Szkolenie: NAJNOWSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH- CIT, PIT obowiązujące od 2015r

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/najnowsze-zmiany-w-podatkach-dochodowych--cit-pit-obowiazujace-od-2015r-60621-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 października 2014 r. została opublikowana Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r zawierająca ważne zmiany dotyczące podatku CIT i PIT.

Celem szkolenia będzie więc omówienie zmian, które dotyczą m.in.:
1. Opodatkowania dochodów ze sprzedaży składników majątkowych po ich wycofaniu z działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych).
2. Spłaty zobowiązań w formie niepieniężnej (np. jak powinna zachować się spółka wypłacająca wspólnikowi dywidendę w formie rzeczowej)- przychody u dłużnika oraz koszty u wierzyciela.
3. Dokumentacji cen transferowych między podmiotami powiązanymi (umowa spółki osobowej).
4. Doprecyzowania przepisów dotyczących wymiany udziałów.
5. Objęcia opodatkowaniem dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych.
6. Zasad zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek zaciąganych od podmiotów powiązanych (tzw. niedostateczna kapitalizacja) i pożyczek zaciąganych nie tylko od takich podmiotów (np. od banków).

Szkolenie skierowane jest do:

Księgowych, właścicieli i pracowników Biur Rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych w firmach za rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Program szkolenia:

1. Objęcie opodatkowaniem podatkiem dochodowym cit i pit dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (zmiany ważne dla podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce prowadzących lub mających zamiar prowadzić działalność gospodarczą za granicą).
a. warunki objęcia opodatkowaniem zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b. zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz odliczeń od podatku
c. obowiązek prowadzenia stosownych rejestrów i ewidencji.

2. Całkowicie nowe rozwiązania dotyczące zaliczania odsetek od pożyczek i kredytów zaciąganych od wspólników (i nie tylko!) do kosztów podatkowych (tzw. niedostateczna kapitalizacja):
a. gruntowna modyfikacja obecnie obowiązujących zasad,
b. analiza podatkowa nowego rozwiązania, opartego na podatkowej wartości aktywów podatnika, stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz zysku operacyjnego.

3. Nowa kategoria przychodu podatkowego (ważne dla podatników regulujących swoje zobowiązania i otrzymujących zapłatę w formie niepieniężnej, np. wypłata dywidendy lub spłata pożyczki w formie rzeczowej),

4. Doprecyzowanie przepisów dotyczących ustalania przychodów ze sprzedaży składników majątku po ich wycofaniu z działalności gospodarczej (ważne dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i tzw. ryczałtowców),

5. Doprecyzowanie przepisów dotyczących cen transferowych i dokumentacji podatkowej z nimi związanej, w tym rozszerzenie pojęcia transakcji zawartej z podmiotem powiązanym o umowę spółki osobowej,

6. Zmiany dotyczące zasad potwierdzania rezydencji podatkowej podatników mających siedzibę za granicą poprzez certyfikaty rezydencji podatkowej (ważne dla podatników wypłacających niektóre należności na rzecz podmiotów zagranicznych),

7. Doprecyzowanie przepisów dotyczących niepodzielonego zysku (ważne dla wspólników spółki kapitałowej przekształcanej w spółkę osobową),

8. Skutki związane z naruszeniem obowiązku złożenia do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego oraz raportu i opinii biegłego,

9. Ograniczenie zwolnień od podatku w przypadku dywidend otrzymywanych od spółek powiązanych (tzw. pożyczka partycypacyjna),

10. Doprecyzowanie sposobu ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze,

11. Zmiana zasad opodatkowania świadczeń otrzymanych przez klientów banków, w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika oraz doprecyzowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w stosunku do odsetek od lokat tworzonych przy rachunku bankowym, związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą,

12. Doprecyzowanie przepisów określających dochód wspólnika spółki osobowej, uzyskany w wyniku wystąpienia ze spółki lub jej likwidacji.

13. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Informacje o prelegentach:

Robert NOWAK - licencjonowany doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich, autor wielu wykładni i opinii dot podatków, wykładowca na szkoleniach z bogatą wiedzą praktyczną, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 300 zł + VAT - --

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaswiadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: NAJNOWSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH- CIT, PIT obowiązujące od 2015r