Szkolenie: Najważniejsze różnice pomiędzy MSR/MSSF a ustawą o rachunkowości

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/najwazniejsze-roznice-pomiedzy-msrmssf-a-ustawa-o-rachunkowosci-57263-id367

Informacje o szkoleniu

 • Najważniejsze różnice pomiędzy MSR/MSSF a ustawą o rachunkowości


  ID szkolenia: 57263
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  centrum w/w miast.
  ul. Domaniewska 39A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 14-15.04.2014
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 15:45
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

2014.04.14 - 2014.04.15 Warszawa

2014.05.15 - 2014.05.16 Wrocław

2014.05.19 - 2014.05.20 Poznań

2014.06.12 - 2014.06.13 Warszawa

Szkolenie skierowane jest do:

*

Program szkolenia:

DZIEŃ I

Istota i założenia sprawozdawczości według MSR/MSSF oraz zasady sporządzania i podstawowe elementy sprawozdań finansowych

1. Podstawy prawne stosowania MSR w Polsce oraz UE:
a) regulacje unijne wprowadzające MSR do systemu prawnego UE – Rozporządzenie 1606/2002,
b) przepisy krajowe wprowadzające MSR – Ustaw o Rachunkowości,
c) zasady obowiązujące na rynkach regulowanych EOG – Rozporządzenie 809,
d) konsekwencje bilansowe dla polskich podmiotów.

2. Sprawozdawczość finansowa wg MSSF, a polskie prawo bilansowe.

3. Analiza porównawcza MSSF oraz ustawy o rachunkowości:
a) MSSF mające swoje odzwierciedlenie w UoR,
b) MSSF nieuwzględnione w UoR.

4. Ramy Konceptualne MSR a nadrzędne zasady rachunkowości zawarte w UoR.

5. MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej i bilans,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz rachunek zysków i strat,
c) porównanie rozwiązań zawartych w MSR 1 z przepisami UoR.

6. MSR 18 „Przychody” :
a) ujęcie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów usług oraz pozostałych kategorii przychodów,
b) porównanie z regulacjami zawartymi w UoR.

7. MSR 8 „Polityka rachunkowości, zmiany w wartościach szacunkowych i korekty błędów”:
a) wpływ zmian wartości szacunkowych na wynik finansowy,
b) analiza porównawcza MSR 8 i KSR 7.

8. MSR 10 „Zdarzenia po dacie bilansu”:
a) porównanie postanowień MSR 10 i KSR 7.

9. Skonsolidowanie sprawozdanie finansowe - kluczowe różnice pomiędzy MSR/MSSF a UoR:
a) rozliczanie połączeń jednostek gospodarczych - ujęcie zgodnie z MSSF 3 oraz UoR,
b) różnice w ujmowaniu wartości firmy oraz jej późniejsze rozliczanie w myśl MSSF 3 i UoR,
c) rozliczanie księgowe zmian właścicielskich zachodzących w grupie kapitałowej.

DZIEŃ II

Analiza porównawcza wybranych standardów MSR/MSSF z UoR

1. MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”:
a) zasady ogólne,
b) możliwości w zakresie wyceny środków trwałych,
c) analiza różnic pomiędzy postanowieniami MSR 16 a UoR.

2. MSR 38 „Wartości niematerialne”:
a) zasady ogólne,
b) modele wyceny wartości niematerialnych,
c) zasady amortyzacji wartości niematerialnych o określonym oraz nieokreślonym czasie użytkowania,
d) analiza porównawcza MSR 38 i UoR.

3. MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”:
a) analiza różnic pomiędzy postanowieniami MSR 40 a UoR.

4. MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”:
a) definicja kosztów finansowania zewnętrznego zawarta w MSR 23 oraz UoR,
b) kapitalizowanie kosztów finansowania zewnętrznego wg MSR 23 i UoR.

5. Instrumenty finansowe - kluczowe zagadnienia:
a) kategorie instrumentów i zobowiązań finansowych: porównanie MSR 39 oraz rozporządzenia MF,
b) zasady wyceny instrumentów i zobowiązań finansowych wg MSR 39 i rozporządzenia MF,
c) rachunkowość zabezpieczeń wg MSR 39 i rozporządzenia MF.

6. MSR 36 „Utrata wartości aktywów”:
a) zasady przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów wg MSR 36 i KSR 4.

7. MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”:
a) analiza definicji rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych zawartych w MSR 37 oraz UoR,
b) porównanie MSR 37 z KSR 6.

Informacje o prelegentach:

Michał Kołosowski - członek zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm audytorskich z tzw. "Wielkiej Czwórki". Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA, uzyskanego zdanym egzaminem w języku angielskim. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Piotr Woźniak – dyrektor departamentu audytu w Poznaniu, doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada również praktyczną wiedzę niezbędną do sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i niemieckim prawem bilansowym (HGB).

Marcin Krupa – biegły rewident, dyrektor dep. audytu w spółce audytorskiej. Posiada długoletni staż pracy w dziale audytu w firmie audytorskiej, odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych, brał również udział przy sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych oraz procesów związanych z łączeniem spółek. Doświadczony wykładowca, szkoleniowiec na zajęciach z szeroko rozumianej rachunkowości, m.in. w zakresie MSR/MSSF, różnic kursowych, instrumentów finansowych, konsolidacji.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1190 zł + 23% VAT - Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1190 zł + 23% VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1090 zł/os + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Szkolenie, kurs: Najważniejsze różnice pomiędzy MSR/MSSF a ustawą o rachunkowości