Najważniejsze różnice pomiędzy MSR/MSSF a ustawą o rachunkowości

O szkoleniu

2014.04.14 - 2014.04.15 Warszawa

2014.05.15 - 2014.05.16 Wrocław

2014.05.19 - 2014.05.20 Poznań

2014.06.12 - 2014.06.13 Warszawa
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

DZIEŃ I

Istota i założenia sprawozdawczości według MSR/MSSF oraz zasady sporządzania i podstawowe elementy sprawozdań finansowych

1. Podstawy prawne stosowania MSR w Polsce oraz UE:
a) regulacje unijne wprowadzające MSR do systemu prawnego UE – Rozporządzenie 1606/2002,
b) przepisy krajowe wprowadzające MSR – Ustaw o Rachunkowości,
c) zasady obowiązujące na rynkach regulowanych EOG – Rozporządzenie 809,
d) konsekwencje bilansowe dla polskich podmiotów.

2. Sprawozdawczość finansowa wg MSSF, a polskie prawo bilansowe.

3. Analiza porównawcza MSSF oraz ustawy o rachunkowości:
a) MSSF mające swoje odzwierciedlenie w UoR,
b) MSSF nieuwzględnione w UoR.

4. Ramy Konceptualne MSR a nadrzędne zasady rachunkowości zawarte w UoR.

5. MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej i bilans,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz rachunek zysków i strat,
c) porównanie rozwiązań zawartych w MSR 1 z przepisami UoR.

6. MSR 18 „Przychody” :
a) ujęcie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów usług oraz pozostałych kategorii przychodów,
b) porównanie z regulacjami zawartymi w UoR.

7. MSR 8 „Polityka rachunkowości, zmiany w wartościach szacunkowych i korekty błędów”:
a) wpływ zmian wartości szacunkowych na wynik finansowy,
b) analiza porównawcza MSR 8 i KSR 7.

8. MSR 10 „Zdarzenia po dacie bilansu”:
a) porównanie postanowień MSR 10 i KSR 7.

9. Skonsolidowanie sprawozdanie finansowe - kluczowe różnice pomiędzy MSR/MSSF a UoR:
a) rozliczanie połączeń jednostek gospodarczych - ujęcie zgodnie z MSSF 3 oraz UoR,
b) różnice w ujmowaniu wartości firmy oraz jej późniejsze rozliczanie w myśl MSSF 3 i UoR,
c) rozliczanie księgowe zmian właścicielskich zachodzących w grupie kapitałowej.

DZIEŃ II

Analiza porównawcza wybranych standardów MSR/MSSF z UoR

1. MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”:
a) zasady ogólne,
b) możliwości w zakresie wyceny środków trwałych,
c) analiza różnic pomiędzy postanowieniami MSR 16 a UoR.

2. MSR 38 „Wartości niematerialne”:
a) zasady ogólne,
b) modele wyceny wartości niematerialnych,
c) zasady amortyzacji wartości niematerialnych o określonym oraz nieokreślonym czasie użytkowania,
d) analiza porównawcza MSR 38 i UoR.

3. MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”:
a) analiza różnic pomiędzy postanowieniami MSR 40 a UoR.

4. MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”:
a) definicja kosztów finansowania zewnętrznego zawarta w MSR 23 oraz UoR,
b) kapitalizowanie kosztów finansowania zewnętrznego wg MSR 23 i UoR.

5. Instrumenty finansowe - kluczowe zagadnienia:
a) kategorie instrumentów i zobowiązań finansowych: porównanie MSR 39 oraz rozporządzenia MF,
b) zasady wyceny instrumentów i zobowiązań finansowych wg MSR 39 i rozporządzenia MF,
c) rachunkowość zabezpieczeń wg MSR 39 i rozporządzenia MF.

6. MSR 36 „Utrata wartości aktywów”:
a) zasady przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów wg MSR 36 i KSR 4.

7. MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”:
a) analiza definicji rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych zawartych w MSR 37 oraz UoR,
b) porównanie MSR 37 z KSR 6.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Michał Kołosowski - członek zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm audytorskich z tzw. "Wielkiej Czwórki". Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA, uzyskanego zdanym egzaminem w języku angielskim. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Piotr Woźniak – dyrektor departamentu audytu w Poznaniu, doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada również praktyczną wiedzę niezbędną do sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i niemieckim prawem bilansowym (HGB).

Marcin Krupa – biegły rewident, dyrektor dep. audytu w spółce audytorskiej. Posiada długoletni staż pracy w dziale audytu w firmie audytorskiej, odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych, brał również udział przy sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych oraz procesów związanych z łączeniem spółek. Doświadczony wykładowca, szkoleniowiec na zajęciach z szeroko rozumianej rachunkowości, m.in. w zakresie MSR/MSSF, różnic kursowych, instrumentów finansowych, konsolidacji.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1190 zł + 23% VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1090 zł/os + 23% VAT
1 190
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!