Newralgiczne elementy umów i SWZ w orzecznictwie. Co zmienić w dotychczasowej treści SWZ, jakich zapisów unikać, gdzie najłatwiej popełnić błąd?

O szkoleniu

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 1. Wychwycisz zapisy SWZ, które warto zmienić aby nie zostały skutecznie podważano przez wykonawców;
 2. Poznasz argumentację KIO wyjaśniającą jak należy określać newralgiczne elementy Specyfikacji;
 3. Dowiesz się jak weryfikować przesłanki z ustawy sankcyjnej również przy udzielaniu zamówień nieobjętych ustawą PZP;
 4. Nauczysz się pod jakimi warunkami będziesz mógł się zgodzić na zmianę wynagrodzenia wykonawcy, który domaga się aneksu do umowy ze względu na inflację i wojnę w Ukrainie;
 5. Zrozumiesz jakie zapisy warto uwzględniać w formularzu ofertowym i jak traktować błędy, omyłki i niedokładności popełniane w jego treści przez Wykonawców.

Celem szkolenia jest zweryfikowanie poprawności zapisów najważniejszego dokumentu w postępowaniu jakim jest Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Kto powinien wziąć udział?

Odbiorcy szkolenia:

 • Specjaliści ds zamówień publicznych
 • Członkowie Komisji Przetargowej
 • Osoby przygotowujące poszczególne elementy SWZ
 • Pracownicy zajmujący się obsługą prawną Zamawiających w zakresie zamówień publicznych
 • Kontrolerzy i Audytorzy wewnętrzni.

Program szkolenia

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia i Opis Potrzeb i Wymagań:

 • Udostępnienie SWZ i OPiW na stronie internetowej prowadzonego postępowania – czym jest strona internetowa prowadzonego postępowania i na czym polega obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej;
 • Wyjaśnienia SWZ – kiedy są konieczne, jak liczyć terminy obowiązujące przy tej czynności, dlaczego wniosek wykonawcy o dokonanie zmiany SWZ czy też wyjaśnienie motywów wymagań zamawiającego może pozostać bez rozpatrzenia;
 • Zmiana Specyfikacji prowadząca do zmiany ogłoszenia – czy zmiana SWZ „w ostatniej chwili” przed terminem składania ofert jest w ogóle możliwa, po jakim okresie od przekazania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia do UPUE można opublikować zmianę SWZ, jak ocenić praktykę zamieszczania na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji „Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji i przesuwa termin składania ofert, pełna treść zmian zostanie opublikowana po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”;

2. Obligatoryjne elementy SWZ pominięte w treści przepisu art. 134 (powyżej progów unijnych) i art. 281 ustawy PZP (poniżej progów unijnych);

TREŚĆ SPECYFIKACJI I POJAWIAJĄCE SIĘ W NIEJ BŁĘDY
1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

 • Spełniający warunek uczciwej konkurencji – czy wystarczającym byłby opis gwarantujący udział chociaż dwóm wykonawcom?
 • Czy niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania?
 • Użycie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia – kiedy jest dopuszczalne bez zastrzeżeń, a kiedy po spełnieniu określonych warunków?
 • Udowodnienie równoważności – czym jest równoważność, jakie środki jej dowodzą, na jakim etapie postępowania muszą być złożone i czy wykonawca może powołać się na rozwiązania równoważne realizując umowę?
 • Obowiązek powierzania wykonania zamówienia osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę – przypadki oraz sposób jego weryfikacji?

2. Przedmiotowe środki dowodowe:

 • Czy przedmiotowy środek dowodowy podlega uzupełnieniu w sytuacji gdy zamawiający przewidywał taką procedurę w dokumentach zamówienia, a środek ten został złożony wraz z ofertą i jest kompletny, ale jego treść nie potwierdza zgodności oferowanego zamówienia z wymaganiami?
 • Równoważny przedmiotowy środek dowodowy – czy SWZ musi taki dopuszczać, a zamawiający jest zobligowany opisać kryteria jakie musi on spełniać?
 • Tłumaczenie przedmiotowego środka dowodowego sporządzonego w języku obcym – czy jest integralną częścią dokumentu i tym samym nie podlega procedurze uzupełnień?
 • Przedmiotowy środek dowodowy żądany wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona – czy rozwiązanie takie jest dopuszczalne, czy stanowi może wadę postępowania?

3. Warunki udziału w postępowaniu:

 • Czy określanie warunków udziału w postępowaniu powyżej progów unijnych jest obowiązkowe?
 • Czy podmiotowy środek dowodowy może wykraczać poza warunek postawiony w treści SWZ;
 • Jak określić warunki, aby w ich ramach badany był potencjał wykonawcy rzeczywiście niezbędny do należytego wykonania zamówienia;
 • Czy wykonawca, który wykonał jednorazowo czynność objętą przedmiotem zamówienia, czy też jedną umowę może dowodzić, iż ma wystarczające doświadczenie aby powierzyć mu realizację zamówienia, a żądanie realizacji większej ilości zamówień utrudnia uczciwą konkurencję?
 • Jak jest cel stawiania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania ubezpieczenia oc?

