Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym

O szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z trudnej tematyki, jaką są niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. W trakcie zajęć zostaną omówione takie zagadnienia jak: definicja niepodatkowych należności budżetowych, ustalanie, terminy płatności, odsetki, zarachowanie wpłat, zaokrąglanie, umarzanie, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, pomoc publiczna, windykacja, przedawnienie, ewidencja księgowa, klasyfikacja budżetowa, inwentaryzacja, dyscyplina finansów publicznych

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Przygotowanie do prawidłowego i zgodnego z prawem ustalania, naliczania, windykowania, przedawnienia, ewidencjonowania, klasyfikowania i inwentaryzowania niepodatkowych należności budżetowych.
 • Zdobycie wiedzy, która pozwoli wyeliminować błędy oraz uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Obszerne materiały szkoleniowe zawierają wiele praktycznych przykładów, stanowisk RIO, Ministerstwa Finansów oraz wyroków sądów.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
  • Jak odróżnić niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym od innej kategorii należności?
  • Dlaczego opłata za wyżywienie w szkole stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym?
  • W jaki sposób ustala się wysokość i termin płatności niepodatkowych należności budżetowych?
  • Kiedy należy przypisać niepodatkową należność budżetową w księgach rachunkowych i dlaczego tak duże znaczenie dla bieżącego księgowania mają wewnętrzne procedury, określające przepływ dokumentów wewnątrz jednostki?
  • Kiedy do należności publicznoprawnych stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynację podatkową i ustawę o finansach publicznych?
  • Jak ustalać termin płatności niepodatkowych należności budżetowych?
  • Data obciążenia rachunku bankowego zobowiązanego, czy data uznania rachunku bankowego wierzyciela – kiedy dłużnik reguluje zobowiązanie?
  • Jakie są zasady udzielania ulg w należnościach o charakterze publicznoprawnym?
  • W jakim terminie należy wysłać upomnienie i tytuł wykonawczy do dłużnika niepodatkowej należności budżetowej?
  • Czy od nieuregulowanych w terminie niepodatkowych należności budżetowych zawsze naliczamy odsetki, jeśli tak, to jakie?
  • Czy odsetki od niepodatkowych należności budżetowych można zaokrąglać do pełnych złotych?
  • Jak rozksięgować wpłatę, która nie wystarcza na pokrycie należności głównej, kosztów upomnienia oraz odsetek?
  • Czy i kiedy kierownik jednostki organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej jest uprawniony do windykowania należności publicznoprawnych?
  • Jak ustalać termin przedawnienia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym? Czy bieg terminu przedawnienia może zostać zawieszony lub przerwany?
  • Czy decyzja o rozłożeniu na raty niepodatkowej należności budżetowej wygasa z mocy prawa, w przypadku niedochowania terminu płatności przez zobowiązanego, czy trzeba ją wygasić?
  • Kiedy ulga w spłacie niepodatkowej należności budżetowej stanowi pomoc de mnimis i jak postępować z wnioskiem o udzielenie ulgi, gdy składa go przedsiębiorca?
  • Jaką metodą inwentaryzujemy publicznoprawne należności?
  • Czy inwentaryzację niepodatkowych należności budżetowych można przeprowadzać w IV kwartale?
  • Do kiedy trzeba zakończyć inwentaryzację należności publicznoprawnych?
  • Jak udokumentować inwentaryzację niepodatkowych należności budżetowych?
  • Czy koszty upomnienia należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N?
  • Czy opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów to należność publicznoprawna czy cywilnoprawna? Jakie odsetki naliczać od opłaty? Jak rozliczać wpłaty na należność główną i należności uboczne?
  • Jak postępować po 25 marca br. z kosztami upomnienia, należnymi za okres przed wejściem w życie nowych przepisów?
  • Kiedy i w jaki sposób dokonywać odpisu aktualizującego na należności publicznoprawne?
  • Jakie są zasady przypisywania i odpisywania należności publicznoprawnych z ksiąg rachunkowych?
  • Czy śmierć dłużnika wstrzymuje naliczanie odsetek od niepodatkowych należności budżetowych?
  • Czy do niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stosuje się ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Kto powinien wziąć udział?

Kierownicy jsfp, skarbnicy, księgowi, pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za naliczanie świadczeń pieniężnych, osoby odpowiedzialne za windykowanie należności w jsfp, pracownicy sporządzający sprawozdania.

Program szkolenia

 1. Niepodatkowa należność budżetowa – definicja.
 2. Niepodatkowe należności budżetowe w Ordynacji podatkowej i ustawie o finansach publicznych.
 3. Interpretacja przepisu art. 67 ustawy o finansach publicznych – ustawy szczególne, ustawa o finansach publicznych, k.p.a., czy dział III o. p. Co pierwsze?
 4. Ustalanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.
 5. Ustalanie terminu płatności.
 6. Moment uregulowania należności.
 7. Zaliczanie wpłat na należność główną i świadczenia uboczne.
 8. Odsetki od niepodatkowych należności budżetowych – rodzaje odsetek, zaokrąglanie, zarachowanie, wyjątki w naliczaniu, udzielanie ulg, pomoc publiczna, windykowanie, przedawnienie, inwentaryzowanie.
 9. Udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych. Odraczanie terminu płatności i rozkładanie na raty – zmiany w przepisach prawa, uchylenie art. 259 o. p.
 10. Zasady udzielania pomocy de minimis.
 11. Windykacja niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Wójt, burmistrz, prezydent jako wierzyciel. Czy kierownik jednostki może prowadzić windykację?
 12. Przedawnienie publicznoprawnych należności budżetowych. Zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia – liczne przykłady.
 13. Ewidencja księgowa.
 14. Inwentaryzacja.
 15. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 16. Wyjaśnienia RIO, Ministerstwa Finansów, wyroki sądów, liczne przykłady.
 17. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Czas trwania

09:00 - 14:30

Prelegenci

Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (ponad dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Skarbnik gminy, były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, audytor wewnętrzny. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych i rachunkowości.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie będzie się odbywało na platformie ZOOM.
Najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome.

Rejestracja

Cena promocyjna/ Cena standard
Do 13.06.2024 r. cena 410 PLN netto/os. Po tym terminie 450 PLN netto/os.
450
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań i konsultacji z prowadzącym podczas trwania szkolenia
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
 • Ulica i nr: Jelinka 6
 • Kod pocztowy: 01-646
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220001895

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa, Polska Jelinka 6

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa, Polska
Jelinka 6
woj. mazowieckie
18 września 1989 roku inicjatorzy prac nad ustawą o samorządzie terytorialnym: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad odradzającą się samorządnością te...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!