Szkolenie

NARZĘDZIA W SYSTEMACH OKRESOWEJ OCENY PRACOWNICZEJ (SOOP)

O szkoleniu

Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy, jak przygotować i wdrożyć system ocen pracowniczych w firmie oraz jak tego dokonać, by system był efektywny, w tym:
• jak dobrać zespół bezpośrednio pracujący nad SOOP i grupy pracowników wspierających te prace
• jak przygotować model kompetencji będących podstawą SOOP lub jak zweryfikować funkcjonujący model i ewentualnie go zmodyfikować na potrzeby budowanego SOOP
• jak dobrać optymalne narzędzie oceny
• jak to narzędzie przygotować
• jak zaprojektować system udzielania informacji zwrotnej w SOOP
• jak przygotować wszystkich odbiorców SOOP do jego optymalnego wykorzystania
• jak uniknąć często występujących błędów we wdrażaniu SOOP
• podczas szkolenia jest możliwość weryfikacji rozwiązań SOOP prezentowanych przez uczestników

Metody szkolenia
• mini wykład
• omówienia / dyskusja
• warsztat
• analiza przykładów / przypadków

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zapoznanie się z licznymi przykładami różnorodnych narzędzi SOOP wraz z analizą ich korzystnych i niekorzystnych rozwiązań
• zdobycie podstawowej acz praktycznej wiedzy nt. zasad poprawnego przygotowania modelu kompetencji oraz przykładów takich opracowań
• udział w omówieniu kolejnych kroków w procesie przygotowania kwestionariusza ocen ważonych opartych o ocenę zero-jedynkową oraz możliwość pełnego wykorzystania tego narzędzia lub jego wybranych rozwiązań we własnej praktyce ZZL
• poznanie rozwiązań umożliwiających bezpośrednie połączenie wyników oceny okresowej z systemami rozwoju pracowników
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• osoby, które stoją przed zadaniem przygotowania i wdrożenia SOOP własnymi siłami lub z pomocą zewnętrznych firm w roli konsultantów wspierających
• osoby, które są zainteresowane SOOP na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej, ale mają już wiedzę na temat zasad funkcjonowania tego systemu ZZL

Program szkolenia

I. Wprowadzenie
• miejsce procesu oceny pracowników w całym systemie ZZL i jego znaczenie dla efektywności działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
• funkcje SOOP
• warunki poprawności i efektywności SOOP
• rodzaje narzędzi i metod oceny wykorzystywane w SOOP i poza SOOP – różnice i powiązania
• budowa SOOP – z jakich elementów i procesów składa się SOOP
• poprawność opracowania wskaźników dla kompetencji i wyników pracy jako kluczowy element efektywnego SOOP

II. Powiązanie oceniania pracowników z satysfakcją z pracy, motywacją do pracy, poziomem identyfikacji z organizacją i efektywnością pracy
• identyfikacja luki kompetencyjnej – realna luka kompetencyjna a efekt braku motywacji zewnętrznej
• dobór sposobu likwidowania luki kompetencyjnej w zależności od jej źródła

III. Przegląd i omówienie praktyk rynkowych w zakresie narzędzi i metod oceny SOOP
• omówienie niekorzystnych rozwiązań w narzędziach SOOP oraz sposobów na ich uniknięcie lub korektę (np. problem z definicją wskaźników na skalach natężeń)
• ćwiczenia mają cena celu poprawę wybranych narzędzi

IV. Wprowadzenie do metod tworzenia narzędzi SOOP
V. Przeanalizowanie na przykładzie dwóch narzędzi oceny kolejnych etapów i założeń koniecznych do przygotowania podstawy SOOP
• przygotowanie kwestionariusza ocen ważonych opartego na ocenie zero-jedynkowej (bez stosowania skal natężeń); przygotowanie materiału do wersji elektronicznej
• przygotowanie arkusza oceny z systemem precyzyjnego planowania szkoleń czy systemu wsparcia rozwoju zawodowego

VI. Omówienie podstawowych zasad integrowania wyników oceny oraz przygotowania i prowadzenia rozmowy oceniającej w SOOP
• stosowanie systemu samooceny pracowników – narzędzia samooceny i zasady integrowanie jej z ocena menedżerską
• rola regulaminu SOOP i podstawowe zasady w nim spisane
• rola oceny typu 360° jako oceny wspomagającej lub zastępującej SOOP
© Copyright dr Kinga Padzik

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

Cytat
DR KINGA PADZIK - Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania organizacją. Trener i wieloletni konsultant w obszarze rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk oraz organizacji pracy. Swoje doświadczenia i osiągnięcia w zarządzaniu zasobami ludzkimi wykorzystuje realizując autorskie programy szkoleniowe dotyczące dopasowania pracownika do stanowiska pracy, zarządzania kompetencjami, okresowej oceny pracowników oraz planowania rozwoju zawodowego, w tym ścieżek karier itp. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Potrafi skutecznie zaangażować i skupić uwagę słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach. Ekspert i trener Szkoły Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Gdzie i kiedy

Wrocław 24 - 25 maja 2012
Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 - 20 kwietnia 2012
Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1290 PLN
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Weź udział
Cena 2
przy zgłoszeniu 3 osób
1220 PLN
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Weź udział
Cena 3
przy zgłoszeniu 5 osób
1180 PLN
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Weź udział

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!