Szkolenie

Nowa ustawa PZP dla wykonawców medycznych - kompleksowe omówienie zmian w Prawie zamówień publicznych

O szkoleniu

Uwaga! 2 dni praktycznej wiedzy dla wykonawców z branży medycznej!

Trener na szkoleniu poruszy takie zagadnienia jak przygotowanie postępowania i badanie ofert pod kątem branży medycznej.

Ekspert przygotował program, tak aby wskazać największe zmiany w branży medycznej po wejściu w życie nowego Prawa zamówień publicznych!
Kto powinien wziąć udział?
 • wykonawców z branży medycznej

Program szkolenia

PRZYDATNE DLA WYKONAWCÓW MEDYCZNYCH ELEMENTY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

1. Nowe rodzaje ogłoszeń i obowiązki informacyjne:

 • ogłoszenie o wyniku postępowania; 
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy – źródło informacji zastępujące dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia, jak się nim posłużyć przy postępowaniach realizowanych w placówkach służby zdrowia? 
 • raport z zrealizowanej umowy – czy jest dostępny wykonawcom i czy pozwala uzyskać informacje o szczegółach realizacji umowy przez konkurentów z postępowania (np. o rzeczywistej ilości przeprowadzonych przeglądów aparatury medycznej, zastosowanych materiałach eksploatacyjnych, czy zakresie dostarczonego asortymentu).

2. Zawartość Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym:

 • Przesłanki wykluczenia z postępowania: Zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia; Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia; Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 • Nowe warunki udziału w postępowaniu: Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zmiany przy opisywaniu sytuacji finansowej i ekonomicznej; Nowe wymagania przy ofercie wspólnej i korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego.
 • Opis przedmiotu zamówienia: Użycie znaków towarowych bez dopuszczalności złożenia oferty równoważnej; Obowiązek określenia w SWZ kryteriów równoważności.
 • Ewolucja przepisów ograniczających stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert – czy przy zakupie lekarstw lub aparatury medycznej zamawiający może stosować wyłącznie kryterium najniższej ceny?
 • Termin związania ofertą: Możliwości wyznaczania dłuższych terminów; Zakaz określania terminu związana ofertą w dniach; Brak możliwości przedłużania terminu związania ofertą samodzielnie przez wykonawcę; Wybór oferty po upływie terminie związania ofertą – zasady regulujące takie zdarzenie, rozwiązanie mające przeciwdziałać przypadkom świadomego przedłużenia procedury poza termin związania ofertą aby zaniechać wyboru oferty wykonawcy, który zaoferował najlepsze warunki.
 • Wadium: Nowe formy wniesienia wadium; Maksymalna wysokość zależna od procedury; Czy wadium złożone w formie dokumentu wadialnego winno być podpisane podpisem elektronicznym? Doprecyzowanie sposobu zwrotu wadium złożonego w formie dokumentu wadialnego; Inne przypadki zwrotu wadium.
 • Zmiany przy podawaniu terminu wykonania zamówienia – czy zamawiający będzie mógł wskazać termin dostarczenia i zamontowania aparatury w szpitalu datą kalendarzową?

KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU

1. Zmiany w interpretacji zasady pisemności;

2. Środek komunikacji elektronicznej:

 • zaawansowany ŚKE służący w szczególności do przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert;
 • prosty ŚKE.

3. Podpisy elektroniczne i ich zastosowanie:

 • kwalifikowany podpis elektroniczny;
 • podpis zaufany;
 • Podpis osobisty.

4. Formaty zapisów danych w których konieczne jest tworzenie dokumentów elektronicznych.

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

1. Środki dowodowe:

 • Przedmiotowe środki dowodowe składane wyłącznie wraz z ofertą – m.in. karty katalogowe oferowanej aparatury, zaświadczenia o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych czy też deklaracje zgodności wyrobu medycznego i certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną – kto musi przedmiotowe dokumenty podpisać, dopuszczalność składania ich w postaci cyfrowego odwzorowania oraz możliwość ich uzupełnienia w ograniczonym zakresie i pod dodatkowymi warunkami;
 • Podmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady złożenia, uzupełniania i poprawianie.

2. Badanie ofert:

 • nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, niezgodności z warunkami zamówienia);
 • zmiany w procedurze wyjaśnień rażąco niskiej ceny;
 • poprawienie omyłek w ofercie wykonawcy – dopuszczalny zakres korekty i zmiana reguł dotyczących odpowiedzi zwrotnej udzielanej przez wykonawców.

3. Procedura odwrócona – zasady postępowania według jej reguł oraz przypadki zwalniające ze złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu JEDZ.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne:

 • Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej;
 • Tryb podstawowy w tym:
  • Warianty i przebieg postępowania w każdym z trzech wariantów (bez negocjacji, z możliwymi negocjacjami i obligatoryjnymi negocjacjami);
  • Zakres dopuszczalnych negocjacji – co można zmienić w swojej ofercie (czy dopuszczalne jest zastąpienie oferowanego urządzenia medycznego lub produktu leczniczego innym?)
  • Postać negocjacji;
  • Weryfikacja rażąco niskiej ceny – czy następuje na etapie przed czy po negocjacjach?
  • Unieważnienie postępowania.
  • Zmiany w zakresie procedury wyjaśnień treści SWZ – kiedy i do kiedy zamawiający musi udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, czy złożonym wnioskiem mogę domagać się zmiany parametrów opisanej PZ aparatury i czy odpowiedź „zgodnie z SWZ” jest w ogóle wyjaśnieniem Specyfikacji?
  • Wizja lokalna
 • Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
 • Czy obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej może zastąpić poszczególne elementy opisu przedmiotu zamówienia i zmusić wykonawcę do oferowania aparatury od wyłącznie dotychczasowych producentów?
 • Jakie są konsekwencje nieodbycia wizji lokalnej w przypadku, gdy była ona wymagana?

5. Procedura otwarcia ofert:

 • Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert;
 • Możliwość otwarcia ofert również następnego dnia po ich złożeniu;
 • Moment udostępnienia informacji o budżecie zamawiającego oraz zakres informacji dotyczących otwarcia ofert bez udziału wykonawców zamieszczanych na stronie internetowej – czy zamawiający zobligowany jest podać informacje jakie produkty lecznicze czy wyroby medyczne oferuje mój konkurent?
 • Od kiedy dostępne są dokumenty zamówienia i na jakich zasadach.

ZMIANY W UMOWACH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego:

 • wprowadzenie klauzul abuzywnych;
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty;
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów;
 • wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji;
 • Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Zmiany przy zabezpieczeniu należytego wykonania umowy:

 • termin wniesienia zabezpieczenia;
 • wysokość,
 • dopuszczalne formy;
 • przypadki nakazujące jego zwrot;
 • czy zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy aneksem do umowy (np. poprzez zwiększenie ilości zamawianych szczepionek) uzasadnia domaganie się uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego?

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

 1. Na które czynności i zaniechania Zamawiającego przysługuje Wykonawcy odwołanie w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych, po wejściu w życie przepisów nowej ustawy Pzp?
 2. Jakie zmiany czekają wykonawców w postępowaniach odwoławczych – m.in. przypadki poniesienia kosztów wpisu od odwołania pomimo uzyskania korzystnego orzeczenia z KIO.
 3. Gdzie i w jakim terminie należy wnosić skargi na orzeczenia KIO? Omówienie istotnych zmian.
 4. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja).

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

Cytat

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1171
W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

Gdzie i kiedy

Online 25-26 maj 2021

Zapisz się

Szkolenie online
za osobę
995 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp; spotkania z ekspertami po godzinach przez 3
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!