4. Poleganie na zasobie podmiotu trzeciego:

 • Dysponowanie bezpośrednie i pośrednie – czy umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną lub samozatrudnioną wymaga dopełnienia obowiązków wynikających z art. 118 PZP?
 • Czy dysponowanie potencjałem technicznym w oparciu o umowę leasingu, najmu lub dzierżawy oznacza korzystanie z zasobu podmiotu trzeciego?
 • Kluczowa część zamówienia, a korzystanie z zasobu podmiotu trzeciego – czy powołanie się na potencjał podmiotów trzecich wymagający podwykonawstwa kluczowych części zamówienia w sytuacji kiedy zamawiający zastrzegł wykonanie tych części do osobistego wykonania uniemożliwia skorzystanie z zasobu podmiotu trzeciego?
 • Czy można polegać na polisie oc innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu?

5. Podstawy wykluczenia:

 • Określone w ustawie PZP i ustawie sankcyjnej;
 • Czarna lista wykonawców;
 • Sposób oceny występowania podstaw wykluczenia – model prosty, pośredni i unijny;
 • Kary za ubieganie się o zamówienie publiczne przewidziane dla wykonawców podlegających wykluczeniu zapisane w ustawie sankcyjnej;
 • Stosowanie przepisów sankcyjnych w zamówieniach niepodlegających przepisom pzp (w tym do 130.000 zł) – jakie zmiany wprowadzić do regulaminu wewnętrznego?
 • Procedura samooczyszczenia wykonawcy w sytuacji zatajenia informacji o wykluczeniu.

6. Dodatkowe warunki zakazujące udzielania zamówień wynikające z rozporządzenia rady (ue) 833/2014

 • Dlaczego unijnego zakazu udziału rosyjskich wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne nie należy mylić z przesłankami wykluczenia?
 • Czy rozporządzenie dotyczy również zamówień prowadzonych w procedurze krajowej, a współfinansowanych ze środków unijnych?
 • Jak stosować unijne warunki sankcyjne w praktyce?

7. Kryteria oceny ofert:

 • Czy sposób oceny w ramach przyjętej metodologii może mieć charakter subiektywny?
 • Kryteria uwzględniające cele społeczne;
 • Kryterium doświadczenie osób – kiedy jest zgodne z ustawą, jak weryfikować daną informację, jeżeli służy zarówno ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jak i kryteriów oceny ofert, aby uniknąć nieporozumień proceduralnych związanych z możliwością uzupełnienia i wyjaśnienia obu rodzajów dokumentów;
 • Przypadki stosowania kryterium najniższej ceny.

8. Wadium

 • Czy rzeczywiście ważność dokumentu wadialnego musi być dłuższa niż termin związania ofertą?
 • Termin ważności wadium, a termin zgłaszania roszczeń przez Zamawiającego;
 • Pełnomocnictwo do podpisania dokumentu wadialnego – czy zamawiający ma prawo jego żądać od wykonawcy i skąd wiadomo, że osoba składająca swój podpis na dokumencie była do tego uprawniona?
 • Zwrot wadium w formie dokumentu wadialnego – jak go dokonać i czy jest to konieczne również po wygaśnięciu terminu ważności dokumentu?

9. Formularz ofertowy:

 • Czemu służy i jakie zapisy są w nim zbyteczne?
 • Formularz nieuwzględniający wszystkich wymagań SWZ – czy niezamieszczenie przez zamawiającego konkretnego punktu w tym dokumencie zwalnia wykonawcę z obowiązku zamieszczenia danej informacji w ofercie?
 • Czy posłużenie się przez wykonawcę „nieaktualnym" formularzem stanowi omyłkę, którą należy skorygować czy też skutkuje odrzuceniem oferty?


UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
1. Przesłanki dopuszczające zmianę umowy:

 • Zmiany nieistotne;
 • Zmiany istotne nieobjęte zakazem zmiany;
 • Czy zamawiający może podnieść wynagrodzenie wykonawcy domagającego się zmiany umowy ze względu na występującą inflację czy też agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę?

2. Klauzule waloryzacyjne:

 • Czy zgodnie z art. 439 ustawy Pzp zamawiający winien przejąć pełne ryzyko związane ze zmianą cen lub materiałów;
 • Czy określając maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia można wpisać rażąco niską kwotę?
 • Kiedy zamawiający musi przewidywać klauzule waloryzacyjne?

3. Klauzule abuzywne (niedozwolone) w umowach:

 • Czym jest „opóźnienie” i jak należy rozumieć frazę „chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia”?
 • Jakie zachowania są niezwiązane z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem?
 • Minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron w orzecznictwie – czy określenie „Zamawiający gwarantuje realizację minimum 1% zakresu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia” jest wystarczające?

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Prowadził wykłady na Podyplomowych Studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Karola Adamieckiego w Katowicach i Politechnice Warszawskiej oraz autorskie zajęcia na Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanym przez ApexNet. Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Autor książek: „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r.”, „Protest, Odwołanie, Skarga – praktyczny przewodnik po środkach ochrony prawnej” oraz współautor książki: „100 najtrudniejszych pytań do Prawa zamówień publicznych”. Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

 

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk.

W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Scandic

Wrocław

woj. dolnośląskie

Hotel Altus

Poznań

woj. wielkopolskie

Hotel Scandic

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
 • Rozwiń
Zapisz się
Stacjonarne - cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy, paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online - cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!