Szkolenie

Napięcia i konflikty między pracownikami w obliczu epidemii a zarzut mobbingu i dyskryminacji

O szkoleniu

Z myślą o menedżerach przygotowaliśmy wyjątkowe wsparcie – szkolenie online, dzięki któremu dowiesz się: - jak bez naruszania przepisów reagować na odmowę wykonywania pracy przez pracowników? - jak bez narażenia się na konsekwencje prawne wydawać polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, czy rozszerzać zakresów obowiązków pracowników? - jak odmawiać udzielania urlopu, czy zmieniać harmonogramy pracy i nie narazić się na zarzuty łamania przepisów prawa pracy? - jak egzekwować wykonywanie pracy w formie zdalnej i nie naruszać przepisów kodeksu pracy? - jak wdrożyć zdalne metody obiegu wydawania poleceń i egzekwowania pracy? - jak prowadzić rozmowy z pracownikami dotyczące obniżenia wynagrodzenia z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej związanej z epidemią koronawirusa? - jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych w zarządzaniu zespołem żeby nie powodować po stronie pracownika powstania roszczeń z tytułu mobbingu lub/i dyskryminacji? - jak rozwiązywać konflikty pracownicze w formie zwyczajowej i regulaminowej poprzez dowodowe przyjmowanie skarg i ich wyjaśnianie przez komisję antymobbingową, czy powołanie instytucji tzw. męża zaufania, co ograniczy odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ewentualnych roszczeń? - jak wprowadzić zdalną formę procedowania nad skargami dotyczącymi działań i zachowań mobbingowych? - jakie są formy dodatkowych świadczeń pieniężnych dla pracowników i czy mogą być one obecnie stosowane jako motywatory do pracy – odmienność zasad naliczania dodatków, premii i nagród – sporządzisz lub zaktualizujesz kryteria premiowania pracowników tak, aby spełniały one zasadę równego traktowania w zatrudnieniu? - wzmożona ochrona przed mobbingiem i dyskryminacją – jak zmieniły się przepisy Kodeksu pracy w 2019 roku? Uwaga!!! Udział w szkoleniu wypełnia formę przeciwdziałania mobbingowi, o którym mowa w art. 94 (3) ustawy – Kodeks pracy.
Kto powinien wziąć udział?
 • menedżerów średniego i wyższego szczebla, członków zarządu
 • dyrektorów HR, specjalistów ds. kadr
 • przedstawicieli związków zawodowych
 • specjalistów bhp
 • członków komisji antymobbingowych

Program szkolenia

Obszary sytuacji konfliktowych i sposoby skutecznego działania menedżera a ryzyko wystąpienia mobbingu i dyskryminacji zasada każdorazowego odwołania do definicji zawartych w K.p. w sytuacjach budzących wątpliwości – ocena aspektów prawnych i psychologicznych w zakresie:

 • równomiernego obciążania pracowników zadaniami
 • właściwego zarządzania absencją, w tym urlopami – bieżącymi oraz zaległymi na nowych zasadach opisanych w „tarczy 4.0”
 • zarządzania zasadami udzielania urlopu na żądanie
 • wręczania porozumień i wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy
 • wręczania wypowiedzeń umów o pracę
 • rozszerzania zakresu obowiązków
 • dokonywania zmian harmonogramów pracy
 • wprowadzania zróżnicowanych systemów czasu pracy
 • wprowadzania regulaminowych i zwyczajowych zmian w zakresie obniżenia lub wzrostu dodatkowych składników wynagradzania pracowników

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek i płeć – omówienie procedowanych zmian legislacyjnych w zakresie równości płac:

 • jak przygotować się na wzmożone roszczenia o dyskryminację płacową ze względu na płeć?
 • w jaki sposób należy dokonać audytu wynagrodzeń w związku ze zbliżającą się nowelizacją Kodeksu pracy w zakresie rozszerzenia definicji mobbingu o przejawy nierównego traktowania w zatrudnieniu i wynagrodzeniu ze względu na płeć?

Kategorie tzw. działań pozornie zgodnych z prawem – omówienie obszarów ryzyka – jak należy korzystać z uprawnień zawartych w K.p., aby respektować zasadę ich przeznaczenia i celowości zastosowania w określonych sytuacjach?

Jak wydawać polecenia drogą elektroniczną w przypadku pracownika świadczącego pracę w formie zdalnej, jak egzekwować wykonanie pracy na nowych warunkach świadczenia pracy zdalnej opisanej w przepisach „tarczy 4.0”?

Jak zgodnie z prawem dyscyplinować pracownika, prowadzić wysłuchanie, egzekwować obowiązki? – czy nieuzasadnione nakładanie kar porządkowych może stanowić przejaw mobbingu? Dlaczego notatka służbowa, o ile nie jest powiązana z karą porządkową, może stanowić przejaw stosowania mobbingu?

Czym różni się krytyczna ocena pracy od oceny obiektywnej – omówienie orzecznictwa SN

W jaki sposób rozliczać efekty pracy przekazywanej droga elektroniczną z zachowaniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu?

Czy mobbing może mieć miejsce „na odległość” i „po godzinach pracy”? – omówienie warunków zaskarżenia w sytuacji naruszenia doby pracowniczej, odpoczynku dobowego i tygodniowego, kontaktu z pracownikiem poza normą jego czasu pracy. Co może stanowić dowód wskazujący na przekroczenie uprawnień?

Jakich działań i zachować należy obecnie unikać? – omówienie obszarów ryzyka działań niepożądanych w sytuacji wprowadzenia przez pracodawcę mechanizmów opisanych w tzw. tarczy antykryzysowej

Czy porozumienia zastosowane w oparciu o przepisy art. 15g, 15zf, czy 15ge tzw. tarczy antykryzysowej mogą być traktowane jako niekorzystne dla pracownika w kontekście zasady równego traktowania w zatrudnieniu?

