówienia wraz z VAT, czy też bez podatku VAT?
W jakich sytuacjach koszty pracy przyjęte do obliczenia ceny nie mogą być niższe niż najniższe wynagrodzenie za pracę?
Co to znaczy: „obowiązek wykazania , że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy”?
Czy wezwanie do wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny ma charakter jednokrotny?


TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I WADIUM

Czy można wybrać ofertę po upływie terminu związania ofertą?
Zwrot i żądanie ponownego wniesienia wadium
Czy jest skuteczne wadium w formie gwarancji wnoszone tylko przez jednego z partnerów konsorcjum?


WYKAZYWANIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE POTENCJAŁU WŁASNEGO I PODMIOTÓW TRZECICH

Jak postępować w sytuacji, gdy wykonawca potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu zasobami własnymi, które nie będą angażowane w realizację zamówienia i jednocześnie wskazuje podwykonawców do realizacji zamówienia?
Kiedy podmiot trzeci składa dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania?

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

Prawidłowe dokumentowanie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Prawidłowe dokumentowanie spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym
Żądanie zaświadczeń niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, w sytuacji gdy Zamawiający w SIWZ nie wskazuje środków zarządzenia środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia
Uzupełnianie informacji z KRK - czy można przyjąć informację wystawioną po terminie składania ofert?


INNE OMYŁKI W TREŚCI OFERTY?

Błędy w kosztorysie ofertowym - czy można dopisać pominięte pozycje w kosztorysie?
Niezałączenie drugiej strony formularza ofertowego


TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Jak obliczyć termin na wniesienie odwołania na zaniechanie udostępnienia zastrzeżonej części oferty?
Czy można utajnić formularz cenowy i wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia?


POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT

Prawidłowy opis kryteriów niewymiernych
Czy jest możliwe utajnienie wyjaśnień składanych w toku postępowania (np. dotyczących podejrzenia rażąco niskiej ceny)?

Czas trwania

2 DNI

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 29 maja 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
NETTO
990 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!