Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/najnowsze-zmiany-w-prawie-pracy-na-2013r-z-uwzglednieniem-najnowszego-stanowiska-mpips-i-pip-orzecznictwa-sadu-najwyzszego-48750-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Profil uczestnika:
• Pracownicy działów kadrowych i płacowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Profil uczestnika:

• Pracownicy działów: kadr, plac i rachuby.
• Osoby zainteresowanych podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia:

1. Obowiązki pracodawcy związane z organizowaniem pracy, a o ochrona dóbr osobistych pracownika, w tym:
• monitoring miejsca pracy pracownika,
• kontrola komputera pracownika,
• dopuszczalność kontroli służbowej skrzynki e- mailowej,
2. Obowiązek równego traktowania pracowników – kryteria dyskryminacyjne. Czego nie powinien robić pracodawca, żeby nie narazić się na zarzut dyskryminacji. Ponadto:
• równe traktowanie w zakresie wynagradzania, w tym: stanowisko MPIPS dotyczące klauzul poufności wynagrodzeń za pracę oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego w tej kwestii,
• obowiązek udostępnienia przepisów o równym traktowaniu, jak go najlepiej zrealizować,
• równe traktowanie pracowników, a równe traktowanie osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnych,
3. Ochrona wynagrodzenia pracownika, w tym:
• zasady dokonywania potrąceń,
• ustalanie kwoty wolnej od potrąceń, w przypadku potrąceń za zgodą pracownika i bez jego zgody, zwłaszcza
w przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu, jak podchodzić do świadczeń należnych pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (różne interpretacje).
• kary od komornika za brak współpracy przy dokonywaniu egzekucji z wynagrodzenia pracownika,
4. Planowane zmiany w przepisach dotyczących ustalania wynagrodzenia za pracę i za czas niewykonywania pracy,
5. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi – wnioski z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Zasady tworzenia strategii antymobbingowej w firmie.
6. Wybrane zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych pracownika, w szczególności:
• zasady tworzenia planu urlopów,
• zasady udzielania urlopu w wymiarze proporcjonalnym (m.in. dla pracownika powracającego do pracy po
długim okresie nieobecności m.in. urlopie wychowawczym oraz dla pracownika, który zamiast korzystać
z urlopu wychowawczego obniża wymiar etatu),
• urlop na żądanie,
• urlop w okresie wypowiedzenia,
• zmiany w przepisach dotyczących urlopów wypoczynkowych,
7. Dodatkowe urlopy wypoczynkowe na podstawie przepisów szczególnych: dla pracownika niepełnosprawnego dla weterana działań poza granicami RP,
8. Wybrane zagadnienia dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników:
• dodatkowy urlop macierzyński,
• urlop ojcowski,
• zmiany w przepisach dotyczących urlopu wychowawczego,
9. Podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym:
• zasady wyrażania inicjatywy lub zgody przez pracodawcę,
• zasady zawierania umów szkoleniowych i porozumień szkoleniowych,
• kiedy pracownik ma prawo do urlopu szkoleniowego,
• jakie ma uprawnienia, gdy idzie na studia doktoranckie lub na aplikacje prawnicze,
• jakie można przyznać pracownikowi świadczenia dodatkowe i na jakich zasadach on je zwraca,
• ograniczenie świadczeń ze stosunku pracy dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach
podyplomowych (w tym MBA),
10. Zasady prawidłowego zwalniania pracownika za wypowiedzeniem, w tym:
• kto powinien być świadkiem wypowiedzenia,
• czemu wypowiedzenie trzeba przeczytać,
• jak postępować kiedy pracownik nie chce przyjąć wypowiedzenia albo przynosi L4,
• nowy ochronny wiek przedemerytalny w związku ze stopniowym wydłużaniem wieku emerytalnego,
11. Zwolnienia pracownika od pracy:
• na wezwanie uprawnionego organu,
• w celu oddania krwi,
• w celach prywatnych,
• w ramach tzw. urlopów okolicznościowych – w tym zasady ustalania prawa do wynagrodzenia w razie takich
nieobecność - z uwzględnieniem zmian.
12. Nowe zasady rozliczania kosztów podróży służbowych
13. Kary porządkowe, w tym
• najnowsza wykładnia PIP dotycząca usuwania z akt osobowych dokumentów związanych ukaraniem pracownika przed upływem roku nienagannej pracy,
• najnowsze orzecznictwo (kontrowersyjne) dotyczące zbierania w aktach osobowych dokumentów „na pracownika”,
14. Problematyka wydawania świadectw pracy, w szczególności:
• zasady poprawnego wypełniania świadectw pracy z uwzględnieniem informacji o wykorzystaniu np. urlopu ojcowskiego
przez pracownika, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i na warunkach urlopu macierzyńskiego,
• zasady prawidłowego podpisywania świadectw pracy oraz ich ewentualnego prostowania albo obowiązek wydanianowego świadectwa pracy,
• zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy.

Informacje o prelegentach:

Główny specjalista w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, praktyk w dziedzinie stosowania przepisów dotyczących prawa pracy

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 430 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Najnowsze zmiany w Prawie Pracy na 2013r. z uwzględnieniem najnowszego stanowiska MPiPS i PIP, orzecznictwa Sądu Najwyższego