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – czyli jak zachować ostrożność w sytuacji nadzwyczajnej i nie przekroczyć swoich uprawnień – omówienie dobrych praktyk i przykładów rozwiązań, skuteczna realizacja postanowień art. 94 (3) K.p.

Cechy mobbingu – ocena długotrwałości i uporczywości działań lub zachowań – czy skutki epidemii i pogorszenie relacji pracowniczych mogą odpowiadać czasookresowi niezbędnemu do wystąpienia mobbingu, o którym mowa w orzecznictwie SN?
Jak należy interpretować zasadę łączne spełnienia przesłanek zawartych w kodeksowej definicji mobbingu?
Jak interpretować prawne aspekty incydentalnych zdarzeń, które wynikają z konfliktów spowodowanych napięciem w relacjach pracowniczych?

Obowiązki i uprawnienia pracowników, osób kierujących pracownikami oraz pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i respektowania zasad równego traktowania w zatrudnieniu – szczegółowa interpretacja art. 100 oraz 212 K.p.

Wydawanie poleceń w formie elektronicznej, wiadomości sms, wiadomość e-mail jako dowód w postępowaniu przedsądowym i sądowym.
Jak zachować ostrożność w kierowaniu korespondencji do nieobecnego pracownika?- czy pracownik nieobecny może świadczyć pracę? – omówienie orzecznictwa SN

Po jakim czasie przedawniają się roszczenia z tytułu mobbingu i dyskryminacji – jak zabezpieczyć się przed roszczeniem dotyczącym ewentualnych nieprawidłowości, które miały miejsce w czasie epidemii?

Zmiany w przepisach prawa pracy obwiązujące od 7 września 2019 roku w zakresie regulacji dotyczących mobbingu i dyskryminacji – omówienie, nowe zastosowanie w kontekście tzw. otwartego katalogu przejawów nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Jak zastosować obecnie czasowe „wyłączenie” zasad równego traktowania w zatrudnieniu, o których mowa w art. 18 (3b) K.p.?

Czy naruszenie danych osobowych może stanowić przejaw dyskryminacji? – w jakich sytuacjach? – omówienie związku art. 22 (1), 22 (2), 22 (3) K.p. z regulacjami RODO.

Kontrola stanu trzeźwości, pomiar temperatury pracowników, kontakt z pracownikiem na jego prywatny numer telefonu – czy może stanowić o stosowaniu mobbingu?

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – tryb postępowania i rekomendacje Komisji Antymobbingowej dla pracodawcy – omówienie sposobów rozwiązania konfliktu mobbingowego, wysłuchiwania stron i świadków, sporządzania protokołów z posiedzeń, instrumenty prawne stosowane w rekomendacjach i ich realizacji.
Czy w sytuacji związanej z obowiązywaniem stanu epidemii komisja antymobbingowa może działać w formie zdalnej?
Jak dostarczać dokumenty komisji z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych w formie elektronicznej?

W jakiej sytuacji pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności za mobbing? – przegląd orzecznictwa SN

Portret „sprawcy” i „ofiary” mobbingu – jak należy interpretować pojęcie „wzorca ofiary rozsądnej” stosowanego przez sądy?

Prewencja i rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy – komunikacja antymobbingowa – komunikaty TY i JA, parafrazowanie – omówienie sposobów komunikacji on-line.

Typologia konfliktów pracowniczych i ich dynamika – kiedy konflikt jest potrzebny, a kiedy jego eskalacja może powodować ryzyko wystąpienie mobbingu?

Przykłady komunikatów, które mogą mieć charakter mobbingowy – jakich zachowań i działań należy unikać – zgodność mowy werbalnej i niewerbalnej w komunikacji

Komunikacja asertywna w kontakcie z „toksycznymi” pracownikami i współpracownikami – jak nie poddać się manipulacjom i prowokacjom? – omówienie metod, przykłady zastosowania

Motywowanie pracowników do pracy na ostrożnych zasadach – metody finansowe i pozafinansowe, stosowanie norm pracy na warunkach opisanych w art. 83 K.p.

Kontrola przestrzegania zasad równego traktowania w zatrudnieniu przez inspektorów pracy – czy możliwa i w jakim zakresie?

Prelegenci

Cytat

trener Effect Group

Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Stały członek komisji antymobbingowych. Mediator i negocjator w obszarze dialogu społecznego.
Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset polskich firmach. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w kluczowych firmach w kraju m.in. Jeronimo Martins Polska S.A. oraz Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  
Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie Dziennik Gazeta Prawna oraz TVN 24 bis) poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz zagrożeniom psychospołecznym.
Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji oraz raportów i badań nad zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy. Prowadzi badania nad skutkami stresu zawodowego, współautor jedynego w kraju poradnika dotyczącego radzenia sobie ze stresem w pracy „Pokonać stres”.
Jest także autorem pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników psychospołecznych wydanego przez Główny Inspektorat Pracy oraz współautorem poradnika dla związkowców zatytułowanego „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” wydanego przez Główny Inspektorat Pracy.

Wykładowca akademicki:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Katedra Pedagogiki i Psychologii
PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Nauk Politycznych im. J. Karskiego

Najważniejsze publikacje:

 • Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne i rekomendacje dla służby BHP
 • Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne
 • Mediacje pracownicze: poradnik dla pracowników, pracodawców i związków zawodowych
 • Dialog społeczny w miejscu pracy: aspekty psychologiczne i prawne
 • Stresogenność pracy i skutki społeczne stresu występującego wśród pracowników zatrudnionych w sektorze bankowym: raport z badań
 • Stres w pracy może cię zabić

Gdzie i kiedy

Online 19 listopada 2020

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
450 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!